Evangelisme kapitel 2. Fra side 25ren side   tilbage

II. Storbys-masserne

(25)  (25) I skyggen af den forestående dom.
Millioner i byerne må snart beslutte sig.
- Det åndelige mørke der dækker hele jorden i dag intensiveres i befolkningens tætpakkede centre. Det er i nationernes byer at evangeliearbejderen finder den største forhærdelse og det største behov.... ret

(25)  Optegnelsen for kriminalitet og synd i landets store byer appellerer. Den ondes ondskab er næsten uden sammenligning. I himlens øjne passer mange byer sig på et Sodoma. Den voksende ondskab er så stor at menneskemængder nærmer sig hastigt et punkt i deres personlige erfaring, hvor det er meget vanskeligt at nå dem med en frelsende kundskab til den tredje engels budskab. Sjælefjenden arbejder på en mesterlig måde for at få fuld kontrol over menneskesindet; og hvad Guds tjenere gør for at advare og berede mennesker til domsdagen, må gøres hurtigt. ret

(25)  De vilkår kristne arbejdere er under i de store byer, udgør en højtidelig appel for utrætteligt arbejde for de millioners skyld, der lever i skyggen af den forestående dom. Mennesker vil snart tvinges til de store beslutninger og de må have en anledning til at høre og forstå bibelsandheden, for at de må tage et forstandsmæssigt ståsted på den rette side. Nu kalder Gud på sine budbringere, ikke med (26) usikre vendinger, for at advare byerne, medens nåden stadig varer ved og medens store mængder stadig er modtagelige for bibelsandhedens omvendende indflydelse. - Review and Herald, 7.april, 1910. ret

(26)  På "march til døden". - Satan arbejder travlt i vore tætbefolkede byer. Hans arbejde skal kunne ses i den forvirring, strid og uoverensstemmelse mellem det hårde arbejde og kapital, og hykleriet der er kommet ind i menighederne. Da mennesker ikke tager tid til at meditere, får Satan dem ind i en lystig cirkel og de søger fornøjelser i æde og drikke. Han fylder dem med ærgerrighed efter at vise sig, og vil ophøje selvet. Skridt for skridt når verden de tilstande, som var i Noas dage. Enhver tænkelig forbrydelse bliver begået. Kødets lyster, øjnenes stolthed, udvist egoisme, magtmisbrug, grusomhed og kræfter brugt på at knytte mennesker til edsforbund og foreninger - binder dem sammen i bundter, for at blive brændt i de sidste dages store ild - alt dette er sataniske agenters værk. Denne række af forbrydelser og tåbelige mennesker kræver "liv." .... ret

(26)  Den verden der handler som om der ikke var nogen Gud, optaget af selviske gøremål, vil snart erfare pludselig undergang, og vil ikke undslippe. Mange fortsætter med uforsigtige selvtilfredsstillelser indtil de væmmes så meget af livet at de begår selvmord. Dans og svir, drikkeri og rygning, giver deres dyriske lidenskaber frit løb, de går som en okse til slagteren. Satan arbejder med al sin kunst og trylleri for at mennesker skal stadigt marchere blindt fremad, indtil Herren rejser fra sit sted og straffer jordens beboere for deres misgerninger, når jorden skal åbenbare hendes blod og ikke længere dække over hendes nedslagtning. Det viser sig ved at hele verden er på march mod døden. - manuskript 139, 1903. ret

(27)   (27) Ærgerrige opfindelser. - Mænd og kvinder som bor i disse byer bliver mere og mere indviklet i deres forretningsanliggender. De er hysteriske med at rejse bygninger, hvis tårne når højere op i himlene. Deres tanker er fyldt med lumske planer og ærgerrige påfund. - manuskript 154, 1902. ret

(27)  Hvis himlens advarsler går upåagtet hen. - Jeg er pålagt at bekendtgøre budskabet at byer fulde af overtrædelser og ekstremt syndige, vil blive ødelagt at jordskælv, af ild og af vandflod. Hele verden vil blive advaret at der er en Gud, som vil vise sin autoritet som Gud. Hans usynlige agenter vil skabe ødelæggelse, undergang og død. Alle ophobede rigdomme vil være som ingenting. .... ret

(27)  Ulykke vil komme - de frygteligste ulykker, de mest uventede; og disse ødelæggelser vil følge efter hinanden. Hvis der bliver givet agt på de advarsler Gud har givet, og hvis menighederne vil angre og vende sig til troskab, da kan andre byer spares for en tid. Men hvis mennesker, som er blevet bedraget, fortsætter på den samme måde som de har vandret på, ladet hånt om Guds lov og givet folk falsknerier, lader Gud ulykker komme over dem, så deres sanser kan opvækkes. .... ret

