Evangelisme kapitel 7. Fra side 168ren side   tilbage

VII. Budskabet og dens præsentation

(168)  (168) Ånden og måden budskabet bringes på.
Det vigtige i den måde sandheden bringes på.
- Den måde, hvorpå sandheden fremholdes, virker ofte i høj grad afgørende med hensyn til, hvorvidt den vil blive antaget eller forkastet. - Vidnesbyrdene bd. 4, s. 404. (1880) ret

(168)  Det er beklageligt at mange ikke erkender, at den måde som Bibelsandheden bringes på, har så meget at gøre med det indtryk der efterlades i sindet, og med den kristne karakter der derefter udvikles hos dem som modtager sandheden. I stedet for at efterligne Kristus i Hans arbejdsmetoder, er mange strenge, kritiske og diktatoriske. De kaster folk bort i stedet for at vinde sjæle. Disse vil aldrig vide hvordan, deres hårde ord har, såret de svage og gjort dem modløse. - Historiske skildringer, s. 121. (1886) ret

(168)  Skræmmende budskaber. - Højst alvorsfulde budskaber vil blive forkyndt af mænd, kårede af Gud - budskaber af en sådan natur, at folk vågner op og agter på advarslen. Og om nogle forarges over advarslen og ledes til at stå lyset og det klare vidnesbyrd imod, kan vi deraf slutte, at vi fremholder vor tids prøvede sandheder. .... Der må samtidig ansættes gudhengivende evangelister i byerne, ved hvem det evige evangelium kan blive fremstillet så klart, at det vil vække tilhørerne op af deres sløvhed. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 137. (1909) ret

(169)  (169) Med sikkerhed og beslutsomhed. - Der er en levende kraft i sandhed, og Helligånden er den agent der åbner menneskesindene op for sandheden. Men prædikanter og medarbejdere som forkynder sandheden må vise fasthed og beslutsomhed. De skal gå frem i tro, og overbringe ordet som om de troede det. Prøv at få dem, som du arbejder for, til at forstå at det er Guds sandhed. Forkynd Jesus Kristus og Ham korsfæstet. Dette vil konfrontere Satans løgne. - Brev 34, 1896. ret

(169)  Den levende Guds ord. - Hvis din måde at bringe sandheden er Guds måde, vil dine tilhørere få et dybt indtryk af sandheden du bringer. Overbevisningen vil komme til dem, hvor sandheden er den levende Guds ord, og du vil fuldføre Guds vilje i kraft. - Brev 48, 1902. ret

(169)  Skriftens sandheds store tanker. - Du fremstiller ikke dig selv, men sandhedens nærvær og kostbarhed er så stor, at den er så vidtrækkende, så dyb, så bred at selvet mistes af syne. . . . Forkynd så at folk kan gribe de store tanker og grave efter det dyrebare metal der er skjult i skriften. - manuskript 7, 1894. ret

(169)  Vidnesbyrdsmøder bevæger ånden dybt. - Ved vore møder som blev holdt i byerne og ved vore lejrmøder, spørger vi ikke efter store donationer, men vi spørger om de mennesker, som trådte ud af flokken for at bringe sandheden, er seriøse, og skal åbenbare at Gud er hos dem. Der må være en særlig ransagelse efter Gud, så mødets arbejde skal føres videre under Helligåndens dybe bevægelser. Det rigtige og det forkerte må ikke blandes sammen. - Review and Herald, juli 23, 1908. ret

(169)  Flere aktiviteter og nidkærhed. - Vi må bryde det monotone i vort religiøse arbejde. Vi gør et arbejde i verden, men vi viser det ikke nok (170) aktivitet og iver. Hvis vi var mere alvorlige, ville mennesker blive overbeviste om sandheden i vort budskab. Utæmmeligheden og ensformigheden i vor tjeneste for Gud, afviser mange som forventer at vi er i dyb, alvorlig og hellig iver. Lovformelig religion vil ikke svare til denne tidsalder. Vi kan udføre alle ydre handlinger, og alligevel være blottet for Helligåndens oplivende påvirkning, ligesom Gilboas bakker var blottet for dug og regn. Vi behøver åndelig næring, og vi behøver også Retfærdighedens Sols klare stråler til at blødgøre og undertrykke vore hjerter. - Review and Herald, 26.maj 1903. ret

(170)  En stille og alvorlig fornuftsslutning. - Det er ikke spænding vi ønsker for at skabe, men dyb og alvorlig overvejelse, så dem som hører skal gøre et solidt arbejde, virkeligt, sundt, oprigtigt arbejde, som vil vare ved ligesom evigheden. Vi hungrer ikke efter spænding efter det sensationelle, for jo mindre vi har af dette, des bedre. Den stille og alvorlige fornuftsslutning fra Skriften er dyrebar og frugtbar. Her er hemmeligheden til succes: forkyndelsen om en levende personlig Frelser, på en simpel og alvorlig måde, så folk kan være i stand til at få et greb i troens kraft ved livets ord. - Brev 102, 1894. ret

(170)  Bring sandhedens beviser. - Det kan ikke forventes at folk med det samme ser sandhedens fordele frem for den vildfarelse de har holdt sig til. Den bedste måde at fremvise vildfarelsens falskneri er at bringe sandhedens beviser. Dette er den støre irettesættelse som kan gives til vildfarelse. Jag mørkets skyer bort der hviler på menneskenes sind, ved at genspejle Retfærdighedens Sols klare stråler. - Pacific Union Recorder 23. okt. 1902. ret

