18. september

DEN KRISTNES SKYDD

Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I allt­jämt bedjen i Anden och fördenskull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.» - Ef. 6:18.

Den tid vi lever i kännetecknas av en rastlös jakt efter nöjen, en skrämmande lösaktighet och förakt för all aukto­ritet. Inte endast världsliga människor utan också bekännan­de kristna leds ofta hellre av sina böjelser än av plikt. Kristi ord ljuder ned genom tiderna: »Vaken och bedjen!» (Matt. 26:41.)

Såsom aldrig tidigare i världens historia är det nu nöd­vändigt att vara vaken och uppmärksam. Vi måste vända oss bort från all fåfänglighet. Laglöshet - som är den för­härskande tidsandan - måste vi ta bestämt avstånd ifrån. Ingen får tro att ingen fara hotar. Så länge som Satan lever, kommer han att göra ständiga och oförtröttliga ansträng­ningar att få världen så ogudaktig som den var före floden, och dess inbyggare så lösaktiga som människorna i Sodom och Gomorra var. De som älskar och fruktar Gud har san­nerligen skäl att dagligen bedja att Gud skall bevara dem från onda begär och ge dem kraft att motstå frestelserna. De som i sin självsäkerhet inte känner behov av att vaka och ständigt bedja är nära ett förödmjukande nederlag. Alla som inte inser vikten av att mycket noga bevaka sitt känslo­liv, kommer att fångas av dem som praktiserar konsten att snärja och vilseleda alla som inte är på sin vakt. Människor kan ha god kunskap om andliga ting och förmåga att fylla en viktig plats i Guds verk, men om de inte har en enfaldig tro på sin Frälsare blir de lätt fångade och besegrade av fienden.

Vår tids stora brist på moralisk kraft härrör just från att den kristna plikten att vaka och bedja så sorgligt har under­låtits. Detta är orsaken till att så många har en form av gudsfruktan men saknar en motsvarande kraft. I skrämmande stor utsträckning råder vårdslös likgiltighet och världslig säkerhet beträffande andliga och eviga frågor. Guds ord uppmanar oss att ägna oss åt »ständig åkallan och bön, så att I ... vaken under ständig uthållighet ...» Här är den kristnes skydd, hans trygghet mitt ibland omgivande faror.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White