Barnet i hjemmet kapitel 71. Fra side 441ren side   tilbage

kapitel 71 - Forældrenes årvågenhed og hjælp

(441)   Forældre skal undervise i selvbeherskelse lige fra den spæde barndom. - Hvor er det vigtigt, at vi underviser vore børn i selvbeherskelse lige fra deres spæde barndom og lærer dem, hvordan deres vilje skal underordne sig under os. Hvis de skulle være så uheldige at lære nogle dårlige vaner uden at kende til alle de onde følger, kan de rettes op ved at appellere til deres forstand og overbevise dem om, at disse vaner ødelægger konstitutionen og påvirker sindet. Vi burde vise dem, at hvilke anskuelser dårlige personer end fremfører for at berolige deres vågnende frygt og forlede dem til stadig at give efter for denne yderst skadelige vane, så er de deres fjender og Djævelens håndlangere, hvilke påskud de end kommer med.

(441)   Bevar dem rene - Styrk deres sind. - For mødre er det en forbrydelse at tillade sig fortsat at være uden kendskab til deres børns vaner. Hvis de er rene, så bevar dem sådan. Styrk deres unge sind og få dem til at afsky denne livsnedbrydende last.

(441)  Satan behersker de unges sind, og vi må arbejde trofast og beslutsomt for at frelse dem. Selv meget småbørn dyrker denne last, og med årene får den mere og mere magt over dem, indtil hver eneste af legemets og sjælens gode egenskaber er blevet nedbrudt. Mange kunne være blevet frelst, hvis de var blevet omhyggeligt undervist om denne vanes indflydelse på deres helbred. De var uvidende om, at de var ved at påføre sig megen lidelse. . . .

(441)  Mødre, I kan ikke være for omhyggelige med at forebygge, at jeres børn tilegner sig dårlige vaner. Det er lettere at lære det onde end at udrydde det, efter at det er lært.

(442)   Vis målbevidst årvågenhed og stil nærgående spørgsmål. - Hvis jeres børn dyrker denne last, står de måske i fare for at gribe til løgn for at bedrage jer. Men, mødre, I må ikke lade jer berolige så let og indstille jeres undersøgelser. I må ikke lade sagen hvile, før I er fuldstændig overbeviste. Jeres kæres sjæle og helbred er i fare, hvilket gør det til en sag af største betydning. Målbevidst årvågenhed og nærgående spørgsmål vil, trods forsøgene på at vige udenom og skjule noget, i almindelighed åbenbare tingenes sande tilstand. Derefter bør moderen ærligt fremstille sagen for dem i det rette lys og påvise den nedbrydende, nedadgående tendens. Søg at overbevise dem om, at det at give sig hen til denne synd vil nedbryde selvrespekten og den gode karakter og ødelægge både sundheden og moralen, og den ækle plet vil udslette den sande kærlighed til Gud og hellighedens skønhed fra sjælen. Moderen bør forfølge sagen, til hun har tilstrækkelige beviser på, at det er slut med vanen.

(442)   Undgå hastværk og kritik, når I begynder. - I spørger måske: Hvordan kan vi afhjælpe et onde, der allerede eksisterer? Hvordan skal vi gribe sagen an? Hvis I savner visdom, så gå til Gud. Han har lovet at give gavmildt. Bed meget og inderligt om guddommelig hjælp. Samme regel kan ikke bruges i alle tilfælde. Her er en hellig dømmekraft nødvendig. Vær ikke ubesindige, ophidsede eller dadlende over for børnene. En sådan fremgangsmåde skaber kun oprør. Det burde gå jer nær til hjerte, når I har gjort noget, som kan have givet Satan mulighed for at forføre jeres børn med sine fristelser. Hvis I ikke har undervist dem angående overtrædelsen af sundheden!; love, hviler skylden på jer. Da har I forsømt en vigtig pligt, hvor resultatet kan ses i jeres børns dårlige vaner.

