Det skal ske i de sidste dage kapitel 9. Fra side 123.     Fra side 123 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Søndagslove

(123)  Satans udfordring af Guds autoritet
Gud fordømmer Babylon, fordi det ”skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.” ... Gud skabte verden på seks dage og hvilede på den syvende. Han helligede denne dag og satte den til side som sin egen helligdag, og hans folk skulle helligholde den ned gennem alle slægter. Men syndens menneske ophøjede sig over Gud, satte sig i Guds tempel og gjorde sig selv til Gud, og han tænkte på at forandre tider og lov. Denne magt, der ønskede at bevise, at den ikke blot var Guds ligemand, men stod over ham, forandrede hviledagen og indsatte ugens første dag i den syvende dags sted. Og dette barn af pavekirken har protestanterne taget til sig, som om det var helligt. I Guds Ord kaldes dette for hor. Åb 14,8. - 7BC 979 (1900). ret

(123)  Gennem hele den kristne tidsalder har den store fjende af menneskets lykke specielt angrebet det fjerde buds sabbat. Satan siger: ”Jeg vil modarbejde Guds hensigter. Jeg vil give mine efterfølgere magt til at tilsidesætte syvende-dags-sabbatten. ret

(124)  På den måde vil jeg vise verden, at den dag, som Gud har helliget og velsignet, er blevet forandret. Mindet om denne dag skal ikke bevares i menneskers erindring. Jeg vil udslette mindet om den. Jeg vil sætte en dag i dens sted, som ikke er indstiftet af Gud - en dag, der ikke kan være et tegn mellem Gud og hans folk. Jeg vil få dem, der godkender denne dag, til at hellige den, som Gud helligede den syvende dag.” - PK 183, 184 (ca, 1914). ret

(124)  Sabbatten det store stridsspørgsmål
I den strid, der skal udkæmpes i de sidste dage, vil alle de onde magter, der har opgivet at være tro mod Guds lov, samles til kamp mod Guds folk. 1 denne kamp vil det fjerde buds sabbat være det store stridsspørgsmål, for i sabbatsbuddet siger Gud, at han er himlens og jordens Skaber. - 3SM 392 (1891). ret

(124)  I skal holde mine sabbatter, for sabbatten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer. 2 Mos 31, 13. Nogle vil forsøge at hindre sabbatshelligholdelse og sige: I ved ikke, hvilken dag det er sabbat. Men de synes at vide, hvornår det er søndag, og har vist stor nidkærhed for at indstifte love, der tvinger mennesker til at helligholde den. - KG 148 (1900). ret

(124)  Monument for søndagsloven i 1880'erne. I mange år har vi ventet på, at en søndagslov skulle blive vedtaget i vort land, og nu, da denne bevægelse er kommet tæt på os, spørger vi: Hvad skal Guds folk gøre? ... Vi skal på en særlig måde bede Gud om, at hans folk atter må få nåde og kraft. Gud lever, og vi tror, at den tid endnu ikke er kommet, da han vil begrænse vor frihed. ret

(125)  Profeten så ”fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller over noget træ.” En anden engel, der kom fra øst, råbte til dem: ”Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pander.” Dette viser os det arbejde, vi nu har at gøre - at råbe til Gud om at englene må holde de fire vinde tilbage, indtil missionærer er sendt til alle dele af verden og har forkyndt advarslen mod at overtræde Jehovas lov. - Ekstranummer af RH 11-12-1888. ret

(125)  De, der forsvarer søndagslovene, ved ikke, hvad de gør Søndags bevægelsen går nu fremad i det skjulte. Dens ledere skjuler sagens virkelige kendsgerninger, og mange af dem, der slutter sig til dem, ser ikke, hvad den skjulte hensigt er... ret

(125)  Mere information, der kan belyse dette spørgsmål, og yderligere citater fra Ellen White findes i Seleeted Messages, 3. bd. s. 380-402 og Testimonies for the Church, 5. bd. s. 711-718. ret

(125)  De indser ikke, at hvis en protestantisk regering ofrer de principper, der har gjort nationen fri og uafhængig, og ved lov viderefører katolske vranglærdomme, kommer vi tilbage til Romerkirkens rædsler i den mørke middelalder. - Ekstranummer af RH 11-12-1888. ret

