Evangelisme kapitel 5. Fra side 93ren side   tilbage

V. Organsiere evangeliske møder

(93)  (93) Metoder og organisation
Et stort arbejde for enkle midler.
- De bemærkelsesværdige træk for guddommelig virken, er at det største værk som gøres i vor verden, kun bliver udført for meget få midler. Det er Guds plan at alle dele af hans styrelse skal være afhængige af hinanden, det hele som et hjul inden i et hjul, der arbejder i en fuldstændig harmoni. Han bevæger menneskelige kræfter, får sin Ånd til at slå på usynlige strenge og vibrationen genlyder til universets yderste ende. - manuskript 22, 1897. ret

(93)  Det gode resultat af orden og harmonisk handling. - Gud er en ordenens Gud. Der er fuldkommen orden i alt, hvad der har forbindelse med Himmelen. Lydighed og gennemført disciplin kendetegner englehærens bevægelser. Kun ved orden og samarbejde kan der opnås et godt resultat. Gud kræver i lige så høj grad orden og system i sit værk i dag som på Israels tid. Alle de, der arbejder for ham, skal gøre det på en forstandig måde, ikke ligegyldigt eller tilfældigt. Han ønsker, at hans værk skal udføres med troskab og nøjagtighed, så at han kan sætte sin godkendelsesstempel på det. - Patriarker og profeter s. 376 (dk 189). (1890) ret

(94)  (94) Følge en organiseret plan. - (Det nødvendige af og fordelene ved en grundig organisering kommer her ved adskellige udtalelser. Nogle blev rettet til instututionsledere. Disse principper kan dog anvendes til alle linier i værket, hvilket retfærdiggør deres indplacering her. - Udgiverne.) Det er absolut nødvendigt at arbejde med orden, og følge en organiseret plan og et bestemt formål. Ingen kan instruere andre ordentligt, medmindre han ser, at det arbejde der skal gøres, skal varetages systematisk og med orden, så at det kan gøres i rette tid. ... ret

(94)  De veldefinerede planer bør lægges frit frem til alle, som de angår, og man bør forvisse sig om at de er forstået. Kræv da alle dem, som er i de forskellige afdelingers ledelse, at samarbejde om at føre disse planer ud i livet. Hvis denne sikre og ganske radikale metode antages rigtigt og følges op med interesse og god vilje, vil meget arbejde, uden et egentligt mål, undgås, megen unødig modstand. - manuskript 24, 1887. ret

(94)  Velforståede planer. - Det arbejde I indvolveres i kan ikke gøres uden at planerne forstås rigtigt. - Brev 14, 1887. ret

(94)  Fremsyn, orden og bøn. - Det er en synd at være ubetænksom, ikke have et formål og være ligegyldig i noget vi involverer os i, men især i Guds arbejde. Enhver virksomhed i tilknytning til Hans sag bør føres frem i orden, fremsyn og alvorlig bøn. - Review and Herald, 18.marts, 1884. ret

(94)  Grundighed og villighed. - Man vil let lave store bommerter hvis forretningerne ikke tilses med klar og skarp opmærksomhed. Selvom nyomvendte eller elever kan være energiske, hvis der ikke er nogle i de forskellige afdelinger, til at se efter, nogen som er ordentlig kvalificeret til sit arbejde, vil det mislykkes i mange ting. Idet værket vokser, vil det være umuligt at udskyde opgaverne af og til, fra (95) den ene dato til den anden. Hvad der ikke gøres i rette tid, om det er hellige eller verdslige ting, løber stor risiko for at det slet ikke bliver gjort; i hvert fald kan et sådant arbejde aldrig blive gjort lige så godt som var det gjort i ordenlig tid. - manuskript 24, 1887. ret

(95)  Enhver på hans rigtige sted. - Gud har givet enhver sin opgave, efter hans rummelighed og evner. Der er brug for skønsom planlægning for at sætte hver enkelt på hans rette sted i værket, for at han kan få en erfaring, så han kan bære større ansvar. - Brev 45, 1889. ret

(95)  Arbejde som en disciplineret hær. - Lad os huske på at vi er Guds medarbejdere. Vi er ikke kloge nok til at arbejde ved os selv. Gud har gjort os til sine forvaltere, for at forsøge os og for at prøve os, ligesom han har forsøgt og prøvet gamle Israel. Han vil ikke have at hans hær består af udisciplineret, uhelligede, uberegnelige soldater, som ikke vil repræsentere hans orden og renhed. - Review and Herald, 8.okt. 1901. ret

(95)  Genial til at planlægge og arbejde. - Der er brug for genialitet, evner til at udtænke, planlægge og arbejde harmonisk. Vi ønsker dem som ikke blot vil arbejde for at hjælpe sig selv, få alt hvad de kan for deres arbejde, men dem som vil arbejde med Guds ære for øje, og for den hurtige gennemførelse af arbejdet i de forskellige linier. Der er en dyrebar anledning til at vise deres helligelse for Herrens arbejde, og deres evner for den. Hvert menneske har fået sit arbejde, ikke for at forherlige sig selv, men til Guds forherligelse. - manuskript 25, 1895. ret

(95)  Klog planlægning sparer ekstraarbejdet. - Jeg må henstille til at arbejderne må have deres arbejde planlagt sådan at de ikke bliver overbebyrdet af ekstraarbejde. - Brev 17, 1902. ret

(96)  (96)Evangeliseringsselskabet
Organisering af selskaber påkrævet.
Gud siger: "Tag ind i byerne. Kald indbyggerne i disse byer til at berede sig for Herrens genkomst." .... ret

(96)  Mange i byerne er stadig uden evangeliebudskabets lys. Dem som ikke får udråbt det sidste advarselsbudskab vil i fremtiden fortryde det meget. Mit budskab er: "Lad selskaber blive dannet, som kan indtage byerne. Find gode forhold, til at holde møder i. Omdel vor litteratur. Gør alvorlige anstrengelser for at nå folk." - Brev 106, 1910. ret

