Det skal ske i de sidste dage kapitel 6. Fra side 77.     Fra side 75 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Menighedens livsstil og gerning

(77)  Tjenestens og selvopofrelsens ånd
Gud har længe ventet på, at hele menigheden skulle blive besjælet af tjenestens ånd - at hver eneste skulle arbejde for ham ud fra sine evner. Hvis medlemmerne af Guds menigheds udførte deres gerning med at udbrede evangeliet, hvor det er tiltrængt, både hjemme og ude, ville hele verden snart være advaret, og vor Herre Jesus ville komme tilbage til jorden i magt og herlighed. -AA 111 (1911). ret

(77)  Der er alle vegne en tendens til at erstatte individuelle anstrengelser med organiseret arbejde. Menneskelig visdom er tilbøjelig til at danne foreninger, at centralisere, at opbygge store menigheder og institutioner. De fleste overlader arbejdet for de trængende til velgørende institutioner. De unddrager sig kontakt med verden, og deres hjerter bliver kolde. De bliver selvoptagne og uimodtagelige, og deres kærlighed til Gud og mennesker dør. ret

(77)  Kristus har givet sine efterfølgere et individuelt arbejde - et arbejde der ikke kan gøres af en stedfortræder. At tjene de syge og fattige og bringe evangeliet til de fortabte skal ikke overlades til komiteer eller velgørende organisationer. Evangeliet kræver personlig ansvarlighed, personlig anstrengelse og personlige ofre. - MH 147 (1905). ret

(78)   ”Arbejd indtil jeg kommer”
Jesus sagde: ”Arbejd indtil jeg kommer.” Luk 19,13. Måske er der kun få år tilbage af vort liv, men indtil da må vi udnytte tiden. - RH 21-4-1896. ret

(78)  Kristus vil, at hver eneste af os skal øve sig i roligt at overveje hans Åndet komme. Vi, skal daglig studere hans Ord uden at forsømme vore pligter. - Brev 28,1897. ret

(78)  Jesus sagde, at når han kommer, vil nogle af hans ventende børn være optaget af forretninger. Nogle vil være ved at tilså deres marker, andre vil høste, og andre male kornet. Det er ikke Guds vilje, at hans udvalgte skal forsømme livets pligter og ansvar og hengive sig til ørkesløse spekulationer eller leve i en religiøs drømmeverden. - Ms 26, 1901. ret

(78)  Fyld dit liv med alt det gode arbejde, du på nogen måde kan. - 5T 488 (1889). ret

(78)  Som om hver dag var din sidste
Vi burde våge, bede og arbejde, som om dette var den sidste dag, vi ville få. - 5T 200 (1882). ret

(79)  Vor eneste sikkerhed er dag for dag at gøre vor gerning - at arbejde, våge og vente, idet vi hvert øjeblik er afhængige af hans styrke, der var død men lever for altid. - Brev 66, 1894. ret

(79)  Overgiv hver morgen dig selv og dine børn til Gud for dagen, der kommer. Regn ikke med at få flere år endnu; de er ikke dine. Du får en enkelt kort dag. Brug den for din Mester, som om det var din sidste dag på jorden. Læg dine planer frem for Gud, og før dem ud i livet eller opgiv dem, som han i sit forsyn viser dig. - 7T 44 (1902). ret

(79)  Hellighold sabbatten samvittighedsfuldt
Det er vor himmelske Faders ønske, at helligholdelse af sabbatten skal bevare kundskaben om Gud blandt mennesker. Han ønsker, at sabbatten skal lede vore tanker til ham, den sande, levende Gud, og at vi ved at kende ham skal få liv og fred. - 6T 349 (1900).(Se ”Observance of the Sabbath,” i Testimonies for the Church, 6 bd., s.349-368.) ret

(79)  Vi skal hele ugen tænke på sabbatten og forberede os til at helligholde den efter budet. Vi skal ikke holde sabbat, blot fordi Guds lov siger det. Vi skal forstå dens åndelige indflydelse på hele vort liv... ret