(170)  Vind folks tillid. - Dem som arbejder for Kristus bør være mænd og kvinder med stor konduite, så at dem som ikke forstår deres læresætninger må ledes til at respektere dem, og anse dem (171) for personer, som undgår fanatisme, undgår ubesindighed og være hæftige. Deres prædikener, opførsel og optræden bør være af en natur som vil få mennesker til se disse prædikanter som tænksomme, solide, karakterfaste mennesker, som frygter og elsker deres himmelske Far. De bør vinde folks tillid, så at dem, som lytter til prædiken må vide at prædikanterne ikke er kommet med listigt udtænkte fabler, men at deres ord er sandhedens ord, et vidnesbyrd der kræver tanke og opmærksomhed. Lad folk se at du ophøjer Jesus, og skjuler selvet. - Review and Herald, 26. april 1892. ret

(171)  En ikke lang, dybtborende, kompliceret fornuftsslutning. - Kristus prøvede sjældent at bevise at sandhed er sandhed. Han illustrerede sandheden i alle dens afskygninger, og så lod han Sine tilhørere selv antage eller afvise den, da de måtte vælge. Han tvang ingen til at tro I bjergprædikenen underviste Han folk i praktisk gudsfrygt; - han lagde deres opgave klart. Han talte på en sådan måde så sandheden blev talt til samvittigheden. Den kraft disciplene udviste blev åbenbaret i den klarhed og alvor hvorved de udtrykte sandheden. ret

(171)  I Kristi lære er der ikke lange, vidtrækkende og komplicerede fornuftsslutninger. Han kommer direkte til sagen. I Sin tjenestegerning læste han alle hjerter som en åben bog, og fra lageret af Hans uudtømmelige rigdomme, drog Han ting ud, både nye og gamle, for at illustrere Sin lære, og give dem kraft. Han berørte hjertet, og vækkede sympatien. - manuskript 24, 1891. ret

(171)  En enkel kraftfuld og doktrinær lære. - Nogle få kraftfulde bemærkninger på nogle lærdomspunkter vil fæstne meget bedre i sindet, end hvis en helt masse ting blev præsenteret , og intet lægges klart ud (172) og klart i sindet hos dem der ikke kender til vor tro. Der bør indflettes profetiske praktiske lektier fra Kristi lære. - Brev 48, 1886. ret

(172)  Gud vil give de rette ord - Hvilket privilegium at lære med sjæles omvendelse! Vort kald er stort. . . . . For at gøre os egnet til dette værk, vil Han styrke vore mentale evner, ligeså vel som Han gjorde med Daniels sind. Idet vi lærer dem som er i mørke at forstå sandheder som har oplyst os, Gud vil lære os at vi selv forstår disse sandheder endnu bedre. Han vil give os de rette ord at sige, formidlet til os gennem englen, der står ved vor side. - manuskript 126, 1902. ret

(172)  Mindre kontroverser - mere Kristus. - Vi behøver langt mindre stridigheder, og langt mere fremstillen af Kristus. Vor Forløser er centrum for al vor tro og hele vort håb. Dem som kan frembringe Hans uforlignelige kærlighed, og inspirere hjerter til at give Ham deres bedste og helligste hengivenhed, gør et arbejde som er stort og helligt. - Kolportørevangelisten s. 60, 61. (1902) ret

(172)  De mange polymeniske prædikener forkynder sjældent sjælens blødgørelse og underlæggelse. - Brev 15, 1892. ret

(172)  Skæld ikke ud. - Dem som forsvarer sandheden har overskud til at være rimelige og behagelige. Det behøver ikke menneskelig indblanden. Det er ikke op til dig at bruge Guds Helligånd, men det er op til Helligånden at bruge dig. . . . . ret

(172)  Pas på at du ikke skælder ud med det samme. Vi mangler Guds Helligånd til at være liv og stemme for os. Vor tunge bør være ligesom en pen er for en god skriver, fordi Guds Ånd taler gennem den menneskelige agent. Når du driller og sløser med orden, har du oprørt noget i dig selv, og vi ønsker ikke noget af den blanding. - manuskript 7, 1894. ret

(173)  (173) Angrib ikke myndighederne. - Det er ikke vort arbejde at gøre indhug på regeringen, men at berede folk til at stå på Herrens store dag. Jo mindre angreb vi gør på myndigheder og magter, des mere arbejde vil vi gøre for Gud. . . . ret

(173)  Så længe sandheden bliver forsvaret, skal dette arbejde gøres i Jesus ånd. Hvis Guds folk ikke har fred og kærlighed med arbejdet, vil de arbejde frem til et stort tab, et uopretteligt tab. Sjæle drives fra Kristus, også efter at de er kommet i forbindelse med Hans arbejde. ret

(173)  Vi skal ikke afsige dom over dem som ikke har haft de anledninger og privilegier vi har haft. Nogle af disse vil komme til himlen før dem, som har haft et stort lys, men som ikke har levet op til lyset. ret

(173)  Hvis vi ønsker at overbevise ikke-troende at vi har den sandhed som helliger sjælen og forvandler karakter, må vi ikke anklage dem voldsomt for deres fejl. Derved tvinger vi dem til konklusionen at sandheden ikke gør os venlige og høflige, men grove og rå. ret

(173)  Nogle som let farer op, er altid parat til at tage krigsførelsens våben op. I prøvelsestider vil de vise at de ikke har funderet deres tro på den solide klippe. . . . ret

(173)  Lad Syvende-dags adventister ikke gøre noget, der viser dem som lovløse og ulydige. Lad dem holde alle selvmodsigelser ude af deres liv. Vort værk skal proklamere sandheden, og efterlade problemerne til Herren. ret

