Barnet i hjemmet kapitel 10. Fra side 75.     Fra side 79 i den engelske udgave.ren side   tilbage

4. afsnit Lydighed den vigtigste lektie - 10. kapitel - Nøglen til lykke og fremgang

(75)   Lykke afhænger af lydighed. - Fædre, mødre og lærere ved vore skoler bør huske, at det er en højere form for uddannelse at lære børn lydighed. Denne form for undervisning tillægges der alt for lidt betydning.

(75)  Børn vil være langt lykkeligere under en passende disciplin, end hvis de får lov til at gøre, hvad deres uskolede indskydelser tilskynder dem til.

(75)  Omgående og fortsat lydighed mod forældrenes kloge regler vil fremme børnenes lykke, bringe Gud ære og være til samfundets bedste. Børn bør lære, at den fuldkomne frihed består i at underkaste sig hjemmets love. De kristne må lære den samme lektie - at den fuldkomme frihed består i at adlyde Guds lov.

(75)  Guds vilje er Himmelens lov. Så længe denne lov var regelen for livet, var der lykke og glæde i hele Guds familie. Men da den guddommelige lov blev overtrådt, fik had, misundelse og strid indpas, og en del af Himmelens beboere faldt. Så længe Guds lov bliver æret i vort jordiske hjem, vil familien være lykkelig.

(75)   Ved ulydighed gik Eden tabt. - Beretningen om Adams og Evas ulydighed ved selve begyndelsen til denne Jords historie er fuldstændig. Ved denne ene ulydighedshandling mistede vore første forældre deres smukke hjem i Edens have. Og det på grund af så lidt! Vi har grund til at være taknemmelige for, at det ikke var en større ting, for hvis det havde været tilfældet, ville små uænsede overtrædelser være blevet mangedoblede. Det, var den mindste prøve, Gud kunne stille det hellige par på i Eden.

(76)  Ulydighed og overtrædelse er altid en stor forseelse mod Gud. Utroskab i det allermindste vil, hvis den ikke bliver irettesat, hurtigt føre til overtrædelse i det, som er stort. Forbrydelsen ligger ikke i ulydighedens størrelse, men i ulydigheden selv.

(76)   Grunden til timelig og åndelig fremgang. - Timelig og åndelig fremgang er gjort betinget af lydighed mod Guds lov. Men vi læser ikke Guds ord for således at blive kendt med betingelserne for velsignelsen, der bliver givet til alle, der flittigt hører Guds lov og omhyggeligt underviser deres familie deri. Lydighed mod Guds ord er vort liv, vor lykke. Vi betragter verden og ser den stønne under ondskabsfuldhed og voldshandlinger fra mennesker, som har nedbrudt Guds lov. Gud har trukket sin velsignelse tilbage fra frugthave og vingård. Var det ikke af hensyn til sit lovlydige folk på Jorden, ville han ikke holde sine straffedomme tilbage. Han udstrækker sin nåde på grund af de retfærdige, der elsker og frygter ham.

(76)   Led børnene ind på lydighedens vej. - Det påhviler forældre som en hellig pligt at vænne deres børn til streng lydighed. Sand lykke i dette og det kommende liv afhænger af lydighed mod et »Så siger Herren«. Forældre, lad Kristi liv være forbilledet. Satan vil på alle mulige måder søge at nedbryde denne høje standard for gudsfrygt som noget, der er alt for strengt. Det er jeres opgave tidligt at indprente børnene, at de er skabt i Guds billede. Kristus kom til denne verden for at give dem et levende eksempel på, hvad de alle kan blive, og forældre, der bekender sig til at tro på sandheden for denne tid, skal lære deres børn at elske Gud og adlyde hans bud. Dette er det største og mest betydningsfulde arbejde, som fædre og mødre kan udføre. . . . Det er Guds plan, at selv børn og unge skal have en forstandig opfattelse af, hvad han forlanger, så de kan skelne mellem retfærdighed og synd og mellem lydighed og ulydighed.

(77)   Lydighed bliver en glæde. - Forældre bør oplære deres børn bud på bud, regel på regel, lidt her, lidt der, og ikke tillade nogen tilsidesættelse af Guds hellige lov. De bør stole på den guddommelige kraft og bede Herren om hjælp til at bevare deres børn tro mod ham, der gav sin Søn, den enbårne, for at bringe de utro og ulydige tilbage til troskab. Gud længes efter at udgyde sin rige strøm af kærlighed over menneskene. Han længes efter at se dem glæde sig over at gøre hans vilje, idet de bruger selv den mindste af deres betroede evner i hans tjeneste og lærer alle, som kommer inden for deres indflydelse, at vejen til at blive behandlet som retfærdig for Kristi skyld går gennem lydighed mod loven.

næste kapitel