(79)  Når vi holder sabbat på den måde, vil det timelige ikke få lov til at fortrænge det åndelige. Ingen af hverdagens pligter vil blive gemt til sabbatten. 6T 353, 354 (1900). ret

(80)  Der må sørges for livets fornødenheder, de syge må passes og de nødlidende hjælpes. Den, der forsømmer at lindre lidelser på sabbatten, vil ikke blive anset for uskyldig. Guds hellige dag blev til for menneskets skyld, og barmhjertighedsgerninger er helt i harmoni med dens hensigt. Gud vil ikke, at hans skabninger skal lide et eneste øjeblik hverken på sabbatten eller nogen anden dag, hvis det kan forhindres. - DA 207 (1898). ret

(80)  Vær trofast med tiende og gaver
Tienden er hellig - Gud har sat den til side til sig selv. Den skal bringes til hans skatkammer for at bruges til at understøtte missions arbejderne i deres arbejde... Læs omhyggeligt det tredje kapitel hos Malakias og se, hvad Gud siger om tienden. 9T 249 (1909). ret

(80)  Det Nye Testamente ændrer ikke loven om tiende, lige så lidt som det ændrer loven om sabbatten. Begges gyldighed anses for givet, og deres dybe åndelige mening forklares. - Cs 66 (1882). ret

(80)  Herren kalder syvende-dags adventister alle! vegne til at hellige sig selv til ham og gøre deres allerbedste for efter evne at støtte hans værk. Han ønsker, at de skal vise deres påskønnelse af hans velsignelser og deres taknemmelighed for hans nåde ved at give rigelige gaver og ofre. - 9T 132 (1909). ret

(81)  Det er en dårlig erstatning for at være godgørende, mens man er i live, at være velgørende, når man er død. - 5T 155 (1882). ret

(81)  Guds værk vil behøve stadig flere midler, idet vi nærmer os tidens afslutning. - 5T 156 (1882). ret

(81)  I denne verden bliver vi sat på prøve, for at det kan blive afgjort, om vi er egnede for det evige liv. Ingen, hvis karakter er besmittet af egenkærlighed, vil komme ind i himlen. Gud prøver os ved at betro os timelige besiddelser, for at vor brug af disse kan vise, om han kan betro os de evige rigdomme. - Es 22 (1893). ret

(81)  Opret nye institutioner
Nogle vil måske sige: ”Hvis Herren kommer snart, hvilken grund er der så til at oprette skoler, sanatorier og fødevarefabrikker? Og hvorfor skal vore unge have en uddannelse?” ret

(81)  Det er Guds vilje, at vi stadig skal udvikle de talenter, han har betroet os. Og det kan vi ikke gøre uden at bruge dem. At Kristus snart vil komme skal ikke få os til at lade være med at gøre noget: Det skal tværtimod få os til at gøre alt, hvad vi på nogen måde kan, for menneskehedens bedste. MM 268 (1902). ret

(81)  Et stort arbejde skal gøres i hele verden. Lad ingen mene, at fordi enden er nær, skal der ikke gøres nogen særlig anstrengelse for at opbygge de forskellige institutioner, som værket behøver... Først når den tid kommer, da Herren byder os ikke at bygge kirker og oprette skoler, sanatorier og forlag, skal vi folde vore hænder og lade ham afslutte værket, men nu har vi mulighed for at vise vor nidkærhed for Guds sag og vor kærlighed til mennesker. - 6T 440 (1900). ret

(82)  Lægemissionsarbejdet
Når religiøs aggression undergraver vor nations frihed, vil de, der holder fast ved samvittighedsfriheden, være ilde stillet. For deres egen skyld skulle de, mens de har mulighed for det, lære, hvad sygdomme skyldes, og hvordan man forhindrer og kurerer dem. Den, som gør dette, vil finde en arbejdsmark alle vegne. Der vil altid være nok af lidende, som behøver hjælp - ikke blot blandt vore egne medlemmer, men i høj grad blandt dem der ikke kender sandheden. - OH 506 (1892). ' ret