(173)  Gør alt i jeres kraft for at genspejle lyset, men sig ikke ord som vil irritere eller provokere. - manuskript 117a, 1901. ret

(173)  Præsentere sandheden på en voldsom måde. - På det sidste har du frembragt sandheden på en voldsom måde, brugt den som om den var en plage. Dette har ikke forherliget Herren. (174) Du har givet folk af Guds Ords rigdomme, men din måde har været så fordømmende at de har vendt sig fra dem. Du har ikke undervist i sandheden på den måde som Kristus underviste. Du bringer den på en måde som ødelægger dens indflydelse. . . . . Dit hjerte behøver at blive fyldt med Kristi omvendende nåde. - Brev 164, 1902. ret

(174)  Bring sandheden med nænsomhed. - Lad enhver prædikant lære at bære evangeliets sko. Han som er beslået med fredens evangeliums udrustning, vil vandre som Kristus vandrede. Han vil være i stand til at tale de rigtige ord, og sige dem i kærlighed. Han vil ikke forsøge at hjemsøge Guds sandhedsbudskab. Han vil behandle ethvert hjerte med ømhed, indse at Ånden vil indprente sandheden hos dem som er modtagelige for guddommelige indtryk. Han vil aldrig være vildsom i sin optræden. Ethvert ord der bliver sagt vil have en blødgørende og betvingende indflydelse. . . . ret

(174)  Når vi siger irettesættende ord, så lad os bruge al Kristus-ligende ømhed og kærlighed som er mulig, i vor stemme. Jo højere en prædikants rang er, des mere varsom bør han være i ord og handling. - manuskript 127, 1902. ret

(174)  Forbedre dig snare end at fordømme. - Alle dem, hvis hjerter er i sympati med den Uendelige Kærligheds hjerte, vil søge at forbedre sig og ikke fordømme. Kristus som bor i sjælen er et udspring der aldrig løber tørt. Hvor han bor, vil der være en overflod af godgørenhed. - Med mesteren på bjerget s. 39. (1896) ret

(174)  Den evangeliske prædiken
Enkel tale og klare udtryk.
- Herren ønsker at I skal lære at bruge evangeliets net. Mange behøver at lære denne færdighed. For at du kan få succes (175) i dit arbejde, må maskerne i nettet - anvendelse af skriften - være tætte, og få en letfattelig mening. Så får du det mest ud af at trække nettet. Gå direkte til punktet. Gør dine illustrationer selvindlysende. Uanset hvor megen kundskab et menneske har, er det til ingen nytte hvis han ikke er i stand til at viderebringe det til andre. Lad din stemme indlevelse, dens dybe følelse, gøre sit indtryk på hjerterne. Tilskynd dine studerende til at overgive sig selv til Gud. . . . . ret

(175)  Giv tydelige forklaringer, for jeg ved at der er mange som ikke forstår mange af de ting der siges til dem. Lad Helligånden forme og danne din tale, rense det fra al affald. Tal som det var til små børn, huske på at der er mange godt oppe i årene som kun er som små børn i forståelsen. ret

(175)  Vær alvorlig i bønnen og ved ihærdige anstrengelser bliver vi gode til at tale. Denne færdighed indbefatter at alle stavelser siges klart, lægger vægt og eftertryk hvor der skal. Tal langsomt. Mange taler hurtigt, og haster enhvert ord efter hinanden så hurtigt at virkningen af det de siger, går tabt. Læg Kristi ånd og liv i hvad du siger. . . . For dem som hører, bliver evangeliets Guds kraft til frelse. Overbring evangeliet i sin enkelhed. - Råd til lærere s. 253-255. (1913) ret

(175)  Prædikenen må forberedes rigtigt. - Prædikenerne der gives om den nærværende sandhed, er den vigtigste sag, og hvis disse prædikener overvejes omhyggeligt før de bringes frem for folk, hvis de tætnes så noget ikke siver ud, og ikke dækker for meget fyld, hvis Mesterens ånd kommer til udtryk, vil ingen overlades i mørke, ingen vil have grund til at klage over at de ikke har fået noget. Både talerens og tilhørernes forberedelse har megen indflydelse på resultatet. ret

(176)  (176) Jeg vil her citere nogle få ord som jeg er blevet opmærksom på lige nu: "Jeg kender altid til længden på Cannons prædiken, uanset om han har været meget hjemmefra i løbet af ugen," siger en i hans menighed. "Når der lægges særligt mærke til det, er hans prædikener af moderat længde, men det er altid umuligt for hans tilhørere at glemme de lærdomme der er i dem. Når han ikke har haft tid til at forberede, er hans prædikener urimeligt lange, og det er næsten umuligt at få noget ud af dem, som vil være til at huske." ret

(176)  En anden egnet prædikant blev spurgt hvor længe han plejede at tale. "Når jeg forbereder mig grundigt: en halv time; når det kun er delvist; en time; men når jeg går op på talerstolen uden forberedelse, er jeg mere end en time om det; faktisk ved jeg aldrig når jeg skal stoppe." ret

(176)  Her en anden god udtalelse: "En god hyrde," siger en forfatter, "bør altid havde overflod af materiale til sit manuskript, og dette skal være behersket. Beherskelsen skal være hans iver, som han må lede, ordne og moderere. Hans manuskript som er fyldt af materiale, er hans tanker fuld af nyttig kundskab, og han bør altid være parat til at give sin hjort næring." - Brev 47, 1886. ret

