Det skal ske i de sidste dage kapitel 3. Fra side 34.     Fra side 32 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Sig os, hvornår dette skal ske

(34)  Disciplene spørger Jesus om hans genkomst
Jesu ord i Matt 24, 2 blev sagt i mange menneskers påhør, men da han var alene, kom Peter, Johannes, Jakob og Andreas hen til ham, mens han sad på Oliebjerget. De sagde: ”Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende? ret

(34)  Jesus svarede ikke sine disciple ved at tale om Jerusalems ødelæggelse og verdens ende hver for sig. Han blandede beskrivelsen af disse to begivenheder. Hvis han havde åbenbaret fremtidige begivenheder for sine disciple, således som han selv så dem, ville de ikke have kunnet udholde det. Derfor blandede han nådigt beskrivelsen af de to store kriser og overlod det til disciplene selv at studere dem. - DA 628 (1898). ret

(34)   Tiden for Kristi genkomst kendes ikke
Mange, der har kaldt sig adventister har fastsat tider. Gang efter gang er der blevet fastsat et tidspunkt for Kristi genkomst, men resultatet er blevet gentagne fejltagelser. Det endelige tidspunkt for vor Herres komme kendes ikke af dødelige mennesker. Selv de engle, der tjener dem, der skal arve frelse, kender ikke dagen eller timen. ”Men den dag og time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.”- 4T 307 (1879). ret

(35)  Vi skal ikke kende det endelige tidspunkt hverken for udgydelsen af Helligånden eller for Kristi komme... Hvorfor har Gud ikke ladet os dette vide? - Fordi vi ikke ville gøre den rette brug af en sådan viden, hvis han gav os den. Den ville resultere i en tilstand i vore menigheder, der i høj grad ville forsinke Guds gerning med at berede et folk, der skal stå fast på den store dag, der skal komme. Vi skal ikke leve i en konstant ophidselse angående tid... ret

(35)  Du vil ikke kunne sige, om han kommer om et, to eller fem år, og du kan heller ikke udsætte hans komme ved at sige, at han måske ikke kommer i de næste ti eller tyve år. - RH 22-3-1892. ret

(35)   Vi nærmer os Herrens store dag. Tegnene går i opfyldelse. Og dog ved vi intet om dagen eller timen for Kristi genkomst. I sin visdom har Herren skjult dette for os, for at vi altid skal vente på og berede os for vor Herres, Jesu Kristi andet komme i himlens skyer. - Brev 28, 1897. ret

(36)  Det nøjagtige tidspunkt for Menneskesønnens andet komme er Guds hemmelighed. - DA 633 (1898). ret

(36)  Vort budskab drejer sig ikke om at fastsætte tider
Vi hører ikke til dem, der siger nøjagtig, hvor lang tid der vil gå, før Jesus kommer igen i magt og herlighed. Nogle har fastsat tider, og når disse er overskredet, vil de ikke tåle bebrejdelser, men sætter straks en ny tid og en til. Men deres mange fejltagelser stempler dem som falske profeter. - FE 335 (1895). ret

(36)   ”Gud vil ikke give noget menneske det budskab, at om fem, ti eller tyve år vil denne verdens historie være til ende. Han vil ikke give nogen en undskyldning for at udsætte sin beredelse for hans komme. Han vil ikke, at nogen skal sige som den utro tjener: ”Min Herre lader vente på sig!”, for det fører kun til letsindig forsømmelse af de anledninger, vi får, til at berede os for den store dag. - RH 27-11-1900. ret

(36)  At fastsætte tider fører til vantro
Fordi fastsatte tider atter og atter er gået forbi, bliver verden stadig mere vantro med hensyn til Kristi kommes nærhed. De ser med foragt på deres fejltagelser, der har fastsat tider. Og fordi mennesker er blevet bedraget på den måde, vender de sig fra den sandhed, som er sagt os i Guds Ord - at alle tings ende er nær. - 4T 307 (1879). ret