(82)  Jeg ønsker at sige jer, at snart vil der ikke blive udført andet missionsarbejde end lægemissionens. - OH 533 (1901). ret

(82)  Guds folk værdsætter deres helbred
Det blev vist mig, at sundhedsreformen var en del af den tredje engels budskab - og at den var lige så nøje forbundet med dette, som armen er med det menneskelige legeme. - 1T 486 (1867). ret

(82)  Vi må fremstille nydelsen af te, kaffe, tobak og alkohol som syndig selvtilfredsstillelse. Vi kan ikke ligestille kød, æg, smør, ost og andre fødemidler med disse. De skal ikke særligt fremhæves i vort budskab. Men de førstnævnte - te, kaffe, tobak, øl, vin og alle stærke drikke skal ikke nydes med mådehold; man skal helt holde op med at nyde dem. - 3SM 287 (1881). ret

(83)  Sand afholdenhed lærer os helt at afstå fra alt hvad der er skadeligt og at bruge det, der er sundt mådeholdent. - PP 562 (1890). ret

(83)  Frisk luft, solskin, afholdenhed, hvile, motion, en passende diæt, vandbehandling og tro på guddommelig hjælp - det er de sande lægemidler. - MH 127 (1905). ret

(83)  Hvad som helst, der forringer helbredet ned sætter ikke alene den fysiske styrke - det skader også de mentale og moralske evner. Enhver usund vane gør det sværere at skelne mellem godt og ondt, og derfor bliver det vanskeligere at modstå det onde. - MH 128 (1905). ret

(83)  Vend tilbage til den naturlige diæt
Gud prøver skridt for skridt at lede os tilbage til hans oprindelige spiseseddel. Mennesket skulle leve af jordens produkter. De, der venter på Herrens komme, vil efterhånden opgive at spise kød. Vi må altid holde os endens tid for øje og arbejde støt hen imod den. - OH 450 (1890). ret

(83)  Der skulle ske større reformer blandt de mennesker, som siger, at de venter på Kristi snare komme. Sundhedsreformen skal gøre en gerning blandt vort folk, som endnu ikke har fundet sted. Mange, der burde være klar over, at det er farligt at spise kød, fortsætter med det og bringer derved deres fysiske, mentale og åndelige sundhed i fare. - RH 27-5-1902. ret

(84)  Det er tid at faste og bede
Fra i dag og til tidens afslutning skulle Guds folk være mere alvorlige og mere lysvågne. De skal ikke stole på deres egen forstand, men på deres Leders visdom. Dage burde sættes til side til bøn og faste. Måske skal man ikke lade helt være med at spise, men spis kun lidt, og kun den enkleste føde. - CD 188, 189 (1904). ret

(84)  Den sande faste, der må anbefales til alle, består i at afstå fra al stimulerende føde og at spise fornuftigt af den sunde, enkle føde, som Gud så rigeligt har skænket os. Mennesker skulle tænke meget mindre på, hvad de skal spise og drikke - og meget mere på den åndelige føde, der kommer fra himlen og vil oplyse og styrke deres religiøse erfaring. - MM 283 (1896). ret

(84)  Gudsfrygtens surdej har ikke fuldstændig mistet sin kraft. Når menigheden er mest nedbøjet og i den største fare, vil den lille flok, der vandrer i lyset, sukke og græde over de afskyelige ting, der sker i landet. Men de vil særlig bede for menigheden, fordi dens medlemmer følger verdens skikke. - 5T 209, 210 (1882). ret