(176)  Pas på den åndelige fordøjelse. - "Jeg er ikke så glad for at gå over en halv time," sagde en trofast og alvorlig forkynder, som helt sikkert aldrig gav sine tilhører det som ikke kostede ham forberedelse. "Jeg ved at hos nogle er den åndelige fordøjelse kun svag, og jeg vil være ked af det, for mine tilhørere at bruge den anden halve time på at glemme hvad jeg har sagt allerførst, eller ønske at jeg ville stoppe når jeg har givet dem lige så meget som de kan bære. " - Brev 47, 1886. ret

(176)  Skær ned på dine prædikeners længde. - Nogle af dine lange prædikener vil have langt bedre virkning på (177) folk hvis du deler dem op i tre. Folk kan ikke fordøje så meget; deres sind kan slet ikke gribe det, og de bliver trætte og forvirrede over at få så meget materiale bragt foran sig i en prædiken. To tredjedele af sådanne prædikener går tabt, og forkynderen er udtømt. Der er mange af vore prædikanter som går galt i dette. Resultatet for dem er ikke godt; for de trætte i hjernen og føler at de bærer tunge byrder for Herren og har en vanskelig tid. . . . . ret

(177)  Sandheden er så anderledes i karakter og arbejde fra de vildfarelser der forkyndes fra populære talerstole, at når den bringes for folk første gang, overbebyrder det dem. Det er stærk føde og bør deles skønsomt ud. Selvom nogle mennesker er hurtige til at gribe tanken, er andre langsomme til at fatte nye og vækkende sandheder som indbefatter store ændringer og bringe et kors ved hvert skridt. Giv dem tid til at fordøje de forunderlige sandheder i budskabet du frembærer dem. ret

(177)  Forkynderen bør bestræbe sig på at få folks forståelse og sympati. Flyv ikke for højt, hvor de ikke kan følge med, men giv sandheden punkt for punkt, langsomt og tydeligt, giv nogle få essentielle punkter, så vil de være som et søm der fæstnes på et sikkert sted af Mesteren som er ved mødet. Hvis du stopper hvor du skal, så giver du dem ikke mere end de kan fatte og få gavn af, de vil blive ivrige efter at høre mere, og der vil interessen holdes oppe. - Brev 39, 1887. ret

(177)  Ry for at være en interessant taler. - Læg al den entusiasme du kan, i dit arbejde. Lad dine prædikener være korte. Der er to grunde til dette: En er at du kan få ry for at være en interessant taler. En anden (178) at du bevarer et godt helbred. - Brev 112, 1902. ret

(178)  Prædikener med friske tanker. - Træt aldrig tilhørerne med lange prædikener. Dette er ikke klogt. I mange år har jeg arbejdet efter dette punkt, forsøgt at få vore brødre til at prædike mindre, og hellige deres tid og styrke på at gøre vigtige sandhedspunkter tydelige, for ethvert punkt vil angribes af vore modstandere. Enhver som er knyttet til arbejdet bør have friske tanker; . . . . og bring alt overhoved muligt, ved takt for forudseenhed, ind i dit arbejde som interesserer dine tilhører. - Brev 48, 1886. ret

(178)  Brug sandheden i hjertet. - Lad der i enhver tale der gives, være en henvendelse med sandhed til hjertet så hvem som helst der hører kan forstå, og således kan mænd, kvinder og unge blive opmærksome på Gud. - Vidnesbyrd til prædikanter s. 258. (1896) ret

(178)  Nemt at forstå. - Prædik ordet så det vil være nemt at forstå. Bring folk direkte til Jesus Kristus, i hvem deres håb om evigt liv centrer sig. . . . . Idet du bringer dem Guds Ord, så bring det i en enkel form fårene vil vokse, og efter en tid vil du få høsten. Frøene der er sået er dit arbejde; frøenes opvækst er Herrens guddommelige arbejde. - Brev 34, 1896. ret

(178)  Praktisk gudsfrygt i alle prædikener. - Det er vanskeligere at nå menneskers hjerter i dag end det var for tyve år siden. De mest overbevisende argumenter kan bringes, og alligevel virker synderne langt fra frelsen som aldrig før. Prædikanter bør ikke forkynde prædiken efter prædiken over doktrinære emner alene. Praktisk gudsfrygt bør finde sted i enhver prædiken. - Review and Herald, 23. april 1908. ret

(179)  (179) Forkynd virkeligheden i budskabet. - Ved en bestemt lejlighed, da Betterton, den berømte skuespiller, spiste sammen med Dr. Sheldon, ærkebiskoppen for Canterbury, sagde ærkebiskoppen til ham: "Fortæl mig venligst, Mr. Betterton, hvorfor at dine skuespil tiltrækker dine tilhører så mægtigt, ved at tale om fantasifulde ting." "Min herre," svarede Betterton, "med passende underdanighed for Deres Nåde, så lad mig fortælle at årsagen er tydelig; det ligger alt sammen i entuisiamens kraft. Vi på senen siger forkerte ting, som om de var virkelige; og I på talerstolen siger de virkelige ting, som om de er forkerte." - Råd til lærere s. 255. (1913) ret

(179)  Intet kompromis. - Vi skal ikke krybe sammen og undskylde verden at vi fortæller dem sandheden: vi bør foragte hemmeligholdelse. Bred jeres farver ud for at møde menneskers og engles sag. Lad det kunne forstås at Syvende-dags Adventister ikke går på kompromis. I jeres anskuelser og tro må der ikke være den mindste skygge af vaklen: verden har ret til at vide hvad der venter os. - manuskript 16, 1890. ret

