Evangelisme kapitel 1. Fra side 15ren side   tilbage

I. Kald til evangelisering

(15)  (15) Budskabet forkyndes
Kristi opgave var at undervise.
- Kristi sidste ord til sine disciple var: "Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple." Gå til de fjernestliggende afkroge af jorden, og vid at hvor du end går vil min tilstedeværelse følge dig.... ret

(15)  Vi har fået opgaven. Vi er pålagt at gå ud som Kristi budbringere, for at belære, undervise og overbevise mænd og kvinder om at rette deres opmærksomhed på livets ord. Og til os er forsikringen om Kristi varige tilstedeværelse givet. Hvilke vanskeligheder vi end kan strides med, hvilke prøvelser vi end må holde ud, er det nådige løfte altid vort: "Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." - manuskript 24, 1903. ret

(15)  Budskabet en levende kraft. - Da Kristus overgav sine disciple med hvervet, skildrede han dem ikke blot deres opgave, men han gav dem det budskab, de skulle bringe. Han sagde: "Idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer." Disciplene skulle lære andre det samme, som Kristus havde lært dem. Det, som han havde forkyndt, ikke blot personligt, men også gennem alle de gammeltestamentlige profeter og lærere, er indbefattet heri. Menneskers lære er udelukket. Her findes ingen plads for overleveringer, for menneskelige teorier og slutninger eller for kirkelig lovgivning. Ingen love, der er givet af gejstlige myndigheder, (16) indbefattes i missionsbefalingen. Kristi tjenere skulle ikke lære andre noget af dette. "Loven og profeterne" sammen med beretningen om hans egne ord og gerninger er den skat, der blev betroet disciplene, for at de skulle give den til verden.... ret

(16)  Evangeliet skal ikke forkyndes som en død teori, men som en levende kraft. der kan forvandle livet. Gud vil, at de, der tager imod hans nåde, skal være vidner om dens magt. - Den store mester, s 826 (dk 564) (1898) ret

(16)  Menigheden er betroet budskabet. - Vi lever nu i de afsluttende scener af denne verdens historie. Lad mennesker skælve med ansvarsfornemmelsen for at lære sandheden at kende. Verdens ende kommer. En rigtig overvejelse af disse ting vil lede alle til at indvie alt hvad de har og er til deres Gud.... ret

(16)  Den tunge pligt med at advare en verden for dets kommende dom er over os. Fra enhver retning, fjern og nær, kommer kald til os om hjælp. Menigheden, som oprigtig er helliget det arbejde, bringe budskabet ud til verden: Kom til evangeliets måltid; maden er parat, kom.... Kroner, evige kroner, skal vindes. Himlens rige skal vindes. En verden, fortabt i synd, skal oplyses. Den tabte perle skal findes. Det tabte får skal bringes tilbage i sikkerhed i folden. Hvem vil være med til at søge? Hvem vil bære lyset hen til dem, som vandrer i mørke og vildfarelse? - Review and Herald 23. juli 1895 ret

(16)  Den nuværende krise. - Vi bør føle det som et ansvar at virke med stor alvor for at meddele andre de sandheder, Gud har givet for denne tid. Vi kan ikke vise for megen alvor.... ret

(16)  Nu er det tiden, hvor den sidste advarsel skal gives. Der er for nærværende en særskilt kraft i sandhedens forkyndelse; (17) men hvor længe vil dette vare ved? Blot en kort stund. Hvis der nogen sinde har været en krisetid, så er det nu. ret

(17)  Alle afgør nu deres evige skæbne. Menneskene trænger til at vågne, så de kan forstå tidens alvor og indse, hvor nær den dag er, da deres prøvetid vil blive afsluttet. Afgjorte bestræbelser bør ske for at gøre budskabet for denne tid fremtrædende for folket. Den tredje engel skal gå frem med stor kraft. Vidnesbyrdene bd. 6 side 16. (1900) ret

(17)  Evangelisering vort egentlige arbejde. - Evangelisk arbejde, der åbner skrifterne for andre, advarer mænd og kvinder om hvad der kommer over verden, skal tage mere og endnu mere af Guds tjeneres tid. - Review and Herald 2. aug, 1906 ret

(17)  Hjælp budskabet frem. - Som et folk trænger vi i høj grad til at ydmyge vore hjerter for Gud og bønfalde om hans tilgivelse fordi vi forsømmer fuldførelsen af evangeliets missionsbefaling. Vi har bygget meget store centre på nogle få steder og ladet arbejdet ligge i mange vigtige byer. Lad os tage fat på arbejdet, der er anvist os, og forkynde budskabet, der skal vække mænd og kvinder til at indse deres fare. Hvis hver eneste syvende dags adventist havde gjort det arbejde, der påhvilede dem, ville de troendes antal have været meget større, end det er nu. Vidnesbyrdene bd. 9 side 25. (1909) ret

