Det skal ske i de sidste dage kapitel 16. Fra side 226.     Fra side 227 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Nådetidens afslutning

(226)  Ingen ved, hvornår nådetiden slutter
Gud har ikke åbenbaret for os, hvornår dette budskab vil slutte, eller hvornår nådetiden vil være forbi. Det, der er åbenbaret, skal vi og vore børn tage imod, men lad os ikke søge at få noget at vide, som er holdt hemmeligt i den Almægtiges råd... ret

(226)  Jeg har modtaget breve med spørgsmål om, hvorvidt jeg har fået særligt lys med hensyn til, hvornår nådetiden vil slutte, og jeg har svaret, at jeg kun har dette budskab, at det er tid at arbejde nu, mens det er dag, for der kommer en nat, da ingen kan arbejde. - 1SM 191 (1894). ret

(226)  Søndagslove vil blive gennemtvunget før prøvetidens afslutning
Herren har tydeligt vist mig, at dyrets billede vil blive dannet, før prøvetiden slutter, for det skal være den store prøve for Guds folk, der vil være afgørende for deres evige skæbne. - 2SM 81 (1890). (Se foregående kapitel, hvor det vises, at den store prøve for Guds folk vil være, at søndagslove bliver gennemtvunget.) ret

(227)  Men hvad er "et billede af dyret," og hvordan skal det opstå? Billedet fremstilles af dyret med de to horn og er et billede af det første dyr. For at finde ud af, hvordan det ville se ud, og hvordan det skal fremstilles, må vi undersøge selve dyrets - pavedømmets - egenskaber. ret

(227)  Da den første kirke blev fordærvet, fordi den afveg fra evangeliets enfold og antog hedenske skikke og ritualer, mistede den Guds Ånd og kraft, og for at beherske folkets samvittighed søgte den de verdslige magters støtte. Resultatet blev pavedømmet, en kirke, der beherskede statsmagten og benyttede den til at fremme sine egne planer, og ikke mindst til at straffe "kætteri." Hvis USA skal lave et billede af dyret, må den religiøse magt beherske det civile styre i en sådan grad, at kirken kan bruge statens autoritet til at fremme sine egne planer... ret

(227)  Billedet af dyret symboliserer den form for frafalden protestantisme, som vil opstå, når de protestantiske kirker søger statens hjælp til at gennemtvinge deres dogmer. -GC 443, 445 (1911). ret

(227)  Prøvetiden slutter, når beseglingen er forbi
Lige før vi nåede trængselstiden, modtog vi alle den levende Guds segl. Derefter så jeg de fire engle give slip på de fire vinde. Jeg så hungersnød, pest og krig. Nationerne rejste sig mod hinanden, og ødelæggelse hærgede hele verden. - 7BC 968 (1846). ret

(228)  Jeg så engle haste frem og tilbage i himlen. En engel med et skrivetøj ved sin side kom tilbage fra jorden og aflagde den rapport til Jesus, at nu var hans gerning gjort, og de hellige var talt og beseglet. Derefter så jeg, at Jesus, der havde gjort tjeneste foran arken, der indeholder de ti bud, lægge røgelseskarret fra sig. Han løftede sine hænder og sagde med høj røst; "Det er sket." - EW 279 (1858). ret

(228)  Endnu er der kun meget kort tid tilbage. Men skønt nationer og lande rejser sig mod hinanden, er der endnu ikke fuldstændigt oprør. Endnu holdes de fire vinde tilbage, indtil Guds tjenere er beseglet i deres pande. Og så vil Jordens magter opstille deres hære til det sidste store slag.- 6T 14 (1900). ret

(228)  En engel, der vender tilbage fra jorden, meddeler, at hans gerning er fuldført. For sidste gang er verden blevet stillet på prøve, og alle, der har vist sig at være tro mod de guddommelige forskrifter, har fået "den levende Guds segl”. Nu hører Jesus op med at gå i forbøn for menneskene i den himmelske helligdom. Han løfter sine hænder og siger med høj røst: "Det er sket". - GC 613 (1911). ret

(228)  Prøvetiden vil slutte pludseligt og uventet
Når Jesus holder op med at bede for mennesker, er alles skæbne for evigt afgjort... Prøvetiden er forbi; Kristi forbøn i himlen er til ende. Denne tid vil komme pludseligt for alle, og den vil komme bag på dem, der har forsømt at rense deres sjæle i lydighed mod sandheden. - 2T 191 (1868). ret

(229)  Når prøvetiden slutter, vil det ske pludseligt og uventet - når vi mindst venter det. Men vi kan have vor sag opgjort i himlen i dag og vide, at Gud har taget imod os. - 7BC 989 (1906). ret

(229)  Når retsundersøgelsen er afsluttet, er alles skæbne afgjort til liv eller død. Prøvetiden slutter kort før Herren kommer i himlens skyer... ret