(126)  Mange af dem, der arbejder for love om søndagshelligholdelse, er blinde for konsekvenserne af denne bevægelse. De indser ikke, at de direkte I angriber religionsfriheden. Mange har aldrig forstået Bibelens sabbats hellighed - eller på hvilket falsk grundlag søndagen som institution hviler... ret

(126)  De, der anstrenger sig for at forandre vor grundlov og vedtage love, der byder søndagshelligholdelse, har ingen anelse om, hvad dette vil resultere i. En krise nærmer sig hurtigt. - 5T 711, 753 (1889). ret

(126)  Vi skal ikke kun forholde os tavse og intet foretage os
Der er vor pligt, at gøre alt, hvad vi kan, for at afværge den truende fare... Der hviler et mægtigt ansvar på bedende mænd og kvinder i hele landet. De skal bede Gud om at feje dette onde bort og nådigt give os nogle få år mere til at arbejde for Mesteren. - Ekstranummer af RH 11-12-1888. ret

(126)  De mennesker, der holder Guds bud må kæmpe for at opnå den hjælp, som kun Gud kan give dem. Det må arbejde mere alvorligt for så længe som muligt at afværge den truende fare. - RH 18-12-1888. ret

(127)  Lad ikke Guds lovlydige folk forholde sig tavse i denne tid, som om vi blot accepterer situationen. 7BC 975 (1889). ret

(127)  Det er ikke Guds vilje, at vi bare skal sidde passive uden at gøre noget for at bevare samvittighedsfriheden. Brændende bønner skal opstige til himlen, for at denne ulykke kan blive afværget, til vi har udført det arbejde, der så længe er blevet forsømt. Lad os bede alvorligt -og arbejde i overensstemmelse med vore bønner. - 5T 714 (1889). ret

(127)  Mange tager det roligt - det er, som om de sov. De siger: ”Hvis profetien siger, at en søndagslov vil blive vedtaget, vil det helt sikkert ske.” Og når de er kommet til det resultat, venter de roligt på, at det skal ske, og trøster sig med den tanke, at Gud vil beskytte sit folk på trængselens dag. Men Gud vil ikke frelse os, hvis vi ikke anstrenger os for at udføre det arbejde, han har tildelt os..." ret

(127)  Som en trofast vægter skal du advare om den ulykke, der nærmer sig, så mænd og kvinder ikke i uvidenhed skal følge en vej, som de ville vige tilbage for at vælge, hvis de havde kendt sandheden. - Ekstranummer af RH 24-12-1889. ret

(127)  Modarbejd søndagslove i tale og skrift
Vi skal ikke søge at tækkes mennesker, der vil undertrykke religiøs frihed og vedtage undertrykkende love, der tvinger deres medmennesker til at helligholde søndagen. Ugens første dag skal ikke helligholdes. Det er en falsk sabbat, og Herrens families medlemmer kan ikke arbejde sammen med dem, der ophøjer denne dag og overtræder Guds lov ved at trampe på hans sabbat. Guds folk skal Ikke stemme på sådanne, for hvis de gør det er de ansvarlige for de synder, de begår i embedsmedfør. - FE 475 (1899). ret

(128)  Jeg håber, at basunen har den rette klang med hensyn til søndagslovs- bevægelsen. Jeg tror, det ville være det bedste, hvis vi i vore blade gjorde Guds lovs stadige gyldighed til et særligt emne... Vi må gøre vort allerbedste for at bekæmpe denne søndagslov. - CW 97, 98 (1906). ret

(128)  De Forenede Stater vil vedtage en søndagslov
Når vor regering i den grad vil opgive sine grundlæggende principper, at den vedtager en søndagslov, har protestantismen rakt pavemagten hånden. - 5T 712 (1889). ret

(128)  Protestanter vil sætte hele deres indflydelse og styrke på pavemagtens side. Når de ved en national lov gennemtvinger den falske sabbat, genopliver de romerkirkens falske lære og dens tyranni og undertrykkelse af samvittigheden. - Mar 179 (1893). ret