(179)  Vort verdensomspændende budskab - Vi er eet i tro på Guds fundamentale sandheder. . . . Vi har et verdensomspændende budskab. Guds bud og Jesu Kristi vidnesbyrd er byrden i vort arbejde. - Brev 37, 1887. ret

(179)  Prædiken for en vækkelse. - Omvendelse, omvendelse, var budskabet der lød ud fra Johannes Døber i ørkenen. Kristi budskab til folket var: "Hvis I ikke omvender, skal I alle gå tabt på samme måde." Lukas 13,5. Og apostlene blev pålagt at forkynde overalt at mennesker skal angre sig. ret

(179)  Herren ønsker at Hans tjenere i dag skal forkynde det gamle evangelium, sørge over synd, anger og bekendelse. Vi ønsker gammeldags prædikener, gammeldags (180) skikke, gammeldags fædre og mødre i Israel. Der arbejdes slidsomt, udholdende, alvorligt og klogt for synderen, indtil han indser at han er en overtræder af Guds lov, og skal udvise anger mod Gud og troen mod Herren Jesus Kristus. - Udateret manuskript 111. ret

(180)  Trøstende og kraftfuld forkyndelse. - I bør have en klar forståelse for evangeliet. Det religiøse liv er ikke et mørkt og sørgeligt liv, men et fredfyldt og glædeligt liv i forening med kristuslignende værdighed og hellig højtidelighed. Vor Frelser har ikke opmuntret os til at gemme på tvivl, frygt og bange anelser; dette bringer ikke lindring for sjælen og bør snarere irettesættes end værdsættes. Vi kan få usigelige glæder og herlighedens fylde. Lad os bortlægge vor afgudsdyrkelse og studere Guds ord mere kontinuerligt. Hvis vi nogensinde har brug for at Helligånden er med os, hvis vi nogensinde har haft brug for at forkynde i Åndens tilkendegivelse, så er det netop nu. - manuskript 6, 1888. ret

(180)  Et muntert budskab af den nærværende sandhed. - Nu, lige nu, skal vi proklamere den nærværende sandhed, i forvisning og kraft. Slå ikke en bedrøvende tone an; syng ikke begravelsessange. - Brev 311, 1905. ret

(180)  Hvordan der forkyndes ved katastrofer. - Opløft dem som er nedbøjede. Betragt problemer som forklædte velsignelser, genvordigheder som velgerninger. Virk på en måde som vil bringe håbet til at spire i stedet for at bringe fortvivlelse. - Vidnesbyrdene bd. 7, s. 272. (1902) ret

(180)  Travlhed medfører matte prædikener. - Hvordan kan du forvente at der skal være kraft i din virksomhed, når du skynder dig fra det ene til det andet og når du har så meget at gøre, så du ikke kan få tid til at tale med Gud? Grunden til at så mange af vore prædikanter holder matte, livløse taler, er den at de tillader en mangfoldighed af (181) verdslige ting at optage deres tid og opmærksomhed. - Vidnesbyrdene bd. 7, s. 251. (1902) ret

(181)  Undgå svage prædikener. - Korte, tydeliggjorte pointer, undgå helt at springe rundt, dette vil være af største fordel. Gud vil ikke at du skal være udtømt for energi før du kommer til mødet, hverken med at skrive eller med nogen anden beskæftigelse, for er du træt i hovedet giver du en meget ufuldstændig prædiken til folk. Læg dine bedste kræfter i arbejdet og lad ikke den mindste dumhed af ufuldkommenhed kunne ses i nogle af dine anstrengelser. ret

(181)  Hvis du på nogen måde er træt og udkørt, så forsøg, for Kristi skyld, ikke at give en prædiken. Lad en anden, som ikke så udkørt tale, kort til punktet, eller giv en bibellæsning; noget andet end syge prædikener. Dette vil skade mindre de steder hvor alle er troende, men hvor sandheden skal proklameres for et folk, som ikke tror, må taleren forberede sig selv på opgaven. Han må ikke springe rundt i Bibelen, men give en klar og sammenhængende prædiken, vise at han forstår de punkter han vil gøre. - Brev 48, 1886. ret

(181)  Kunstige prydelser. - Gud kalder ikke evangeliets prædikanter til at strække sig selv ud over deres rammer for kunstneriske udsmykkelser, stræbe efter menneskers pris og bifald, være ivrige efter et tomt intelligent og veltalende show. Lad prædikantens mål være at søge Bibelen omhyggeligt, så de ved mest muligt om Gud og Jesus Kristus, hvem de er sendt af. Jo klarere prædikanter erkender Kristus, og griber Hans ånd, des mere kraftfuldt vil de forkynde den simple sandhed som Kristus er centreret om. - Review and Herald, 24. marts, 1896. ret

(182)  (182) "Veltalende" prædikener. - Prædikanten kan blive meget himmelske, ved poetiske beskrivelser og fantasifulde fremstiller som behager sanserne og giver fantasien næring, men som ikke berør dagliglivets erfaring, de daglige fornødenheder; bringer de sandheder ind i hjerter som er af vital betydning. Behovene her og nu, de nuværende prøvelser, behøver øjeblikkelig hjælp og styrke - troen der virker ved kærlighed og renser sjælen, ikke ord som ikke har reel indflydelse på den levende daglige vandring i praktisk kristendom. Prædikanten kan tro at han med sin fantasifulde veltalenhed har gjort store ting, ved at give Guds hjord føde; tilhørerne kan tro at de aldrig før har hørt om så skønne temaer, de aldrig har set sandheden klædt på i et så smukt sprog, og sådan som Gud blev præsenteret for dem i Sin storhed, mærkede de en glød af varme. Men grunden til al den henrykkelse, er begrundet i disse fantasifulde fremstillinger. Der kan være sandheder, men for ofte er de ikke føde der vil styrke dem til dagliglivets kampe. - manuskript 59, 1900. ret

