Det skal ske i de sidste dage kapitel 18. Fra side 251.     Fra side 253 i den engelske udgave.ren side   tilbage

De syv sidste plager og de retfærdige

(251)  (Den store trængselstid 2. del)
Den store trængsel begynder, når nådetiden er slut
Når Kristi gerning som menneskets forbeder ophører, vil denne trængselstid begynde. Da vil hvert eneste menneskes sag være afgjort, og der vil ikke længere være noget blod, der kan rense fra synd. Når Jesus forlader sin gerning som menneskets forbeder hos Gud, vil den højtidelige erklæring lyde: "Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges." Åb 22, 11. Da bliver Guds Ånd, som hidtil har holdt igen, draget bort fra jorden. - PP 201 (1890). ret

(251)  Guds folk vil være beredt for den prøvetid, der ligger foran dem
Når forkyndelsen af den tredje engels budskab slutter, går nåden ikke længere i forbøn for jordens syndige beboere. Guds børn har fuldført deres gerning. De har fået "sildigregnen" - "husvalelsestiderne fra Herrens åsyn" - og er beredt for den prøvelsens tid, der ligger foran dem. Engle haster frem og tilbage i himlen. En engel, der vender tilbage fra jorden, meddeler, at hans gerning er fuldført. For sidste gang er verden blevet stillet på prøve, og alle, der har vist sig at være tro mod de guddommelige forskrifter, har fået "den levende Guds segl." Nu ophører Jesus med at gå i forbøn for menneskene i den himmelske helligdom. Han løfter sine hænder og siger med høj røst: "Det er sket," og alle englene tager deres kroner af, mens han højtideligt siger: "Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges." Åb 22, 11. Hver enkelts sag er blevet afgjort til liv eller død. Kristus har sonet sine børns synder og slettet dem ud. Antallet af hans undersåtter er gjort op. Snart skal "riget og magten og storheden, som tilhørte alle riger under himlen," gives til dem, der skal arve frelse, og Jesus skal herske som Kongernes Konge og Herrernes Herre. - GC 613, 614 (1911). ret

(252)  Forfærdeligt ud over al beskrivelse
Den nødens og prøvelsens tid, der ligger foran os, vil kræve en tro, der kan udholde træthed, ventetid og sult - en tro, som er urokkelig, ligegyldigt hvor hårdt den prøves… ret

(252)  Den store "trængselstid, der ikke har været magen til," vil snart være over os, og vi vil behøve en erfaring, som vi ikke har nu, og som mange er for sløve til at opnå. Ofte synes vanskeligheder større, når man tænker på dem i forvejen, men det gælder ikke den krise, der ligger foran os. Selv den mest levende beskrivelse kan ikke udmale denne mægtige ildprøve. - GC 621, 622 (1911). ret

(253)  Når Jesus forlader det Allerhelligste, vil hans Ånd, der holder herskere og folk tilbage, blive draget bort. De bliver overladt til onde engles kontrol. Da vil der under Satans ledelse blive vedtaget sådanne love, at intet menneske ville overleve, hvis tiden ikke blev meget kort. - 1 T 204 (1859). ret

(253)  Mange vil blive lagt til hvile før trængselstiden
Det er ikke altid sikkert at bede om ubetinget helbredelse... Gud ved, om de mennesker, vi beder for, ville være i stand til at udholde de prøvelser, de ville møde, hvis de levede. Han kender enden fra begyndelsen. Mange vil blive lagt til hvile, før trængselstiden voldsomme prøvelser skal ramme vor verden. - CH 375 (1897). ret

(253)  Herren har ofte vist mig, at mange små børn vil blive lagt til hvile før trængselstiden. Vi skal se Vore børn igen. Vi skal møde dem og genkende dem i de himmelske sale. - 2SM 259 (1899). ret

(254)  Satans mål er at udrydde alle sabbatsholdere
Den store bedrager siger: ... "Vor vigtigste opgave er at få lukket munden på denne sabbatsholdersekt... Vi vil endelig få vedtaget en lov, så vi kan udslette alle, der ikke vil bøje sig for vor autoritet." - TM 472, 473 (1884). ret

(254)  Det er Satans hensigt at få dem udryddet fra jordens overflade, så hans overhøjhed ikke længere vil blive diskuteres. - TM 37 (1893). ret