(85)  Fuldstændig tillid til Gud
Somme tider går noget galt på grund af arbejdere, der ikke er helligede. Du græder måske over resultaterne, men du skal ikke bekymre dig. Vor velsignede Mester holder selv opsyn med sit værk. Det eneste, han beder om, er, at arbejderne skal komme til ham for at få deres ordrer og adlyde hans anvisninger. Han bærer alle dele på sit hjerte - vore kirker, missioner, sabbatsskoler og institutioner. Hvorfor da bekymre sig? I vor store længsel efter, at menigheden skal blive fyldt med Guds Ånd, skal vi alligevel have fuldstændig tillid til Herren... ret

(85)  Lad ingen overanstrenge sine gudgivne evner i et forsøg på at forcere Herrens værk. Menneskelige anstrengelser kan ikke fremskynde værket - vi skal samarbejde med mægtige himmelske væsener... Selvom alle de arbejdere, der nu bærer de tungeste byrder, blev lagt til hvile, ville Guds værk blive ført videre. - 7T 298 (1902). ret

(85)  Familieandagt
Saml dine børn til andagt morgen og aften - læs Guds Ord og syng hans pris. Lad dem lære Guds lov udenad. - Ev 499 (1904). ret

(85)  Lad familieandagten være korte og åndsfyldte. Lad ikke dine børn eller noget andet medlem af familien frygte den, fordi den er kedelig. Når der bliver læst lange kapitler og holdt lange bønner, bliver den dyrebare stund trættende, og det vil føles som en befrielse, når den er forbi... ret

(86)  Vælg et sted i Bibelen, der er interessant og letforståeligt; nogle få vers er nok til at give en lektie, der kan studeres og praktiseres dagen igennem. Der kan stilles spørgsmål, og gøre nogle få interessante bemærkninger - eller man kan ud fra hændelse kort at belyse noget. Der skulle synges mindst nogle få vers af en åndelig sang, og den bøn, der holdes skal være kort og tydelig. Den, der holder bøn, skal ikke bede om alt muligt, men bruge enkle ord og prise og takke Gud. - CG 521, 522 (1884). ret

(86)  Vær på vagt over for omgang med verden
”Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Den råbte med kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned.” Mens dette budskab lyder mens sandhedens forkyndelse skiller mennesker i to grupper, skal vi som Guds trofaste vægtere forstå hvilken stilling vi bør indtage. Vi skal ikke slutte os til verdens mennesker, så vi bliver smittet af deres ånd, og vort åndelige klarsyn blive forvirret, så vi ser på dem, der har sandheden og er Guds vidner med deres øjne. Men vi skal heller ikke være som farisæerne og føle os hævet over dem. EGW'88 1161 (1893). ret

(87)  De der våger og venter på, at Kristus skal komme i himlens skyer, vil ikke deltage i verdslige sammenkomster blot for deres egen fornøjelse. Ms 4,1898. ret

(87)  Det er ikke Guds vilje, at vi ved kontrakter, partnerskab eller forretningsforbindelser skal binde os til mennesker, der ikke deler vor tro. - RH 4-8-1904. ret

(87)  Vi skal forene os med andre mennesker akkurat så langt, som vi kan gøre det uden at ofre vore principper. Dette betyder ikke, at vi skal tilslutte os deres loger eller foreninger. Men at vi skal fortælle dem, at vi har den største sympati for afholdssagen. - Te 220 (1884). ret

(87)  Rekreation som Kristus bifalder
Det er de kristnes privilegium og pligt at søge at forfriske deres ånd og styrke deres legeme ved uskyldig rekreation - i den hensigt at bruge deres fysiske og mentale evner til Guds ære. - MYP 364 (1871). ret

(87)  De kristne har mange kilder til glæde og kan med usvigelig sikkerhed afgøre, hvilke fornøjelser der er lovlige og rigtige. De kan nyde en form for rekreation, der ikke forvirrer sindet eller nedværdiger sjælen - ting der ikke skuffer, nedbryder selvrespekten eller skader arbejdsevnen. Hvis de kan tage Jesus med i det og bevare en andægtig ånd, kan de være helt sikre. - MYP 38 (1884). ret