(27)  Herren vil ikke pludseligt bortkaste alle overtrædelser eller ødelægge hele nationer; men han vil straffe byer og sætte dem hvor mennesker har givet sig selv til Satans agenters eje. Nationernes byer vil blive behandlet strengt, og dog bliver de ikke hjemsøgt af Guds yderste vrede, fordi nogle sjæle stadig vil bryde med fjendens bedrag og angre og blive omvendte, medens massen vil ophobe vrede til vredens dag. - manuskript 35, 1906. ret

(28)  (28) At vække folket - Under et ophold på Loma Linda, Californien, den 16. april 1906 blev et forunderligt syn oprullet for mig. I et syn om natten stod jeg på en høj, fra hvilken jeg kunne se huse svaje som siv for vinden. Store og små bygninger faldt til jorden. Forlystelsessteder, teatre, hoteller og de velhavende hjem blev rystet og faldt sammen. Mange liv gik tabt og luften blev fyldt med skrig fra sårede og rædselsslagne. ret

(28)  Guds straffende engle var på arbejde. Blot en berøring og bygninger, der var så solidt opførte, at mennesker betragtede dem som sikrede mod alle farer, blev forvandlet til ruindyninger. Man kunne ikke føle sig sikker noget sted. Jeg følte mig ikke i nogen særlig fare, men de forfærdelige scener, der oprulledes for mig, kan jeg ikke finde ord for at beskrive. Det så ud, som om Guds overbærenhed var til ende og dommens dag var kommet. ret

(28)  Den engel, der stod ved min side, meddelte mig da, at der kun er få, der fatter noget af den ondskab, der findes i verden i dag, især ondskaben i de store byer. Han erklærede, at Herren har fastsat en tid, hvor han i vrede vil hjemsøge overtræderne for deres fastholdte ringeagt for hans lov. ret

(28)  Skønt synet, der oprulledes for mig, var frygteligt, var det, der indprentede sig dybest i mit sind, dog den oplysning, som blev givet i forbindelse med dette. Engelen, som stod ved min side, erklærede, at Guds overhøjhed og hans lovs hellig skal åbenbares for dem, der vedholdende nægter at adlyde kongernes konge. De, der vælger at forblive troløse, vil i nåde blive hjemsøgt af straffedomme, for hvis det er muligt, at vække dem til at erkende deres syndige fremgangsmåde. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 92-93. (1909) ret

(29)  (29) Et syn om den store ødelæggelse. - Sidste fredag formiddag, lige før jeg vågnede, blev en meget indtryksfuld scene rullet op for mig. Det var som om jeg vågnede af søvne, men jeg var ikke hjemme. Fra vinduerne kunne jeg se en frygtelig kæmpebrand. Store ildkugler faldt på husene, og fra disse kugler fløj der brændende pile i alle retninger. Det var umuligt at bremse ilden, der blev antændt og mange steder blev ødelagt. Folkets rædsel var ubeskrivelig. Efter en tid vågnede jeg op og fandt mig selv der hjemme. - Brev 278, 1906. ret

(29)  Fordi store byer vil fejes bort. - Overalt er der mennesker som burde være ude i aktiv tjeneste og give det sidste advarselsbudskab til en falden verden. Det arbejde der for længe siden skulle være i gang for at binde sjæle til Kristus, er ikke blevet gjort. Beboerne i ugudelige byer, der ganske snart hjemsøges af ulykker, er blevet forsømt så frygteligt. Den tid er nær, hvor store byer vil blive fejet bort og alle burde advares om disse kommende domme. Men hvem giver Gud den helhjertede tjeneste han kræver til fuldendelsen dette arbejde? .... ret

(29)  For øjeblikket gøres der ikke en tusindedel af arbejdet i byerne, som der burde gøres. Dette ville blive gjort hvis mænd og kvinder ville gøre hele deres pligt. - manuskript 53, 1910. ret

(29)  Ødelæggelse af tusindvis byer. - O om Guds folk havde en fornemmelse af den forestående ødelæggelse af tusindvis byer, der nu er næsten overgivet i afgudsdyrkelse. - Review and Herald, 10.sept, 1903. ret