(96)  Korps af medarbejdere i alle store byer. - I alle store byer burde der være et korps af organiserede, veldisciplinerede medarbejdere; ikke blot en eller to, men snesevis burde sættes i arbejde. ..... ret

(96)  Alle medarbejdergrupper burde komme under en kompetent leder, og de bør altid holde sig for øje, at de er missionærer i højeste forstand. Udføres et sådant systematisk arbejde på en klog måde, vil der komme velsignede resultater ud af det. - Medical Ministry s. 300, 301. (1892) ret

(96)  Forskellige talenter behøves. - Det er Herrens vilje at arbejdere med forskellig evner skal samarbejde i kundgørelsen af sandheden i byerne. De skal hver især se hen til Jesus for vejledning uden at stole på menneskelig visdom, der så let fører på afveje. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 109 (1909) ret

(96)  Veltrænede selskaber - Grupper bør organiseres og modtage en grundig uddannelse til at arbejde som sygeplejersker, evangelister, prædikanter, kolportører og elevmissionærer for at fuldkomme en karakter i lighed med det guddommelige. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 171, 172. (1909) ret

(96)  Strategi sætter mennesker i arbejde. - Lad alle mennesker arbejde, som kan arbejde. Den bedste leder er ikke ham, som gør det meste arbejde selv, men ham som vil (97) få det meste arbejde fra andre. - Brev 1, 1883. ret

(97)  Bønnens betydningen i rådslagningen.
Imødegå problemer med råd og bøn.
Noget bliver sat på spil og nogle løber en risiko på slagmarken. De må ikke ikke tro at de altid får ordre fra hovedkvarteret. De må gøre det allerbedste de kan, under alle omstændigheder, og rådslå sig med hinanden med megen alvorlig bøn til Gud efter hans visdom. Der må arbejdes samstemmende. - Brev 14, 1887. ret

(97)  Hyppige rådslagninger. - Under forkyndelsen af budskabet i de store byer er det nødvendigt at udføre en mangesidig gerning ved arbejderne med forskellig begavelse. Nogle kan virke på én måde, andre på en anden. .... Som Guds medarbejdere er det nødvendigt, at der er god forståelse mellem dem indbyrdes. De bør ofte rådslå med hverandre og der bør være et alvorligt og helhjertet samarbejde. Dog må hver enkelt se hen til Jesus efter visdom, ikke stole på mennesker alene. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 109 (1909) ret

(97)  Broder rådfører sig med broder. - Som arbejdere behøver vi at rådføre os sammen om vanskelige problemer. Det er rigtigt at bror bør rådføre sig med bror. Og det er vort privelegium efter at vi har gjort dette, at bøje os i bøn og bede om guddommelig visdom og rådgivning. Men det er en frygtelig fejltagelse at én menneskerøst skal være en styrende kraft. - Brev 186, 1907. ret

(97)  Mangler afsløres. - Under arbejdernes virken burde der være en indbyrdes rådslagning. Ingen skal lange ud med sin egen uafhængige dømmekraft, og arbejde efter sit eget sindelag, medmindre han selv har en ballast (98) at kunne trække på. ..... Jeg er blevet vist at styringen af værket ikke må lægges i uerfarendes hænder. Dem som ikke har fået erfaringen fra gulvet, er ikke dem der tager store ansvar, selvom de kunne anse sig for kvalificeret til det. Deres brødre kan se mangler der, hvor de selv kun ser fuldkommenhed. - Review and Herald, 8.dec. 1885. ret

(98)  Prædikanter må tage tid til at bede. - Jeg drages til at kalde vore folk til at gøre alt for at frelse sjæle. Vi har brug for større tro. Vore menighedsmedlemmers tro bør drages i bøn, for dem som forkynder evangeliet. Og prædikanter må tage tid til at bede for sig selv og for Guds folk, som de er udpeget til at tjene. - Brev 49, 1903. ret

(98)  Bedestunder bringer opmuntring. - Lad os som arbejdere sammen søge Herren. Af os selv kan vi ikke gøre noget, men gennem Kristus kan vi gøre alt. Gud har i sinde at vi skal være til hjælp og velsignelse for hinanden, og at vi skal være stærke i Herren og i hans magts styrke. ... Gud lever og regerer; og han vil give os al den hjælp vi har brug for. Det er til alle tider vort privilegium at drage styrke og opmuntringer fra hans salige løfte: "Min nåde er dig nok." - Historiske skildringer, s. 129. (1886) ret

(98)  Harmoni i variation
Guds plan med forskellige gaver.
I alle Herrens foretagener, er der ikke noget så skønt, som hans plan at give mænd og kvinder forskellige gaver. Menigheden er Hans have, besmykket med forskellige træer, planter og blomster. Han forventer ikke at (99) isopen får cedertræets størrelse, eller ikke at oliven når den statelige palmes højder. Mange har kun fået en begrænset religiøs og forstandsmæssig oplæring, men Gud har en opgave til denne klasse, hvis de vil arbejde ymygt og stole på ham. - Brev 122, 1902. ret

(98)  Lige så forskellige karaktertræk som blomsterne. - Vi må lære en betydningsfuld lektie fra de uendelig forskellige planter og blomster. Al blomsterfloret er ikke det samme i form eller farve. Nogle har helbredende effekt. Nogle dufter altid. Der er bekendende kristne, som anser det for deres pligt at gøre alle kristne lig dem selv. Det er menneskenes plan, ikke Guds plan. I Guds menighed er der plads til lige så forskellige karaktertræk, som blomster i en have. I hans åndelige have er der mange varianter af blomster. - Brev 95, 1902. ret

(99)  Forskellig i sind og tanke. - Forskellig i sind, i tanke, skal ét mål binde hjerte til hjerte - nemlig omvendelse af sjæle til sandheden, som drager alle til korset. - Brev 31, 1892. ret