(37)  Jeg forstår, at br. E. P. Daniels har fastsat et tidspunkt og siger, at Herren vil komme inden for fem år. Nu håber jeg, at det indtryk ikke skal sprede sig, at vi sætter tider. Lad ingen sige noget sådant. Det fører ikke til noget godt. Prøv ikke på at begynde vækkelser på et sådant grundlag. Vær forsigtige med alt, hvad I siger, at fanatikere ikke skal gribe noget, de kan, bruge til at skabe en ophidset stemning, så Guds Ånd bliver bedrøvet. ret

(37)  Det er ikke vort ønske at ophidse folks følelser, så disse tager overhånd, og principperne ikke får lov til at råde. Jeg har en følelse af, at vi trænger til beskyttelse på alle sider. Satan arbejder og gør sit yderste for, at hans påhit skal få lov til at gøre skade. Alt, hvad der vil skabe ophidselse på et forkert grundlag, bør undgås, for reaktionen vil helt sikkert komme. - Brev 34, 1887. ret

(37)  Der vil altid opstå falske og fanatiske bevægelser forårsaget af mennesker i menigheden, der siger, at de er ledet af Gud - sådanne vil gå ud, før de er blevet sendt, og sætte dag og time for uopfyldte profetier. Dette glæder fjenden, fordi deres fejltagelser og det, at de fører andre vild, skaber forvirring og vantro. - 2SM 84 (1897). ret

(37)  Ingen tidsprofetier når ud over 1844
Ved teltmødet i Jackson sagde jeg tydeligt til disse fanatiske partier, at de udførte sjælefjendens gerning; de var i mørke. De påstod, at de havde fået et store lys om, at prøvetiden ville slutte i oktober 1884. Jeg udtale offentligt, at det havde behaget Herren at vise mig, at der ikke ville blive givet noget yderligere budskab vedrørende tid, udover det budskab, som Gud har givet siden. - 1844. - 2SM 73 (1885). ret

(38)  Vi har valgt at våge og vente uden at forkynde noget om opfyldelse af tidsprofetier mellem afslutningen af den profetiske periode i 1844 og tiden for vor Herres komme. - 10MR 270 (1888). ret

(38)  Folket vil ikke få endnu et budskab om bestemte tider. Efter den tids periode (Åb. 10,4-6), der nåede fra 1842 til 1844, kan man ikke finde nogen bestemt profetisk tidsperiode. Den længste af dem når til efteråret 1844. - 7BC 971 (1900). ret

(38)  Ellen White ventede Kristi genkomst i sin levetid
Jeg blev vist den forsamling, der var til stede ved konferensen. Englen sagde: ”Nogle vil blive ormenes føde, andre vil rammes af de syv sidste plager, og nogle vil blive på Jorden og blive forvandlet ved Jesu komme." - 1T 131, 132 (1856). ret

(38)  Tiden er kort. Vi må arbejde flittigt og fordoble vore anstrengelser. Vore børn kommer måske aldrig til at gå på college. - 3T 159 (1872). ret

(38)  Det er slet ikke klogt at få børn nu. Tiden er kort de sidste dages farer er lige foran os, og de fleste af de små børn vil blive fejet bort før dette. - Brev 48 1876. ret

(39)  Jo færre ægteskaber der indgås, jo bedre vil det være for både mænd og kvinder i denne tid, da jordens historie er ved at være til ende, og vi står lige over for en trængselstid, der aldrig har været mage til. - 5T 366 (1885). ret

(39)  Timen vil komme. Den er ikke langt borte, og nogle af os, som tror, vil leve og se forudsigelsen gå i opfyldelse og høre ærkeenglens røst og Guds basun give genlyd fra bjerge, sletter og havet til jordens fjerneste egne. - RH 31-7-1888. ret

(39)  Prøvens tid er lige foran os, for den tredje engels høje råb er allerede begyndt ved åbenbaringen af Kristi retfærdighed - vor Forløser, som tilgiver synd. - 1SM 363 (1892). ret