(254)  Den sidste menighed vil komme ud for store prøvelser og stor nød. De, der bevarer Guds bud og troen på Jesus, vil få Satans vrede at føle. Satan tæller hele verden blandt sine undersåtter. Han har fået de frafaldne kirker under kontrol. Men her er en lille flok, der sætter sig op mod hans overhøjhed. Hvis han kunne udslette dem, ville hans sejr være fuldkommen. Som han engang ophidsede de hedenske nationer til at ødelægge Israel, vil han i nær fremtid ophidse jordens onde magter til at udrydde Guds folk. - 9T 231 (1909). ret

(254)  Argumenter der vil blive brugt imod Guds folk
Jeg så, at de fire engle vilde holde de fire vinde tilbage, indtil Jesu gerning i helligdommen er afsluttet, og så ville de syv sidste plager komme. Plagerne ophidsede de gudløse mod de retfærdige; de mente, at vi havde bragt Guds straffedomme over dem, og at hvis de kunne befri jorden for os, ville plagerne høre op. - EW 36, (1851). ret

(255)  Når nådens engel folder sine vinger sammen og forlader jorden vil Satan realisere de onde planer, han så længe har ønsket at udføre. Storm og uvejr, krig og blodsudgydelse - sådanne ting fryder han sig over, og han bruger dem til at samle han sin høst. Og så fuldstændigt vil mennesker blive bedraget af ham, at de vil erklære, at ulykkerne er resultatet af, at den første dag i ugen bliver vanhelliget. Fra de populære kirkers prædikestole vil det blive forkyndt, at verden bliver straffet, fordi søndagen ikke bliver æret, som den burde. - RH 17-9-1901. ret

(255)  Man vil hævde, at de få, der modsætter sig en kirkelig forordning og en af landets love, ikke bør tåles, og at det er bedre, at de lider, end at hele nationer styrtes ud i lovløshed og ødelæggelse. Samme argument blev for snart 2000 år siden brugt mod Jesus af jødefolkets ledere... Dette argument vil blive anset for at være afgørende. - GC 615 (1911). ret

(255)  Død over alle, der ikke ærer søndagen
Der udgik en befaling om at dræbe de hellige og det fik dem til dag og nat at råbe til Gud om befrielse. - EW 36, 37 (1851). ret

(255)  Som Babylons kong Nebukadnesar udstedte den befaling, at alle, der ikke ville falde ned og tilbede hans afgud, skulle dræbes, således vil det blive forkyndt, at alle, der ikke ærer søndagen, skal straffes med fængsling eller død... Alle bør studere Åbenbaringens 13. kapitel omhyggeligt, for det angår alle mennesker, store som små. - 14MR 91 (1896). ret

(256)  Trængselstiden for Guds folk vil snart komme. Da vil der blive udstedt en lov, der forbyder dem, der helligholder Herrens sabbat, at købe og sælge og truer dem med straf, ja, endog med døden, hvis de ikke helligholder den første dag i ugen. - HP 344 (1908). ret

(256)  Alle jordens magter vil slutte sig sammen for at føre krig mod Guds bud og forlange, at "alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle" (Åb 13, 16) skal rette sig efter kirkens skik ved at helligholde den falske hviledag. Alle, der nægter at gøre det, vil blive straffet - og til sidst vil man erklære, at de fortjener at dø. - GC 604 (1911). ret

(256)  Menneskers vrede vil især blive rettet mod dem, som helligholder det fjerde buds sabbat, og til sidst vil en universel lov bestemme, at de fortjener at dø. - PK 512 (ca. 1914). ret

(256)  En dødsdom lignende den, Ahasverus udstedte
Den forordning, der til sidst vil blive udsendt mod Guds folk, vil ligne den, som Ahasverus udstedte mod jøderne. I dag ser den sande menigheds fjender den lille flok, der holde sabbat, som en Mordokaj i porten. Guds folks ærbødighed for hans lover en stadig fordømmelse af dem, der ikke frygter Gud og træder hans sabbat under fod. - PK 605 (ca. 1914). ret

(257)  Jeg så verdens ledende mænd rådslå, mens Satan og hans engle stod rundt om dem. Jeg så en skrivelse, hvori der stod, at hvis de hellige ikke ville opgive deres specielle tro og den sande sabbat og helligholde den første dag i ugen, havde folket deres frihed til efter en vis tid at slå dem ihjel. Kopier af denne skrivelse blev spredt ud over landet. - EW 282, 283 (1858). ret

