Evangelisme kapitel 16. Fra side 513ren side   tilbage

XVI Sundhedsevangelisme

(513)  En kile kommer ind.
Åbne dørene for evangelisering.
- Intet andet vil åbne dørene for sandheden end sundhedsevangeliearbejdet. Dette vil finde vej til menneskers hjerter og sind, og vil være middel til at overbevise mange til sandheden. ret

(513)  Den evangelist som er forberedt på at tjene en syg krop, har den største anledning til at tjene den syndssyge sjæl. En sådan evangelist har myndighed til at døbe dem som er omvendt og ønsker dåb. . . . . Sundheds-missionsarbejdet er evangeliets højre hjælpende hånd, der åbner døre for at proklamere budskabet. . . . . ret

(513)  Døre som har været lukket for ham som blot forkynder evangeliet, vil åbnes for den forstandige sundhedsmissionær. Gud når hjerterne ved at hjælpe den med fysiske lidelser. - manuskript 58, 1901. ret

(513)  Den store adgangsdør. - I Herrens forsyn kan jeg se at sundhedsmissionsarbejdet skal være den store adgangsdør, hvorved syge sjæle kan nås. - Råd om sundhed s. 535. (1893) ret

(513)  Fjerner fordomme. - Medicinmissionsarbejdet er evangeliets pionerarbejde, den dør som sandheden for denne tid kan finde adgang ved, til (514) mange hjem. . . . Demonstreres sundhedensreformens principper vil det gøre meget for at fjerne fordomme imod vort evangeliske arbejde. Den Store Læge, sundhedsmissionsarbejdets stifter, vil velsigne alle som sådan søger at viderebringe sandheden for denne tid. - Råd om sundhed s. 497. (1902) ret

(514)  Det giver adgang til hjerter. - Udfør sundhedsmissionsarbejde. Derved vil du finde adgang til folks hjerter. Vejen vil være forberedt for en mere målrettet proklamering af sandheden. Du vil finde at hjælpen for deres fysiske lidelser, giver anledning til at tjene deres åndelige behov. . . . . ret

(514)  Unionen mellem Kristus-lig arbejde for legemet og Kristus-lig arbejde for sjælen er den sande fortolkning af evangeliet. - En appel til Medicin-missions college s. 14, 15. (1902) ret

(514)  Reformerende prædikener. - Jeg er blevet informeret af min vejleder, at ikke kun dem, der tror sandheden og praktiserer helsereformen, men de underviser ihærdigt om den, til andre; for den vil være agenten, hvorigennem ikke-troende kan blive opmærksom på sandheden. De vil tænke at hvis vi har så sunde tanker om helse og mådehold, vil der være noget i vor religiøse tro der er værd at undersøge. Hvis vi dropper helsereformen, vil vi miste al vor indflydelse i den ydre verden. ret

(514)  Prædikenerne der forkyndes i vore store forsamlinger, bør være af reformerende natur. Alle tænkelige evner bør bruges på at bringe den frem for folk. ret

(514)  Mange væmmes med den tørre formalisme der er i den kristne verden. Mange bliver hedninger fordi de ser den manglende dydighed hos dem, som bekender at være kristne. Et godt arbejde kunne gøres for at berede vejen for sandhedens (515) indførelse, hvis der blev fremført beslutsomme vidnesbyrd om helse og mådeholdenhedens gren af værket. . . . . ret

(515)  At bringe de sande principper om helse og mådehold må ikke overgås som uvæsentlige, for næsten alle familier har behov for undervisning på dette punkt. Næsten alle personer behøver at få vækket sin samvittighed, og blive en Guds Ords gører, praktisere selvfornægtelse, og afstå fra at uretsmæssigt føje appetitten. Når du giver folk forstand om helsereformens grundprincipper, bereder du vejen ganske godt for at introducere den nærværende sandhed. Min vejleder sagde: "Undervis, undervis, undervis," Sindet må oplyses, for folks forståelse er formørket. Satan kan finde adgang til sjælen, gennem en forvansket appetit, der fornedrer og ødelægger den. - brev 1, 1875. ret

(515)  Kædet sammen med Ordets forkyndelse. - Helsereformens principper er funderet i Guds ord. Helsens evangelium skal kædes fast sammen med Ordets forkyndelse. Det er Herrens plan at helsereformens genoprettende indflydelse skal være en del af den sidste store anstrengelse for at proklamere evangeliets budskab. - Medical Ministry s. 259. (1899) ret

(515)  På mange steder. - Et middel, hvorved fordommen kan overvindes og man kan få adgang til folket, er den lægevidenskabelige missionsgerning, som bør påbegyndes ikke bare på ét sted men på de mange steder, hvor sandheden endnu ikke er blevet forkyndt. Vi må virke som lægemissionærer for at trøste syndsbetyngede sjæle og oplyse dem om Frelsens Evangelium. Denne gerning vil vise sig at være et bedre middel til at nedbryde fordommens skranker end noget andet. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 211. (1909) ret

(515)  Nødvendigt for sagens fremme. - Sundhedsmissionsarbejdet er evangeliets højre hånd. Det er nødvendigt for at fremme Guds (516) sag. Ligesom mænd og kvinder, igennem sundhedsarbejdet, føres til at se betydningen af ret levevis, vil sandhedens frelsende kraft blive kendt. Enhver by må indtages af medarbejdere oplærte i sundhedsmissionsarbejdet. Ligesom den højre hånd i den tredje engels budskab, vil Guds metoder med at behandle sygdomme, åbne døre for den nærværende sandhed. - Vidnesbyrdene bd. 7, s. 59. (1902) ret

(516)  Det åbner døre. - På ethvert sted kan den syge findes, og dem som går frem som medarbejdere for Kristus, bør være sande helsereformatorere, beredt til at give dem som er syge den enkle behandling, der vil hjælpe dem, og så bede sammen med dem. Derved vil de åbne døren for at sandheden kan komme ind. Udførelsen af dette arbejde vil følges op af gode resultater. - Medical Ministry s. 320. (1911) ret

(516)  Det sande formål med sundhedsevangelisering.
Giver en dyrebar høst.
Sundhedsmissionsarbejdere giver anledning til at fremføre evangeliearbejdet med succes. Det er når disse anstrengelser samles, at vi vil kunne forvente at samle de dyrebareste frugter hos Herren. - Review and Herald, 7. sep. 1905. ret

(516)  Trøste, helbrede og lindre. - Kristus søgte folk hvor de var, og satte de store sandheder frem for dem, om Hans rige. Idet han gik fra sted til sted, velsignede Han og trøstede den lidende, og helbredte den syge. Dette er vort arbejde. Gud vil have at vi skal lindre den nødlidendes mangler. - brev 54, 1898. ret

(516)  Forbilledet i Esajas 58. - Esajas 58 indeholder den nærværende sandhed for Guds folk. (517) Her ser vi, hvordan helsemissionsarbejde og evangeliets tjeneste skal knyttes sammen, idet budskabet gives til verden. Dem, der holder Herrens sabbat, er pålagt et ansvar om at udføre et barmhjertigheds- og godgørenhedsarbejde. Helsemissionsarbejde skal knyttes sammen med budskabet og besegles med Guds segl. - manuskript 22, 1901. ret

(517)  Hjertet er blødgjort. - Verden må have en modgift mod synd. Idet sundhedsmissionsarbejdet virker forstandigt, for at lindre lidende og redde liv, så bliver hjerter blødgjort. Dem som hjælpes fyldes med taknemmelighed. ret

(517)  Idet medicinmissionsarbejdet virker på kroppen, virker Gud på hjertet. De trøstende ord der bliver sagt, er en lindrende balsam, der bringer forsikring og tillid. Ofte vil den dygtige medarbejder få anledning til at fortælle om det arbejde Kristus gjorde, da Han var på denne jord. Fortæl beretningen om Guds kærlighed til den som lider. - manuskript 58, 1901. ret

(517)  Genoprette troen til Gud og mennesker. - Mange har mistet fornemmelsen af evige realiteter, mistet Guds lighed, og de ved knapt nok om de har sjæle der skal frelses eller ej. De har hverken tro på Gud eller tillid til mennesker. Idet de ser en som ikke værdsætter det jordiske eller grund til at komme i deres usle hjem, tjene de syge, give de sultne mad, klæde den nøgne, og pege alle ømhjertet til Ham som elsker og ynkes over det arbejdende mennesker, er kun en budbringer - idet de ser dette, så bliver deres hjerte dybt berørte. Taknemmelighed springer op. Troen tændes. De ser at Gud har omsorg for dem, og de er forberedt på at lytte idet Hans Ord åbnes. ret