(128)  Før eller siden vil søndagslove blive vedtaget. RH 16-2-1905. ret

(128)  Snart vil søndagslove blive vedtaget, og mennesker i betroede stillinger vil blive forbitrede over den lille flok, som holder Guds bud. - 4MR 278 (1909). ret

(129)  Profetien i Åbenbaringen 13 forkynder, at den magt, der repræsenteres af dyret med to horn som et lam, skal få ”jorden og dem, der bor på den” til at dyrke pavemagten - her symboliseret ved dyret, der ”lignede en panter.” ... Denne profeti vil blive opfyldt, når USA gennemtvinger søndagens helligholdelse, som de katolske ledere påstår er en særlig anerkendelse af Roms overhøjhed... ret

(129)  Politisk korruption nedbryder kærligheden til retfærdighed love og respekten for sandhed. For at sikre sig folkets velvilje giver myndigheder og lovgivere, selv i det frie USA, efter for det populære ønske om at påbyde søndagshelligholdelse. GC 578, 579, 592 (1911). ret

(129)  Argumenter som søndagslovenes forkæmper bruger
Satan fortolker begivenheder på sin egen måde, og de tror - akkurat som han ønsker det - at de ulykker, som stadig tiltager, skyldes, at man overtræder søndagen. I den tro, at det vil dæmpe Guds vrede, vil indflydelsesrige mænd vedtage love om tvungen søndagshelligholdelse. - 10 MR 239 (1899). ret

(129)  Alligevel hævder netop præster, at den overhåndtagende fordærvelse for en stor del skyldes vanhelligelse af den såkaldte ”kristne sabbat” - og at tvungen søndagshelligholdelse vil forbedre samfundets moral betydeligt. Dette sker især i USA, hvor læren om den sande sabbat mest er blevet udbredt.. - GC 587 (1911). ret

(130)  Protestanter og katolikker samarbejder
Protestanterne vil gøre fælles sag med romerkirken. Der vil komme en lov imod Skaberens sabbat - og da er det, at Gud vil gøre ”en mærkelig gerning” på jorden. - 7BC 910 (1886). ret

(130)  Det er os ikke muligt at se, hvordan romerkirken kan rense sig for beskyldningen om afgudsdyrkelse... Og denne religion er det, protestanterne er begyndt at betragte så velvilligt - og som snart vil blive forenet med protestantismen. Men denne forening vil ikke hvile på en forandring hos den katolske kirke, for Romerkirken forandrer sig aldrig. Den gør krav på at være ufejlbarlig. Det er protestantismen, der vil forandre sig. Den vil antage så liberale synspunkter, at det vil få den til række katolicismen hånden. - RH 1-6-1886. ret

(130)  Mennesker, der kalder sig protestanter, vil indgå et forbund med syndens menneske, og kirken og verden vil være forenet i et korrupt fællesskab. 7BC 975 (1891). ret

(130)  Katolicismen i den gamle verden og den frafaldne protestantisme i den nye vil følge samme fremgangsmåde over for dem, der ærer alle Guds bud. - GC 616 ret

(131)  Søndagslove ophøjer romerkirken
Når det lykkes USA's ledende kirker, der har forenet sig om de læresætninger, de er enige om, at få statsmagten til at gennemtvinge deres forordninger og opretholde deres institutioner, vil det protestantiske USA have skabt et billede af det romerske præstevælde - og resultatet vil uvægerlig blive, at anderledes tænkende blive dømt efter straffeloven... ret

(131)  De protestantiske kirkers forsøg på at gennemtvinge søndagslove er at gennemtvinge tilbedelse af pavedømmet - dyret... ret

(131)  Netop ved at gennemtvinge en religiøs pligt ved de verdslige myndigheders hjælp vil kirkerne selv danne et billede af dyret. Derfor vil tvungen søndagshelligholdelse i USA være tvungen tilbedelse af dyret og dets billede. - GC 445, 448, 449 (1911). ret