(17)  Kaldet for alvorligt arbejde. - Hvis vore prædikanter indser hvor hurtigt denne verdens indbyggere skal stilles for Guds domssæde, for at svare for de gerninger der er gjort i legemet, hvor ivrige ville de så ikke være for at arbejde sammen med Gud og give sandheden! Hvor alvorligt ville de da ikke stræbe efter at lede mennesker til at acceptere sandheden. Hvor utrættelig ville de ikke arbejde for at fremskynde Guds sag i verden, og forkynde i ord (18) og gerning: "Alle tings ende er nær". - Brev. 43, 1902. ret

(18)  Midt i de sidste dages forvirring. - Jesu Kristi ord, der er talt til os, lever frem til slutningen af denne Jords historie. "Men når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig." Folkeslagene er hvileløse. Forvirringens tid er over os. Havets bølger bruser; menneskers hjerter dumper i af frygt for dem og for forventning af de ting som begynder på jorden; men dem som tror på Guds Søn vil høre hans røst midt i stormen og sige: "Vær frimodige; det er mig, frygt ikke!" Vi ser verden ligge i ondskab og frafald. Oprør mod Guds bud synes næsten universel. Midt iblandt oprørets forvirring alle steder, er der et arbejde der skal udføres i verden. - manuskript 44, 1900. ret

(18)  Nedplante standarden på de mørke steder. - Satans fjender er mange, og Guds folk må spredes over hele verden, og nedplante sandhedens standard på alle jordens mørke steder og gøre deres yderste for at ødelægge Satans rige. - Brev 91, 1900. ret

(18)  Det yderste, største arbejde. - Det er Herrens hensigt, at fremholdelsen af dette budskab skal være den højeste og største gerning, der foregår i verden i denne tid. Vidnesbyrdene bd. 6 side 11. (1900) ret

(18)  En hurtigere fremrykning. - I dette land og i udlandet er den nærværende sandheds sag i hurtigere fremrykning end den har været tidligere. Hvis vort folk vil gå frem i tro, gøre hvad de kan for at starte en begyndelse, og arbejde i Kristi retningslinjer, ville vejen åbnedes for dette. Hvis de ville vise den styrke der er nødvendig for at få (19) succes, vil troen, der går forud ubestridt under lydighed til Guds bud, vende rigeligt tilbage til dem. De må gå så langt og så hurtigt som de kan, med en beslutsomhed på at gøre de ting som Herren har sagt at de skal. De må gå fremad og have en alvorlig fast tro.... Verden må høre advarselsburskabet. - manuskript 162, 1905. ret

(19)  Evangeliets stadige udbredelse
Spænder om Jorden.
- Overalt skinner sandhedens lys frem, så hjerter der nu sover i ligegyldighed kan vågne op og omvendes. I alle lande og byer skal evangeliet forkyndes... ret

(19)  Menigheder skal organiseres og planer skal lægges for arbejdet der skal udføres af medlemmerne i de nyorganiserede menigheder. Evangeliemissionsarbejdet skal nå ud og optage nye områder, og forstørre vingårdens opdyrkede dele. Cirklen skal udvides indtil den omkranser verden. - Brev 86, 1902. ret

(19)  Nord, syd, øst og vest. - fra landsby til landsby, fra stad til stad, fra land til land, skal advarselsbudskabet forkyndes, ikke med det udvortes udseende, men i Åndens kraft, af troens mænd. ret

(19)  Og det er nødvendigt at det bedste arbejde lægges i det. Tiden er kommet, den betydningsfulde tid, når skriftrullerne ved hjælp af Guds budbringere holdes uåbnede for verden. Sandheden som er i den første, anden, og den tredje engels budskab må gå ud til alle nationer, slægter, tungemål og folk; det må lyse op i mørket for ethvert land og brede sig til havets øer.... ret

(19)  Lad der være den klogeste planlægning for arbejdets succes. Der bør gøres beslutsomme bestræbelser for at åbne (20) nye marker i nord, syd, øst og vest.... Den kendsgerning at overbringelsen af sandheden så længe har været forsømt burde appellere til vore prædikanter og arbejdere om at gå ind på disse marker og ikke opgive arbejdet før de har givet budskabet klart. - manuskript 11, 1908. ret