(229)  Da Noa før syndfloden var gået ind i arken, lukkede Gud ham inde og de gudløse ude; men i syv dage fortsatte menneskene deres sorgløse liv og spottede advarslerne om den kommende dom uden at vide, at deres skæbne var beseglet. "Sådan skal også Menneskesønnens komme være," siger Frelseren. Matt 24, 39. Stille og ubemærket - som en tyv ved midnatstid indtræffer det afgørende øjeblik, da hvert eneste menneskes skæbne er beseglet - den endelige tilbagekaldelse af nådens tilbud til syndige mennesker... . ret

(229)  Mens forretningsmanden er optaget af tjene penge, mens den forlystelsessyge morer sig og mens den forfængelige pynter sig - udtaler jordens Dommer måske denne dom: "Du er vejet på vægten og fundet for let." Dan 5, 27. - GC 490, 491 (1911). ret

(229)  Menneskelig aktivitet efter prøvetidens afslutning
De retfærdige og de gudløse lever stadig på jorden i deres dødelige tilstand - mennesker vil plante og bygge, spise og drikke - fuldstændig uvidende om, at den endelige, uigenkaldelige afgørelse er truffet i den himmelske helligdom. - GC 491 (1911). ret

(230)  Jordens beboere vil være uvidende om det, når jordens skæbne er endeligt afgjort. Mennesker, som Guds Ånd har forladt for bestandig, opretholder stadig ydre religiøse former - og den sataniske nidkærhed, hvormed det ondes fyrste vil inspirere dem til at udføre hans onde planer, vil se ud som nidkærhed for Guds sag. - GC 615 (1911). ret

(230)  Hveden og ugræsset gror "side om side indtil høsten". Under udførelsen af livets pligter vil de retfærdige lige til det sidste komme i berøring med de gudløse. Lysets børn er spredt blandt mørkets børn, for at alle skal kunne se forskellen. - 5T 100 (1882). ret

(230)  Jesus sagde, at når han kommer, vil nogle af hans ventende børn være ved at arbejde. Nogle vil være i færd med at tilså marken, andre vil være ved at høste, og atter andre vil male kornet. - Ms 26, 1901. ret

(230)  Vantro og forbudte fornøjelser fortsætter
Skepticisme og den såkaldte videnskab har for en stor del undermineret den kristne verdens tro på Bibelen. Man tror gladelig på fabler for at kunne fortsætte at tilfredsstille selvet uden at nære frygt. Man prøver at glemme alt om Gud. Man siger: ”I morgen vil alt være som i dag, ja,endnu bedre." Men midt i vantroen og de ugudelige fornøjelser høres ærkeenglens og Guds basun... ret

(230)  Når hele verden er travlt optaget og dybt involveret i jagten efter penge og ære, kommer Jesus som en tyv. - Ms 15b, 1886. ret

(231)  Når de, der bekender sig til at være Guds børn, forener sig med verden og lever, som den lever, og sammen med den tager del i forbudte glæder - når menigheden efterligner verden i nydelsessyge; når bryllupsklokkerne kimer og alle ser frem til mange år i verdslig lykke - da - pludseligt som lynet flammer fra himlen, vil enden på alle deres lyse drømme og bedrageriske håb komme. - GC 338, 339 (1911). ret

(231)  Mange vil være fuldstændig opslugt af forretninger
Da Lot advarede sin familie om Sodomas ødelæggelse, ville de ikke tro ham, men anså ham for en fanatisk sværmer. De var ikke forberedt på ødelæggelsen. På samme måde vil det være, når Kristus kommer - landmænd, købmand, advokater og håndværkere vil være helt opslugt af deres forretninger, og Herrens dag vil komme over dem som en snare. - RH 10-3-1904. ret

(231)  Når præster, landmænd, købmand, advokater, store og såkaldt gode mænd råber: "Fred og ingen fare!" kommer ødelæggelsen pludselig. Lukas gengiver Herrens ord om, at Guds dag vil komme som en snare - som for et dyr, der er på jagt efter bytte i skoven og pludselig sidder fanget i en fælde. -1MR 266 (1876). ret

(231)  Når menneskene ubekymrede, morer sig og er optaget af at købe og sælge, nærmer tyven sig på listefod. Således skal Menneskesønnens komme være. - Brev 21, 1897. ret

(232)  Religiøse ledere vil være fulde af optimisme
Når filosofiske argumenter har bandlyst frygten for Guds domme, når de religiøse ledere forudsiger lange perioder med fred og fremgang, og verden er optaget af forretninger og fornøjelser, af at plante og bygge, holde fester og bryllupper, mens de forkaster Guds advarsler og håner hans budbringere - da vil ødelæggelsen pludselig ramme dem, og de skal ingenlunde undslippe. - PP 104 (1890). ret

(232)  Guds dag vil komme bag på de gudløse, uanset hvornår den kommer. Mens livet går sin sædvanlige gang - mens mennesker er optaget af at more sig, handle og tjene penge; mens de religiøse ledere lovpriser verdens fremskridt og oplysning, og mennesker lulles ind i en falsk tryghed - netop da kommer undergangen pludseligt over de ligegyldige og gudløse, ligesom tyven lister sig ind i den ubevogtede bolig ved midnat, "og de skal ikke undslippe." 1 Thess 5, 3. - GC 38 (1911). ret