(131)  Når protestantismen rækker sin hånd over afgrunden og griber romermagtens hånd - når den rækker over dybet for at tage spiritismens hånd når vort land under indflydelse af denne trefoldige forening fornægter alle sin grundlovs principper som protestantisk republik, og på den måde sørger for udbredelsen af katolske løgne og bedrag, ved vi, at tiden er kommet for Satans forunderlige værk, og at enden er nær. - 5T 451 (1885). ret

(131)  Rom vil genvinde sin tabte magt
Idet vi nærmer os den sidste krise, er det af vital betydning, at der hersker enighed mellem Herrens redskaber. I verden hersker krig og uenighed. Men alligevel vil folkene samles under en magt - pavemagten - for at kæmpe imod Gud i hans vidners skikkelse. Denne enighed bygger på det store frafald. - 7T 182 (1902). ret

(132)  En lov, der påbyder helligholdelse af søndagen som hviledag, vil medføre et nationalt frafald fra de republikanske principper, som var grundlaget for vor regering. Pavekirkens religion vil blive antaget af lovgiverne, og Guds lov vil blive erklæret for ugyldig. - 7MR 192 (1902). ret

(132)  En tid med stort åndeligt mørke viste sig at være gunstig for pavekirkens succes. Vi vil få at se, at en tid med stort intellektuelt lys er lige så gunstigt for den. - 4SP 390 (1884). ret

(132)  I de bevægelser for at få staten til at støtte religiøse institutioner og skikke, der nu vokser frem i USA, følger protestanterne i katolikkernes fodspor. Nej, endnu mere: de åbner døren for pavemagten, så den i det protestantiske USA kan vinde det herredømme, som den har mistet i den gamle verden. - GC 573 (1911). ret

(132)  En national søndagslov betyder nationalt frafald
For at sikre sig popularitet og støtte vil lovgiverne give efter for kravet om en søndagslov... Idet den ved lov gennemtvinger det, pavemagten har indstiftet, og lader hånt om Guds lov, har vor nation for altid forladt retfærdighedens vej... ret

(133)  Som det, at de romerske hære nærmede sig, for disciplene var et tegn på Jerusalems forestående ødelæggelse, således vil dette frafald for os være et tegn på, at grænsen for Guds tålmodighed er nået. - 5T 451 (1885). ret

(133)  Vi må stå fast på, at vi ikke vil anerkende ugens første dag som sabbat - for det er ikke den dag, som blev velsignet og helliget af Jehova, og ved at ære søndagen vil vi stille os på den store bedragers side... ret

(133)  Når Guds lov er blevet kendt ugyldig, og frafaldet er blevet en national synd, vil Herren arbejde for sit folk. - 3SM 388 (1889). ret

(133)  USA's befolkning har været meget begunstiget, men når den indskrænker den religiøse frihed, opgiver protestantismen og støtter pavekirken, er dens synde bæger fuldt, og i himlens bøger vil der blive skrevet "nationalt frafald." - RH 2-5-1893. ret

(133)  Nationalt frafald vil blive fulgt af nationens undergang
Når vor nations rådgivende forsamlinger vedtager en lov, der binder menneskers samvittighed med hensyn til deres religiøse rettigheder, gennemtvinger søndagshelligholdelse og bruger magt mod dem, der helligholder syvende-dags sabbatten, er Guds lov i enhver henseende blevet gjort ugyldig i vort land, og nationalt frafald vil blive fulgt af national undergang. - 7BC 977 (1888). ret

(134)  Det nationale frafald sker, når USA's ledende mænd, idet de handler efter Satans politik, stiller sig på syndens menneskes side. Da er syndens bæger fuldt. Det nationale frafald er signalet til national ruin. - 2SM 373 1891). ret

(134)  Romersk-katolske principper vil blive beskyttet af staten. Dette nationale frafald vil hurtigt blive fulgt af national undergang. - RH 15-6-1897. ret

(134)  Når protestanterne forener sig med den verdslige magt for at støtte en falsk religion, som deres forfædre udholdt den voldsomste forfølgelse for at bekæmpe, vil den katolske helligdag blive gennemtvunget ved kirkens og statens forenede autoritet. Der vil ske et nationalt frafald, som kun kan resultere i nationens undergang. - Ev 235 (1899). ret