(443)   Undervis med ro og medfølelse. - Før I begynder at undervise jeres børn i selvbeherskelse, må I selv lære det. Hvis I let bliver ophidsede og utålmodige, hvordan skal I da kunne virke fornuftige over for jeres børn, når I taler med dem om at beherske deres tilbøjeligheder? Roligt og med dybtfølt sympati og medfølelse bør I henvende jer til jeres fejlende børn og forelægge dem den ødelæggende virkning, det uundgåelig vil få på deres helbred, hvis de fortsætter som de har begyndt at når de svækkes legemligt og intellektuelt, vil moralen også blive svækket, og at de synder, ikke blot mod sig selv, men mod Gud.

(443)  I bør så vidt muligt få dem til at forstå, at det er Gud, den rene, hellige Gud, de har syndet mod; at deres handlemåde mishager den, der ransager hjerterne og at intet er skjult for ham. Hvis I kan gøre et sådant indtryk på jeres børn, at de vil vise en anger, som er antagelig for Gud, den bedrøvelse efter Guds sind, som virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, vil anstrengelsen være lykkedes og en forandring være sikret. De vil ikke være bedrøvede, blot fordi deres synd er kendt, men de vil indse deres syndige vaners alvorlige karakter og blive ledet til uden forbehold at bekende dem for Gud og opgive dem. De vil være bedrøvede over deres dårlige handlemåde, fordi de har vakt Guds mishag og syndet mod ham og vanæret deres legemer over for ham, der skabte dem og bød dem at bringe deres legeme som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er deres åndelige gudsdyrkelse.

(443)   Overvåg børns selskab. - Hvis vore børns sind ikke har fået en fast holdning som følge af religiøse principper, vil deres moral blive ødelagt af den ryggesløshed, de kommer i forbindelse med.

(443)  Værn dem, således som trofaste mødre bør gøre det, mod at blive besmittet ved at være i selskab med alle mulige børn. Bevar dem, som kostbare juveler, mod vor tids demoraliserende påvirkning. Hvis I er stillet sådan, at I ikke altid kan overvåge deres samvær med kammeraterne, som I ønsker det, så lad dem besøge jeres børn, når I er til stede; og lad dem aldrig få lov til at ligge i samme seng eller bo på samme værelse. Det er langt lettere at afværge det onde end at råde bod på det bagefter. . . .

(444)  De (forældrene) lader dem besøge andre små venner, lader dem selv stifte deres bekendtskaber og lader dem endog fjerne sig fra deres forældres årvågne omsorg et stykke fra hjemmet, hvor de næsten får lov til at gøre, hvad de vil. Satan benytter sig af disse anledninger til at få herredømmet over de børn, som mødrene i uvidenhed udsætter for hans snedige fælder.

(444)   Kostens betydning. - I kan ikke vække jeres børns moralske følelser, hvis I ikke er omhyggelige med udvælgelsen af deres føde. Den mad, forældre i almindelighed serverer for deres børn, er til skade for dem.

(444)  Eftergivende forældre lærer ikke deres børn selvfornægtelse. Den mad, de stiller for dem, er sådan, at den irriterer maven. Den således opståede irritation overføres til hjernen, og følgen bliver, at lysterne vækkes. Det kan ikke siges tit nok, at det, der kommer ned i maven, ikke blot påvirker legemet, men i sidste instans også tankegangen. En kraftig og stimulerende kost skaber feberagtige tilstande i blodet, giver spænding i nervesystemet og sløver ofte den moralske opfattelse, så forstanden og samvittigheden bliver fortrængt af de sanselige impulser. Det er vanskeligt og ofte så godt som umuligt for den, der spiser umådeholdent, at vise tålmodighed og selvbeherskelse. Derfor er det særdeles betydningsfuldt, at børn, hvis karakter endnu ikke er formet, kun får sund mad, som ikke virker stimulerende. Det var i kærlighed, vor himmelske Fader sendte lyset om sundhedsreformen til værn mod de onder, der følger af hæmningsløs tilfredsstillelse af appetitten.