(257)  Hvis Guds folk vil stole på hans magt, vil Satans planer blive krydset i vor tid, lige så sikkert, som de blev det på Mordokajs tid. - ST 22-2-1910. ret

(257)  Den sidste menighed gør Gud til sin borg
”På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet alle der er indskrevet i bogen." Dan 12, 1. Når trængselstiden kommer, er alles sag afgjort. Jesus går ikke mere i forbøn, der er ikke mere nogen nåde for de ubodfærdige. Den levende Guds segl er blevet sat på hans folk. ret

(257)  Denne lille gruppe, der er ude af stand til at forsvare sig i den dødelige konflikt med jordens magter som er samlet under dragens banner, gør Gud til sit forsvar. De højeste jordiske autoriteter har udsted en befaling om, at de skal tilbede dyret og tage imod dets mærke. Gør de ikke det, vil de blive forfulgt og dræbt. Måtte Gud da hjælpe dem. For uden hans hjælp kan de intet gøre i en så forfærdelig konflikt! - 5T 212, 213 (1882). ret

(258)  Guds folk flygter fra byerne; mange bliver fængslet
Når kristenhedens forskellige ledere har vedtaget en lov, der fordømmer dem, der holder Guds bud, og unddrager dem lovens beskyttelse imod dem, som ønsker at tilintetgøre dem, vil Guds folk flygte fra byer og landsbyer og samles i grupper på ensomme steder. Mange vil søge op i bjergene. Som de kristne i' Piemontes dale vil de gøre bjergene til deres kirke og takke Gud for "klippeborgen." ... Men mange af alle nationer og alle klasser - høj og lav, rig og fattig, sort og hvid - vil blive underkastet den mest uretfærdige og grusomme undertrykkelse. Guds elskede børn gennemgår svære tider i lænker, fængslede, dødsdømte, nogle tilsyneladende henvist til at dø af sult i mørke, afskyelige fangehuller. - GC 626 (1911). ret

(258)  Skønt der ved lov er fastsat et tidspunkt, efter hvilket de, der holder Guds bud må slås ihjel, vil der være fjender i nogle tilfælde prøve at tage deres liv før dette. Men ingen kan komme forbi de mægtige vagtposter, der omringer alle trofaste sjæle. Nogle bliver angrebet, idet de flygter fra byer og landsbyer; men de sværd, der løftes imod dem, knækker og falder til jorden, som var de halmstrå. Andre bliver forsvaret af engle i skikkelse af soldater. - GC 631 (1911). ret

(259)  Alle Guds børn er ikke samlet på dette tidspunkt. De er i forskellige grupper og i forskellige dele af verden. Og de vil blive prøvet enkeltvis, ikke i grupper. Hver enkelt må selv bestå prøven. - 4BC 1143 (1908). ret

(259)  Hvert enkelt menighedsmedlems tro vil blive prøvet; som om der ikke fandtes noget andet menneske i verden. - 7BC 983 (1890). ret

(259)  Huse og jord vil ikke være til nogen nytte
I trængselstiden vil huse og jord ikke være til nogen nytte for de hellige. De vil være på flugt for en rasende hob. Og til den tid kan de ikke sælge deres ejendom for at støtte sandheden.... ret

(259)  Jeg så, at hvis nogen holdt fast ved deres ejendom og ikke søgte Herren for at få at vide, hvad der var deres pligt, ville han ikke lade dem det vide. De ville få lov til at beholde deres ejendom, og i trængselstiden ville dette stå for dem som en knusende byrde. De ville prøve på at sælge den, men ikke være i stand til det... Men hvis de havde ønsket vejledning, ville han, når der var behov for det, undervise dem om, hvornår de skulle sælge og hvor meget de skulle sælge. - EW 56, 57 (1851). ret

(259)  Det er for sent at klynge sig til jordiske skatte. Snart vil overflødige huse og marker ikke være til nytte for nogen, for Guds forbandelse vil hvile tungere og tungere over jorden. Kaldet vil lyde: "Sælg jeres ejendele og giv almisse." Luk 12, 33. Dette budskab skal forkyndes trofast - det skal indprentes i folkets hjerter, for at Herrens ejendom kan blive givet tilbage til ham og fremme hans gerning. - 16MR 348 (1901). ret