(517)  Idet Guds børn helliger sig selv til dette arbejde, vil mange gribe fat i den udstrakte hånd der vil frelse dem. De er tvunget til at vende sig fra deres onde (518) veje. Nogle af de frelste kan, gennem tro på Kristus, rejse sig til høje stillinger, og betros ansvar i sjælevindingsarbejdet. Af erfaring kender de deres behov som de arbejder for; og de ved hvordan de skal hjælpe dem; de ved hvilke midler der bedst kan bruges for at genoprejse fortabte. De er fyldt med taknemmelighed til Gud for de velsignelser de har fået; deres hjerter er opildnet af kærlighed, og deres energi er styrket til at opløfte andre som aldrig vil kunne rejse sig uden hjælp. - Review and Herald, 3. aug. 1905. ret

(518)  Den sande videnskab om lægemissionsarbejdet - Studiet om kirurgi og anden lægekunst får megen opmærksomhed i verden, men den sande videnskab om lægemissionsarbejdet, fremført som det Kristus gjorde, er nyt og fremmed for kirkeorganisationerne og for verden. Men det har sin rette plads, når syvendedags adventister som et folk, der har haft stort lys, vågner op til deres ansvar og udnytter deres anledninger. ret

(518)  Unge mænd og unge kvinder må udrustes til at involvere sig i lægemissionsarbejde som læger og sygeplejersker. Men før disse medarbejdere sendes ud i marken, må de bevise at de har tjenestevillighed, at de udånder en lægemissions atmosfære, så de er forberedt til evangelisk arbejde. ret

(518)  Studerende bør forberedes til pionermissionsarbejdet. Lægemissionærere som sendes ud til fremmede lande bør først modtage en meget omhyggelig uddannelse. De er Kristi ambassadørere, og de skal arbejde for Ham, med al den dygtighed de har, bede ofte at den store Læge vil ynkes og frelse med Sin mirakuløse kraft. - manuskript 33, 1901. ret

(519)  (519) Sand lægemissionsarbejde. - Den lektie som vi behøver at lære er: Hvad er sandt lægemissionsarbejde i det praktiske evangeliearbejde? Lad os over alt fremholde det evige livs emner for folk, sådan som det bringes i Guds Ord. Dem som adlyder dette Ord, giver ærbødigt Gud den ære der tilkommer Ham, vil i praksis vise at de har den kundskab det sande lægemissionsarbejde kræver. Selvet skal ydmyges, ikke ophøjes. . . . Det er af stor betydning at alle som hævder at forstå evangeliemissionsarbejdet, lærer sandhedens sande principper. - manuskript 126, 1905. ret

(519)  Forholdet til evangelieforkyndelsen.
Gør evangeliseringen dobbelt så succesrig.
Nogle indser ikke at missionærer også skal være sundhedsmissionærere. En evangelieprædikant vil have dobbelt succes med sit arbejde hvis han forstår hvordan han behandler sygdomme. . . . En evangelieprædikant, som også er lægemissionær, som kan kurere fysiske lidelser, er en meget mere effektiv medarbejder, end han som ikke kan dette. Hans arbejde som evangelieprædikant er meget mere fuldstændigt. - Medical Ministry s. 245. (1901) ret

(519)  Opdages ikke. - Sundhedsarbejdet skal på ingen måde adskilles fra evangelietjenesten. Herren har bestemt at de to skal være tæt knyttet sammen, som armen er til kroppen. Uden denne forening kan ingen dele af værket være fuldendt. Sundhedsarbejdet er en illustration på evangeliet. - Vidnesbyrdene bd. 6 s. 240, 241. (1900) ret

(519)  Herrens plan for et forenet arbejde. - Men verdens behov i dag kan ikke imødekommes helt med Guds (520) tjeneres forkyndergerning, som er blevet kaldet til at forkynde evangeliet for al skabningen. Så længe det er godt, og så vidt muligt, for evangeliemedarbejdere lærer at tjene kroppens fornødenheder, såvel som sjælen, og derved følge Kristi eksempel, kan de dog ikke bruge al deres tid og kræfter på at hjælpe dem, der har brug for hjælp. Herren har forordnet at dem som forkynder Ordet skal stå sammen med sundhedsmissionsarbejdere, kristne læger og sygeplejersker, som har fået en særlig oplæring i at helbrede sygdomme og i sjælevinding. - Råd til lærere s. 468. (1913) ret

(520)  Sundhedsmissionærere er evangelister. - Læger bør huske at det ofte forlanges af dem at gøres en prædikants pligter. Lægemissionærere kom under evangelisternes hoved. Medarbejderne bør gå ud to og to, så de må bede og rådføre sig med hinanden. De bør aldrig sendes alene ud. Herren Jesus Kristus sendte sine disciple ud to og to til alle Israels byer. Han gav dem denne opgave: "Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer." ret

(520)  Vi er undervist i Guds ord, at en evangelist er en lærer. Han bør også være en lægemissionær. Men alle har ikke fået det samme arbejde. " Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op." . . . . . ret

(520)  Dem som arbejder i vore konferenser som prædikanter bør kende til arbejdet for de syge. Ingen prædikant bør være så stolt, at han er uvidende der hvor han bør have forstand. Lægemissionsarbejdet knytter mennesket til sine medmennesker og (521) med Gud. At vise forståelse og tillid skal ikke begrænses til tid og rum. - Medical Ministry s. 249, 250. (1901) ret

(521)  Ligegyldighed bland prædikanter. - Der er i vor verden mange kristne arbejdere som endnu ikke har hørt de store og vidunderlige sandheder der er kommet fra os. Disse gør et godt arbejde i forhold til det lys som de har, og mange af dem er længere fremme i kendskabet til praktisk arbejde end dem der har haft det store lys og de store anledninger. ret

(521)  Den ligegyldighed der har været blandt vore prædikanter med hensyn til sundhedsreformen og lægemissionsarbejdet er forbavsende. Nogle der ikke bekender sig til at være kristne, behandler disse sager med større ærbødighed end nogle af vor egne folk gør; og medmindre vi vækkes, vil de få fortrin frem for os. - Vidnesbyrd til prædikanter s. 416, 417. (1898) ret

(521)  Konferensformanden kan se det. - Vi beder nu dem, som skal vælges som formænd for vore konferenser at begynde rigtigt på steder hvor intet er gjort. Se sundhedsmissionsarbejdet som Guds hjælpende hånd. Som Hans udpegede organ, skal det have plads og opmuntres til værket. Lægemissionærere skal opmuntres lige så meget som andre anerkendte evangelister. Bed for disse medarbejdere. Rådfør jer med dem, hvis de behøver råd. Neddæmp ikke deres iver og energi. Forvis jer om, ved jeres helligelse, at fremholde en høj standard for dem. Der er stærkt brug for medarbejdere i Herrens vingård, og der bør ikke siges et modløst ord til dem som helliger sig til dette arbejde. - Medical Ministry s. 240, 241. (1901) ret

(521)  Konferensens sundhedsmissionsafdeling. - Sundhedsmissionsarbejdet skal knyttes (522) nøje til forkyndelsesarbejdet. Der bør udpeges mænd til at gøre dette arbejde, som har vist sig selv som troværdige, som er troværdige, som er sande over for princippet. I enhver konferens bør der sættes en mand til side, for at få overblikket. Han bør være en mand der beviser sig som samvittighedsfuld, så han behandler verdslige og dem af vor tro konsekvent. Han må ikke lide af begærlighed og selviskhed. - brev 139, 1898. ret

(522)  Advarsel mod uafhængigt arbejde. - Idet sundhedsvirksomheden bliver mere udbredt, vil man fristes til at gøre det uafhængigt af vore konferenser. Men det er blevet fremstillet for mig at denne plan ikke er rigtig. Vort arbejdes forskellige linier er kun dele af en stor helhed. De har ét center. . . . . ret

(522)  I evangeliearbejdet bruger Herren forskellige redskaber, intet får lov til at adskille disse redskaber. Et sanatorium bør aldrig oprettes som en uafhængig virksomhed fra menigheden. Vore læger skal forene sig med evangelieprædikanternes arbejde. Ved deres arbejde skal sjæle blive frelste, så Guds navn kan ophøjes. . . . . . ret

(522)  Men Gud har ikke tænkt sig at sundhedsarbejdet skal fordunkle arbejdet med den tredje engels budskab. Armen skal ikke blive til kroppen. Den tredje engels budskab er evangeliebudskabet for disse sidste dage og skal på ingen måde overskygges af andre interesser og se ud som en uvæsentlig ting. Når noget, på vore institutioner, sættes oven over den tredje engels budskab, er evangeliet ikke den ledende kraft, på det sted. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 235-241. (1900) ret