(134)  Når staten vil bruge sin magt til at påtvinge kirkens forordninger og understøtte kirkens institutioner, vil det protestantiske USA have skabt et billede af pavemagten. Dette vil være et nationalt frafald, som vil slutte med national ruin. - 7BC 976 (1910). ret

(134)  Universel søndagslovgivning
Historien vil gentage sig. En falsk religion vil blive ophøjet. Ugens første dag, en almindelig arbejdsdag, der ikke har nogen form for hellighed, vil blive ophøjet ligesom Nebukadnesars billedstøtte. Det vil blive befalet alle nationer, tungemål og folk at ære denne falske sabbat... I hele verden vil det blive påbudt at helligholde den. 7BC 976 (1897). ret

(135)  Idet den religiøse friheds land, USA, forener sig med pavekirken for at tvinge mennesker til mod deres samvittighed at ære den falske sabbat, vil mennesker i alle verdens lande blive ledet til at gøre det samme. - 6T 18 (1900). ret

(135)  Sabbatsspørgsmålet vil blive det omstridte emne i den store strid, som hele verden vil deltage i. - 6T 352 (1900). ret

(135)  Andre nationer vil følge USA's eksempel. Det er USA, der begynder, men den samme krise vil ramme vort folk i alle dele af verden. - 6T 395 (1900). ret

(135)  At erstatte det sande med det falske vil være sidste akt i det store drama. Når denne erstatning bliver universel, vil Gud åbenbare sig. Når menneskers love ophøjes over Guds love - når denne verdens magter prøver på at tvinge mennesker til at helligholde ugens første dag - da skal I vide, at Guds time er inde. - 7BC 980 (1901). ret

(135)  At Guds lov erstattes med menneskers lov ved menneskelig autoritet - at søndagen sættes i stedet for Bibelens sabbat, er sidste akt i dramaet. Når denne erstatning bliver universel vil Gud åbenbare sig. Han vil rejse sig i majestæt og ryste Jorden forfærdeligt. - 7T 141 (1902). ret

(136)  Hele verden vil støtte søndagslovgivningen
De gudløse ... erklærer, at det er dem, der har sandheden, at himlens engle taler med dem og følges med dem, at store tegn og undere sker iblandt dem - og at dette er det timelige tusindårsrige, de så længe har ventet. Hele verden blev omvendt og kom i harmoni med søndagsloven. - 3SM 427, 428 (1884). ret

(136)  Hele verden vil blive ophidset til fjendskab mod adventisterne, fordi de ikke vil føje pavemagten ved at ære søndagen, der er indstiftet af denne antikristelige magt. - TM 37 (1893). ret

(136)  De, der tramper på Guds lov, vil udstede menneskelige love, som de vil tvinge mennesker til at bøje sig for. De vil rådføre sig med hinanden og lægge planer for, hvad de vil gøre. Hele verden holder søndag, siger de - hvorfor skal disse få så ikke rette sig efter landets love? - Ms 163, 1897. ret

(136)  Striden er voldsomst i de kristne lande
Den såkaldt kristne verden vil blive skueplads for store og afgørende kampe. Mennesker i indflydelsesrige stillinger vil vedtage love, der skal bestemme over samvittigheden, ligesom pavemagten engang gjorde. Babylon vil få alle folkene til at drikke sin utugts harmes vin. Alle nationer vil blive indblandet i dette. Om denne tid siger Johannes: "For alle folkeslagene har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned. Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige: Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og bliv ramt af hendes plager. For hendes synder har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder. Lad hende få, hvad hun har ladet andre få, giv dobbelt igen for, hvad hun har gjort, og skænk dobbelt op for hende i det bæger, hun skænkede. Lige så meget glans og vellevned, hun gav sig selv, lig så megen pine og sorg skal I give hende. For hun siger i sit hjerte: "Jeg sidder som dronning og er ikke enke og skal aldrig mærke sorg." Åb 18, 3-7. "De har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret. De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge." Åb 17, 13. 14. "De har alle samme tanke." Der vil blive en universel union, en global overenskomst. Satans styrker slutter sig sammen.. "Og deres magt og myndighed giver de dyret." Således vil den samme egenmægtige magt opstå, der undertrykker al religiøs frihed - frihed til at tilbede Gud som samvittigheden byder en - akkurat som pavekirken gjorde, da den i svundne tider forfulgte dem, der vovede at nægte at rette sig efter de katolske ritualer og ceremonier. - 3SM 392 (1891). ret

