24. april

DEN VILA SOM KRISTUS ERBJUDER

»Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.” - Matt. 11: 28.

Det finns ett villkor för att vi skall få den vila och frid som Kristus erbjuder oss. Det är att vi skall ta upp hans ok och bära det. Alla som går in på detta villkor skall upptäcka att Kristi ok kommer att hjälpa dem att bära varje börda som läggs på dem. Utan Kristus vid vår sida för att hjälpa oss att bära den tyngsta delen av bördan, skulle vi i sanning tvingas erkänna att den är mycket tung. Men då vi tillsam­mans med honom bär pliktens tunga börda kan vi med lättat sinne bära alla livets bördor. Och i motsvarande grad som vi underkastar oss Guds krav i villig lydnad skall vi få vila ...

Mildhet och ödmjukhet skall karakterisera alla som är Guds lag lydiga, alla som villigt bär Kristi ok. Detta skall ge dem den frid som de längtar efter i tjänsten för Gud.

Gud vet att om vi tilläts att följa våra egna böjelser och gå varthelst vi önskar gå, skulle vi falla i Satans snaror och få del av hans egenskaper. Därför förkunnar lagen en upp­höjd och ädel Guds vilja. Gud önskar att vi med tålamod och vishet skall ta emot våra plikter som tjänare. En motvillig underkastelse av Faderns vilja skulle utveckla en upp­rorisk karaktär. ­ En sådan betraktar hans tjänst som en besvärlig börda och den bärs inte med glädje och med kärlek till Gud. Det blir uteslutande en teknisk prestation. ... Och en sådan tjänst kan inte föra med sig någon frid eller vila för sinnet.

Gud framställer två grupper för världen. Om den ena - den orättfärdiga gruppen - säger han: »Men de ogudaktiga få ingen frid.» (Jes. 48: 22.) Men om den andra gruppen heter det: »Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes som bringar dem på fall.» (Ps. 119: 165.) ...

Herren säger att hans ok är milt och hans börda är lätt. Ändå kommer inte hans ok att tillåta ett liv i maklighet och självisk njutning. Kristi liv var fyllt av självförnekelse och självuppoffring vid varje steg. Och hans sanna efterföljare skall med uthållig, Kristus-lik ömhet och kärlek följa i Mäs­tarens fotspår.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White