(88)  Vi bør lede vore sammenkomster og selv opføre os sådan, at vi, når vi går hjem, kan have en god samvittighed over for Gud og mennesker og være sikre på, at vi ikke på nogen måde har såret dem, vi har været sammen med - eller haft en dårlig indflydelse på dem... ret

(88)  Enhver fornøjelse, som du kan bede Gud velsigne, vil ikke være farlig. Men fornøjelser, der gør dig uskikket til at bede alene eller sammen med andre, er ikke tilrådelige, men farlige. - MYP 386 (1913). ret

(88)  Musik der virker opløftende
Da Israels børn vandrede i ørkenen, gjorde de turen fornøjelig ved at synge og spille hellige sange. På samme måde byder Gud sine børn i dag at gøre deres pilgrimsfærd til noget glædeligt. Få ting er bedre egnet til at gemme Hans Ord i erindringen, end netop at gentage dem i sang. Og den slags sange har en vidunderlig magt. De kan dæmpe grove og ukultiverede gemytter. De stimulerer tankerne og vække sympati, de fremmer samarbejde og jage tristhed og bange anelser, der vil få os til at tabe modet og opgive arbejdet, på flugt. - Ed 167, 168 (1903). ret

(88)  Ved tilbedelsen af Gud i de himmelske sale spiller musik en stor rolle, og vi skulle i vor lovsang prøve på så vidt muligt at nærme os den harmoni, der hersker i de himmelske kor... Sangen er lige så vigtig en del af gudstjenesten som bønnen. - PP 594 (1890). ret

(89)  Brugen af musikinstrumenter er slet ikke noget, skal gøre indsigelse imod. Man brugte sådanne i gamle dage. De tilbedende priste Gud med harpespil, og musikken skal have sin plads i vor gudstjeneste. - Ev 500, 501 (1898). ret

(89)  TV og teater
En af de farligste former for fornøjelse er at gå i teatret. I stedet for at være en skole for dyd og moral, som man så ofte påstår, er de et arnested for umoral. Onde vaner og syndige tilbøjeligheder bliver styrket ved denne form for underholdning. Tarvelige sange, bevægelser, udtryk og forestillinger fordærver fantasien og nedbryder moralen. ret

(89)  Det unge menneske, der har for vane at gå til sådanne forestillinger, vil få sine principper ødelagt. Der findes ikke i vort land en mere giftig indflydelse for fantasien, et mere effektivt middel til at fortrænge religiøse indtryk og ødelægge smagen for stille glæder og livets nøgterne realiteter end de fornøjelser, TV og teatre byder på. Lysten til at gå i teatret bliver større for hvert besøg, akkurat som trangen til spiritus stimuleres af at drikke. - 4T 652,653 (1881). ret

(89)  Gud vil ikke velsigne den tid, der tilbringes i teatret eller på baller. Ingen kristen ville ønske at møde døden på et sådant sted. Ingen ville ønske at være der, når Jesus kommer. - MYP 398 (1882). ret

(89)  De eneste fornøjelser, vi kan føle os sikre ved at deltage i, er dem, der ikke forjager alvorlige og religiøse tanker. Kun, hvor vi kan tage Jesus med os, er det sikkert for os at deltage. - OHC 284 (1883). ret

(90)  Klædedragt og smykker
Der er ingen grund til at gøre spørgsmålet om, hvordan vi klæder os, til et spørgsmål om vor religion. Vi har vigtigere ting at tale om. Tal om Jesus og når hjertet er omvendt, vil alt, hvad der ikke er i harmoni med Guds Ord, forsvinde. - Ev 272 (1889). ret

(90)  Hvis vi er kristne, vil vi følge Kristus, selvom den vej, vi skal vælge, går på tværs af vore naturlige tilbøjeligheder. Det nytter ikke at sige til dig, at du ikke må klæde dig sådan eller sådan. Hvis du elsker disse forfængelige ting, vil det ikke få dig til virkelig at afstå fra dem. Det naturlige hjertes tilbøjeligheder vil komme frem igen. Du må selv have en samvittighed. - CG 429, 430 (1892). ret