(137)  Hele den kristne verden vil blive involveret i den store strid mellem tro og vantro. - RH 7-2-1893. ret

(138)  Hele verden vil blive opdelt i to store klasser de, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og de, der tilbeder dyret og dets billede og tager imod dets mærke. - GC 450 (1911). ret

(138)  Når sabbatten er blevet det store stridsspørgsmål i hele kristenheden, og når religiøse og verdslige magter har sluttet sig sammen for at gennemtvinge søndagshelligholdelse, vil et lille mindretals vedholdende nægtelse af at underkaste sig det almene krav, nedkalde en universel forbandelse over dem. - GC 615 (1911). ret

(138)  Når kristenhedens forskellige ledere har vedtaget en lov imod dem, der holder Guds lov, og unddraget dem lovens beskyttelse imod dem, som ønsker at tilintetgøre dem, vil Guds folk flygte fra byer og landsbyer og samles i grupper på ensomme steder.- GC 626 (1911). ret

(138)  Søg ikke at udfordre
Nogle medlemmer af vore menigheder har karaktertræk, der, hvis de ikke er meget forsigtige, vil få dem til at blive vrede, fordi frihed til at arbejde om søndagen bliver dem nægtet på grund af en fejlagtig udlægning af Skriften. Bliv ikke ophidset over dette, men gå til Gud i bøn. Kun han kan begrænse myndighedernes magt. Bær jer ikke uforsigtigt ad. Ingen bør prale uklogt at sin frihed og bruge denne til at dække over ondskabsfuldhed, men som Guds tjenere skal vi "ære alle, elske brødrene, frygte Gud og ære kongen." 1 Pet 2, 17. ret

(139)  Dette råd vil være uvurderligt for enhver, som kommer i en vanskelig situation. Vær aldrig på nogen måde udfordrende - gør intet, der kan virke ondskabsfuldt. - 2MR 193, 194 (1898). ret

(139)  Arbejd ikke om søndagen
Med hensyn til de sydlige arbejdsmarker må arbejdet der udføres så klogt og forsigtigt som muligt - på samme måde som Jesus ville gøre det. Folk vil hurtigt finde ud af, hvad I tror vedrørende søndagen og sabbatten, for de vil stille spørgsmål. Og så kan du forklare dem det - men gør det ikke for at tiltrække opmærksomheden til dit arbejde. I skal ikke forhindre jeres eget arbejde ved at arbejde om søndagen... (Søndagsloven blev gennemført særlig strengt i de sydlige stater i USA i 1880erne og 1890erne. Se American State Papers (Review and Herald, 1943), s. 517-562) ret

(139)  At afstå fra at arbejde om søndagen, er ikke det samme som at modtage dyrets mærke... På steder, hvor modstanden er så voldsom, at det kan medføre forfølgelse at arbejde om søndagen, bør vore brødre bruge denne dag til at udføre sandt missionsarbejde. - SW 69, 70 (1895). ret

(139)  Hvis nogen skulle komme og sige til jer: "I må lade være med at trykke om søndagen," ville jeg ikke råde jer til at fortsætte at trykke. For hvis I undlader at arbejde, vil det ikke skabe nogen konflikt mellem jer og jeres Gud. - Ms 163, 1898. ret

(140)  Det er ikke vor pligt at irritere vore naboer, der forguder søndagen, ved med hensigt at anstrenge os for at vise dem, at vi er uafhængige. Vore søstre behøver ikke at vælge søndagen til at hænge deres vasketøj ud. - 3SM 399 (1889). ret

(140)  Brug søndagen til åndelige aktiviteter
Jeg vil prøve på at besvare jeres spørgsmål om, hvad I skal gøre, hvis søndagslove bliver gennemtvunget. ret