(99)  Særlige talenter for særligt arbejde. - En arbejder er en flyvende taler, en anden en dygtig skribent, en tredje kan holde oprigtige, alvorlige, varme bønner, en fjerde er udrustet med sangevne, en femte forstår at gøre Guds ord letfatteligt. Enhver af disse skal være et mægtigt redskab for Gud, fordi han samarbejder med ham. Een gives visdoms tale, en anden kundskabs tale, en anden tro; men alle skal virke for den ene og samme Mester. De forskellige nådegaver fører til forskel på tjenester. "Men Gud er den samme, som virker alt i alle". 1.Kor 12,6 ret

(99)  Herren ønsker, at hans kårede tjenere skal lære at virke sammen i harmoni i den fælles gerning. Det kan forekomme (100) for nogle, at kontrasten mellem deres evner og en med arbejders evner er for stor til, at de kan arbejde i fællesskab; men når de husker, at der er mennesker med forskellig tænkemåde at påvirke og at nogle vil forkaste sandheden, som de forkyndes af den ene, men vil antage den, når den forkyndes på en noget forskellig måde af den anden, da vil de gøre sig flid for at virke i fællesskab. Deres evner, hvor forskellige de end er, vil stå under den samme Ånds vejledning. De vil opføre sig venligt og kærligt mod hinanden og idet de hver i sær udfører trofast sin del, vil Kristi ord om hans efterfølgers enighed gå i opfyldelse og verden vil forstå, at de er Hans disciple. .... ret

(100)  Arbejderne i de store byer må udføre hver sin del, så virksomheden kan føre til de bedste resultater. De må udvise tro og benytte en sådan fremgangsmåde, at folket bliver påvirket. De skal ikke føre virksomheden frem efter deres egen begrænsede begreber. Dette er alt for ofte blevet gjort før i tiden og det har været til hinder for værkets fremgang. Lad os erindre, at Herren virker på forskellig måder og at han har udrustet sine tjenere med forskellige gaver. Vi må forstå Guds plan med at sende visse mænd til visse steder. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 144-146. (1909) ret

(100)  Satans bestræbelser på at dele arbejderne. - Idet vi påbegynder et energisk arbejde for masserne i byerne, vil fjenden arbejde kraftigt på at bringe forvirring, og derved håbe at byde arbejdsstyrkerne. Nogle som er helt overgivet, er i stadig fare for at fejlagtigt tage fjendens antydninger for at være Guds Ånd. Efterhånden som Herren har givet os lys, så lad os vandre i dette lys. - manuskript 13, 1910. ret

(100)  Tag i agt for Satans planer - Det er ikke alle som griber fat i arbejdet, vil være af samme temperament. De (101) vil ikke have den samme uddannelse eller oplæring - og lige så sikkert som de er de af forskellig karakter, vil de arbejde på tværs af hinanden, medmindre de omvender sig dagligt. ret

(101)  Hver dag har Satan planer at gennemføre - visse retningslinier som vil spærre vejen for dem, som er vidner for Jesus Kristus. Hvis menneskeagenter ikke er ydmyge, sagtmodige og beskedne af hjertet nu, fordi de har lært af Jesus, vil de visselig falde i fristelse; for Satan er på vagt, er listig og snu - og det vil komme bag på arbejderne hvis de ikke beder. Han bestjæler dem som en tyv om natten og tager dem til fange. Så bearbejder han den enkeltes tankegang og fordrejer deres idéer hver især og tilpasser deres planer; og hvis brødrene ser en fare og taler om den, føler de sig ramt personligt, at nogle prøver at svække deres indflydelse. Én drager den ene vej og den anden i en modsat retning. ret

(101)  Værket er blevet bundet sammen, der er gjort falske skridt og Satan er tilfreds. Hvis selvet ikke var blevet bevaret så omhyggeligt, så det ikke fandt plads nok til at bevare dets naturlige udfoldelser, kunne Herren have brugt disse forskellige karaktertræk til at gøre et godt og meget større arbejde. Med deres forskellige talenter, dog med Kristi enhed, var de heri til mægtig nytte. Hvis de, ligesom vinens forskellige grene, var centret omkring vintræets stamme, ville alle bære store og rige klaser med dyrebare frugter. Der ville være fuldkommen harmoni i deres forskellighed, for de har del i vinens næring og dygtighed. ret

(101)  Herren er mishaget ved den manglende harmoni, der er blandt arbejderne. Han kan ikke tildele sin Helligånd, for de er opsat på deres egne veje, og Herren viser dem sin (102) vej. Stor modløshed vil komme fra Satan og hans onde forbund, men "I er alle brødre," og det er en forhånelse mod Gud når I lader jeres personlige, uhelligede karaktertræk være aktive redskaber, der svækker hverandre. - Brev 31, 1892. ret

(102)  Slut jer sammen, slut jer sammen. - Egenkærlighed, stolthed og selvtilstrækkelighed ligger ved foden af de største prøvelser og uoverensstemmelser der nogen sinde har været i den religiøse verden. Englene har igen og igen sagt til mig: "Slut jer sammen, slut jer sammen, vær af samme sind, af samme dømmekraft." Kristus er lederen og I er brødrene; følg ham. - Brev 4, 1890. ret

(102)  Strid om herredømmet. - Kædet sammen i tillid, i de hellige kærlighedsbånd, kan bror af bror få al den hjælp der overhovedet kan fås fra hinanden. .... ret

(102)  Striden efter herredømmet viser sig i en ånd der til sidst vil udelukke de trofaste fra Guds rige, hvis denne ånd bevares. Kristi fred kan ikke dvæle i den arbejdsmands sind og hjerte, som kritiserer og finder fejl hos den anden arbejdsmand, kun fordi den anden ikke bruger de metoder han mener er bedst, eller fordi han føler at han ikke påskønnes. Herren velsigner aldrig ham, der kritiserer og anklager sine brødre, for det er Satans værk. - manuskript 21, 1894. ret