(29)  Fremskynd værket. - Idet jeg betragter tilstandene i byerne, der er så åbenbart under Satans magt, stiller jeg mig selv spørgsmålet: Hvad vil være enden på disse ting? Den voksende ondskab i mange byer bliver større. Kriminalitet og synd er i gang alle (30) steder. Nye former for afgudsdyrkelse indføres stadigt i samfundet. I alle nationer vender menneskers tanker sig til nye påhit. Ubesindige handlinger og sindsforvirring bliver større og større overalt. Jordens byer bliver visselig ligesom Sodoma og Gomora. ret

(30)  Som et folk må vil haste os til arbejdet i byerne, som er blevet forhindret på grund af manglende arbejdskraft, midler og villighed til at vie sig for dette. På dette tidspunkt behøver Guds folk at vende deres hjerter helt til ham; for alle tings ende er nær. De behøver at ydmyge deres sind og blive opmærksom på Herrens vilje, arbejde med et alvorligt ønske for at gøre det, som Gud har vist må gøres, for at advare byerne om deres forestående dom. - Review and Herald, 25. jan. 1912. ret

(30)  Større vanskeligheder
Gå frem i større iver.
- Vi nærmer os den store og afgørende konflikt. Enhver bevægelse fremad der gøres nu, må gøres med større anstrengelser; for Satan arbejder med al sin kraft på at øge vanskelighederne på vor vej. Han arbejder med al sin uretfærdighedens bedrageriskhed på at sikre sig menneskenes sjæle. Jeg er pålagt at sige til evangeliets forkyndere og vore missionslæger: Gå fremad. Det arbejde der skal gøres, kræver selvopofrelse for hvert skridt, men gå fremad. - Brev 38, 1908. ret

(30)  Ingen tid at spilde - Vi har ingen tid at spilde. Enden er nær. Rejse fra sted til sted for at udbrede sandheden vil snart blive hæmmet af farer til højre og til venstre. Alt vil blive gjort for at stænge vejen for Herrens budbærere, så de ikke vil være i stand til at gøre, hvad der er muligt (31) for dem at gøre nu. Vi må se dette lige i øjnene og gå fremad så hurtigt som muligt i ivrig kamp. ret

(31)  Efter det lys, Gud har givet mig, ved jeg, at mørkets magter virker med stor kraft fra det dybe, og med snigende skridt går Satan frem for at tage dem, der sover, ligesom en ulv griber sit bytte. Vi har en advarsel, som vi nu må give, en gerning, som vi nu må gøre; men snart vil det blive vanskeligere, end vi kan forestille os. Gud hjælpe os til at forblive i lysets bane, at virke med øjnene fæstede på Jesus vor anfører og tålmodigt og ihærdigt trænge fremad for at vinde sejren! - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 22. (1900) ret

(31)  Byevangelisering bliver vanskeligere. - Vi indser ikke omfanget af Sataniske agenters virke i disse store byer. Arbejdet med at overbringe budskabet om den nærværende sandhed ud til folk bliver vanskeligere og vanskeligere. Det er absolut nødvendigt at nye og forskellige talenter forener sig i forstandsmæssigt arbejde for folket. - Medical Ministry, s. 300 (1909) ret

(31)  Bedste tid for byerne er gået - Et stort arbejde skal gøres. Jeg er bevæget af Guds Ånd til at sige til dem i Herrens arbejde, at den bedste tid for at vort budskab kan føres til byerne, er gået; og dette arbejde er ikke blevet gjort. Jeg føler en tung byrde for at vi nu skal genvinde tiden. - manuskript 62, 1903. ret

(31)  Det arbejde, menigheden har forsømt at udføre i en tid med fredelige og gode forhold, vil den komme til at udføre i en frygtelig krise og under de mest nedslående og ubehagelige omstændigheder. - Vidnesbyrdene bd. 5, s. 463. (1885) ret

(31)  Guds Ånd trækkes gradvist tilbage - Vi lever i endens tid. Tidernes tegn, der hurtig går i opfyldelse, fortæller, at Kristi komme er nær forestående. Den tid, vi lever i, er højtidelig og betydningsfuld. Guds Ånd bliver gradvist, men sikkert trukket bort fra (32) jorden. Plager og straffedomme falder allerede over dem, der foragter Guds nåde. ulykkerne på land og hav, samfundets usikre tilstande og frygten for krig er ildevarslende. De er varsler om forestående begivenheder af største betydning. ret

(32)  Det ondes redskaber er ved at forene deres styrker og konsolidere sig. De samler kræfter til den sidste store krise. Store forandringer vil snart finde sted på vor Jord og de sidste begivenheder vil ske i hast. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 11. (1909) ret

(32)  Krigsånd oprør nationerne. - Frygtelige prøvelser og fristelser venter Guds folk. Krigens ånd ophidser folkeslagene fra den ene ende af jorden til den anden. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 17. (1909) ret