(260)  Som dengang Jakob blev prøvet
Til sidst vil der blive udstedt et dekret mod dem, der helligholder det fjerde buds sabbat, idømmer dem lovens strengeste straffe og giver folk ret til efter en vis tid at slå dem ihjel. Katolicismen i den gamle verden og den frafaldne protestantisme i den nye vil følge samme fremgangsmåde over for dem, der ærer alle Guds bud. ret

(260)  Guds folk vil blive kastet ud i den nød og de savn, som profeten kalder en trængselstid for Jakob. - GC 615, 616 (1911). ret

(260)  Men for mennesker vil det se ud, som om Guds børn snart skal besegle deres vidnesbyrd med deres blod som martyrerne før dem. De begynder selv at frygte, at Herren vil lade dem falde i deres fjenders hænder. Det er en frygtelig tid, og dag og nat råber de til Gud om befrielse... Ligesom Jakob kæmper de alle med Gud. Deres ansigter er blege og røber deres indre kamp, men de ophører ikke med deres inderlige bønner. - GC 630 (1916) ret

(260)  Jakobs erfaring i den frygtelige, natlige kamp er et billede på den prøvetid, som Guds folk skal gennemgå lige før Kristi andet komme. Idet profeten Jeremias i et helligt syn ser frem til denne tid, siger han: "vi har hørt angstråb, der er frygt, ikke fred... Hvorfor ser jeg da alle mænd med blege ansigter? ... Ve jer! Stor er denne dag, ingen dag er som den! Det er en trængselstid for Jakob, men han skal komme frelst ud af den." - Jer 30, 5-7. - PP 201 (1890). ret

(261)  De retfærdige har ingen skjulte fejl at bekende
Hvis Guds folk i trængselstiden, mens de er plaget af frygt og smerte, kom i tanker om synder, de ikke havde bekendt, ville de ikke kunne holde ud. Fortvivlelse ville lamme deres tro, og de ville ikke tillidsfuldt kunne bede Gud om befrielse. Men skønt de føler deres store uværdighed, har de ingen skjulte synder at bekende. Deres synder er gået forud til dom, og de kan ikke længere erindre dem. - GC 620 (1911). ret

(261)  Guds folk... vil have en dyb følelse af deres ufuldkommenhed. Idet de ser tilbage på deres liv er de ved at miste modet. Men så husker de på Guds store nåde og deres egen oprigtige omvendelse, og de viser hen til Kristi løfter til hjælpeløse, angrende syndere. Deres tro vil ikke svigte, selvom deres bønner ikke straks bliver besvaret. De vil klynge sig til Gud, ligesom Jakob klyngede sig til englen og sige som han: "Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig." - PP 202 (1890). ret

(261)  De hellige vil ikke miste livet
Gud vil ikke tillade de gudløse at slå dem ihjel, der venter på at blive forvandlet og ikke har villet bøje sig for for dyrets befaling eller modtaget dets mærke. Jeg så, at hvis de gudløse fik lov til at slå de hellige ihjel, ville Satan og hans onde hærskarer og alle, som hader Gud, glæde sig. Og hvilken triumf ville det ikke være for hans sataniske majestæt i den sidste store kamp at få magt over dem, der så længe har ventet på at se ham, de elsker! De, som har hånet tanken om, at de hellige skulle blive taget op til himlen, skal være vidne til Guds omsorg for sit folk og se deres vidunderlige befrielse. - EW 284 (1858). ret

(262)  Guds folk vil ikke undgå lidelser, men skønt de er forfulgt og må tåle sult og savn, vil de ikke omkomme. - GC 629 (1911). ret

(262)  Hvis Kristi trofaste vidners blod blev udgydt på dette tidspunkt, ville det ikke som martyrernes blod, være en udsæd, der kunne skaffe Gud en høst. - GC 634 (1911). ret

(262)  Gud vil sørge for os
Herren har gentagne gange vist mig, at det er i modstrid med Bibelen at samle forråd for at opfylde vore timelige behov i trængselstiden. Jeg så, at hvis de havde samlet forråd i deres hjem eller på marken i trængselstiden ville det blive røvet fra dem, og fremmede ville høste deres marker. ret

