31. mars

HJÄLP I VARJE NÖD

»Huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? ? en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom.» - Hebr. 2:3.

Frälsningsplanens gudomlige grundare lämnade ingenting ofullständigt i denna plan, allt i den var fullkomligt. Hela världens synd lades på Jesus. Gudomen gav i Jesus det dyrbaraste den hade åt den lidande mänskligheten, för att världen skulle kunna få förlåtelse genom att tro på ställföreträdaren. Den mest skyldige behöver inte frukta för att Gud inte kan förlåta, ty på grund av det gudomliga offrets fullkomlighet skall det straff som lagen kräver, bli avskrivet. Genom Kristus kan syndaren vända tillbaka till Gud.

Hur förunderlig är inte frälsningsplanen i sin enkelhet och sin fullhet! Den ger inte endast full och hel förlåtelse åt syndaren, utan öppnar också en utväg så att syndaren kan upptas som en Guds son eller dotter. Genom att lyda får syndaren uppleva kärlek, frid och glädje. Hans tro kan i hans svaghet förena honom med Kristus, som är källan till gudomlig styrka, och på grund av Kristi förtjänst kan han antas av Gud, därför att Kristus har uppfyllt lagens krav och nu tillräknar den troende, ångrande människan sin rättfärdighet.

Vilken kärlek, vilken förunderlig kärlek uppenbarade inte Guds Son! Kristus tar den djupast fallna syndaren, renar, luttrar och förädlar honom. Genom att se på Jesus som han är, förändras syndaren och upphöjes till den högsta värdighet, ja, till att sitta med Jesus på hans tron. ...

Frälsningsplanen erbjuder hjälp åt oss i varje nöd och tillgodoser människans alla behov. Om det hade funnits någon som helst ofullständighet i denna plan, skulle syndaren ha kunnat få en eller annan anledning att underlåta att uppfylla dess betingelser, men vår evige Gud kände till varje mänskligt behov och har till fullo sörjt för att tillmötesgå dem alla. Vad kan då syndaren på den slutliga, stora domens dag anföra till grund för att han underlät att allvarligt och grundligt beakta den frälsning som erbjöds honom?

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White