(32)  Før de åbne døre lukkes - Jeg er igen og igen er blevet instrueret om at overbringe vore menigheder det arbejde der skulle være blevet gjort i vore store byer. Der er et stort arbejde at gøre, ikke kun hvor vi allerede har oprettet menigheder, men også på steder hvor sandheden aldrig er blevet præsenteret til fulde. Præcis i vor midte er der sandelig hedninger ligesom i fjerntliggende lande. Vejen må åbnes for at nå disse med sandheden for denne tid; og denne burde straks åbnes op .... ret

(32)  Vi har ofte fået fortalt at vore byer skal høre budskabet, hvor træge er vi ikke til at tage os i agt på dens belæring. Jeg så Én på den høje platform med udstrakte arme. Han vendte sig og pegede i alle retninger, og sagde: "En verden går tabt i uvidenhed til Guds hellige lov, og syvendedags adventister sover." Herren anråber efter arbejdsfolk, for der er et stort arbejde at gøre. Der skal ske omvendelser som vil forøge menigheden, sådanne som skal frelses. Mænd og kvinder på hovedvejene og bivejene skal kunne nås. .... ret

(33)  (33) Vi er langt bagud i at følge det lys Gud har givet om arbejdet i vore store byer. Med tiden udformes love, som lukker døre, der nu er åbne for budskabet. Nu må vi vågne op til den alvorligste indsats, medens Guds engle venter på at yde deres underfulde hjælp til alle, som vil være med til opvække mænds og kvinders samvittighed med hensyn til retfærdighed, mådehold og kommende dom. - manuskript 7, 1908. ret

(33)  Arbejd så længe I kan. - Mine brødre, indtag byerne så længe I kan. I de byer der allerede er indtaget, er der mange som aldrig har hørt sandhedens budskab. Nogle som har hørt det er blevet omvendte, og nogle er døet bort i troen. Der er mange andre som, hvis de fik en anledning, kunne høre og acceptere frelsens budskab. ... Disse vore sidste anstrengelser for Guds værk på jorden, må afgjort bære det guddommelige aftryk. - manuskript 7, 1908. ret

(33)  Kaldet for et hurtigt arbejde
Tiden er kort
- Det budskab som jeg er blevet pålagt at frembære vort folk for denne tid er: Bearbejd byerne uden tøven, for tiden er kort. Herren har fremholdt dette arbejde for os i de sidste tyve år eller mere. En lille smugle er blevet gjort på nogle få steder, men meget mere kunne gøres. - Brev 168, 1909. ret

(33)  Hvor er jeres tro? - Når jeg tænker på de mange stadig uadvarede byer, kan jeg ikke slappe af. Det er pinefuldt at tænke på at de er blevet forsømt så længe. I mange, mange år er Amerikas byer, også sydstaternes byer blevet fremlagt for vort folk som steder, der har brug for særlig opmærksomhed. Nogle få har båret arbejdets byrde i disse byer; men (34) i sammenligning med de store behov og mange anledninger, er der kun gjort lidt. Hvor er jeres tro, mine brødre? Hvor er arbejdsfolkene? .... ret

(34)  Skal vi ikke hele tiden bestræbe os på at sende budbringere ud på alle disse marker, og støtte dem gavmildt? Skal Guds tjenere ikke tage hen til disse koncenterede centre, og opløfte deres røster og advare disse skarer? I en tid som denne, skal alle hænder være i gang. - Review and Herald, 25. nov, 1909. ret

(34)  Store skarer ikke advaret - I New York, [se også side 384-406. "Arbejdet i de store amerikanske byer."] og i mange andre byer, er der store skarer som ikke er advaret. .... Vi må i alvor sætte dette arbejde i gang og udføre det. Bortlæg vore særheder, og vor egne idéer, vi skal forkynde bibelsandheden. Helligede og talentfulde mennesker skal sendes til disse byer og sættes i arbejde.- manuskript 25, 1910. ret

(34)  På tide at opvække vagtfolkne - Vore byer skal bearbejdes. .... Der er brug for penge til at gøre arbejdet i New York, Boston, Portland, Filadelfia, Buffalo, Chicago, St. Louis, New Orleans og mange andre byer. På nogle af disse steder blev folk stærkt oprørte af budskaberne forkyndt i 1842 til 1844, men i de seneste år er der kun gjort lidt, i sammenligning med det store arbejde der burde være i gang. Og det syntes vanskeligt at få vore folk til at føle en særlig byrde for arbejdet i de store byer. ret