(102)  At værdsætte andres gaver. - Mine brødre, prøv slidet fra Kristi åg. Kom ned fra jeres åndelige stylter og udøv ydmyghedens nådegave. Bortlæg al ond tankegang og vær villig til at se værdien af de gaver Gud har beriget jeres brødre med. - Brev 125, 1903. ret

(102)  Forskelligt temperament, men samme ånd. - I vort hjem findes der ingen splid, ingen irritation. (103) Mine medarbejdere har forskelligt temperament og deres måder at gøre tingene på er forskellige, men i handling er vi sammenblandet og står sammen i ånden, søger at hjælpe og styrke hverandre. Vi ved at vi ikke kan tillade os at strides, fordi vi har forskelligt temperement. Vi er Guds små børn og vi beder ham om at hjælpe os med at leve, ikke behage os selv og have vor egen metode, men med at behage og ære ham. - Brev 252, 1903. ret

(103)  Når man bruger mere end ét menneskes metoder *
Se også side 72-74: "Fordelene ved at være to og to."
Forskellige gaver sammen.
- I vor omgang med hinanden skal vi huske på at alle ikke har de samme talenter eller den samme natur. Medarbejdere adskiller sig fra hinanden i planer og tankegang. Det er nødvendig at de forskellige gaver kombineres, for at arbejdet må lykkes. Lad os huske på at nogle kan bedre udfylde visse stillinger end andre kan. Den medarbejder som har fået taktfølelse og evne så han kan udrette en sælig slags arbejde burde ikke kritisere andre, for at ikke kunne gøre det som han, måske kan gøre hurtigt. Er der ikke ting som hans kollegaer kan gøre langt bedre end han selv? ret

(103)  De forskellige talenter som Herren har betroet sine tjenere er absolut nødvendige i hans arbejde. Arbejdets forskellige dele skal bringes sammen, stykke for stykke og udgøre en komplet helhed. En bygnings dele er ikke helt ens; de er heller ikke fabrikeret ved den samme proces. Linierne i Guds arbejde er ikke helt ens, og de skal heller ikke fremføres på præcis samme måde. - Brev 116, 1903. ret

(104)  (104) Et enkelt menneskes gaver utilstrækkelige. - Lad ikke nogen tro at hans gaver alene er tilstrækkelige til Guds værk; at han alene kan gennemføre en møderække, og fuldstændiggøre værket. Hans metoder kan være gode og alligevel er forskellige gaver nødvendige; ét menneskes tankegang skal ikke forme og danne værket efter hans særlige idéer. For at værket kan opbygges stærkt og symetrisk, er der brug for varierede gaver og forskellige redskaber, alle under Herrens ledelse; han vil instruere arbejderne efter deres forskellige evner. Samarbejde og enhed er nødvendig for at blive en fuldstændig helhed, enhver medarbejder gør sit gudsgivne arbejde, udfylder sin bestemte stilling og supplerer andres mangler. Hvis en medarbejder får lov at arbejde alene, kan han komme til at tro at hans talent er tilstrækkeligt til at danne en helhed. ret

(104)  Hvor der er enighed blandt medarbejdere, kan de slå råd sammen, bede, sammen, samarbejde. Ingen bør føle at de ikke kan forbinde sig med deres brødre, fordi de ikke arbejder på præcis samme måde som de selv. - Særlige vidnesbyrd Series A, No. 7, s. 14, 15. (1874) ret

(104)  Hvor én er svag, er en anden stærk. - Herren bevæger prædikanter med forskellige evner; så de kan bespise hans arvs hjord med føde, der passer sig til dem. De vil åbenbare sandheden på punkter, som deres medbrødre ikke anser for nødvendige. Blev hjortens omsorg overladt til ét menneske alene, ville resultaterne være mangefulde. I sit forsyn sender Herren forskellige arbejdsfolk. Én er stærk på nogle vigtige punkter, hvor en anden er svag. - manuskript 21, 1894. ret

(104)  Blokér ikke hjulene. - Der er nogle mennesker som ikke vokser med arbejdet, men lader arbejdet (105) vokse lagt over sig. .... Dem som ikke indrømmer og afpasser sig selv efter værkets voksende krav, bør ikke stå og blokere hjulene og derved hindre andres fremmarch. - Brev 45, 1889. ret

(105)  Metoder skal udnyttes. - Der må ikke være fastlåste regler; vort værk er et progressivt værk og der må være plads til at metoder bliver afprøvet. Men under Helligåndens vejledning, må og vil enigheden bevares. - Review and Herald, 23. juli, 1895. ret

(105)  Forskellige metoder fra fortiden. - Der vil opfindes midler til at nå hjerter. Nogle af metoderne, der anvendes i dette arbejde, vil være forskellige tidligere metoder fra det samme arbejde; men derfor må ingen blokere ved deres kritik. - Review and Herald, 30.sep. 1902. ret

(105)  Nyt liv i gamle metoder. - Der er brug for mænd, som beder til Gud efter visdom og som, under Guds vejledning, kan indgyde nyt liv i gamle arbejdsmetoder og kan finde på nye planer og nye måder at vække menighedsmedlemmernes interesse på og nå verdens mænd og kvinder. - manuskript 117, 1907. ret

(105)  Begrænse Guds kraft ved ensporede planer. - Den planlægningsmetode der vil gøre ét menneske til centrum og forbillede, kan hverken han eller nogen andre mennesker gennemføre. Det er ikke den måde Herren arbejder på. .... Når et menneske mener at hans tankegang skal udgøre hovedtrækkene i Guds værk, så hans evner skal gøre det største arbejde, begrænser han Guds kraft i at fuldbyrde hans hensigter på jorden. ret

