5. juni

KRISTI FULLHET

»Till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet.» - Ef. 4:1,3.

Evighetens kolossala dimensioner kräver mera av oss än en fantasifull kristendom. En pompös gudstjänstform och kyrkliga ceremonier utgör inte ett ljus för världen. Ändå anser många att den sanning som man betraktar och beundrar på samma sätt som man beundrar en vacker tavla eller blom­ma, men som aldrig får komma in i själens inre tempel, är allt som krävs av den som tillber Gud. ...

Vi är frälsta för evigt den dag vi går in genom portarna till den eviga staden. Då kan vi jubla över att vara frälsta, frälsta för evigt. Men till dess behöver vi följa apostelns uppmaning att »med fruktan se till, att icke någon bland eder en gång befinnes hava blivit efter på vägen.» (Hebr. 4:1.) Att känna till Kanaan och sjunga dess sånger, att glädja sig över möjligheten att komma dit, var inte till­räckligt för Israels folk för att komma in i Löftets land. De kunde göra det till sin egendom endast genom att besätta det, att uppfylla villkoren, genom att visa en levande tro på Gud och genom att tillägna sig hans löften. ...

Kristus är trons begynnare och fullkomnare och då vi överlämnar oss i hans händer skall vi ständigt tillväxa i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare. Vi skall då göra framsteg till dess vi har uppnått full mognad i Kristus. Tron är verksam genom kärlek, renar vårt inre liv och fördriver kärleken till synden som endast leder till uppror mot och överträdelse av Guds lag. … Genom den helige Andes på­verkan förvandlas karaktären och människans sinne och vilja kommer i samklang med den gudomliga viljan vilken överensstämmer med den gudomliga rättfärdigbetens stan­dard. Till dem som på detta sätt har blivit förvandlade säger Kristus: »Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.» (Upp. 22: 14.)

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White