(20)  Uhindret af barrierer og forhindringer. - Sandheden, der går dem forbi, som ringeagter og forkaster den, vil vinde sejr. Skønt den undertiden tilsyneladende har været holdt tilbage, har dens fremtrængen aldrig været standset. Når Guds budskab møder modstand, giver han det endnu mere kraft, for at det kan virke stærkere. Når det er beriget med guddommelig kraft, vil det hugge sig vej gennem de stærkeste skranker og vinde sejr over alle hindringer. - Mesterens Efterfølgere side 601 (dk 314-315) (1911) ret

(20)  Et betydningsfuldt arbejde. - Det arbejde som evangeliet indbefatter som missionsarbejde er et fremadrettet, betydningsfuldt arbejde som vil skinne tydeligere og tydeligere lige til den hele dag. - Brev 215b, 1899. ret

(20)  En indflydelse der gør dybere og bredere. - Indflydelsen fra disse budskaber har gjort det dybere og bredere, og sætter handlingsudspringet for tusinde hjerter i gang, sætte undervisningsinstitutioner og forlagsvirksomheder i arbejde. Alt dette er Guds redskaber der samarbejder i det store værk fremstillet af den første, anden og tredje engel der flyver midt under himlen for at advare verdens indbyggere Kristus kommer igen med kraft og megen herlighed. - Review and Herald 6. dec. 1892. ret

(20)  Budskabet forkyndes i nye områder. - Vi har en meget højtideligt, afprøvende budskab at give til verden. Men for meget tid er blevet brugt til dem som allerede kender sandheden. I stedet for at bruge tid på dem som har fået mange lejligheder til at lære sandheden, så gå til folk (21) som aldrig har hørt jeres budskab. Hold jeres lejrmøder i byerne hvor sandheden ikke er blevet forkyndt.(*Syvende-dags Adventist lejrmøderne i de tidligere år var store evangeliske virksomheder der tiltrak store opmærksomme, ikke-adventistiske tilhørere. På de steder i denne bog hvor lejrmøder nævnes, viser sammenhængen tydeligt at det er teltmøder med store evangeliske muligheder som der normalt henvises til. Se side 82, 83 efter beskrivelser af sådanne møder.) Nogle vil følge disse møder og antage budskabet. - Brev 87, 1896 ret

(21)  De nye steder, er de bedste steder. - De steder hvor sandheden aldrig er forkyndt er de bedste steder at arbejde med. Sandheden skal tage sæde i deres vilje som aldrig har hørt den før. De vil se syndens syndighed, og deres anger vil blive gennemgribende og oprigtig. Herren vil arbejde på hjerter der tidligere ikke er appelleret så meget til, hjerter der ikke før har set syndens afskyelighed. - Brev 106, 1903. ret

(21)  Hvis sandheden var forkyndt offensivt. - Der blevet udbredt by efter by for mig, der manglede evangeliske medarbejdere. Hvis der var lagt ihærdige anstrengelser for at gøre sandheden for denne tid kendt i de uadvarede byer, ville de ikke nu være så forhærdede som de er. Ud fra det lys der er givet mig, ved jeg at vi i dag kunne have haft tusinde flere der glædede sig over sandheden, dersom arbejdet var ført frem som omstændighederne kræver det, på mange offensive måder. - Brev 94a, 1909. ret

(21)  Behovet for evangeliske medarbejdere
Høsten er stor.
- Det højtidelige, hellige advarselsbudskab må forkyndes på de vanskeligste virkefelter og i de mest ugudelige byer, ja på ethvert sted hvor (22) det trefoldige glædesbudskabs lys ikke endnu er kommet. Alle skal høre den sidste indbydelse til Lammets bryllupsmåltid.... ret

(22)  Lande som hidtil har været lukket for evangeliet åbner sine dører op, og tigger om Guds ord må forklares for dem. Konger og fyrster slår sine længe lukkede porte op, og indbyder korsets forkyndere til at komme. Høsten er i sandhed stor. Evigheden alene vil åbenbare frugterne af de veltilrettelagte anstrengelser der nu bliver gjort. - Evangeliets tjenere side 27 (n 19) (1915) ret

(22)  Kristi sendebud. - Guds tjenere! Søg med hjerter som gløder af kærlighed til Kristus og til jeres medmennesker, at vække dem som er døde af overtrædelser og synder! Lad eders alvorlige forestillinger og advarsler trænge ind i disse menneskers samvittighed. Lad eders brændende bønner smelte hjerterne os dem og lede dem til bodfærdig til Frelseren. I er Kristi sendebud som skal forkynde hans budskab om frelse. Evangeliets tjenere, side 35 (n 25) (1915) ret