(445)  Hvis der nogen sinde var en tid, da kosten burde være af den enkleste slags, er det nu. Kødspiser bør ikke sættes frem for vore børn. Deres virkning bidrager til at ophidse og styrke de lavere lidenskaber og har en tilbøjelighed til at lamme de moralske kræfter.

(445)   Renlighedens betydning. - Det er gavnligt at bade hyppigt, især om aftenen lige før man går til ro, eller når man står op om morgenen. Det tager ikke lang tid at give børnene et bad og tørre dem, til de bliver godt varme over hele kroppen. Det bringer blodet ud til overfladen, så hjernen aflastes og tilbøjeligheden til at hengive sig til urene vaner mindskes. Lær de små, at det ikke behager Gud at se, de ikke er rene på kroppen eller at deres tøj er snavset og i stykker. Fortæl dem, at han ønsker, de skal være rene udvendig og indvendig, for at han kan bo i dem.

(445)   Rent, løstsiddende tøj. - .Et middel til at holde tankerne rene og pæne er at holde tøjet rent og pænt. Alle beklædningsgenstande bør være enkle og fordringsløse og uden unødvendig pynt, så det er let at vaske og stryge dem. Især bør tøj, der kommer i berøring med huden, holdes rent og fri for ubehagelig lugt. Der må ikke være noget, som kan irritere børnenes legeme, ej heller må deres tøj hæmme dem på nogen måde. Hvis man viste disse ting større opmærksomhed, ville der i langt mindre grad blive øvet selvbesmittelse.

(445)   Bør ikke fritages for arbejde. - De unge fritages i stor grad for legemligt arbejde af frygt for, at de skal overanstrenge sig. Forældrene bærer selv byrder, som deres børn skulle bære. Overanstrengelse er slem; men følgen af dovenskab er langt mere at frygte. Lediggang fører til hengivelse til fordærvelige vaner. Flid virker ikke en femtedel så trættende og udmattende som selvbesmittelsens skadelige vane. Dersom almindeligt, godt planlagt arbejde virker udmattende på jeres børn, forældre, så vær forvisset om, at der er noget andet foruden deres arbejde, der afkræfter deres organisme og fremkalder en følelse af stadig træthed. Giv jeres børn legemligt arbejde, der vil sætte deres nerver og muskler i virksomhed. Den træthed, der ledsager sådant arbejde, vil formindske deres tilbøjelighed til at hengive sig til lastefulde vaner.

(446)   Lediggang er en åben dør for fristelsen. - Mødre, giv jeres børn nok at gøre. . . . Lediggang vil ikke være gavnlig for den legemlige, åndelige og moralske sundhed. Den slår dørene op på vid gab og indbyder Satan til at komme ind, og han benytter anledningen til at lokke dem i sine fælder. Ved lediggang bliver ikke blot moralens styrke svækket og de lidenskabelige tilbøjeligheder styrket, men Satans engle tager hele forstandens fæstning i besiddelse og tvinger samvittigheden til at kapitulere over for den afskyelige lidenskab. Vi bør lære vore børn at vænne sig til at være flittige og udholdende.

(446)  Gud vil ikke lade den angrende gå fortabt. - I bør opmuntre jeres børn med, at en barmhjertig Gud vil godtage hjertets sande anger, og at han vil velsigne deres bestræbelser for at rense sig selv fra alt, som besmitter legeme og ånd. Når Satan ser, at han er ved at miste herredømmet over jeres børns sind, vil han friste dem stærkt og søge at få dem til fortsat at dyrke den besnærende last. Men de må med fast beslutsomhed modstå Satans fristelser til at give efter for de dyriske lyster, fordi det er en synd imod Gud. De bør ikke vove sig ind på forbudt område, hvor Satan kan få magten over dem. Hvis de ydmygt bønfalder Gud om rene tanker og en renset og helliggjort fantasi, vil han høre dem og opfylde deres ønsker. Gud har ikke overladt dem til at omkomme i deres synder, men vil hjælpe de svage og hjælpeløse, hvis de i tro overgiver sig til ham.

næste kapitel