(105)  Gud behøver mænd og kvinder, som vil arbejde i Kristi enkelhed og bringe dem kundskab om sandheden, som behøver dets forvandlende kraft. Men når (106) der nedlægges en præcis linie, som arbejderne må følge i deres forkyndelse af budskabet, sættes der en begrænsning for rigtig mange medarbejderes nyttighed. - Brev 404, 1907. ret

(106)  Undgå samme 'skure'. - Guds folk må arbejde på at blive alsidige mennesker; det vil sige at have en bredte, og ikke et snæverttænkende menneske, der kun tænker på en arbejdsmetode, kommer i en skure, og ude af stand til at se og fornemme at deres ord og deres sandhedsforsvar må variere efter hvilke slags mennesker de er blandt og hvilke forhold de skal arbejde under. - Brev 12, 1887. ret

(106)  Metoden bestemmes af hvilke mennesker. - Lad os ikke glemme at der skal bruges forskellige metoder for at frelse forskellige mennesker. - Review and Herald, 14.april 1903. ret

(106)  I har en vanskelig mark at arbejde på, men evangeliet er Guds kraft. De folkeklasser I mødes med, afgører hvilken måde arbejdet skal udføres på. - Brev 97a, 1901. ret

(106)  Riv ikke andres arbejde i stykker. - Husk at vi er Guds medarbejdere. Gud er den almægtige, virkningsfulde drivkraft. Hans tjenere er hans redskaber. De skal ikke rive i stykker, sådan at enhver arbejder efter sine egne idéer. De skal arbejde i harmoni, udmærke sig sammen i venlig, mild og broderlig orden, med kærlighed for hinanden. Der skal ikke være nogen uvenlig kritik, ikke rive andres arbejde i stykker. De skal sammen føre værket frem. - Review and Herald, 11.dec. 1900. ret

(106)  En advarsel til erfarne arbejdere. - Jeg er blevet pålagt at sige mine ældre brødre: Vandre ydmygt med Gud. Vær ikke brødrenes anklager. I skal udføre jeres bestemte arbejde under Isrels Guds (107) ledelse. Den største fare for mange er tilbøjeligheden til at kritisere. De brødre i fristes til at kritisere er kaldet til at bære ansvar, som I ikke selv har mulighed for at bære; men I kan være jeres hjælpere. I kan gøre sagen stor tjeneste hvis I vil, ved at viderebringe jeres erfaring fra fortiden til andres arbejde. Herren har ikke givet nogen af jer til opgave at rette og kritisere jeres brødre. .... ret

(107)  Følg jeres brødre på vej til at kende Herren. Hav forståelse for dem, som bærer en tung last og giv dem opmuntring hvor I end kan. Jeres stemmer skal høres i enhed og ikke i splid. - Brev 204, 1907. ret

(107)  Byområdet, en oplærngsskole
Lægge fundamentet for tjeneste.
Før en person er parat til at undervise dem i mørke om sandheden, må han blive elev. ... Når som helst der gøres særlige anstrengelser på et vigtigt sted, bør der gennemføres en veltilrettelagt handlingsplan, så at dem som ønsker at blive kolportørere, agitatore og dem, som er indstillet på at give bibellæsninger i familiekredsene, må få den nødvendige undervisning. .... ret

(107)  Der burde være oplæringsskoler i forbindelse med vore missioner, til dem som er ved at gå ud på marken som arbejdere. De bør føle at de bliver som elever der lærer faget at omvende sjæle. Arbejdet i disse skoler bør være varieret. Bibelstudiet bør være af første betydning, og samtidig bør sindelag og optræden oplæres systematisk, så de må lære at nærme sig folk på bedste mulige (108) måde. Alle bør lære at arbejde med taktfølelse og belevenhed og med Kristi Ånd. - Review and Herald, 14.juni 1887. ret

(108)  Oplære arbejdere under mødeserier. - I byerne kan en velafpasset virksomhed bedst udføres når der samtidig med afholdelsen af offentlige møder igangsættes en bibelskole hvor arbejderne bliver oplært. Til denne skole eller bymission bør der knyttes arbejdere som har en dyb åndelig forståelse, som kan give bibelarbejdere daglig undervisning, og som desuden med udelt interesse kan tage del i den almindelige offentlige virksomhed. Når da mænd og kvinder omvender sig til sandheden, bør missionens ledere under megen bøn vise disse nyomvendte hvordan de kan erfare sandhedens kraft i sine hjerter. Under tilsyn af personer, som forstår at lede på den rette måde, vil en sådan mission være et lys som skinner på et mørkt sted. - Evangeliets tjenere s. 364, 365 (n 269) ret

(108)  Oplæring ude på marken igang, - Bror og søster Haskell har lejet et hus i en af byens bedste dele og har samlet sig en familie af hjælpere omkring, som dag efter dag tager ud og giver bibellæsninger, sælger vore blade og gør sundhedsmissionsarbejde. Under bedemødet fortæller arbejderne om deres erfaringer. Bibelstudeier udføres regelmæssigt i hjemmet, og unge mænd og unge kvinder på missionen får praktisk, grundig oplæring i at holde bibellæsninger og sælge bøger og blade. Herren har velsignet deres arbejde, et antal har grebet sandheden og mange andre er meget interesserede. ... ret

(108)  Noget lignende burde gøres i mange byer. Unge folk som tager ud for at arbejde i disse byer burde være under erfarne, helligede lederes styrelse. Lad arbejderne få et godt (109) hjem, hvori de kan få en grundig oplæring. - Review and Herald, 7.sep. 1905. ret

(109)  Sammen med en erfaren arbejder. - Gud kalder på prædikanter, bibelarbejdere og kolportører. Lad vore unge mænd og unge kvinder gå ud som evangelister og bibelarbejdere, sammen med en erfaren medarbejder, som kan vise dem at arbejde godt. - manuskript 71, 1903. ret

