At jeg må kende ham kapitel 302. Fra side 302.     Fra side 306 i den engelske udgave.ren side   tilbage

27. oktober - Kristi repræsentanter i verden

(302)  De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed. - Joh. 17, 16.17.ret

(302)  Jesus ..... Siger: "Jeg helliger mig selv for dem, for at også de må være helligede ved sandheden." Joh 17,19. "Dit ord er sandhed." Vi trænger altså til at blive fortrolige med Guds ord, at studere det og handle derefter i vort liv. ..... Vi fornægter Jesus Kristus'som den, der borttager verdens synd, hvis vi ikke, når vi har taget mod sandheden, overfor verden åbenbarer sandhedens helliggørende virkning på vort eget sind. Hvis vi ikke bliver bedre mænd og kvinder, hvis vi ikke er mere venligtsindede, mere medlidende, mere høflige, mere fulde af ømhed og kærlighed, hvis vi ikke over for andre giver udtryk for den kærlighed, som bragte Jesus til denne verden på hans barmhjertighedsfærd, så er vi ikke vidner over for verden om Jesu Kristi magt. ret

(302)  Jesus levede ikke for at behage sig selv. Han gav sig selv som et levende, fyldestgørende offer for andres vel. Han kom for at højne, for at forædle, for at skabe lykke for alle dem, han kom i berøring med. De, der tager imod Kristus, vil give slip på alt det, som er uhøfligt, groft og barsk, og vil udvise den samme venlighed, som boede i Jesus, fordi Kristus ved troen bor i hjertet. Kristus var det lys, som skinner i mørket, og hans disciple skal også være verdens lys. De skal tænde deres kerter ved det himmelske alter: Det sind, som er helliggjort ved sandheden, giver den fuldendte optræden. ret

(302)  Kristus er vort forbillede, men hvis ikke vi ser på ham, hvis ikke vi betragter hans væsen, kan vi ikke genspejle hans egenskaber i vort daglige liv. Han var ydmyg og sagtmodig af hjertet. Han handlede aldrig i heftighed, han sagde aldrig et uhøfligt ord. Herren synes ikke om vor grove, hårde og uvenlige opførsel over for hinanden. Al denne selviskhed må udrenses af vort sind, og vi må bære Kristi åg. Så kan vi ..... blive egnede til at være sammen med de himmelske engle. Vi skal leve i verden, men ikke høre til i verden. Vi skal være repræsentanter for Jesus Kristus. Ligesom livets og herlighedens Herre kom til vor verden for at repræsentere Faderen, sådan skal vi over for verden repræsentere Jesus."ret

næste kapitel