(523 )  (523) Sundhedstjeneste går ikke i stedet for evangeliseringen. - Sundhedsmissionsarbejdet skal ikke gå i stedet for Ordets forkyndelse. Dette skal ikke tage midlerne, som skulle være brugt på at støtte Herrens værk på fremmede marker. Uanset hvorfra pengene lægges i kassen, så er de Herrens, og de skal ikke bruge på at rejse bygninger i Amerika. Folks donationer skal ikke synke ned i de arbejdslinjer som viser få resultater. Sandheden skal proklameres, så Herrens vej må forberedes. Basunen må ikke have en usikker lyd. . . . . ret

(523)  Sundhedsmisionsarbejdet må give plads til tjenesten af Ordet. Der må aldrig udtrykkes foragt for Guds Ords proklamation. Den tredje engels budskab må ikke udglattes til døde. - manuskript 177, 1899. ret

(523)  Det sidste prædikantarbejde. - Jeg ønsker at fortælle dig, at der snart ikke vil blive gjort andet arbejde indenfor forkyndergerningen end lægemissionsarbejde. En prædikants arbejde er at tjene. Vore prædikanter skal arbejde for evangelisering med tjenersind. . . . ret

(523)  I vil aldrig være prædikanter efter evangeliets orden, før I viser en afgjort interesse for sundheds-missionsarbejdet, evangeliet om helbredelse, velsignelse og styrkelse. . . . . ret

(523)  Det er på grund af de anvisninger jeg har fået fra Herren at jeg har mod til at stå op iblandt jer og tale som jeg gør, uanset den måde som I ser sundhedsmissionsarbejdet på. Jeg ønsker at sige at sundhedsmissionsarbejdet er Guds værk. Herren har brug for at alle hans tjenere indordner sig i rækken. Grib fat i sundhedsmissionsarbejdet, og det vil give dig adgang til folket. Deres hjerter vil berøres idet I tjener til deres behov. (524) Idet I lindrer deres lidelser, vil I få anledning til at tale om Jesu kærlighed til dem. - Råd om sundhed s. 533. (1901) ret

(524)  Enkle arbejdsmetoder.
Kristus har vist hvordan mennesker hjælpes.
- Læs skriften hvordan Frelseren brødføder hele skaren med fem brød og to fisk. . . . Dette barmhjertige forsyn for det timelige skal hjælpes til fæstne sandhedens taknemmelige ord i folks tanker, som Han har talt. . . . . ret

(524)  I dette mirakel har Kristus vist hvordan sundhedsmissionsarbejdet skal bindes op med Ordets tjeneste. Hans disciple skal tage livets brød og frelsens vand, og give det til dem som længes efter åndelig hjælp. Og eftersom behovet er der, skal de brødføde de hungrende og klæde de nøgne. Derved fordobler de tjenesten for mesteren. Skønheden og gavnligheden i det arbejde vi gør for Gud, består i dens symmetri og harmoni, og i dets alsidige formål og effektivitet. - manuskript 5, 1901. ret

(524)  Kom nær til den lidende menneskehed. - Kristus har efterladt os et eksempel, at vi skal følge i Hans fodspor. Han drager altid nær til den mest trængende, og mest håbløse, og tiltrækkes af Hans forståelse, de kommer nær til Ham. Han forsikrer enhver lidende menneskehed. Lad os drage nærmere til Kristus, så vore sjæle må fyldes med Hans nåde, og med et ønske om at give denne nåde til andre. - brev 17, 1903. ret

(524)  I praktiske linjer. - Vi skal huske på at arbejdet med at nå sjæle ikke kan begrænses til en bestemt (525) metode. Evangeliesundhedsmissions-arbejdet skal føres frem, ikke efter et menneskes præcision, men efter Kristi linjer. Alt som gøres skal have Helligåndens aftryk. Vi skal arbejde som Kristus arbejdede, i samme praktiske linjer. Så vil vi være på den sikre side. ret

(525)  Det guddommelige hverv behøver ingen reform. Kristi måde at bringe sandheden på, kan ikke forbedres. Den medarbejder som prøver at indføre metoder som vil tiltrække den verdslig sindede, tror at dette vil fjerne den modvilje de som de mærker at tage korset op ved, de formindsker deres indflydelse. Bevar gudfrygtighedens enkelthed. - brev 123, 1903. ret

(525)  Forberedt på at give simple behandlinger. - Lad vore prædikanter, som har fået erfaring i ordets forkyndelse, lære at give simple behandlinger, og så gå ud som sundhedsmissionærevangelister. Nu er der brug for medarbejdere - evangeliesundhedsmissionærere. - manuskript 141, 1903. ret

(525)  Undervise i principper om sund levevis. - Evangeliemedarbejdere bør være i stand til at undervise i sund levevis principperne. Der er sygdom overalt, og meget af det kan forhindres, hvis der bliver gjort opmærksomt på sund levevis. Folk behøver at se sundhedsprincippernes betydning for deres velvære, både for dette liv og for det kommende. De må vækkes op til deres ansvar for at en menneskebolig skal være et egnet bosted for deres Skaber, og være klar over at Han ønsker at de skal være trofaste forvaltere. ret

(525)  Tusindvis behøver og tager gladelig imod undervisning om enkle behandlingsmetoder for syge, - metoder som går i stedet for at indtagelse giftig narkotiske stoffer. Der er et stort behov for at undervise om reformerende diætkost. Forkerte spisevaner (526) og brug af usund mad er, i ikke så lidt grad, årsag til den umådeholdenhed, kriminalitet og elendighed, som forbander verden. ret

(526)  Når der undervises i sundhedsprincipper, så fremhold det store formål med reformen for mennesket, - at hensigten er at udvikle krop, sind og sjæl på højst mulige måde. Vis at naturens love, som er Guds love, er udfærdiget for vort bedste, at lydighed imod dem virker for lykke i dette liv, og hjælper med at forberede det kommende liv. ret

(526)  Opmuntre folk til at studere denne forunderlige organisme, menneskekroppen, og de love den beherskes af. Dem som indrømmer Guds kærligheds beviser, som forstår noget af Hans loves visdom og godgørenhed, og resultaterne af lydighed, vil komme til at se deres opgaver og forpligtelser fra en helt anden synsvinkel. I stedet for at se på en overholdelse af sundhedslove som en opofrelse eller selvfornægtelse, vil de betragte det som det virkelig er: en uvurderlig velsignelse. ret

(526)  Enhver evangeliemedarbejder bør føle at undervisning i sund levevis principper er en del af hans særlige arbejde. Der er stærkt brug for dette arbejde, og verden er åben for det. - Råd om sundhed s. 389, 390. (1914) ret

(526)  At undervise i sund madlavning. - Der bør oprettes kogekursus og i hjemmene bør der undervises i den kunst at tilberede sund mad. Gamle og unge bør lære, hvorledes man kan lave mere enkel mad. Hvor som helt sandheden bliver fremholdt, skal folket lære, hvordan man kan tilberede maden på en enkel og dog velsmagende måde. Man bør vise dem, at en nærende kost kan tilvejebringes uden brug af kød. ret

(526)  Lær folket, at det er bedre at vide, hvordan man kan holde sig rask, end hvordan man kan (527) kurere en sygdom. Vore læger bør vore kloge pædagoger, idet de advarer alle mod at tilfredsstille selvet og påviser, at afholdenhed fra de ting Gud har forbudt, er den eneste metode, der kan forhindre, at sind og legeme bliver ødelagt. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 161. (1909) ret

(527)  Betydningen af kogeskoler. - Kurser i madlavning bør sættes i gang, mange steder. Dette arbejde kan begynde på en beskeden måde, men når forstandige kokke gør deres bedste, for at oplyse andre, vil Herren give dem dygtighed og forstand. Herrens ord er: "Forbyd dem det ikke; for jeg vil åbenbare mig som deres lærer." Gud vil samarbejde med dem som udfører hans planer og lærer folket hvordan de kan indføre en reform i deres kosthold, ved at tilberede sunde, billige retter. Således vil de fattige blive opmuntret til at følge helsereformens principper; det vil også hjælpe dem til at blive stræbsomme og selvhjulpne. ret

(527)  Det er blevet vist mig at Gud oplærte dygtige mænd og kvinder til at lave sunde og velsmagende retter på en tiltalende måde. Mange af dem var unge og der var også nogle i moden alder. Det er blevet pålagt mig at opmuntre til afholdelse af madlavningskurser på alle steder hvor evangelisk helsearbejde udføres. Alt hvad der kan bevæge menneskene til at indføre reformer, må fremholdes for dem. Lad lyset skinne mest muligt for dem. Lær dem at indføre alle de forbedringer i madlavningen som de kan og anspore dem til at fortælle det til andre, det de lærer. - Vidnesbyrdene bd. 7, s. 113. (1902) ret