(109)  Kristi læremetode. - Sammen med Mesteren fik disciplene en praktisk oplæring i missionsarbejde. De så hvordan han fremstillede sandhed og hvordan han tog de indviklede spørgsmål der kom frem i hans arbejde. De så hans gerning med at helbrede syge hvor han end kom hen; de hørte ham forkynde evangeliet for den fattige. I vor tid må vi lære hans arbejdsmetoder fra det, der er skrevet om hans liv. - Brev 208a, 1902. ret

(109)  Ordenlig oplæring forøger arbejdsevnen. - En arbejder som er blevet oplært og uddannet til det arbejde, der styres af Kristi Ånd, vil udrette langt mere end ti arbejdere, som går ud med utilstrækkelig kundskab, og med svag tro. Én som arbejder i overensstemmelse med Guds råd og med brødrenes enighed, vil være bedre til at gøre godt, end ti vil, som ikke indrømmer afhængigheden af Gud og ikke mener at de skal arbejde i overensstemmelse med den overordnede plan. - Review and Herald, 29.maj 1888. ret

(109)  Træningscenter og opfølgende arbejde. - Efter at folket er blevet oprørt af et velorganiseret lejrmøde, skal arbejderne da trække pælene op og deltage i et nyt møde og lade det tidligere arbejde gå i opløsning? Jeg siger: Del arbejderne og hav nogle til at gøre det ordentligt, give bibellæsninger, gøre (110) kolportørarbejde, sælge traktater osv. Lad der være et missionshjem der forbereder arbejderne, og uddanner dem i alle arbejdets linier. Så vil arbejdet ikke gå i opløsning. De gode indtryk Guds budbringere har gjort på folks hjerter og sind vil ikke gå tabt. ret

(110)  Dette dør-til-dør arbejde, sjæleopsøgende, jagt efter tabte får er det allervigtigste arbejde der kan gøres. Femoghalvfjerds sjæle er kommet ind i en menighed i ___. Dette takker vi Gud for. Halvtreds af disse har grebet sandheden siden lejrmødet. - Brev 137, 1898. ret

(110)  Genopvække og organisere menigheden til tjeneste
Genopvække menighedsmedlemmer.
Herren arbejder ikke for at bringe mange til sandhedsforståelse på grund af de menighedsmedlemmer, som aldrig er blevet omvendt og de, som en gang er blevet omvendt, men er faldet fra. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 371. (1900) ret

(110)  Tyve sjæle i stedet for én. - Mennesker, der bekender sig til at tro på Kristus, frembærer en mængde skrammel, der spærrer vejen til korset. Trods alt dette er der nogle, som er så dybt overbeviste, at de vil komme igennem alle nedstemmende forhold og besejre enhver hindring for at vinde sandheden. Men havde de, der tror på sandheden, renset deres sind ved at adlyde den og havde de indset betydningen af en dannet optræden i Kristi gerning, kunne tyve sjæle være blevet frelst i stedet for een. - Vidnesbyrdene bd. 4, s. 68. (1876) ret

(110)  Oplær menighedsmedlemmerne først. - Når der virkes på steder hvor der allerede findes nogen som er i troen, bør prædikanten (111) til at begynde med, ikke så meget søge at omvende de vantro, som at oplære menighedens medlemmer til tilfredsstillende samarbejde. Lad ham virke for dem personligt og bestræbe sig for at få dem til selv at søge en dybere erfaring og til at virke for andre. Når de er beredt til at støtte prædikanten med sine bønner og sit arbejde, vil hans bestræbelser have større fremgang. - Evangeliets tjenere s. 196 (n 144). (1915) ret

(111)  Bered Kongens hovedvej. - Når erfarne medarbejdere anstrenger sig særligt for at vinde sjæle i et samfund hvor vore egne folk bor, påhviler der enhver troende, på denne mark, et højtideligt ansvar at gøre alt i sin kraft for at berede kongens hovedvej, og bortlægge al synd der ville forhindre ham i at samarbejde med Gud og med hans brødre. - Review and Herald, 6.dec. 1906. ret

(111)  Rådføre sig med menigheder hvor der er afholdt bykampagner. - For omkring fem år siden, da ældre Haskell og andre ledte en bibelskole og aftensmøder i New York City, var Herrens ord til arbejderne disse: "Lad de troende der bor nær ved hvor du holder møder, være med til at bære arbejdsbyrden. De bør anse det for en opgave og et privlegium at være med til at gøre møderne til en succes. Gud er behaget ved at de bliver sat i arbejde. Han ønsker at alle menighedsmedlemmer skal arbejde som hans hjælpende hånd, der søger at vinde sjæle til Kristus gennem en kærlig tjenestegerning." ..... ret

(111)  Og til menigheden i Los Angeles, for over et år siden, da Herren oprørte folk stærkt ved de igangværende teltmøder, lød ordene: "Lad Los Angeles-menigheden have særlige bedestunder dagligt, for det arbejde der sker. Herrens velsignelse vil komme til de menighedsmedlemmer, som deltager i arbejdet således, og dagligt samles (112) i små grupper for at bede for dets lykke. På den måde vil de troende selv få nåde og Herrens værk vil rykke frem. ret

(111)  Det er den metode vi er vant til at gøre det på. Vi bad for vore egne sjæle og for dem som fremførte arbejde. Herren Jesus erklærer at hvor der er to eller tre forsamlet i hans navn, er han midt iblandt dem, for at velsigne dem. Lad der være mindre snak og mere oprigtig, alvorlig bøn. 112 Jeg frygter at arbejdet der bliver gjort med at forkynde sandheden i Los Angeles vil ikke påskønnes. Lad enhver komme frem og få hjælp fra Herren mod den mægtige fjende. Lad ethvert menighedsmedlem drage nær til Gud, hvor der gøres noget særligt, som det har vist sig ved den evangeliske virksomhed i Los Angeles. Lad alle søge deres egne hjerter med det lys der skinner fra Ordet. Hvis der opdages synd, så bekend den og angre. Lad enhver hjælper være i god orden, til at arbejde. Herren vil høre og besvare bøn. Lad ikke menighedsmedlemmerne tro at arbejdet skal udrettes for dem af ham, som opsat på at arbejde for de forsømte, for dem der hidtil ikke er blevet gjort noget særligt for. ret