(232)  Satan tror, at prøvetiden er afsluttet
I trængselstiden ophidser Satan de gudløse til at omringer Guds folk for at udrydde dem. Men han ved ikke, at der er skrevet "tilgivet" ud for deres navne i himlens bøger. - RH 19-11-1908. ret

(233)  Ligesom Satan ophidsede Esau til at drage mod Jakob, vil han i trængselstiden ophidse de gudløse til at tilintetgøre Guds folk... Han ser, at hellige engle vogter dem, og deraf skønner han, at deres synder er blevet tilgivet; men han ved ikke, at deres sag er blevet afgjort i den himmelske helligdom. - GC 618 (1911). ret

(233)  Hunger efter Guds Ord
De, der ikke værdsætter, studerer og sætter det Ord, Gud har talt ved sine tjenere, meget højt, vil få grund til at sørge bittert. Jeg så, at Herren ved tidens afslutning vil gennemgå jorden for at dømme. De frygtelige plager vil begynde at falde. Om dem, der har foragtet Guds Ord, står der, at de vil "flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens Ord og ikke finde det." Am 8, 12. Der skal blive hunger i landet efter at høre Ordet. - Ms 1, 1857. ret

(233)  Der vil ikke længere blive bedt for de gudløse
Herrens tjenere vil have udført deres sidste gerning, opsendt de sidste bønner, udgydt de sidste bitre tårer for en oprørsk kirke og et gudløst folk. Deres sidste højtidelige advarsler har lydt. Hvor gerne ville de mennesker, som har bekendt sig til sandheden, men ikke levet efter den, nu ikke give de huse, marker og penge, de gerrigt har samlet og krampagtigt holdt fast ved, for at høre et trøstende eller formanende ord fra deres præster. Men de må hungre og tørste forgæves; deres tørst vil aldrig blive slukket, de vil ingen trøst få. Deres skæbne er afgjort for altid. Det er en frygtelig tid. - Ms 1, 1857. ret

(234)  Hvor vil de gudløse i den tid, da Guds domme falder nådeløst, misunde dem, der "hviler i den Højestes skygge" - hvor Herren gemmer alle dem, der har elsket ham og adlydt hans bud! Til den tid er de retfærdiges skæbne i sandhed misundelsesværdig for dem, der lider for deres synder. Men nådens dør er lukket for de gudløse. Efter nådetidens afslutning bliver der ikke opsendt flere bønner for dem. - 3BC 1150 (1901). ret

(234)  Det er ikke muligt at overføre karakter
Herren kommer med kraft og stor herlighed. Han kommer for endeligt at adskille de retfærdige og de onde. Men til den tid kan olien ikke fyldes i deres kander, som ikke selv har nogen. Da vil Kristi ord: "To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, den anden lades tilbage," blive opfyldt. De retfærdige og de onde arbejder sammen. Men Herren kender hjerterne. Han ser, hvem der er hans lydige børn, som respekterer og elsker hans bud. - TM 234 (1895). ret

(234)  Det er en alvorlig ting at dø - men det er langt mere alvorligt at leve. Hver eneste tanke, hvert ord og hver handling vil møde os igen. Det, vi selv gør os til i prøvetiden, skal bestå i al evighed. Døden opløser legemet, men den forandrer ikke karakteren. Kristi genkomst forandrer ikke vor karakter den stadfæster dem kun for altid. - 5T 466 (1885). ret

(235)  En ny prøvetid ville ikke forandre de gudløse
Vi skal udnytte vore anledninger bedst muligt. Vi vil ikke få en ny prøvetid til at forberede os for himlen. Dette er vor eneste og sidste mulighed for at danne en karakter, der vil gøre os egnede for det fremtidige hjem, som Herren har beredt for alle dem, der adlyder hans bud. - Brev 20, 1899. ret

(235)  Der vil ikke blive nogen prøvetid efter Herrens komme. De, der siger noget sådant, er bedragede og vildledte. Før Kristus kommer, vil nøjagtig de samme tilstande, som rådede før syndfloden, herske på jorden. Og efter at Frelseren viser sig i himlens skyer, vil ingen få en ny chance for at opnå frelse. Til den tid vil alle have taget deres beslutning. Brev 45, 1891. ret

(235)  Alle vil blive prøvet i forhold til det lys, de har haft. De, der vender sig fra sandheden til opdigtede historier, skal ikke vente at få en ny prøvetid. Der vil ikke blive noget timeligt tusindårsrige. Hvis mennesker, efter at Helligånden har overbevist deres hjerter, sætter sig op imod sandheden og bruger deres indflydelse, så andre heller ikke modtager den, vil de aldrig selv blive overbevist. De stræbte ikke efter karakterens forvandling i den prøvetid, de fik, og Kristus vil ikke give dem mulighed for en ny prøve. Denne afgørelse er endelig. - Brev 25, 1900. ret

næste kapitel