(527)  Gå fra dør til dør for at undervise i madlavning. - Nogle bør arbejde fra dør til dør, og undervisning i kunsten at lave sund mad. (528) Mange, mange vil blive reddet fra fysisk, mental og moralsk fordærv, ved at blive påvirket af helsereformen. Disse principper vil anbefale sig selv for dem som søger efter lyset; og disse vil vokse fra dette, til at modtage den fulde sandhed for denne tid. - Review and Herald, 6. juni 1912. ret

(528)  Uddan, uddan, uddan. - Vi må uddanne, uddanne, uddanne, behageligt og forstandsmæssigt. Vi må forkynde sandheden, bede om sandheden, og leve sandheden, bringe den ud, med sin fornemme sundhed, - udøve indflydelse, og nå dem som ikke kender den. Idet den syge kommer i berøring med Livgiveren, vil deres tankeevne og kropsdygtig blive belønnet. Men for at dette kan ske, må de praktisere selvfornægtelse, og være mådeholdne i alle ting. Kun derved kan de spares for fysisk og åndelig død, og genvinde sundheden. ret

(528)  Når menneskekroppen bevæger sig i overensstemmelse med livet - indretter sig efter Guds orden, som kommer frem for lyset i evangeliet, så vil sygdomme overvindes og sundheden hurtig springe frem. Når mennesker arbejder i forening med Livgiveren, som ofrede Sit liv for dem, vil lykkelige tanker fylde sindet. Krop, sind og sjæl skal ofres. Mennesker skal lære af den store Lærer, og alle de ser på, forædler og beriger tankerne. Hengivenheden drages ud i glæde og taksigelse til Skaberen. Det menneskes liv, som fornyes i Kristi billede, er som et lys der skinner i mørket. - Medical Ministry s. 262, 263.(1905) ret

(528)  Bredere syn på arbejdet. - Det er en videnskab at behandle dem, som virker særligt svage. Hvis vi vil undervise andre, må vi først selv lære af Kristus. Vi behøver et bredere syn, så vi er oprigtige over for det sande medicin missionsarbejde. . . . ret

(529 )  (529) Vi må udvise taktfølelse når vi har med dem at gøre, som virker uvidende og ude af trit. Ved vedholdende bestræbelser for deres skyld, må vi hjælpe dem til at blive nyttige i Herrens værk. De vil reagere beredvilligt på at være tålmodige, ømme og elskelige. ret

(529)  Vi skal samarbejde med Herren Jesus i at genoprette den uduelige og fejlende, til forstandighed og renhed. Dette arbejde prioriteres i samme grad som evangeliseringsarbejdet. - Medical Ministry s. 208, 209. (1905) ret

(529)  Et antitobak- og mådeholdsbudksab.
Mennesket har solgt sin fornuft.
- Satan tager verden til fange gennem brug af brændevin og tobak, te og kaffe. Det gudsgivne sind, som bør holdes klart, forvanskes ved brug af narkotika. Hjernen er ikke længere i stand til at skelne rigtigt. Fjenden har kontrollen. Mennesket har solgt sin forstand til det som gør det vanvittigt. Mennesket har ingen fornemmelse for hvad er rigtigt. Alligevel er brændevinens forbandelse legaliseret, og virker til utallige fordærv i deres hænder, som elsker at forvanske det, som ikke blot ruinerer det stakkels offer men hele hans familie. ret

(529)  Brændevinsdrikningens forbandelse vises ved de frygtelig mord som finder sted. Umådeholdenhed er vidtrækkende. Hvor meget menneskets sanser forvanskes af forgiftende rusmidler er umuligt at sige. - manuskript 11, 1899. ret

(529)  En vigtig opgave. - For år tilbage anså vi udbredelsen af mådeholdenhedsprincipperne, som en af vor vigtigste opgaver. Sådan burde det være i dag. - Medical Ministry s. 266. (1907) ret

(530)  (530) Metoder til at bringe mådeholdenheds-budskabet på. - Mådeholdenhedens tema bør bringes stærkt og klart. Lad folk få vist hvilken velsignelse sundhedsprincipperne vil være for dem. Lad dem se hvad Gud har planlagt at mænd og kvinder skal blive. Peg til det store offer der blev gjort for at opløfte og forædle menneskeslægten. Overbring Guds pålæg med Bibelen i hånden. Fortæl tilhørerne at Han forventer at de skal bruge sindes og legemets kræfter på en måde som vil ære ham. Vis dem hvordan fjendskab prøver at drage mennesker ned, ved at få dem til at føje en forvansket appetit. ret

(530)  Fortæl dem klart, tydeligt og alvorligt hvordan tusindvis mænd og kvinder bruger Guds penge på at fordærve dem selv, og gøre denne verden til et helvede. Der bruges millioner af dollars på det som gør mennesker vanvittige. Bring denne sag så klart frem at dens magt ikke kan ses. Fortæl så dine tilhører om Frelseren, som kom til denne verden for at frelse mænd og kvinder fra deres syndige levemåder. "Gud elskede verden således, at Han gav sin enbårne søn, at enhver som tror på Ham ikke skal fortabes, men have evigt liv." ret

(530)  Spørg dem som er med til møderne om at hjælpe dig i det arbejde, som du prøver at gøre. Vis dem hvordan onde levevaner fører til sygelige kroppe og sygelige sind - til en elendighed som ingen pen kan beskrive. Brugen af giftig brændevin berøver tusindvis deres forstand. Og alligevel legaliseres handlen med denne brændevin. Fortæl dem at de har en himmel at vinde og et helvede at undgå. Bed dem om at underskrive løftet. Den store JEG ER's opgave skal være jeres myndighed. Hav løftet parat, og vis det til dem ved slutningen af mødet. ret

(531)  (531) Et menneske bør ikke prøve at gøre dette alene. Lad flere gå i sammen i en sådan anstrengelse. Lad dem komme op foran med et budskab fra himlen, gennemsyret med Helligåndens kraft. Lad dem trække på al deres styrke med ord der udtrykker Åndens virkekraft. Lad dem spørge deres tilhørere at hjælpe med i advarsels-arbejdet i byerne. Lad mænd og kvinder få vist den penge der bliver brugt på at give efter for udsvævelser, der ødelægger sindets, sjælens og legemets sundhed. . . . . ret

(531)  Ikke ved ydre opvisning, ikke under verdslig støtte, er Kristi rige stiftet, men ved implamentering af Kristi natur i menneskeheden, gennem Helligåndens arbejde. "Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud." Her er den eneste kraft som kan virke for menneskehedens opløftelse. Og mennetets andel i udførelsen af dette værk, er at undervise og forkynde Guds Ord. - manuskript 42, 1905. ret

(531)  Erfaring med at hjælpe tobak-brugere. - I Australien mødte jeg en mand der mente at være fri for al umådeholdenhed, undtagen én vane. Han brugte tobak. Han kom for at høre os i teltet, og en aften hvor han var taget hjem, fortalte han os senere, at han kæmpede mod tobakvanen, og vandt sejr. Nogle af hans slægtninge havde fortalt ham at de ville give ham halvtreds pound hvis han ville kaste sin tobak bort. Han ville ikke gøre det. "Men," sagde han, "når I bringer mådeholdenhedens principper frem for os, ligesom I har gjort, kan jeg ikke modstå dem. I frembringer den Persons selvfornægtelse, som gav Sit liv for os. Jeg kender ham ikke nu, men jeg ønsker at kende Ham. Jeg har aldrig sendt en bøn i (532) mit hus. Jeg har bortkastet min tobak, men det er så langt som jeg har gået." ret

(532)  Vi bad med ham, og efter at vi havde forladt ham skrev vi til ham og besøgte ham igen senere. Han nåede til sidst frem til det punkt, hvor han gav sig selv til Gud, og han blev den menigheds grundsøjle på det sted hvor han bor. Han arbejder med hele sin sjæl for at bringe sine slægtninge til en sandhedskundskab. - Generalkonferensen Bulletin, 23. april 1901. ret

