21. oktober

KARAKTÄRENS SANNA FÖREBILD

»'Hållen eder till lagen, till vittnesbördet!' Så skola förvisso en gång de nödgas mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes.» - Jes. 8:20.

Det finns gudomlig nåd tillgänglig för alla som vill ta emot den. Ändå är det någonting som vi själva skall göra. ... Det finns något vi måste göra för att bli lämpliga att umgås med änglarna. Vi måste bli som Jesus, fria från syndens besmittelse. Han var allt det som han väntar att vi skall vara. Han var en fullkomlig förebild för barn, för ungdom och för vuxna. Vi måste därför studera denna förebild mycket nog­grant.

Jesus var himmelens majestät, men ändå nedlät han sig till att ta små barn i sina armar och välsigna dem. Han som till­bads av änglarna lyssnade med ömmaste kärlek till barnens småprat och lovsång. Vi måste likna Kristus i hans ädla värdighet, samtidigt som våra hjärtan uppmjukas och be­tvingas av den gudomliga kärlek som bodde i honom ...

Vi har en uppgift framför oss, att förvandla vårt sinne efter den gudomliga förebilden. Vi måste överge alla dåliga vanor. Den orene måste bli ren i hjärtat, den egenkäre måste uppge sin egenkärlek, den högmodige måste överge sin stolthet, den självtillräcklige måste övervinna sin själv­tillräcklighet och förstå, att utan Kristus är han intet ...

Vi måste vara fast förankrade i Kristus, rotade och grun­dade i tron. Satan arbetar med andras hjälp. Han utväljer dem som inte har druckit av Livets vatten och vilkas sinnen törstar efter något nytt och främmande. Dessa är alltid redo att dricka av vilken som helst källa de träffar på. Röster kommer att höras som säger: »Se, här är Kristus» eller »Se, där är han», men vi får inte tro dem. Vi har omisskännliga tecken som visar oss, om det är den sanne Herdens röst som kallar på oss. Han säger: »Jag har hållit min Faders bud!» Han för sina får på den ödmjuka lydnadens väg till Guds lag, men han uppmuntrar dem aldrig att överträda denna lag ...

Ingen behöver låta sig bedras. Guds lag är lika helig som hans tron och varje människa skall dömas efter den. Den är den enda måttstock efter vilken karaktären kan bedömas.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White