(140)  Det lys, Herren gav mig, netop da vi ventede, at en krise som den, I forventer, syntes at nærme sig, var, at når onde magter får mennesker til at gennemtvinge søndagshelligholdelse, skal syvendedags adventister vise klogskab ved at afholde sig fra almindeligt arbejde om søndagen, og bruge dagen til missionsarbejde. ret

(140)  At bekæmpe søndagslovene vil kun anspore de religiøse fanatikere, der søger at gennemtvinge dem. Giv dem ikke den mindste anledning til at sige, at I overtræder loven... Ingen modtager dyrets mærke, fordi han indser, at det er klogt at holde fred ved at afstå fra et arbejde, der vækker modstand... ret

(140)  Søndagen kan benyttes til religiøst arbejde, der vil være til stor gavn for Herren. Der kan afholdes møder i hjemmene og i det fri og udføres dør til dør arbejde. De, der kan skrive, kan bruge dagen til dette. Når som helst det er muligt, bør man holde religiøse møder om søndagen. Gør disse møder virkelig interessante. Syng gode vækkelsessange og tal overbevisende om Frelserens kærlighed. - 9T 232,233 (1909). ret

(140)  Tag de studerende med til forskellige steder for at holde møder og udføre lægemissionsarbejde. De vil træffe folk hjemme og få en glimrende anledning til at fremstille sandheden for dem. At tilbringe søndagen på den måde, vil altid være godt i Guds øjne. - 9T 238 (1909). ret

(141)  Sandhedens skønhed viser sig, når man sammenligner
Hos den, der adlyder Herren, vil nidkærheden vokse, efterhånden som verden og kirken forener sig om at gøre loven ugyldig. Hver eneste indvending mod Guds bud vil bane vejen for sandhedens fremgang og give dem, der forsvarer den, en anledning til at vise mennesker værdien af Guds bud. Intet kan vise den skønhed og styrke, der ligger i sandheden, som modstand og forfølgelse. - 13MR 71,72(1896). ret

(141)  Netop denne tid, hvor der udfoldes så store anstrengelser for at gennemtvinge søndagens helligholdelse, er vor anledning til at vise verden den sande sabbat i modsætning til den falske. I sit forsyn er Herren langt foran os. Han har tilladt, at søndagsspørgsmålet er blevet så omstridt, for at det fjerde buds sabbat kan blive fremsat for de lovgivende forsamlinger. På den måde vil landets ledere få opmærksomheden henledt på Guds Ords vidnesbyrd til fordel for den sande sabbat. - 2MR 197 (1890) ret

(142)  Vi bør adlyde Gud frem for mennesker
Sandhedens tilhængere opfordres nu til at vælge mellem at se bort fra Guds Ords tydelige kraveller at miste deres frihed. Hvis vi svigter Guds Ord og følger skik og brug, får vi lov til at blive boende blandt mennesker, at købe og sælge og bevare vore borgerrettigheder. Men hvis vi holder fast ved vor loyalitet over for Gud, vil vi miste vore borgerlige rettigheder. Guds lovs fjender har sluttet sig sammen for at herske over menneskers samvittighed og forbyde en selvstændig bedømmelse af ting, der vedrører vor religiøse tro... ret

(142)  Guds folk vil anerkende menneskelige regeringer og love som guddommeligt indstiftede, og ved deres eksempel lære andre, at det er en hellig pligt at adlyde dem, så længe deres myndighed udøves på lovens grund. Men når deres krav kommer i konflikt med Guds krav, må vi vælge at adlyde Gud mere end mennesker. Guds Ord må agtes og adlydes frem for menneskelige lovgiveres. "Så siger Herren" må ikke sættes til side for et "Sådan siger kirken eller staten." Kristi krone må hæves højt over alle jordiske magters kroner. - HM 1-11-1893. ret

(142)  Satan tilbyder mennesker denne verdens riger, hvis de vil underkaste sig ham. Mange vælger at; gøre dette og ofrer himlen. Det er bedre at dø end at synde - bedre at lide nød end at svigte sin overbevisning - bedre at sulte end at lyve. - 4T 495 (1880). ret

næste kapitel