(39)  Forsinkelsen forklaret
Den lange, triste nat er en prøvelse, men morgenen bliver nådigt udsat, for hvis Herren skulle komme nu, ville så mange være uforberedte. - 2T 194 (1868). ret

(39)  Hvis adventisterne efter den store skuffelse i 1844 havde holdt fast ved deres tro, enigt havde udnyttet den åbning, Guds forsyn havde skabt, modtaget den tredje engels budskab og forkyndt det for verden I Åndens kraft, ville de have fået Guds frelse at se. Herren ville have virket mægtigt gennem deres anstrengelser, værket ville have været afsluttet, og Kristus ville være kommet før dette tidspunkt for at tage sit folk med sig og belønne dem... Det var ikke Guds vilje, at Kristi komme skulle forsinkes på denne måde… ret

(40)  I fyrre år var vantro, knurren og oprør årsag til, at det gamle Israel ikke kom ind i Kanaans land. De samme synder har forsinket det moderne Israels indgang i det himmelske Kanaan. Det er ikke Guds løfter, der er skyld i dette - hverken dengang eller nu. Det er vantro, verdslighed, mangel på helligelse og strid mellem dem, der bekender sig til at være Guds folk, der har holdt os tilbage i denne syndens og sorgens verden i så mange år. - Ev 695, 696 (1883). ret

(40)  Hvis Kristi menighed havde udført den gerning, Herren havde bestemt, ville hele verden have været advaret, og vor Herre Jesus ville være kommet til vor verden i magt og herlighed. - DA 633, 634 (1898). ret

(40)  Guds løfter er givet på betingelser
I deres budskaber til menneskene siger Guds engle, at tiden er meget kort. (Se Rom 13, 11.12; 1 Kor 7, 29; 1 Thess 4, 15. 17; Hebr 10, 25; Jak 5,8. 9; 1Pet 4, 7; Åb 22, 6. 7.) Og således er det altid blevet fremstillet for mig. Det er sandt, at det har varet længere, end vi havde troet i dette budskabs første tid. Vor Frelser kom ikke så hurtigt, som vi havde håbet. Men er Herrens Ord slået fejl? Aldrig! Man må huske på, at både Guds løfter og hans trusler er givet på betingelser. Se Jer 18, 7-10; Jonas 3, 4-10. ret

(41)  Måske skal vi blive i denne verden i mange år endnu på grund af ulydighed, ligesom Israels børn måtte blive i ørkenen.. Men for Kristi skyld bør hans folk ikke lægge synd til synd ved at give Gud skylden for følgerne af deres egen forkerte handlemåde. - Ev 695, 696 (1901). ret

(41)  Hvad Kristus venter på
Med længsel venter Kristus på at vise sig i sin menighed. Når Kristi karakter kommer helt til syne i hans menighed, vil han komme og tage den til sig. ret

(41)  Det er enhver Kristens privilegium ikke blot at se frem til, men at fremskynde vor Herres Jesu Kristi komme. Hvis alle, der bekender hans navn, bar frugter til hans ære, hvor hurtigt ville verden da ikke være nået med evangeliet. Den sidste store høst ville modnes hurtigt, og Kristus ville komme for at samle den dyrebare høst. - COL 69 (1900). ret

(41)  Vi kan fremskynde Herrens genkomst ved at bringe evangeliet til verden. Vi skal ikke blot forvente, men fremskynde Herrens dags komme. - DA 633 (1898). ret

(41)  Han har givet os mulighed for i samarbejde med ham at gøre en ende på al denne elendighed. - Ed 264 (1903). ret

(41)  Der er grænser for Guds overbærenhed
Med usvigelig nøjagtighed holder den Almægtige regnskab med alle nationer. Skønt hans store nåde stadig kalder til omvendelse, bliver dette regnskab ført hele tiden, og når tallene når en vis størrelse, som Gud har fastsat, begynder hans vrede at vise sig. - 5T 208 (1882). ret

(42)  Gud holder regnskab med folkene. Deres synder får vidnesbyrdet mod dem i himlens bøger til at vokse, og når det bliver vedtaget ved lov, at overtrædelse af den første dag i ugen skal straffes er målet for deres overtrædelse nået. - 7BC 910 (1886). ret