(182)  Introducere sideliggende emner. - Brødre bør ikke føle at det er en dyd at stå lidt udenfor, fordi de ikke ser alle de mindre punkter i præcis det samme lys. Hvis de går ind for de grundlæggende sandheder, bør de ikke adskille sig og strides om ting af mindre betydning. At dvæle ved forvirrende spørgsmål, som stort set ikke har vital vigtighed, kan drage tankerne bort fra vitale sandheder der frelser sjælen. Brødre bør være meget modne med at anspore til disse side spørgsmål, som de ofte ikke selv forstår, og pointere at de ikke kendes som sandhed og at de ikke er væsentlige for frelse. . . . ret

(182)  Jeg er blevet vist at det er fjendens påfund (183) at splitte menneskers sind til dunkle og uvæsentlige pointer, noget der ikke er åbenbaret helt eller ikke er væsentligt for frelse. Dette gøres til et spændende tema, den "nærværende sandhed," skønt al udforskning og antagelser kun tjener til at gøre sagen mere dunkel og forvirrer nogle mennesker som burde søge efter harmoni gennem sandhedens helligelse. - Udateret Manusskrift 111. ret

(183)  Forkynd de prøvende sandheder. - Hvis vi lader sindet gå sin egen vej, vil der være utallige pointer der udskiller sig, som de mennesker kan diskutere som gør Kristus til deres håb, og som elsker sandheden i oprigtighed, og alligevel fastholder andre meninger over emner som ikke er af virkelig betydning. Disse ustabile spørgsmål bør ikke bringes frem til fronten, og udtrykkes offentligt, men bør, hvis nogen fremholder dem, tages i stilhed og uden stridigheder. . . . . ret

(183)  En ædel helliget, åndelig medarbejder vil kunne se i de store sandheder, der udgør det højtidelige budskab der skal gives til verden, at der er god grund til at holde alle mindre uenigheder fortiet, snarere end at bringe dem frem og være genstand for stridigheder. Lad sindet dvæle ved det store forløsningsarbejde, Kristi snarlige genkomst, og Guds bud; og det vil vise sig at der er føde nok for tankerne i disse emner, der tager al opmærksomhed. - Review and Herald, 11. sep. 1888. ret

(183)  Stemmen i den prædiken der gives. - Tal kort, styr din stemme, [* Se også s. 665-670, "Evangeliearbejderens stemme."] læg al medleven og melodi med ind du kan, og denne frygtelige udmattelse som kan komme ved lange, og forhalede prædikener vil kunne undgås. . . . ret

(183)  Meget af prædikens virkning går, tabt ved den måde den bringes på. Taleren glemmer ofte at han er Guds budbringer, og at (184) Kristus og englene er i tilhørerskaren som lyttere. Hans stemme bør ikke løftes op i et højt leje, råbe sandheden ud som en basun; for dette er mere nervøsitet end en stille og rolig ånd og kraft fra Helligånden. Kristus, den største Lærer verden nogensinde har kendt, var rolig, alvorlig og indtryksfuld i Sine prædikener. Han er vort eksempel i alle ting. - Brev 47, 1886. ret

(184)  Voldelige gestikulationer. - Herren kalder dig til at forbedre dig afgjort i din måde at bringe sandheden på. Du har ikke brug for at være sensationel. Forkynd Ordet, som Kristus, Guds Søn, forkyndte Ordet. Voldelige gestikulationer forringer indtrykkene meget som sandheden ville gøre på menneskehjerterne, og formindsker kræften i Guds Ånds tilkendegivelser. De udvisker de højtidelige indtryk om Guds ord, som hellige engle ønsker skal være på sindene. . . . . ret

(184)  Men broder, Herren har givet mig et budskab til dig. Evangeliets tjener er engageret i et meget højtideligt og helligt arbejde. Ved ethvert møde hvor der undervises i Guds ord, er englen til stede, og dem som leder disse møder skal arbejde med den højtidelighed som Kristus udviste i Sin undervisning. Den rette form må sættes på enhver præsentation af bibelsandhed. - Brev 366, 1906. ret

(184)  Kristus centeret for budskabet
Jesus Kristus det store center for opmærksomhed
Den tredje engels budskab påberåber at det fjerde buds sabbat bliver præsenteret, og denne sandhed må bringes frem for verden; men det store center for opmærksomhed, Jesus Kristus, må ikke lades ude af den tredje engels budskab. . . . ret

(185)  (185) Synderen må altid se hen mod Golgata; og med et lille barns enkle tro, må han hvile i Kristi fortjenester, acceptere Hans retfærdighed og tro på Hans barmhjertighed. Medarbejdere for sandhedens sag bør overbringe Kristi retfærdighed. - Review and Herald, 20. marts, 1894. ret

(185)  Opløft Kristus - Kristus den korsfæstede, Kristus den opstandne, Kristus, den himmelfarne, Kristus i Hans tilkommelse, bør således mildne, glæde og fylde prædikantens sind at han vil fremholde disse sandheder for folket i kærlighed og med dyb alvor. Da vil prædikanten tabes af syne, og Jesus vil blive åbenbaret. ret