(532)  Sejr gennem tro. - I dette arbejde vil alle klasser kunne nås. Når Helligånden virker iblandt os, overbevises sjæle som ikke er klar til Kristi tilsynekomst. Mange kommer til vore møder og er omvendte, som i årevis ikke har taget del i nogen menighedsmøder. Sandhedens enkelthed når ind i deres hjerter. Tobakselskerne ofrer deres afgud, og brændevinsdrankeren ofrer sin brændevin. Dette kunne de ikke, hvis de ikke griber fat i tro i Guds løfter, for at få tilgivet deres synder. Sandheden, sådan som den er i Ordet, kommer frem til høje og lave, rige og fattige, og dem som modtager budskabet bliver medarbejdere, sammen med os og med Gud, og en stærk kraft oprejses til at arbejde i harmoni. Dette er vort arbejde. - manuskript 3, 1899. ret

(532)  Sundhedsevangelisme i byerne
Fra stad til stad og by til by.
For alle folk, rige og fattige, frie og bunde, bragte Kristus, pagtens budbringer, frelsens efterretninger. Hvor folk flokkes om ham! Fra fjern og nær kom de efter helbredelse, og han helbredte dem alle. Hans rygte som den Store Helbreder spredte sig udover Palæstina, fra Jerusalem til Syrien. Den syge kom til steder som de tænkte han ville komme forbi, (533) så de kunne bede Ham efter hjælp, og Han helbredte dem for deres sygdomme. Først kom den rige, ivrige for at høre Hans ord og blive berørt af hans hånd. Derefter gik han fra stad til stad, fra by til by, og forkyndte evangeliet og helbredte syge - herlighedens konge i menneskenes ydmyge forklædning. - Review and Herald, juli 23, 1914. ret

(533)  Guds kald i dag. - Guds kald gælder ikke blot prædikanterne, men også læger, sygeplejersker, kolportører, bibelarbejdere og andre hellige lægfolk med forskellige evner, der har kendskab til Guds ord og kender hans nådes kraft, og som kan varetage de sorgløse byers behov. Tiden skrider hurtigt, og der er meget, der skal nås. Enhver hjælper må sættes i gang, så de nuværende muligheder kan blive klogt udnyttet. - Mesterens efterfølgere, s. 158, 159 (dk 87). (1913) ret

(533)  En indgangsdør til hjemmene i byerne. - Sundhedsmissionsarbejdet er en dør som sandheden kan finde adgang igennem til mange hjem i byerne. I enhver by vil der kunne findes mennesker som værdsætter sandhederne i den tredje engels budskab. - Råd om sundhed s. 556. (1906) ret

(533)  I enhver by arbejdes der. - Sundhedensreformens principper skal offentliggøres som del af arbejdet i disse byer. Røsten i den tredje engels budskab skal høres mægtigt. Lad helsereformens lære komme med i al arbejdet for at få sandhedslyset ud til folk. Lad de medarbejdere blive udvalgte, som er egnede til at lære sandheden klogt i klare og enkle linier. - Medical Ministry s. 304. (1910) ret

(533)  Langt bagud i arbejdet. - Vi er langt bagefter med at gøre det arbejde, der skulle være gjort i disse længe forsømte byer. Arbejdet vil nu være (534) vanskeligere end det var for nogle få år siden. Men hvis vi tager arbejdet op i Herrens navn, vil barrierer blive nedbrudt, og de klare sejre vil være vore. ret

(534)  I dette arbejde er der brug for læger og evangelieforkyndere. Vi må frempresse vore bønner for Herren, og gøre vort bedste, lægge al tænkelig energi i, for at åbne op for de store byer. Havde vi førhen arbejdet efter Herrens planer, ville mange lys skinne klart, som går ud. - Medical Ministry s. 301, 302. (1909) ret

(534)  Helse og mådeholdsbudskaber til de store masser. - Der er et stort arbejde at gøre med at bringe helsereformens principper til folks opmærksomhed. Der bør holdes offentlige møder for at introducere emnet, og der bør afholdes skoler hvor de interesserede kan få fortalt mere praktisk om sund mad og hvordan en sund, næringsrig og appetitlig kost kan skaffes uden brug af kød, te eller kaffe. . . . . ret

(534)  Indprent mådeholdsspørgsmålet med al kraft fra Helligåndens salvelse. Vis behovet for total forbud mod forgiftende brændevin. Vis den frygtelige skade som det har på menneskekroppen, når der bruges tobak og alkohol. Forklar jeres behandlingsmetoder. Lad talen komme til dem, som vil oplyse jeres tilhørere. Gud viser barmhjertighed mod uretfærdige. Denne tjeneste vil være en anledning til at fortælle hvad helsereformen virkelig er. - brev 343, 1904. ret

(534)  Sanatorier i nærheden af vigtige byer. - Herren har vist mig at der bør være sanatorier i nærheden af mange vigtige byer. . . . Der bør fremskaffes passende steder, som vi kan bringe syge og lidende bort fra byerne, som ikke ved noget til vore folk, og (535) knapt nok kender til bibelsandheden. Der bør gøres enhver mulig anstrengelse for at vise den syge at sygdom kan kureres med fornuftige behandlingsmetoder, uden at ty til skadelige medicinstoffer. Lad den syge komme bort fra skadelige omgivelser og selskaber, og placeres på vore sanatorier, hvor han kan få behandling fra kristne sygeplejersker og læger, og derved bliver de kendt med Guds Ord. - brev 63, 1905. ret

(535)  Danne en base for budskabet. - Det er Herrens ønske at der skal nye anstrengelser til mange steder, og der skal oprettes små beplantninger. Et arbejde skal gøres som skal åbne vejen op for sandhedens fremrykning, og det vil øge sjælenes tro. . . . ret

(535)  Der er mange marker der skal bearbejdes, og det bør ikke indregnes at beplante mange store virksomheder på nogle få gode lokaliteter. Herren har undervist mig at vi ikke skal lave mange store centre, for på alle marker bør der være faciliteter, for en god fremkomst af værket. Af denne grund bør nogle få store institutioner ikke have lov til at opbruge alle indkomne midler. I små og store byer, og på bosteder der ligger uden for byerne, bør der fastholdes små centre hvor trofaste vagtfolk er stationeret, som vil arbejde for sjæle. Uanset hvor missionsarbejderen kommer hen, bør hans anstrengelser for at etablere nogle små beplantninger følges op med værkets fremskyndelse. Når Guds forvaltere gør deres arbejde trofast, vil Forsynet åbne vejen for disse faciliteter på mange steder. ret

(535)  Der bør gøres bestræbelser på hovedveje og biveje. Vi udvikler ikke værket efter de bedste planer. Vi bør planlægge efter at opdele og (536) underopdele vort arbejdskraft, så vi kan arbejde på nye marker. brev 30, 1911. ret

(536)  Byer i mange lande. - Sundhedsmissionsarbejdet er evangeliets højre hånd. Det er nødvendigt for at fremme Guds sag. Ligesom mænd og kvinder, igennem sundhedsarbejdet, føres til at se betydningen af ret levevis, vil sandhedens frelsende kraft blive kendt. Enhver by må indtages af medarbejdere oplærte i sundhedsmissionsarbejdet. Ligesom den højre hånd i den tredje engels budskab, vil Guds metoder at behandle sygdomme på, åbne døre for den nærværende sandhed. Helselitteratur må omdeles i mange lande. Vore læger i Europa og andre lande bør få øjnende op for at lægearbejdet forberedes af jordnære mennesker og som kan møde folk hvor de er og give den allernødvendigste undervisning. - Vidnesbyrdene bd. 7, s. 59. (1902) ret

(536)  Institutionel evangelisering
Etableret for at fremme evangeliets budskab.
- At forkynde evangeliet betyder meget mere end mange erkender. Det er et bredt og vidtrækkende arbejde. Vore sanatorier er blevet fremstillet for mig som det mest effektive medium til at fremme evangeliets budskab. - manuskript 5, 1908. ret

(536)  At bibringe sjælen sundhed. - Nogle vil tiltrækkes af en enkelt sætning i evangeliet, og nogle af en anden. Vi er blevet undervist af Herren til at arbejde på en sådan måde at alle klasser vil kunne nås. Budskabet må gå ud til hele verden. Vore sanatorier skal hjælpe med at øge antallet hos Guds folk. Vi skal ikke oprette nogle få mammut institutioner, for derved vil det være umuligt at give patienterne de (537) budskaber som bringer helse til sjælen. Der skal oprettes små sanatorier på mange steder. - Medical Ministry s. 327. (1905) ret

(537)  At gøre evangeliet tiltrækkende. - Dem som er knyttet til vore sanatorier skal være undervisere. Med behagelige ord og venlige handlinger skal de gøre evangeliet attraktivt. Som Kristi efterfølgere, bør de søge at give det bedste indtryk af den religion de bekender sig til, og indgyde ædle tanker. Nogle vil påvirkes af deres indflydelse for tid og for evighed. ret