(262)  Til den tid skal vi stole fuldt og fast på Gud, for han vil holde os oppe. Jeg så, at brød og vand vil være os sikret. Vi skal ikke lide nød eller sult. Gud kan dække bord for os i ørkenen. Hvis det er nødvendigt, vil han sende ravnene med føde til os, som han gjorde til Elias, eller lade manna regne fra himlen, som han gjorde til israelitterne. - EW 56 (1851). ret

(263)  Jeg så, at der foran os ligger en trængselstid, hvor nøden vil tvinge os til at leve på vand og brød... I trængselstiden vil ingen arbejde med deres hænder. Deres lidelser vil være af sjælelig art, og Gud vil give dem føde. - Ms 2, 1858. ret

(263)  Trængselstiden ligger lige foran os, og det vil blive strengt nødvendigt for Guds folk at fornægte sig selv og kun spise så meget, at de kan opretholde livet. Men til den tid vil Gud sørge for os. Den frygtelige time vil være Guds anledning til at styrke sit folk og holde det oppe. - 1 T 206 (1859). ret

(263)  Brød og vand er alt, hvad der er lovet os i trængselstiden. - SR 129 (1870). ret

(263)  I trængselstiden lige før Kristi komme vil de retfærdige blive bevaret ved himmelske engles tjeneste. - PP 256 (1890). ret

(263)  Ingen Forbeder, men stadig forbindelse med Kristus
Kristus har sonet sine børns synder og slettet dem ud. Antallet af hans undersåtter er gjort op... ret

(263)  Når Jesus forlader helligdommen, vil mørke dække jordens beboere. I denne forfærdelige time må de retfærdige leve for en hellig Guds ansigt uden en mellemmand. - GC 613, 614 (1911). ret

(264)  Vil Herren glemme sine børn i prøvelsens time? ... Selvom deres fjender fængsler dem, kan fængslets mure ikke afbryde deres forbindelse med Kristus. Han, som kender alle deres svagheder og selv har været gennem alle prøvelser, står over alle jordiske magter. Engle vil komme til dem i den ensomme celle med himlens lys og fred. Fængslet vil være som et slot, for der findes de rige i troen, og de triste vægge vil blive oplyst af himmelsk glans, som dengang Paulus og Silas bad og sang lovsange i fængslet i Filippi. - GC 626, 627 (1911). ret

(264)  Hvis menneskers øjne blev åbnet, ville de se skarer af mægtige engle rundt om dem, der har bevaret ordet om Kristi udholdenhed. Med kærlig sympati har englene set deres lidelse og hørt deres bønner. De venter på deres Anførers ordre til at udfri dem af faren... Vor dyrebare Frelser vil sende hjælp, netop når vi behøver den. - GC 630, 633 (1911). ret

(264)  Det er ikke muligt at beskrive Guds oplevelse, når de på jorden skal vandre dels i en himmelske herlighed og dels være udsat for gentagne forfølgelser. De skal vandre i lyset fra Guds trone. Gennem englene vil der være en stadig forbindelse mellem himlen og jorden, ... ret

(264)  Midt i den trængselstid, der skal komme - en trængselstid, som der ikke har været mage til, så længe mennesker har været til vil Guds udvalgte stå fast som en klippe. Satan og hans hære kan ikke udrydde dem, for mægtige engle vil beskytte dem. - 9T 16, 17 (1909). ret

(265)  Guds folk har ingen syndige ønsker
Mens vor store Ypperstepræst endnu soner vore synder, skal vi søge at blive fuldkomne i Kristus. End ikke i tankerne kunne Frelseren lokkes til at give efter for fristelse. Satan finder et sted i menneskets hjerte, hvor han kan få fodfæste - et syndigt ønske bliver plejet, og så kan hans fristelser vinde indpas. Kristus erklærede om sig selv at verdens fyrste kommer, og i mig er der intet, som hører ham til." Joh 14, 30. (ældre overs.) Hos Guds Søn kunne Satan intet finde, som kunne sætte ham i stand til at sejre over ham. Jesus havde holdt sin Faders bud, og hos ham fandtes der ingen synd, som Satan kunne udnytte til sin fordel. På samme måde må det være med dem, som vil stå fast i trængselstiden. - GC 623 (1911). ret

(265)  Kampen mod selvet fortsætter
Så længe Satan regerer, vil vi have en kamp mod synden. Så længe vi lever, vil vi ikke nå til et punkt, hvor vi kan sige: Nu har jeg helt vundet sejr. Helliggørelse er resultatet af et langt liv i lydighed. AA 560, 561 (1911). ret

