16. november

RÄKENSKAPENS DAG

»Var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog, men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.» - Matt. 25:29.

Om vår begåvning används väl blir resultatet ökad begåvning. »Ty var och en som har, åt honom skall varda givet.» ... Om de gåvor himmelen skänker oss inte blir uppskattade och använda som Guds anförtrodda egendom, om de begravs i världslighet och själviskhet, förringas dessa krafter som hade kunnat bli till välsignelse för mänskligheten. När himmelens Gud inte söks och äras som källan till alla dessa. här­liga gåvor, vanäras han och stoppar tillförseln. För att växa i visdom om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, måste vi utnyttja våra fysiska och andliga krafter.

De som lägger sin begåvning på lager så att den rostar bort utan att bli använd eller utnyttjad, får inte tro att de genom att handla så blir fritagna från ansvar. Gud gör oss ansvariga för det goda som vi kunde ha gjort, om vi hade tagit Kristi ok på oss och burit hans bördor och lärt mer av hans öd­mjukhet och saktmod dag för dag. Räntan blir ständigt större på de nedgrävda gåvorna och i stället för att minska, växer vårt ansvar, då vi »gräver ner» våra förmågor.

Varje förvaltare av Guds gåvor bör överväga det allvarliga förhållandet att räkenskapens dag är nära förestående och att vi dagligen avgör hur vårt eviga öde skall bli. Herren under­söker varje enskilt fall och sysselsätter sig personligen med de gåvor som har blivit anförtrodda av honom. O, denna allvarliga räkenskapens dag! Denna dag som skall få många att blekna, denna dag på vilken dessa ord skall riktas till många: »Du är vägd på en våg men befunnen för lätt!» Det kommer att bli fruktansvärt att »bli befunnen för lätt» när räkenskapsböckerna öppnas på den stora dagen. ... Fram­tiden, varje människas eviga väl, är beroende på de avgöran­den som träffas denna dag. Vi får antingen outsäglig glädje eller obeskrivlig sorg och misär.

O, hur Jesus gläder sig över att få belöna sina sanna tjänare. Varje i trohet utförd uppgift kommer att bli belönad med hans välsignelse. Det är då som han uttalar välsignelsen: »Rätt så, du gode och trogne tjänare.»

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White