(537)  I arbejdet med at hjælpe andre, kan vi vinde de dyrebareste sejre. Med utrættelig iver, med alvorlig troskab, med selvfornægtelse, og med tålmodighed bør vi hellige os selv til at hjælpe dem, der har brug for at udvikle sig. Venlige og opmuntrende ord vil gøre underne. Der er mange som vil vise sig som modtagelige, hvis der arbejdes stadigt og venligt for deres skyld, uden kritik eller skænderi. Jo mindre vi kritiserer andre, des større vil vor indflydelse være over dem for det gode. For mange vil tydelige formaninger gøre mere skade en godt. Lad den kristelige venlighed blive indskærpet for alle. - Medical Ministry s. 208, 209. (1905) ret

(537)  Det store mål. - Sjæles omvendelse er en af de store mål for vore lægeinstitutioner. Det er derfor at disse institutioner er oprettet. Den syge og forpinte, der kommer til vore sanatorier, kommer inden for de evangelisters rækkevidde som arbejder der. Oh, hvilke dyrebare anledninger er der ikke for at så sandhedens frø! - brev 213, 1902. ret

(537)  Bringe budskabet på en klog måde. - Lad den åndelige atmosfære på disse institutioner være sådan, at mænd og kvinder, som kommer på sanatoriet (538) for at få behandlet deres kropslige sygdomme, lærer den lektie at deres syge sjæle har brug for helbredelse. . . . . ret

(538)  Der bør tales enkelt og alvorligt i salonerne, der peger den lidende hen til deres eneste håb for sjælens frelse. Disse religiøse møder bør være korte og direkte til pointen, og de vil vise sig at være en velsigne for tilhørerne. Hans ord som grundlagde verden på seks dage, og på den syvende dag hvilede han og fornyede sig, bør fremholdes klart for menneskesindet. . . . . ret

(538)  Publikationer med dyrebare evangeliesandheder bør være i patienternes værelser, eller hvor de let kan få adgang til dem. Der bør være et bibliotek i ethvert sanatorium, og det bør forsynes med bøger der indeholder evangeliets lys. Der bør lægges kloge planer for at patienterne hele tiden har adgang til at læse materiale der indeholder den nærværende sandheds lys. . . . . ret

(538)  Lad vore sanatorier blive hvad de bør være - hjem hvor helbredelse tjener synds-syge sjæle. Og dette vil ske når medarbejderne har en levende forbindelse til den Store Helbredelseslæge. - manuskript 5, 1908. ret

(538)  Medarbejdere som kan give åndelig hjælp. - På vore sanatorier, og på alle steder i verden, behøver vi sundt omvendte læger og kloge medarbejdere - mænd og kvinder som ikke vil pådutte den syge deres særlige tanker, men som vil bringe Guds Ords sandheder på en måde som vil bringe trøst, opmuntring og velsignelse til patienterne. Dette er det arbejde vore sanatorier er funderet på - at frembringe Guds ords sandheder korrekt, og lede mænd og kvinders tanker hen til Kristus. ret

(538)  Lad de religiøse andagter blive holdt hver dag på en kort måde, men som undervisning. Bring Bibelen og dets (539) Ophavsmand, himlens og jordens Gud, og Kristus sønnen, Guds gave til verden. Fortæl patienterne hvordan Frelseren kom til jorden for at åbenbare Guds kærlighed til mennesker. Bring dem Hans store offer, idet han kom her for at leve og dø. Lad det være kendt at ethvert syndigt menneske, igennem troen på Kristus, kan få del i guddommelig natur, og lære at samarbejde med Gud i frelsesarbejdet. - Medical Ministry s. 208. (1909) ret

(539)  Fjerne fordomme. - Den undervisning patienterne på vore sanatorier får, skal ikke gives i form af love der skal adlydes. Der er blevet sagt: "Alt hvad der kan gøres er at bringe syge og forpinte til sandhedens og retfærdighedens vej. Sundhedsmissionsarbejdet er et middel til dette. Vi ved ikke hvor mange fordomme falder bort, når folk kommer i kontakt med oprigtige sundhedsmissionsmedarbejdere. Som læger og sygeplejersker, tilstræb at gøre det arbejde som Kristus gjorde da han var på denne jord, sandheden for denne tid vil finde adgang til sind og hjerter." . . . . ret

(539)  Aftenandagterne ved vore sanatorier bør føres på en måde så der er anledning til at stille spørgsmål. - brev 213, 1902. ret

(539)  Doktrinære spørgsmål. - I sanatoriets gæstestue, hvor ganske mange fremtrædende patienter samles, skal ikke være rum for at diskutere doktrinære spørgsmål. Lad vore pålidelige liv vinde tillid og vække et ønske for at vide hvorfor vi tror som vi gør. Indbyd da dem som spørger, til at tage del til sabbatsmøderne. - manuskript 53, 1899. ret

(539)  En klog indskrænkning. - I har et vigtigt arbejde at gøre på sanatorierne. Når I arbejder for patienterne, så lad dem ikke få indtrykket at du er meget ivrig efter at de skal forstå og (540) acceptere vor tro. Det er naturligt at der skal være en stærk inderlighed for dette. Men ofte er en skønsom beherskelse nødvendig. I nogle tilfælde kan de ord der skulle være passende, gøre fatal skade, og lukke en dør som kunne åbnes højere op. ret

(540)  Udvis ømsindet kærlighed, og udvis skønsom overbærenhed. Hvis I ser en god anledning til at indskærpe et punkt i argumentet, er det ofte bedre at bære over. Bring ikke de stærkeste beviser du kender ved enhver lejlighed, for dette vil vække mistænksomhed, så at du blot prøver at omvende dine tilhørere til Syvendedags adventisternes tro. ret

(540)  Guds enkle ord har en stor magt til at overbevise til sandheden. Lad Ordet tale og gøre sit arbejde. Der må udvises en skønsom beherskelse i det evangeliske arbejde. Gennemtving ikke præsentation til et prøvende punkt. Vent indtil spørgsmålene er stillet. Lad dit eksempel undervise. Lad ord og gerninger vise at du tror den levende Lærers ord. - brev 308, 1906. ret

(540)  Nærme sig med taktfølelse. - Den levende Gud skal gøres kendt på vore sundhedsinstitutioner. Dette betyder ikke at doktoren eller nogen anden medarbejder skal introducere sandheden for enhver. Dette er ikke vejen. Sandheden kan overføres uden at gøre sådan. Sygeplejersker og medarbejdere skal ikke gå til patienterne og sige: Vi tror den tredje engels budskab. Dette er ikke deres arbejde, medmindre patienterne ønsker at lytte, medmindre deres fordomme er blevet fjernet, og deres hjerter er blødgjorte. ret

(540)  Gør sådan at patienterne vil se syvendedags adventisterne som en folk med jordforbindelse. Gør sådan at de vil føle at institutionen er en fredfyldt sted. Bibelsandheden skal bringes videre, men særlige sandhedspunkter skal ikke bringes frem for alle patienter. Hvis de stiller jer spørgsmål, så giv dem begrundelserne (541) for jeres tro. På denne måde vil lys skinne frem. ret

(541)  Patienter kan blive bedt om at tage del i vore møder, og der vil de høre sandheden, og samtidig være klar over at den ikke påduttes dem. Når de forlader sanatoriet og hører folk sige: Jeg ønsker ikke at tage dertil for at blive syvendedags adventist, vil de fortælle dem at medarbejderne på sanatoriet ikke pådutter nogen sandheden. ret

(541)  Det vil være umuligt at afholde patienter fra at spørge om vor tro. Der er dem som hungrer og tørster efter sandheden, og disse vil finde den. Det er derfor vi ønsker at vor institution skal oprettes med det samme. - manuskript 111, 1899. ret

(541)  Vidne til et pålideligt kristenliv. - De hellige sandheder, der tros og praktiseres skal ikke fremføres på en tvingene måde, men i Mesterens ånd. Helligånden vil nå de ædle tanker og menneskers bedre ånd. På alle vore sanatorier bør der være mennesker som forstår sandhedens lære, og som kan viderebringe den ved pen og stemme. De vil komme i kontakt med ikke så uforstandige mennesker, og de bør bede med dem som de vil bede for en eneste søn. Det vil være vort mål, siger Herren, ikke at sætte betroede mennesker i ansvarlige stillinger, som ikke har erfaringen, mennesker som ikke ser dybt i bibelsandheden. ret