(265)  Der må være en stadig kamp mod det kødelige sind. Vi behøver hele tiden Guds nådige indflydelse, som vil drage tankerne opad og vænne dem til at dvæle ved rene og hellige emner, - 2T 479 (1870). ret

(265)  I vort eget sind danner vi måske et urealistisk billede af verden eller et billede af en ideel menighed, hvor Satans fristelser ikke længere lokker til noget ondt; men en sådan fuldkommenhed eksisterer kun i vor fantasi, - RH 8-8-1893. ret

(266)  Når mennesker får et helligt legeme vil de ikke mere være på jorden, men blive taget op til himlen. Skønt dette livs synder bliver tilgivet, bliver deres resultater ikke fuldstændig fjernet. Først ved sit komme vil Kristus "forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme." - 2SM 33 (1901). ret

(266)  De 144.000
De synger "en ny sang," som ingen kan lære undtagen de 144.000. Det er Mose og Lammets sang - en sang om befrielse. Kun de 144.000 kan lære denne sang, for det er en sang om deres erfaring - en erfaring ingen andre nogen sinde har haft, "De følger Lammet, hvor det går." De er blevet bortrykket fra jorden og regnes for "en førstegrøde for Gud og Lammet." Åb 14, 1-5; 15, 2,3. "Det er dem, som kommer fra den store trængsel." De har gennemgået en trængselstid, der ikke har været magen til, så længe der har været folkeslag til. De har udholdt Jakobs trængselstid. De har stået uden en forsvarer, mens Guds sidste straffedomme blev udøst. GC 648, 649 (1911). ret

(267)  Det er ikke hans vilje, at de skal diskutere spørgsmål, der ikke vil hjælpe dem åndeligt - som f. eks. hvem de 144.000 er. Dette vil de mennesker, som Gud har udvalgt, meget snart vide helt sikkert. - 1SM 174 (1901). ret

(267)  Guds folks befrielse
Satans hære og onde mennesker er ved at omringe dem, De triumferer over dem, fordi de ikke synes at have nogen mulighed for at undslippe. Men midt under deres triumfråb høres det ene voldsomme tordenbrag efter det andet. Himlen sortner og oplyses kun af et blændende himmelsk lys, mens Gud lader sin røst høre fra sin hellige bolig. ret

(267)  Jordens grundvolde bæver, bygninger skælver og styrter sammen med øredøvende brag, Havet koger som en gryde - hele jorden er i voldsomt oprør, De retfærdiges opmærksomhed rettet opad, og højtideligt hvisker de til hinanden: "Vi er befriet. Det er Guds stemme." -1T 353, 354 (1862). ret

(267)  Når de, der ærer Guds lov, ikke længere er beskyttet af menneskelige love, vil der samtidig i flere lande opstå en bevægelse, der har til formål at tilintetgøre dem, Når det tidspunkt, der er fastsat i loven, nærmer sig, vil folket slutte sig sammen for at udrydde den forhadte sekt. Det vil blive besluttet på en nat at rette et afgørende slag, der fuldstændig skal bringe den protesterende og irettesættende stemme til tavshed, Guds folk - nogle i fængsler og andre skjult i skove og på bjerge - trygler stadig om guddommelig beskyttelse, mens flokke af bevæbnede mænd ansporet af en hærskare af onde engle alle vegne forbereder sig på deres dødbringende gerning... Med triumfråb, hån og forbandelser er onde mænd lige ved at kaste sig over deres bytte, da et tæt mørke, dybere end den mørkeste nat, sænker sig over jorden... ret

(268)  Det er ved midnat, Gud vil vise sin magt og befri sit folk... midt på den mørke himmel er der et ubeskrivelig herligt skyfrit område, hvorfra Guds stemme, der lyder som en brusen af mange vande siger: "Det er sket!" Åb 16, 17. Hans stemme ryster himlen og jorden... ret

(268)  Jordens stolteste byer går til grunde. De pragtfulde paladser, som verdens stormænd har ødslet deres rigdom på for at forherlige sig selv, synker i grus for deres øjne. Fængselsmure styrter sammen, og Guds folk, der har været spærret inde på grund af deres tro, bliver befriet. - GC 635-637 (1911). ret

næste kapitel