(34)  Jeg appellerer til vore brødre, som har hørt budskabet i mange år. Det er på tide at opvække vagtfolkene. Jeg har brugt mine kræfter på at give de budskaber, Herren har givet mig. En byrde for vore byers behov har betynget mig så meget, at det nogle gange var som jeg skulle dø. Måtte Herren give vore brødre visdom, så de må vide hvordan (35) de skal fremføre værket, i overensstemmelse med Herrens vilje. - manuskript 13, 1910. ret

(35)  Millioner skal høre budskabet - Byerne må bearbejdes. Millioner som bor i disse overfyldte centre skal høre den tredje engels budskab. Dette arbejde har udviklet sig hurtigt de sidste par år. - Review and Herald, 5.juli, 1906. ret

(35)  Særlige anledninger til at evangelisere
Ved store forsamlinger som ved St. Louis markedet.
- Jeg fik instruktion om at når vi nærmer os enden, vil der være store forsamlinger i byer, som der for nyligt har været i St. Louis og at man må forberede sig på at overbringe sandheden, ved disse samlinger. Da Kristus var på denne jord, udnyttede han sådanne anledninger. Hvor der end var samlet mange mennesker, i hvilken som helst anledning, blev hans røst hørt, klart og tydeligt gives hans budskab. Og som følge deraf, efter hans korsfæstelse og himmelfart, blev tusindvis omvendt på én dag. De frø Kristus såede, sank dybt i hjerterne og spirede og da disciplene fik Helligåndens gave, blev høsten indsamlet. ret

(35)  Disciplene drog ud og forkyndte ordet overalt med en sådan kraft at deres modstandere blev grebet af frygt og de dristede sig ikke til at gøre det de gjorde, uden et klart bevis på Guds medvirken. ret

(35)  Ved alle store folkesamlinger burde nogle af vore prædikanter være til stede. De bør arbejde klogt for at få opmærksomhed og for at få sandhedens lys frem for så mange som muligt. ..... ret

(36)  (36) Vi burde udnytte alle sådanne anledninger som det gav sig på St. Louis markedet. Ved alle sådanne forsamlinger burde der være mennesker til stede, som Gud kan bruge. Små pjecer med lyset fra den nærværende sandhed burde spredes blandt folk som efterårets blade. For mange i disse folkeforsamlinger vil disse små pjecer være som blade fra livets træ, som er til lægedom for folket. ret

(36)  Jeg sender jer dette, mine brødre, så I kan give det til andre. Dem som gør ud for at forkynde sandheden, skal velsignes af ham, som har givet dem byrden at forkynde denne sandhed. .... ret

(36)  Som aldrig før, er tiden kommet hvor syvendedags adventister skal rejse sig op og skinne, fordi deres lys er kommet, og Herrens herlighed er kommet over dem. - Brev 296, 1904. ret

(36)  Vurdér de store byers behov
Byarbejdet er vanskeligt
- Vi føler stærkt for arbejdet i vore byer. Der er kun få, som er rede til at gå i gang med det ventende arbejde. Der er folk fra alle klasser der skal mødes og arbejdet er vanskeligt. Vi skal opmuntre alle som har taktfølelse og evne til at forstå situationen til at gå i gang med at støde advarselssignalet til verden. - Brev 82, 1910. ret

(36)  Manglen på studier og midler. - Nogle få trofaste arbejdere har prøvet at gøre noget i denne store onde by (New York.) (*Se også side 383-389 "New York.") Men deres arbejde har været vanskeligt, fordi de har så få faciliteter. Ældre ___ og hans hustru har arbejdet trofast. Men hvem (37) har følt en byrde for at støtte dem i deres arbejde? Hvem blandt vore ledende mænd har besøgt dem, for at forhøre sig om arbejdets behov? - Generalkonferensen Bulletin, 7.april 1903. ret

(37)  Vanskeligheder og angst er årsagen til forsømmelse - Tiden går hurtigt over i evigheden og disse byer er knap nok blevet berørte. Der er en kraft som Guds Ånd kan tilføre sandheden. Ligesom lyset blusser op i sindet, vil en overbevisning gribe hjerterne, der er for kraftig at modstå .... ret

(37)  Jeg har til opgave at sige, at Gud kalder alvorligst på at et stort arbejde skal blive gjort i byerne. Nye marker skal åbnes. Mennesker som kender budskabet og som burde nære ansvar for arbejdet, har udvist så lidt tro at det er blevet forsømt længe - på grund af vanskeligheder og frygt. - Brev 150, 1909. ret