(42)  Gud holder regnskab med folkene... Når den tid kommer, da uretfærdigheden har nået den fastsatte grænse for Guds nåde, vil hans tålmodighed ophøre. Når tallene i himlens bøger viser, at overtrædelsens mål er fuldt, vil vreden komme. - 5T 524 (1889). ret

(42)  Skønt Gud længe bærer over med synderen, findes der en grænse, som intet menneske kan overskride. Når den grænse er nået, bliver tilbuddet om nåde trukket tilbage, og dommen falder. - PP 162,165 (1890). ret

(42)  Der kommer en tid, da deres bedrag og uforskammethed er nået til et punkt, som Gud ikke vil tillade dem at passere, og da skal de få at se, at der en grænse for Jehovas tålmodighed. - 9T 13 (1909). ret

(42)  Der findes en grænse for, hvor længe Guds domme kan udsættes. - PK 417 (ca. 1914). ret

(43)  Overtrædelsen har næsten nået sin grænse
Det vil ikke vare længe, før jordens indbyggere har fyldt deres uretfærdigheds bæger, og da vil Guds vrede, der så længe har tøvet, vågne, og dette lysets land skal drikke hans ublandede vredes bæger. - 1T 363 (1863). ret

(43)  Uretfærdighedens bæger er næsten fuldt, og Guds straffende retfærdighed er ved at komme over de skyldige. - 4T 489 (1880). ret

(43)  Denne verdens indbyggeres ondskab har næsten nået grænsen for uretfærdighed. Vor jord er næsten nået til det punkt, da Gud vil tillade ødelæggeren at få sin vilje med den. - 7T 141 (1902). ret

(43)  Overtrædelsen har snart nået sin grænse. Ødelæggelse fylder jorden, og snart vil der komme stor rædsel over menneskene. Enden er meget nær. Den der kender sandheden, skal forberede sig på det, der snart vil komme over verden som en mægtig overraskelse. - 8T 28 (1904). ret

(43)  I bør huske på Guds store dag
Vi må samle vor opmærksomhed om de store domsscener, der ligger lige foran os. Når vi tænker på Guds store dag, da alt vil blive afsløret, vil det påvirke vor karakter. En bror sagde til mig: ”Søster White, tror du, at Herren vil komme inden for de næste ti år?” ”Hvilken forskel gør det for dig, om han kommer om to, fire eller ti år?” ”Jo, jeg tror, jeg ville gøre visse ting på en anden måde, end jeg nu gør, hvis jeg vidste, at Herren ville komme inden for ti år.” ret

(44)  Hvad ville du gøre? spurgte jeg. ret

(44)  Jeg ville sælge, hvad jeg har, begynde at studere Guds Ord og opfordre mennesker til at berede sig for hans komme. Og jeg ville indtrængende bede Gud om, at jeg selv måtte være rede, sagde han. ret

(44)   ”Så sagde jeg: ”Hvis du vidste, at Herren ikke kom de første 20 år, ville du da leve anderledes?” ret

(44)  Ja, det tror jeg, jeg ville.... ret

(44)  Hvor var det egoistisk at sige, at han ville leve anderledes, hvis hans Herre skulle komme inden for ti år! ret

(44)  Enok vandrede med Gud i 300 år! Det skal lære os, at vi skal vandre med Gud hver dag, og at vi ikke er sikre, medmindre vi venter og våger. – Ms 10, 1886. ret

(44)  Tiden er kort
Måtte Herren ikke nogen sinde lade dem i ro, som nu er ligegyldige over for Herrens værk. Enden er nær. Jesus ønsker, at vi skal holde os tidens korthed for øje. - Brev 97,1886. ret

(44)  Når vi engang står på glarhavet sammen med de forløste med harper af guld og skinnende kroner og den uendelige evighed foran os, vil vi forstå, hvor kort vor vente- og prøvetid var. - 10MR 266 (1886). ret

næste kapitel