(541)  Mange tror at det skal se ud som om, og give påskud af at gøre et stort arbejde med at nå de højere klasser. Men dette er forkert. Disse personer kan læse disse ting. Udseendet har noget, ja meget at gøre med indtrykket man får, men udseendet må være et en guddommelig slags. Lad det kunne ses at medarbejderen er knyttet til Gud og himlen. Der bør ikke stræbes efter verdslige menneskers anerkendelse, for at tillægge sig karakter og indflydelse på (542) disse sidste dages arbejde og karakter. Konsekvens er en juvel. Vor tro, vore klæder og vor opførsel må være i harmoni med vort arbejdes karakter: Præsentationen af det alvorligste budskab der nogensinde er givet verden. Vort arbejde er at vinde mennesker til tro på sandheden, vinde dem ved at forkynde og også ved eksemplets magt, at leve et gudfrygtigt liv. Sandheden skal udvirkes i alle sine afskygninger, vise troens pålidelighed i praksis. Værdien af vor tro vil vises ved dets frugter. Herren kan og vil indprente mennesker, ved vor intense alvor. Vore klæder, vor optræden, vor omgang og dybderne i en voksende erfaring i åndelighed, skal alt vise at sandhedens grundsætninger som vi begår os med, er virkelige for os. Således skal sandheden være ligeså udtryksfuld som en stor helhed og beherske forstanden. Sandheden, bibelsandheden, skal være skal være autoritet for samvittigheden og sjælens kærlighed og liv. - brev 121, 1900. ret

(542)  Ikke ord, men gerninger. - Med hensyn til at gøre vor tro kendt bør der ikke gøres noget for at skjule den, og der må ikke gøres noget uklogt for at få den frem. Personer vil komme til sanatoriet, som har gode forudsætninger for at få indtryk af sandheden. Hvis de stiller spørgsmål om vor tro, vil det være rigtigt at sige det på en klar og enkel måde, at vi tror. Iboende gudsfrygt giver en kraft der leder den sande troende, og giver han en påvirkning for det rette. ret

(542)  Men heri bør vi handle diskret. Der er samvittighedsfulde mennesker som tror at det er deres opgave at tale frit ud om trospunkter, som der er meningsforskelle i, og derved vækkes stridslyst hos dem de taler med. Ved så forhastede og skadelige anstrengelser kan de lukke hans ører som ellers ville have hørt tålmodigt, (543) men som nu vil påvirke andre ugunstigt. Derved opspringer bitterhedens rødder, som mange ligger under for. Ved at være åbenmundet, kan manges ører og hjerter lukkes for sandheden. ret

(543)  Alle kender til at ivrige religiøse mennesker fra forskellige sekter, udviser meget lidt åbenhed over for dem som har andre synspunkter på religiøse punkter. Mennesker i denne klasse forventer at møde den samme urimelighed blandt syvendedags adventister, og så tager de deres rustning på, parat til at modstå alt som vil reflektere på deres særlige synspunkter. ret

(543)  For nogen tid siden, har nogle i sanatoriet set det som deres opgave at introducere sabbatsspørgsmålet på alle steder. De har indskærpet det over for patienterne med alvor og vedholdende. Til disse vil Guds engle sige: Ikke ord, men gerninger. Dagligdagen siger mere end mange ord. En ensartet glæde, øm venlighed, kristen godgørenhed, tålmodighed og kærlighed vil bortsmelte fordomme, og åbne hjertet til at tage imod sandheden. Kun få forstår kraften i denne dyrebare påvirkning. - manuskript 53, 1899. ret

(543)  Den helligede Læge og missionssygeplejerske.
Kristne læger og sygeplejersker.
- Herren har forordnet at kristne læger og sygeplejersker skal arbejde i forbindelse med dem der forkynder Ordet. Sundhedsmissionsarbejde skal bindes sammen med evangelieforkyndelsen. - Medical Ministry s. 240. (1908) ret

(543)  Lukas, et eksempel. - I vort arbejde i dag skal Ordets forkyndelse og sundhedsmissionsarbejdet kombineres. ret

(544 )  (544) Lukas er kaldet for "den elskede læge." Paulus hørte om hans dygtighed som en læge, og han opsøgte ham som en Herren har betroet et særligt arbejde. I hans arbejde fik han et samarbejde med ham. Efter en tid efterlod han ham i Filippi. Her fortsatte Lukas med at arbejde i flere år, i dobbeltrollen som læge og som evangelist. Han var i virkeligheden en sundhedsmissionær. Han gjorde sin del, og bad Herren indstændigt om at lade Sin helbredende kraft hvile over de sygdomsramte. Hans medicinske færdigheder åbnede vejen op så evangeliets budskab fandt vej til hjerterne. Det åbnede mange døre for ham, og gav ham anledning til at forkynde evangeliet iblandt hedninge. . . . ret

(544)  Det er efter den guddommelige plan, at vi skal arbejde som disciplene arbejdede. Knyttet til den guddommelige Helbreder, kan vi gøre meget godt i verden. Evangeliet er den eneste modgift mod synd. Som Kristi vidner skal vi bære vidnesbyrdet i sin kraft. Vi skal bringe de forpinte til Frelseren. Hans forvandlende nåde og mirakelvirkende kraft vil vinde mange sjæle til sandheden. Hans helbredende kraft, forenet med evangeliets budskab, vil føre til succes i nødens stund. Helligånden vil virke på hjerterne, og vi skal se Guds frelse. I en særlig forstand er syges helbredelse vort arbejde. . . . . ret

(544)  Tidens gang har ikke ændret på Kristi afskedsløfte. Han er med os i dag, ligesom Han var med disciplene, og Han vil være med os "helt til enden." Kristus har forordnet at de efterfølgende mennesker skal forkynde evangeliet, få deres bemyndigelse fra Ham, den store Lærer. - brev 134, 1903. ret

(544)  Offentlige forelæsninger af læger. - En som er læge og en religiøs lærer vil finde have et arbejde at gøre, som vil føre til sjælevinding. Sunde ord i religiøs undervisning, understøttet af et (545) "så siger Herren," vil have en frelsende indflydelse. Således kan en læge selv sige at han gerne vil inviteres til at tale til forskellige grupper, og det vil blive modtaget. Som en lærer, kan en læge finde sine anledninger, for Guds ord skal gå frit. - brev 4, 1910. ret

(545)  Enestående anledninger for missionærsygeplejersker. - På alle steder hvor sandheden overbringes, bør der fra først gøres et alvorligt arbejde for at forkynde evangeliet til fattige og for at helbrede den syge. Dette arbejde vil tilføje mange af disse sjæle, som skal frelses, menigheden, hvis arbejdet udføres trofast. ret

(545)  De, der arbejder i hjemmene, får lejlighed til at hjælpe på forskellig måde. De bør bede for de syge og gøre, hvad de kan, for at lindre deres lidelser. De bør virke for de små i samfundet, for de fattige og undertrykte. Vi bør bede for og med de hjælpeløse, som ikke har viljekraft til at beherske de begæringer, som er blevet nedværdiget på grund af lidenskab. Der bør arbejdes alvorligt og udholdende for at frelse de mennesker, i hvis hjerter en interesse er vakt. Først må deres fysiske behov stilles og når de mærker vor uselviske kærlighed, vil de få lettere ved at tro på Kristi kærlighed. ret

(545)  Dette er missionssygehjælpere bedst til; men andre bør knyttes til dem. Disse kan lære den bedste arbejdsmetode af deres kollegaer, skønt de ikke er særlig uddannede og oplærte i sygehjælp. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 83, 84. (1900) ret

(545)  Nå de højere klasser. - Læger hvis professionelle evner er over de almindelige arbejderes evner, bør involvere sig i Guds tjeneste i (546) større byer. De bør søge at nå de højere klasser. . . . . ret

(546)  Sundhedsmissionærer som arbejder i evangeliske linier gør et arbejde af ligeså høj orden, som deres pastorale kollegaer. Den slags sundhedsarbejde, kombineret med pastoralt arbejde, skal ikke begrænses til de fattigere klasser. De højere klasser er besynderligt nok forbigået. I de højere samfundslag vil der findes mange, som vil reagere på sandheden fordi den er konsekvent, bærer præg af evangeliets høje karakter. Ikke så få højtbegavede mennesker, vil energisk ind i arbejdet. Idet de bruger deres gudsgivne talenter, vil de være ydere såvel som brugere. ret

(546)  Den trofaste læge og prædikant er involveret i det samme arbejde. De bør arbejde i fuldstændig harmoni. De skal rådføre sig med hinanden. Med deres enighed frembærer de vidnesbyrdet at Gud har sendt sin enbårne Søn til verden for at frelse alle som tror på ham, som deres personlige Frelser. - manuskript 79, 1900. ret