(37)  En komité til at undersøge de særlige behov. - Syv mænd burde udvælges til at stå sammen med formanden, og sætte et værk i gang i de store byer, for dem som går tabt uden sandheden, medens der ikke gøres nogle særlige anstrengelser for at frelse dem. Disse syv mænd bør være lysvågne mænd, mænd som er ydmyge og sagtmodige af hjertet. Byerne burde aldrig være blevet så forsømt som de er; for gang efter gang er der kommet klareste den besked efter alvorligt arbejde. ret

(37)  Intet mindre end syv mænd burde vælges til at bære store ansvar i Guds værk i de store byer. Og disse mænd burde ydmyge sig selv dagligt og søge Herren alvorligst efter helliget visdom. De burde sætte sig i forbindelse med Gud som mennesker der er ivrige efter at lære. De bør være bønnens mænd, som ser deres egne sjæles fare. Hvad burde være disse syv mænds opgave være? De bør undersøge byernes behov og anstrenge sig (38) alvorligst, og beslutsomt på at fremme værket. - Brev 58, 1910. ret

(38)  Se behovene som Gud ser dem. - Herren ønsker at vi skal forkynde den tredje engels budskab med kraft i disse byer. ... Idet vi arbejder med al den styrke som Gud os giver og vi i hjerteydmyghed lægger al vor lid til ham, vil vort arbejde ikke være uden frugt. Vore absolutte anstrengelser efter at bibringe sjæle en kundskab om denne tids sandhed, vil bakkes op af hellige engle og mange sjæle vil blive frelst. Herren svigter aldrig sine trofaste budbringere. Han sender himmelske hjælpere som hjælp og er med i deres arbejde med hans Helligånds kraft for at overbevise og omvende. Hele himlen vil skrive under på jeres appeller. ret

(38)  O om vi kunne se behovene i disse store byer som Gud ser dem! Vi må planlægge på at placere egnede mænd i disse byer, mænd som kan overbringe den tredje engels budskab på en så overbevisende måde at det vil nå ind i hjertet. Mænd som kan dette, kan vi ikke tillade at samle sig på ét sted, for at gøre et arbejde som andre kunne gøre. - manuskript 53, 1909. ret

(38)  Særlige problemer ved storby-evangelisering
Største og bedste haller.
- Men det har været et svært problem at vide hvordan vi skal nå ud til folk i befolkningens store centre. Vi har ikke fået lov til at komme ind i kirkerne. I byerne er de store haller dyre og i de fleste tilfælde vil der kun komme få, til de bedste haller. Vi er blevet talt imod af dem, som ikke kendte os. Grundene til vor tro forstår folk ikke og vi (39) betragtes som fanatikere, som uvidende. der holder lørdag frem for søndag. I vort arbejde har vi været rådvilde, for vi ved ikke hvordan vi skal gennembryde verdslighedens og fordommenes barriere og frembringe folk den dyrebare sandhed, som betyder så meget for dem. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 31, 32. (1900) ret

(39)  Praktiske problemer ved at finde en hal. - De nævnte problemer er dem man støder på næsten alle steder, men ikke i en så tydelig form som i ___. Vi tror at Satan kar taget sæde på dette sted, for at gennemføre hans gerninger, så arbejderne skal miste modet og opgive det. .... ret

(39)  Vi må søge Guds visdom, for ved tro ser jeg en stærk menighed i den by. Det må være vort arbejde at våge og bede og søge råd fra Den der er underfuld og mægtig. Èn der er mægtigere end helvets stærkeste kræfter kan tage byttet fra Satan og under den Mægtiges ledelse vil himlens engle føre slaget mod alle mørkets kræfter og beplante sandhedens og retfærdighedens norm i den by. ..... ret

(39)  Vore brødre har ledt efter et sted, hvor der kan holdes møder. Teatrene og hallerne giver så mange anstødende sider at vi mener vi skal bruge skøjtebanen, som den sidste tid er blevet brugt til religiøse- og afholdsmøder. .... Hvis vi får et sted til at fremholde livets ord i, vil det koste penge. Gud vil gøre et sted for sin egen sandhed, så den kan komme til folk, for det er den måde han har arbejdet på. - Brev 79, 1893. ret