(90)  Jeg beder indtrængende vort folk om at være forsigtige med, hvordan de opfører sig. Følg moden så langt, som den stemmer med vore sundhedsprincipper. Lad vore søstre klæde sig enkelt - som mange da også gør - i tøj af god, slidstærk kvalitet, passende for deres alder, og lad ikke spørgsmålet om tøj optage dit sind. Vore søstre bør klæde sig enkelt og beskedent, og på den måde give verden en levende illustration af Guds nåde i sjælen. 3SM 242 (1897). ret

(90)  Et menneskes udseende vidner om, hvad der bor i dets hjerte. - 1T 136 (1856). ret

(91)  Behovet for bøger og blade
Der bør udgives blade og bøger skrevet i det enkleste sprog, der forklarer spørgsmål af vital interesse og udbreder kendskabet til det, der skal komme over verden. - HM 1-2-1890. ret

(91)  Det første og det andet budskab blev givet i 1843 og 1844, og vi lever nu i tiden for den tredje engels forkyndelse, men alle tre budskabet skal stadig forkyndes... Disse budskaber skal Vi give til verden i bøger og blade og i samtaler. Vi, skal vise sammenhængen i den profetiske historie - det, der har været, og det, der vil komme. - CW 26, 27 (1896). ret

(91)  Den usminkede sandhed skal siges i traktater og små blade og spredes som løv om efteråret. - 9T 230 (1897). ret

(91)   "Patriarker og Profeter," "Daniels Bog og Åbenbaringen" og "Den store Strid” behøves nu mere end nogen sinde. De skulle udbredes vidt og bredt - for de sandheder, de indeholder, vil åbne mange blinde øjne. - CM 123 (1905). ret

(91)  Så længe prøvetiden varer, vil kolportøren kunne arbejde. - 6T 478 (1900). ret

(91)  Ingen skarpe udfald i vore blade
De der skriver for vore blade, bør ikke komme med venlige fremstød eller hentydninger, der vil gøre skade, spærre vejen og hindre os i at gøre det, vi skal gøre for at nå alle klasser, også katolikkerne. Det er vor opgave at forkynde sandheden venligt - ikke efter det naturlige hjertes vanhellige tilbøjelighed, så vi siger ting, der minder om den ånd vore fjender har... ret

(92)  Vi skal ikke bruge grove eller skarpe ord. Lad aldrig noget sådant komme frem i skrift eller tale. Lad det være Guds Ord, der er skarpt og fordømmer. Dødelige mennesker bør skjule sig i Jesus Kristus. - 9T 240, 241, 244 (1909). ret

(92)  Vi skal fjerne ethvert udtryk i vore skrevne eller mundtlige udtalelse som, hvis det blev citeret alene, kunne forvanskes, så det kom i strid med lov og orden. Alt bør overvejes omhyggeligt, for at vi ikke skal sige ting, der får det til at se ud, som om vi er i strid med vort land og dets love..- Brev 36, 1895. ret

(92)  Kristendommen kommer ikke til udtryk i voldsomme beskyldninger og fordømmelse. - 6T 397 (1900). ret

(92)  Tag jer i vare for mindre betydningsfulde emner
Gud har ikke forbigået sit folk og valgt en enkelt mand her og der som de eneste, der er værdige til at få hans sandhed betroet. Og han giver ikke en enkelt mand et lys, der er i modstrid med menighedens tro. Mennesker har ved alle reformbevægelser gjort krav på dette... Lad ingen selvsikkert mene at Gud havde givet dem et specielt lys frem for deres brødre... ret

(93)  En får en ny, original ide, der ikke synes at være i strid med sandheden. Han ... betragter den, indtil den forekommer ham enestående smuk og betydningsfuld. Satan har magt til at fremstille tingene i et falsk lys. Til sidst bliver det hans eneste store interesse, som alt andet drejer sig om, og sandheden bliver fortrængt i hans hjerte... ret