(112)  Skete der det, som skete i Los Angeles, så lad menighedsmedlemmerne berede Kongens hovedvej, og hjælpe det igangværende arbejde med deres midler. Lad dem vise at de er i fuldstændig harmoni. Lad dem være ved hånden ved alle møderne, bevæbnet og udstyret til tjeneste, parat til at tale med alle, som kunne være interesseret. Lad dem bede og arbejde for de tabte får. - Review and Herald, 20.dec. 1906. ret

(112)  Et eksempel for nyomvendte. - Lad ældre medlemmer være eksempler for dem, som fornylig er kommet (113) til sandheden. Jeg beder dem, som længe har været i sandheden at ikke såre nyomvendte, ved at leve et ureligiøst liv. Bortlæg al knurren og arbejd grundigt med jeres egne hjerter. Bryd brakjorden i jeres hjerter og find ud af hvad I kan gøre for at fremme værket. ... ret

(113)  Vågn op, vågn op, og fremvis de uforanderlige vidnesbyrd - at I tror den himmelskfødte sandhed. Hvis I ikke vågner op, vil verden ikke tro at I praktiserer den sandhed, som I bekender at have. - Brev 75, 1905. ret

(113)  Menighedsmedlemmer til hjælp. - Herren forlanger at medlemmerne i vore menigheder skal lægge en langt større personlig indsats. Sjæle er blevet forsømt, byer, landsbyer og storbyer har ikke hørt sandheden for denne tid, fordi der ikke er gjort et klogt missionsarbejde. .... Vore ordinerede prædikanter må gøre hvad de kan, men det må ikke forventes at ét menneske kan gøre al arbejdet. Mesteren har vist hvert menneske sit arbejde. Der skal besøges, der skal bedes, der skal udvises forståelse; og hele menighedens gudsfrygt - hjertet og hånden - skal tages i anvendelse, hvis der skal udrettes et arbejde. I kan sidde ned sammen med jeres venner, og tale om den dyrebare bibeltro, på en behagelig og social måde. - Review and Herald, 13.aug. 1889. ret

(113)  Prædikanter får menigheder til at evangelisere. - Nogle gange har prædikanter for meget at gøre; de søger at tage al arbejdet i deres arme. Det optager og svækker dem; alligevel fortsætter de med at tage det hele. Det er som om de tror at de kan gøre al arbejdet i Guds sag alene, medens menighedens medlemmer står ledige. Dette er slet ikke efter Guds orden. - Review and Herald, 18.nov. 1884. ret

(114)  (114) Arbejdskraften forøges af lægmænd. - Hvordan kan vore brødre og søstre fortsætte med at bo tæt op af mange mennesker som aldrig er blevet advaret, uden at planlægge metoder, der igangsætter alle de redskaber Herren arbejder igennen og forherliger hans navn? Vore ledere som har fået lang erfaring, vil forstå betydningen af disse ting, og kan gøre meget for at øge arbejdskraften. De kan planlægge efter at nå mange på hovedvejene og i hegnene. Idet de anstrenger sig roligt, stadigt og med iver på at uddanne menighedsmedlemmerne til at gå ind i personligt arbejde for sjæle, hvor der er gode anledninger til det, vil lykken vise sig i deres arbejde. - manuskript 53, 1910. ret

(114)  Markerne omkring jer er modne. - Sandheden vil triumfere frejdigt. Lad menighederne begynde med at gøre det arbejde som Herren har givet dem, opåbningen af skrifterne for dem, som er i mørke. Mine brødre og søstre, der er sjæle i jeres nabolag, som ville blive omvendte hvis der blev arbejdet nidkært for dem. Der må anstrenges noget for dem, som ikke forstår Ordet. Lad dem som bekender at tro sandheden, få del i guddommelig natur og så vil de se at markerne er modne for det arbejde alle kan gøre, hvis sjæle er beredte ved det levende Ord. - Australasiske unionkonferense optegnelse 11.marts, 1907. ret

(114)  Uddeling af litteratur fra dør til dør. - Brødre og søstre, vil I tage den kristne rustning på? "Tag som sko på jeres fødder villighed til at forkynde fredens evangelium," I vil beredes til at gå fra hus til hus og bringe sandheden til folk. Nogle gange vil I finde den slags arbejde prøvende, men hvis I går ud i tro, vil Herren gå foran jer og vil lade sit lys skinne på jeres (115) sti. Gå ind i jeres naboers hjem, for at sælge eller give vor litteratur bort, og lærer de sandheden i beskedenhed, vil I blive blive ledsaget af himlens lys, som vil blive i disse hjem. - Review and Herald, 24.maj 1906. ret

(115)  Organisere i arbejdsgrupper. - Lad grupper blive dannet i vore menigheder, der kan tjene. Der skal ikke gå nogen ledige i Herrens værk. Lad forskellige personer gå sammen som menneskefiskere. Lad dem samle sjæle op fra verdens fordærv, til Kristi kærligheds frelsende renhed. ret

(115)  Dannelsen af små grupper som grundlag for kristent arbejde, er den plan jeg har fået vist af Ham som ikke kan fejle. Hvis der er mange i menigheden, så lad medlemmerne danne små grupper, der ikke kun arbejder for menighedsmedlemmer, men også for ikke-troende. - Australasiske unionkonferense optegnelse 15.aug. 1902. ret

(115)  Ligesom et sammentømret soldaterkompagni. - Prædikanter bør kunne lide orden og bør disciplinere sig selv - så vil det lykkes for dem at disciplinere Guds menighed og lære dem at arbejde harmonisk, ligesom et sammentømret soldaterkompagni. Hvis diciplin og orden er nødvendig for resultater på slagmarken, er det samme endnu nødvendigere i den krig vi er i nu. Vort mål er af større værdi og af højere karakter, end hos de kræfter som strider imod os på slagmarken. I den kamp vi er involveret i, står der evige interesser på spil. ret