(185)  Ophøj Kristus, I som underviser folket; ophøj ham i prædiken, i sang, i bøn! Sæt alle kræfter ind på at lede forvirrede, forvildede, fortabte sjæle hen til "Guds Lam". Løft ham op, den opstandne frelser, og sig til alle som hører: Kom til ham som har elsket os "og gav sig selv hen for os". Lad frelsens videnskab være hovedemnet i hver prædiken, temaet i hver sang. Lad den få udtryk i hver bøn. Lad det ikke blive indført i forkyndelsen som noget tillæg til Kristus, som er Guds kraft og Guds visdom. Tal livets ord, og fremstil Jesus som den bodfærdiges håb og enhver troendes faste borg. Vis de besværede og modløse fredens vej og forkynd Frelserens nåde og fuldkommenhed. - Evangeliets tjenere s. 159, 160 (n 114-115). (1915) ret

(185)  I enhver prædiken - Flere end vi tror, længes efter at finde vejen til Kristus. De, som forkynder det sidste budskab om nåde, bør huske at Kristus skal ophøjes som syndens tilflugt. Nogle prædikanter mener at det ikke er nødvendig at prædike omvendelse og tro, fordi de anser det for givet at deres tilhørere kender evangeliet og at man, for at kunne holde deres opmærksomhed, (186) må tale om emner af anden art. Men mange mennesker er i sørgelig grad uvidende om frelsens plan; de behøver mere undervisning om dette overordentlig vigtige emne end om noget andet. ret

(186)  Teoretiske foredrag er uundværlige for at få folk til at se hvordan sandhedens kæde led for led forener sig til et fuldkomment hele; men aldrig bør der nogensinde holdes et foredrag uden at Kristus og Han korsfæstet, bliver fremholdt som det der udgør evangeliets grundvold. Prædikanterne ville kunne påvirke flere hjerter hvis de dvælede mere ved praktisk Gudsfrygt. - Evangeliets tjenere s. 158, 159 (n 113-114). (1915) ret

(186)  Forkynd Kristus af erfaring - Det bør være enhver budbringers byrde at sætte Kristi fylde frem. Når den frie gave af Kristi retfærdighed ikke overbringes, er prædikenerne tørre og åndsløse; fårene og lammene får ikke føde. Paulus siger: "Min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis." Der er godt gods i evangeliet. Jesus er det levende center for alt. Sæt Kristus ind i enhver prædiken. Lad der blive dvælet ved Jesu Kristi dyrebarhed, barmhjertighed og herlighed indtil Kristus er formet inden i, herlighedens håb. . . . . . ret

(186)  Lad os samles om det som vor egen erfaring har åbenbaret for os af det dyrebare hos Kristus, og bringe det til andre, som en dyrebar perle der glimter og skinner. Således vil synderen blive tiltrukket til Ham som er fremstillet som den Øverste blandt titusinde og den Eneste helt rigtige. Golgatas kors er for os et pant på evigt liv. Troen på Kristus betyder alt for den oprigtigt troende. Jesu fortjenester sletter overtrædelserne bort, og iklæder os retfærdighedens klædning vævet på himlens vævestol. Livets krone præsenteres for os som (187) hædersbeviset der gives i slutningen af kampen. Disse dyrebare sandheder skal sættes frem i form af levende karaktertræk. - Review and Herald, 19. marts, 1895. ret

(187)  Temaerne i vore prædikener. - Dette er vort tema - Kristus korsfæstet for vore synder, Kristus oprejst fra de døde, Kristus vor mellemmand for Gud; og i nær forbindelse med dette er Helligåndens embedsarbejde, Kristi repræsentant, sendt ud med guddommeligkraft og gave til mennesker. - Brev 86, 1895. ret

(187)  Hans forudeksistens. - [* Se også s. 613-617, "Urigtig fremstilling af guddommen."] Hans komme for anden gang i herlighed og kraft, Hans personlige guddommelighed, Hans hellige lov opløftet, er de temaer der skal dvæles ved i enkelhed og kraft. - Brev 83, 1895. ret

(187)  Et bekræftende budskab. - Frembær et bekræftende budskab med en bestemt stemme. Løft ham op, Golgatas menneske, højere og endnu højere. Der er kraft i at ophøje Kristi kors. . . . ret

(187)  Kristus skal forkyndes, ikke i stridigheder, men bekræftende. Tag dit standpunkt uden stridigheder. Lad ikke dine ord på noget tidspunkt være usikkert. Ordet fra den levende Gud skal være fundamentet for vor tro. Sammel de stærkeste bekræftende udtalelser op om den forsoning Kristus gjorde for verdens synder. Vis nødvendigheden af denne forsoning og fortæl mænd og kvinder at de må blive frelste hvis de vil angre og vende tilbage til deres loyalitet mod Guds lov. Sammel alle bekræftelser og beviser, der kan gøre evangeliet til frelsens glædelige tidevandsbølge for alle som tager imod og tror på Kristus som en personlig Frelser. - Brev 65, 1905. ret

(187)  Prædiken som Kains offer. - Mange af vore prædikanter har blot prædiket, idet de har fremholdt emner på en argumenterende måde og næsten ikke nævnt (188) Genløserens frelsende kraft. Deres vidnesbyrd indeholdt ikke noget om Kristi frelsende blod. Deres offer lignede Kains offer. han bragte Herren jorden frugt, som i og for sig var antagelig for Gud. Frugten var sikkert god, men det som var kraften i offeret - blodet af det slagtede lam, en fremstilling af Kristi blod - det manglede. Sådan er det med prædikener som ikke indeholder Kristus. Prædikener af denne art stikker ikke menneskene i hjertet; de leder ikke nogen til at spørge: hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Af alle bekendende kristne bør syvendedags adventisterne være de første til at ophøje Kristus vor verden. - Evangeliets tjenere s. 156 (n 112). (1915) ret