(546)  Lægers åndelige forkyndelse. - Det sande sundhedsmissionsabejde er mest et åndeligt arbejde. Det indbefatter bøn og håndspålæggelse; han bør derfor være sat helliget til side til sit arbejde, ligesom evangeliets prædikant. Dem som er er udvalgt til at gøre lægemissionærernes andel, skal sættes til side til dette. Dette vil styrke dem så de ikke fristes til at trække fra sanatoriearbejdet og gå ind i privat praksis. Ingen selviske motiver bør have lov til at drage medarbejderen fra sin pligts post. Vi lever i en tid med alvorlige ansvar; en tid hvor der skal udføres helliget og indviet arbejde. Lad os søge Herren ihærdigt og med forstand. - manuskript 5, 1908. ret

(547)  Afbalancerede formaninger
(547) Vor trefoldige forkyndelse.
Gud virker ved hjælp af redskaber, eller på anden måder. Han bruger evangelieforkyndelsen, sundhedsmissionsarbejdet og publikationer med den nærværende sandhed til at indprente hjerterne. Alle gøres virkningsfulde ved hjælp af troen. Idet sandheden høres eller læses, hjemsøger Helligånden dem som hører og læser med et alvorligt ønske om at vide hvad er rigtigt. Forkyndergerningen, sundhedsmissionsarbejdet og vore publikationer er Guds redskaber. Den ene skal ikke fortrænge den anden. - brev 54, 1903. ret

(547)  Gør ordet "sundhed" kendt. - Evangelieforkyndelsens arbejde skal ikke mindske sin virkning, men skal vokse indtil det bliver det store oplysende organ i vor verden. Alt muligt bør gøres for at sende flere medarbejdere til marken. Unge mennesker bør ikke påvirkes sådan at de ikke går i forkyndermissionsarbejdet. Til dette kan vi gøre ordet "sundhed" kendt; for det er absolut nødvendigt at evangelieforkynderen skal have kendskab til sygdomme og dens årsager. Han bør vide hvor den syge får hjælp. Han bør være i stand til at undervise folk, hvordan de skal behandle det hus vi bor i. Dette er en del af evangeliet. - brev 123, 1900. ret

(547)  Vort arbejde skal adskille sig fra Müller's - Gud pålægger ikke Sit folk det samme arbejde som han har pålagt Müller. [*George Müller, Bristol, England.] Müller gjorde et ædelt arbejde. Men Gud har givet Sit folk et arbejde at udføre efter en anden plan. Til dem har Han givet et budskab for hele verden. De skal indtage territorium efter territorium, og føre en pågående krig imod sjælsdestruerende synder. - brev 33, 1900. ret

(548)  (548) Et afbalanceret arbejde - for rige og fattige. - Sidst på året [1899], vækkedes en stor interesse hos de fattigere og udskudte klasser; et stort arbejde er gået i gang med at opløfte den faldne og degenererede. Dette er i sig selv et godt arbejde. Vi bør altid have Kristi ånd, og vi skal gøre den samme slags arbejde som Han gjorde for den lidende menneskehed. Herren har et arbejde at gøre for udskudte. Der er ingen tvivl om at det er nogles pligt at arbejde blandt dem, og prøve at redde de sjæle som er under fortabelse. Det vil have sin plads i forbindelse med forkyndelsen af den tredje engels budskab og antagelsen af Bibelsandheden. Men der er fare for at overbebyrde enhver med den slags arbejde, på grund af den intensitet det udføres med. Der er fare for at ledende mænd koncentrer deres kræfter i denne linje, skønt Gud har kaldt dem til noget andet. ret

(548)  Det store spørgsmål om vor pligt for menneskene er meget alvorligt, og der er brug for Guds nåde til at beslutte hvordan arbejdet skal udføres til størst mulig nytte. Ikke alle er kaldet til at begynde deres arbejde, med at arbejde blandt de laveste klasser. Gud forlanger ikke at Hans arbejdsfolk skal opnå uddannelse og oplæring for at bruge deres tid udelukkende på disse klasser. ret

(548)  Den virksomme Gud tydeliggøres på en måde som vil vække tillid til det arbejde, Han har planlangt, og de sunde principper der ligger under for enhver handling. Men jeg er blevet undervist fra Gud at man skal passe på at ikke planlægge arbejdet efter resultater. Det vil føre til krampagtige og pirrelige handlinger. Dette vil ikke føre til gavnlige resultater. En klasse vil opmuntres til at gøre et slags arbejde som i det mindste vil styrke alle dele af værket, med en harmonisk handling. ret

(549 )  (549) Evangeliets indbydelse bringes til rige og fattige, til høje og lave, og vi må udtænke hvilke midler kan bruges til at fremføre sandheden til nye steder, og til alle klasser folk. Herren påbyder os: "Gå ud på vejene og ved gærderne og nød dem til at gå ind, så mit hus kan blive fuldt." Han siger: "Begynd på hovedvejene; gennemarbejd hovedvejene; forbered en gruppe som kan gå ud i enighed med jer og gøre det arbejde som Kristus gjorde, med at opsøge og frelse fortabte." ret

(549)  Kristus forkyndte evangeliet for fattige, men Han begrænsede ikke Sine medarbejdere til denne klasse. Han arbejdede for alle som vil høre Hans Ord - ikke kun for toldere og udskudte, en de rige og dannede farisærere, jødernes adelsmænd, centurionen den romerske hersker. Det er den slags arbejde jeg aldrig har set blevet gjort. Vi skal ikke belaste alle åndelige sener og nerver for at arbejde laveste klasser, og gøre dette arbejde til det eneste. Der er andre som vi må bringe til Mesteren, sjæle som behøver sandheden, som er ansvarlige, og som vil arbejde med alle deres helligede evner for de høje steder såvel so for lave steder. ret

(549)  Arbejdet for de fattigere klasser har ingen begrænsning. Det kan aldrig gennemgås som et stort hele, og må aldrig behandles som sådant. Får dette arbejde vor første opmærksomhed, medens der er dele i Herrens vingård der står åben for opdyrkning og er stadig uberørte, så er der begyndt i den forkerte ende. Ligesom den højre arm er til kroppen, ligeså er sundhedsmissionsarbejdet til den tredje engels budskab. Men den højre arm skal ikke blive hele kroppen. Arbejdet med at opsøge udskudte er vigtigt, men det skal ikke blive hele vor missions store byrde. - Medical Ministry s. 311, 312. (1899) ret

(550)  (550) I rimeligt forhold til hinanden. - Sundhedsmissionsarbejdet må ikke stå uforholdsmæssigt til det andet. Det må være et værk som står orden med resten at værket. - brev 38, 1899. ret

(550)  Medarbejdernes sundhed. - Dem som lægger hele deres sjæle i sundhedsmissionsarbejdet, som arbejder utrætteligt, i fare, under afsavn, ofte i vågen tilstand, under træthed og i smerte, skal passe på at de er trofaste vagtfolk over for deres egen mentale og fysiske kræfter. De skal ikke lade sig overbebyrde. Men de er fyldt med iver og alvor, og nogle gange handler de ubetænksomt, sætter sig selv under for hård en belastning. Hvis disse medarbejdere ikke ændrer sig, vil resultatet være at de bliver syge, og de vil bryde ned. ret

(550)  Så længe Guds medarbejdere er fyldt med den rette entusiasme, og med en beslutsomhed om at følge den guddommelige medarbejders eksempel, den store Sundhedsmissionær, skal de ikke overdænges med for mange ting i det daglige arbejde. Hvis de gør dette, må de snart forlade arbejdet helt, nedbrudte, fordi de har prøvet at trække et for tungt læs. Min bror, det er rigtigt af dig at gøre bedst mulig brug af de muligheder Gud har givet dig, for at arbejde alvorligt for lidendes lindring og sjæles frelse. Men gør det ikke på bekostning af dit helbred. ret

(550)  Vi har et lagt højere kald end den almindelige, egne interesse - idet det himmelske ligger højere end jordens interesser. Men denne tanke burde ikke få de villige og hårds-arbejdende Guds tjenere til at bære alle de byrder de kan, uden hvileperioder. ret

(550)  Hvor stort ville det være, hvis alle som er med til at gennemføre Guds forunderlige planer for sjæles frelse, og der ikke er de dovne elementer?! Hvor meget (551) mere ville der ikke udrettes hvis enhver kunne sige: "Guds ansvarspålæggelse holder mig helt vågen, og lader mit arbejde tale for den sandhed, som jeg bekender at tro! Jeg skal være en praktisk arbejdsmand, ikke en dagdrømmer." - Medical Ministry s. 292, 293. (1904) ret

næste kapitel