(39)  Bør sikre os byevangelister. - Nu hvor Herren påbyder os endnu en gang at forkynde budskabet med kraft i øststaterne, når han påbyder os at indtage øststaternes, sydstaternes, nordstaternes og veststaternes byer, skal vi da ikke svare som én mand og gøre Hans befaling? Skal vi ikke planlægge efter at sende budbringere ud overalt på disse marker og støtte dem gavmildt? .... (40) Alle vore byer skal bearbejdes. Herren kommer. Enden er nær; - ja det haster meget. Om en lille tid vil vi ikke være i stand til at arbejde så frit som vi kan nu. Frygtelige scener er foran os og hvad vi gør må vi gøre hurtigt. Vi må opbygge arbejdet på ethvert muligt sted. Og for at dette kan blive fuldbyrdet har vi stærkt brug for den hjælp vore erfarne prædikanter kan give, som kan holde store forsamlingers opmærksomhed fangen. .... ret

(40)  Herren ønsker at vi skal forkynde den tredje engels budskab med kraft i disse byer. Vi kan ikke udøve denne kraft af os selv. Alt hvad vi kan gøre er at vælge dygtige mennesker og tilskynde dem til at gå ud på disse anledningens boulevarder og forkynde budskabet dér, - med Helligåndens kraft. Idet de taler sandheden og efterlever sandheden og beder om sandheden, vil Gud bevæge hjerterne. - manuskript 53, 1909. ret

(40)  "Hovedsvejs-evangelister." - Der er brug for ældre ___s taleevner når sandheden frembringes på hovedvejene. Når sandheden frembrings på hovedvejene, vil hegn opåbnes og et udstrakt arbejde vil blive gjort. - Brev 168, 1909. ret

(40)  Brug for ekstraordinære anstrengelser. - I vore dages byer, med alt det, der vækker interesse og tiltrækning kan man ikke fængsle opmærksomheden ved de sædvanlige arbejdsmetoder. Prædikanter, som er kaldt af Gud til dette felt, vil finde det nødvendig at gøre anvendelse af særskilte metoder for at vække de store skarers opmærksomhed. Og når de har været heldige i at samle en større folkeskare, må det budskab, de forkynder, i sin fremstillingsform være så forskelligt fra, hvad folk i almindelighed hører, at forsamlingen vækkes til eftertanke og advares. De må gøre brug af ethvert middel, de kan finde på, til at gøre sandheden klar og forståelig. Denne tids prøvede sandheder (41) må forkyndes så tydeligt og kraftigt, at tilhørerne bliver grebet og får lyst til at ransage skrifterne. - Vidnesbyrdene bd. 9 s. 109. (1909) ret

(41)  Modstand, omkostninger og skiftende publikum. - Jeg drømte, at flere af vore brødre holdt rådslagning og drøftede planer for arbejdet i indeværende sæson. De mente ikke, at det var heldigt at tage ind til de store byer, men at man skulle påbegynde virksomheder på mindre steder langt fra byerne. Der ville de møde mindre modstand fra gejstligheden og udgifterne ville ikke blive så store. De mente, at da vi havde så få prædikanter, kunne der ikke undværes nogen af dem til at tage sig af dem, som eventuelt sluttede sig til sandheden i byerne. Disse mennesker ville desuden behøve mere hjælp end menighederne ude på landet, fordi modstanden er større i byerne. Derved ville den frugt, som kunne høstes, hvis der blev holdt en række foredrag i byen, for en stor del gå tabt. Det blev endvidere påstået, at det ville blive vanskeligt at oprette en menighed, som ville styrke sagen, dels fordi vore midler var så begrænsede, dels fordi det må forudses, at medlemmerne i en menighed i en by flytter hyppigere, så at der sker flere forandringer. Min mand opmuntrede brødrene til at lægge mere omfattende planer i vore store byer og at gøre store og grundige anstrengelser, som var i overensstemmelse med budskabets karakter. En arbejder omtalte nogle træk fra sin erfaring i byerne og disse gik ud på, at virksomheden næsten var mislykkedes. Han sagde, at der var bedre fremgang på små steder. ret

(41)  En, som havde værdighed og autoritet - en, som er til stede ved alle vore rådslagninger - lyttede med den dybeste interesse til hvert eneste ord. Han talte med roligt overlæg og fuldkommen vished. "Hele verden," sagde han, "er Guds store vingård. - Vidnesbyrdene bd.7, s. 34, 35. (1902) ret

(42)  (42) Store omkostninger i arbejdet. - Det er som om at næsten alle tør bede en arbejder at gå ind i byerne, på grund af de midler der forlanges for at gennemføre et stærkt og solidt arbejde. Det er sandt at det kræver mange midler for at udføre vor opgave over for ikke-advarede på disse steder; og Gud ønsker at løfte vore stemmer og vor indflydelse for at bruge midlerne viseligt i denne særlige arbejdslinie. - manuskript 45, 1910. ret