(115)  Engle arbejder i samdrægtighed. Fuldstændig orden karakteriserer alle deres bevægelser. Jo nøjere vi efterligner englehærens harmoni og orden, des bedre vil disse himmelske agenter virke for vort bedste. - Brev 32, 1892. ret

(116)  (116) Præstens og evangelistens forhold.
Behov for evangelister og præster.
- Gud kalder på evangelister. En sand evangelist holder af sjæle. Han opsøger og fisker efter mennesker. Der er brug for pastorer [* se også side 345-351, "Pastoral evangelisme."] - trofaste hyrder - som ikke smigrer Guds folk eller behandler dem hårdt, men vil bespise dem med livets brød. ret

(116)  Enhver trofast medarbejders gerning ligger tæt op ad hans hjerte, som gav sig selv for menneskeslægtens genløsning. - Brev 21, 1903. ret

(116)  Evangelie-pastor. - I almindelighed udfører en mand det arbejde, som to burde dele; thi evangeliets gerning er nødvendigvis forenet med tilsynsmanden, således at der falder et dobbelt ansvar på arbejderen i missionsmarken. - Vidnesbyrdene bd. 4, s. 260. (1876) ret

(116)  Tillid til den nye arbejder. - Lad ikke arbejderne være usikre, så arbejdet forstyrres og det han skal ind i ødelægges blot fordi en ny medarbejder kommer til. ret

(116)  Hold hænderne væk fra arken; Gud vil sørge for sit værk. Yderligere lys vil glimte ud fra mennesker, som er sendt af Gud, som er Guds medarbejdere, og de oprindelige arbejdere bør modtage Guds sendebud hjerteligt, behandle dem med respekt, og indbyde dem til at gå sammen med dem og tale til folk. - manuskript 21, 1894. ret

(116)  Pas på for megen organisering.
Bevægelse ikke nødvendigvis liv. -
Det er ikke de otodokse teorier, ikke medlemsskab i menigheden, ikke den ivrige (117) overholdelse af visse pligter, at livet ligger i. I et gammelt tårn i Schweiz så jeg et billede af et menneske der bevægede sig, som om der var liv i det. Det så ud som et levende menneske og jeg hviskede da jeg nærmede mig, som om det kunne høre mig. Men selv om billedet så ud som liv, havde det ikke virkeligt liv. Det blev sat i gang af en maskine. ret

(117)  Bevægelse ikke nødvendigvis liv. Vi kan bruge alle religionens former og ritualer; men hvis vi ikke lever i Kristus, er vore gerninger værdiløse. Herren kalder levende, arbejdsomme og troende kristne. - Review and Herald, 21.april 1903. ret

(117)  Arbejdet vanskeliggøres af unødige påfund. - Mennesker gør det sandhedsudbredende arbejde ti gange sværere end det i virkeligheden er. De forsøger at tage Guds værk ud af hans hænder og i deres egne begrænsede hænder. De tror at de hele tiden må finde på noget, for at få mennesker til noget, de tror disse personer burde gøre. Tid der bliver brugt på dette, bliver brugt til at gøre arbejdet mere kompliceret; for den store Mesterarbejder tages ikke med i omsorgen for hans egen arv. Mennesker giver sig af med at finde fejl, men fejlene bliver blot endnu værre. De skulle hellere overlade Guds arbejde til Ham selv, for Han anser dem ikke for at kunne genskabe karakter. .... ret

(117)  I stedet for al maset med at sætte regler og regulativer op, skulle I hellere bede og underlægge jeres egen vilje og veje under Kristus. Han er ikke glad for at I gør de ting svære, som han har gjort lette. Han siger: "Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let." ret

(117)  Herren Jesus elsker sin arv og hvis mennesker blot ikke vil se det som deres særlige (118) forret at diktere reglerne for deres medmennesker, men hellere bringe Kristi regler ind i deres liv, og kopiere hans lærdomme, så vil hver enkelt blive et eksempel, og ikke en dommer. - manuskript 44, 1894. ret

(118)  I modsætning til menneskelig planlægning. - Medmindre dem der kan hjælpe i ___ har fået vækket deres pligtfølelse, vil de ikke genkende Guds arbejde når det høje råb fra den tredje engel skal høres. Når lyset kommer frem for at oplyse jorden, vil de, i stedet for at komme frem for at hjælpe Herren, hellere binde op om Hans arbejde så deres indsnævrede ideer imødekommes. Lad mig fortælle jer at Herren vil arbejde i denne sidste gerning på en måde, meget langt fra det sædvanlige, og på en måde der vil være i modsætning til menneskelige planer. Der vil være dem blandt os der altid vil ønske at kunne styre Guds arbejde, endda at diktere hvilken handlinger skal gøres når arbejdet går frem under den engels ledelse der forbinder den tredje engel i budskabet der skal gives til verden. Gud vil bruge veje og midler hvori det vil blive set at han tager tøjlerne i hans egne hænder. Arbejderne vil blive forundrede over de simple midler han vil bruge til at bringe i stand og fuldende hans retfærdiggørende arbejde. Dem der vil regnes for gode arbejdere vil trænge til at drages nær Gud, de vil behøve den guddommelige berøring. De vil få brug for at drikke i mere dybe drag og vedvarende af det levende vands kilde, for at de kan erkende Guds arbejde på ethvert punkt. Arbejdere kan gøre fejltagelser men I skulle give dem en chance til at rette deres fejl, give dem en anledning til at lære forsigtighed, ved at overlade arbejdet i deres hænder. Arbejderne vil overraskes over de enkle midler han bruger for at udføre og fuldende retfærdighedens værk. - Vidnesbyrd til prædikanter s. 300. (1885) ret

næste kapitel