(93)  Tag jer i vare for mindre betydningsfulde emner, der har en tilbøjelighed til at aflede opmærksomheden fra sandheden. Vildfarelse er aldrig uskadelig. Den stiller aldrig tilfreds, men medfører forvirring og frafald. - 5T 291, 292 (1885). ret

(93)  Læg vægt på enighed, ikke på uenighed
Tusinder af forklædte fristelser lurer på dem, der har sandhedens lys. Det eneste sikre er ikke at tage imod nogen ny læresætning eller tolkning af Skriften uden først at fremlægge den for erfarne brødre. Gør dette med et ydmygt, lærevilligt hjerte og alvorlig bøn, og hvis de ikke ser noget lys i det, bøj dig da for deres dom - for det står vel til, hvor mange giver råd... ret

(93)  Der vil fremstå mænd og kvinder, som siger, at de har fået nyt lys eller en ny åbenbarelse, der er tilbøjelig til at svække troen på de gamle milepæle. Deres læresætninger kan ikke stå for at prøves ved Guds Ord, men alligevel vil nogle blive bedraget. Man vil sprede falske rygter, og nogle vil blive bedraget... Vi kan ikke være vågne nok over for alle former for vildfarelse, for Satan søger hele tiden at drage mennesker bort fra sandheden. - 5T 293,295,296 (1285). ret

(94)  Vi må understrege betydningen af enighed. Vi skal ikke forlange, at alle skal tænke ligesom vi, men hvis alle søger Kristi ydmyghed, vil de have Kristi sind. Og så vil der være enighed i Ånden. Brev 15, 1892. ret

(94)  Jeg opfordrer indtrængende dem, der tror på sandheden, til at være enige med deres brødre. Prøv på ikke at give verden anledning til at sige, at vi er yderliggående og uenige - at nogle siger en ting og andre noget andet. Undgå uenighed. - TM 57 (1893). ret

(94)  Hvordan man møder kritik
De, der er gået bort fra os, vil komme til vore forsamlinger og prøve på at aflede vor opmærksomhed fra det, Gud vil have gjort. Du kan ikke risikere at vende dig bort fra sandheden til fabler. Prøv ikke på at omvende den, der dadler dit arbejde, men vis, at du har Kristi Ånd, så vil Guds engle give dig ord, der kan nå dine modstanderes hjerte. Hvis de insisterer på at få deres vilje, vil de forstandige i menigheden forstå, at du står på højere grund. Tal således, at det mærkes, at Kristus taler gennem dig. - 9T 148. 149 (1909). ret

(94)  Ophøj Guds Ord
Hvis vi arbejder på at ophidse menneskers følelser, vil vi opnå alt, hvad vi ønsker - og mere, end vi nogen sinde kan styre. Prædik Ordet behersket og tydeligt. Vi skal ikke se det som vor opgave at skabe ophidselse. Kun Helligånden kan skabe sund begejstring. Lad Herren arbejde og det menneskelige redskab træde varsomt, våge, vente bede og hele tiden se hen til Jesus - ledet og behersket af Helligånden, der er lys og liv. - 2SM 16, 17 (1894). ret

(95)  Vi må bringe Guds troværdige Ord til menneskene. Når de tager imod dette Ord, vil Helligånden virke - men som jeg har sagt før, vil det ske på en måde, der appellerer til menneskers forstand. I hele vor åndelige virksomhed, når vi taler, og når vi synger, skal det ske med den ro, værdighed og gudsfrygt, der kendetegner ethvert sandt Guds barn. - 2SM 43 (1908). ret

(95)  Det er gennem Ordet - ikke ved følelser eller sindsbevægelse, vi ønsker at få mennesker til at adlyde sandheden. Kun på Ordet faste grund findes et sikkert ståsted.. - 3SM 375 (1908). ret

næste kapitel