(22)  Ét hundrede arbejdere der, hvor der nu kun er én. - Tiden er kort. Overalt er der brug for gerninger for Kristus. Der burde være ét hundrede alvorlige, trofaste tjenere hjemme og på udlands-missionsmarkerne hvor der nu er én. Hovedvejene og sidevejene er stadige ikke bearbejdede. Der bør fremholdes indtrængene bevæggrunde for dem, som burde være involveret i Mesterens missionsarbejde på nuværende tidspunkt. - Fundamentals of Christian Education, s. 488. (1903) ret

(22)  Skønsom fordeling af mennesker - For at kunne udføre alt det som Gud kalder til, nemlig at advare byerne, må hans tjenere søge at fordele arbejdsstyrkerne viseligt. Ofte indvikles arbejdere, som kunne være en god styrke til offentlige møder, i andre opgaver, der ikke giver dem tid til aktiv prædikanttjeneste blandt folk. For at lede sagerne i de forskellige centre af vort værk, må dem med ansvar (23) så vidt muligt bestræbe sig for at finde helligede mænd, som er blevet oplært i forretningserhvervet. Man må hele tiden passe på at ikke binde de mænd for nært til disse indflydelsesrige centre, som kunne gøre et større og vigtigere arbejde på den offentlige platform, ved at frembringe Guds ords sandheder for ikke-troende. - Review and Herald, 7.april, 1910. ret

(23)  Det højeste kald - Den evangeliske virksomhed må på ingen måde forklejnes. Intet foretagende burde udføres på en sådan måde at forkyndelsen af ordet skulle blive betragtet som en underordnet sag. Det er den ikke. De, som nedvurderer forkyndervirksomheden nedvurderer Kristus. Forkyndervirksomheden i dens forskellige grene står højest iblandt alt arbejde og det bør fremholdes for ungdommen, at der findes ikke noget arbejde, der er mere velsignet af Gud, end den evangeliske forkyndelsesvirksomhed. ret

(23)  Vore unge mænd bør ikke lade sig afskrække fra at træde ind i forkyndervirksomheden. Der er fare for, at nogle ved indbildninger vil blive draget bort fra den sti Gud byder dem at vandre på. Nogle er blevet opmuntret til at studere medicin, som burde have beredt sig til at træde ind i forkyndervirksomheden. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 411. (1900) ret

(23)  Unge overtager bannerføringen - Bannerførere falder bort, og unge mænd må beredes til at fylde de pladser som bliver tomme, for at budskabet må kunne forkyndes. Den aggressive kamp må udvides. De som er i besiddelse af ungdom og styrke, må rejse ud til jordens mørke steder for at kalde fortabte sjæle til omvendelse. - Evangeliets tjenere s. 104 (n 75). (1915) ret

(23)  At berede sig hurtigt til tjeneste - Vore skoler er blevet oprettet af Herren, og hvis de føres i overensstemmelse med hans hensigt, vil de unge, som sendes til dem, hurtigt beredes til at gå ind i forskellige linjer i missionsarbejdet. Nogle vil oplæres til at indtage (24) marken som missionssygehjælpere, nogle som kolportørere, nogle som evangelister, nogle som lærere og nogle som evangelietjenere. - Brev 113, 1903. ret

(24)  Lær dem at udføre evangelisk arbejde - Herren kalder dem som er på vore sanatorier, forlag og skoler til at lære de unge at gøre evangelisk arbejde. Vor tid og vore kræfter må ikke bruges så meget på at oprette sanatorier, levnesmiddelforretninger og restauranter så andre linjer i værket forsømmes. Unge mænd og kvinder som burde involveres i prædikanttjenesten, bibelarbejdet og i kolportagen bør ikke bindes i mekaniske sysler. - Review and Herald, 16.maj, 1912. ret

(24)  Kaldet til unge mænd. - Hvor er de mænd som vil gå frem til arbejdet, stole helt på Gud, parat til at udføre det og vove det? Gud kalder: "Søn, gå i dag ud i min vingård." Gud vil gøre nutidens unge mænd til himlens udvalgte gemmesteder, der skal overbringe folk sandheden, i modsætning til vildfarelse og overtro, hvis de vil give sig selv til ham. Måtte Gud vælte byrden på stærke unge mænd, som har hans ord bundet i dem og som vil give sandheden til andre. - manuskript 134, 1898. ret

(24)  Mænd som ikke vil trække sig tilbage - Gud kalder helligede arbejdere, som vil være oprigtige over for Ham - ydmyge mænd som ser behovet for evangelisk arbejde og ikke trækker sig tilbage, men udfører dagens arbejde trofast, stoler på at Gud vil hjælpe og styrke dem i enhver nødsituation. De som elsker og frygter Gud skal tage budskabet op. Læg ikke jeres byrde på nogen konferens. Gå frem og frembring, som evangelister, et "der står skrevet" på en ydmyg måde. - Brev 43, 1905. ret

næste kapitel