(42)  Himmelsk samarbejde er bydende nødvendig. - I vore store byer bør der absolut arbejdes enstemmigt og i gudsfrygt bør arbejderne forene sig som ét menneske, arbejde med styrke og med alvorlig iver. Anstrengelserne bør ikke være ophidsende, ingen strid. Lad der kunne ses en praktisk anger, sand forståelse, et hjerteligt samarbejde og en beslutsom kappelyst hos hinanden efter at lære selvfornægelsens selvopofrelsens lektier ved at frelse fortabende sjæle fra døden. - manuskript 128, 1901. ret

(42)  Lad os takke Herren for at der er nogle få arbejdere som gør alt i deres magt for at oprejse nogle mindesmærker for Gud, i vore forsømte byer. Lad os huske på at det er vor pligt at opmuntre disse medarbejdere. Gud er mishaget ved den manglende påskønnelse og støtte der udvises vore trofaste arbejdere i vore store byer. - manuskript 154, 1902. ret

(42)  Arbejdet skal have sammenhæng - Halvdelen af arbejdet i de store byer går tabt, fordi medarbejderne afslutter værket for hurtigt og tager til en ny mark. Paulus arbejdede længe på sine marker, fortsatte sit arbejde ét år et sted og halvandet år et andet sted. De hurtige afslutninger af en indsats har ofte ført til stort tab. - Brev 48, 1886. ret

(43 )  (43) Løftet om en overdådig høst
En scene der gjorde indtryk
- I nattens syner blev en scene fremstillet for mig, der gjorde et dybt indtryk. Jeg så en umådelig stor ildkugle falde ned mellem nogle smukke palæer og forårsage deres øjeblikkelige ødelæggelse. Jeg hørte nogen sige: "Vi vidste, at Guds straffedomme skulle falde over jorden, men vi vidste ikke, at de ville komme så hurtigt." Andre forpinte stemmer sagde: "I vidste det! Hvorfor fortalte I os det så ikke? Vi vidste det ikke." Fra alle sider hørte jeg lignende bebrejdende ord. ret

(43 )  Jeg vågnede i stor sjælekval. Jeg faldt i søvn igen og syntes at jeg var i en stor forsamling. En med autoritet talte til de tilstedeværende, foran hvilke der var udbredt et stort verdenskort. Han sagde at kortet forestillede Guds vingård, som skulle opdyrkes. Når lyset fra himmelen skinnede på en enkelt person. skulle vedkommende reflektere lyset til andre. Der skulle tændes lys mange steder og fra disse lys skulle stadig flere lys blive tændt...... ret

(43 )  Jeg så lysstråler skinne fra byer og landsbyer og fra jordens høje og lave steder. Guds ord blev adlydt og som et resultat heraf kom der mindesmærker for ham i hver eneste by og landsby. Hans sandhed blev forkyndt overalt i verden. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 28, 29. (1909) ret

(43 )  Højtidelige advarsler oprører tusindvis - Troende og gudfrygtige mænd vil, med hellig iver, føle sig kaldet til at forkynde de ord, som Gud giver dem. De vil afsløre Babylons synder. Alt vil blive afsløret de frygtelige resultater af at gennemtvinge kirkeledernes forordninger ved de borgerlige myndigheders hjælp, spiritismens fremmarch og romerkirkens hemmelige, men hurtige fremgang. Disse højtidelige advarsler vil gøre et dybt indtryk på (44) menneskene. Tusinder og atter tusinder, som aldrig før har hørt lignende ord, vil lytte opmærksomt. Opfyldt af undren vil de lytte til vidnesbyrdet om, at Babylon er kirken, som er faldet på grund af sine vildfarelser og synder og på grund af sin forkastelse af den sandhed, som blev sendt den fra Himmelen. - Den store strid s. 606, 607 (dk 537/498). (1888) ret

(44 )  Mange kommer til lyset - Ved Kristi nåde er Guds tjenere blevet budbringere for lyset og velsignelsen. Når de ved alvorlig, udholdende bøn får Helligåndens gave og tynges af forpligtelsen til at frelse sjæle, fyldes deres hjerter af iver efter at vinde sejre for korset, og de vil opleve at se deres bestræbelser bære frugt. Når de bestemt afholder sig fra at lægge menneskelig visdom for dagen eller ophøje sig selv, vil de kunne udrette noget, der kan modstå Satans angreb. Mange sjæle vil vende sig fra mørket til lyset, og der vil blive oprettet mange menigheder. Mennesker vil blive omvendt ikke til det menneskelige redskab men til Kristus. - Mesterens Efterfølgere, s. 278 (dk 149). (1911) ret

næste kapitel