(188)  På en klar og simpel måde. - Prædikanter behøver at have en mere klar og enkel måde at præsentere sandheden på, som den er i Jesus. Deres egne sind må omfavne den store frelsesplan mere til fulde. Så kan de føre tilhørernes tanker bort fra jordiske ting til åndelige og evige. Der er mange som ønsker at vide hvad de må gøre for at blive frelst. De behøver en klar og tydelig forklaring på hvilke skridt er nødvendige for omvendelse, og der bør ikke gives en prædiken uden at en del af talen tydeliggør vejen som syndere må gå på for at komme til Jesus og blive frelst. De bør pege dem hen til Kristus, som Johannes gjorde det og med rørende enkelthed, deres hjerter glødende af Kristi kærlighed, sagde: "Se Guds lam, som bærer alverdens synd." Der må gøres stærke og alvorlige appeller for at synderen må angre sig og blive omvendte. - Review and Herald, 22.feb. 1887. ret

(188)  Sandheden som den er i Jesus. - Fremhold de enkle lærdomme som Kristus gav. Fortæl beretningen om hans liv i selvfornægtelse og opofrelse, hans fornedrelse og død, hans opstandelse og himmelfart, hans midlergerning (189) i himlen for syndere. I enhver forsamling er der sjæle som Herrens Ånd virker på. Hjælp dem til at forstå hvad som er sandhed; bryd livets brød til dem; henled deres opmærksomhed til livsvigtige spørgsmål. ret

(189)  Mange røster forfægter vildfarelse; lad din røst forfægte sandheden. Fremhold emner som vil være ligesom grønne græsgange for fårene i Guds hjord. Led ikke fårene ud i ødemarker hvor de ikke vil være nærmere de levende vandes kilde end de var før de hørte dig. Fremhold sandheden som den er i Jesus, og klargør de krav som loven og evangeliet stiller. Fremhold Kristus, som er vejen sandheden og livet, og tal om hans magt til at frelse alle som kommer til ham. Vor frelses Ophavsmand går i forbøn for sit folk, ikke som én som beder for at bevæge Faderen til at vise barmhjertighed, men som én sejrherre som gør krav på det han har vundet ved sin sejr. Han kan til fuldkommenhed frelse alle som kommer til Gud ved ham. Gør denne kendsgerning meget klar. ret

(189)  Dersom ikke prædikanterne tager sig i agt, vil de dølge sandheden under menneskelig udsmykning. Lad ingen prædikant tro at han kan omvende sjæle ved veltalende prædikener. De som underviser andre, må bede Gud om at fylde dem med sin Ånd og sætte dem i stand til at ophøje Kristus som synderens eneste håb. Blomstrende taler, behagelige historier eller upassende anekdoter overbeviser ikke synderen. Menneskene lytter til den slags ord ligesom de ville lytte til en fornøjelig sang. Det budskab synderen bør høre, er "Således har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enbårne, for at den som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv." - Evangeliets tjenere s. 154, 155 (n 111). (1915) ret

(189)  Kristi kærlighed opløftet. - For at nedbryde fordommenes og forhærdelsens barrierer, må Kristi kærlighed have del i enhver prædiken. Få (190) mennesker til at vide hvor meget Jesus elsker dem, og hvilke beviser Han har givet dem for Sin kærlighed. Hvilken kærlighed kan lignes med den Gud har udvist over for mennesket, ved Kristi død på korset? Når hjertet er fyldt med Jesu kærlighed, kan dette overbringes til folk, og det vil påvirke hjerterne. - Brev 48, 1886. ret

(190)  Korsets fundament i enhver prædiken. - Kristi offer som en soning for synd er den store sandhed, som alle andre sandheder samler sig om. For at kunne blive rigtig forstået og værdsat må enhver sandhed i Guds Ord, fra første Mosebog til Johannes' Åbenbaring, studeres i det lys som strømmer ud fra korset på Golgata. Jeg henviser jer til det store, herlige fundament om miskundhed og genfødelse, frelse og forløsning - Guds Søn ophøjet på korset. Dette må være grundlaget i enhver tale som vore prædikanter holder. - Evangeliets tjenere s. 315 (n 234-235). (1915) ret

(190)  Kristus og Hans retfærdighed. - Kristus og Hans retfærdighed - lad dette være vor platform, livet i vor tro. - Review and Herald, 31.aug. 1905. ret

(190)  Den tredje engels budskab i sandhed. - Flere har skrevet til mig, og spurgt mig om budskabet retfærdiggørelse ved tro er den tredje engels budskab, og jeg har svaret: "Det er den tredje engels budskab i sandhed." - Review and Herald, 1.april 1890. ret

(190)  Det viser en opløftet Frelser. - Dette budskab var at bringe mere klarhed for verden om den opstandne frelser, ofret for hele verdens synder. Jeg fremlagde retfærdiggørelse ved tro i visheden; det fik folket til at modtage Kristi retfærdighed, som har givet sig udslag ved lydighed til alle Guds bud. Mange har mistet Jesus af syne. De behøvede at have deres øjne rettede mod hans guddommelige person, hans fortjenester, og hans uforanderlig kærlighed (191) til den menneskelige familie. Alt kraft er lagt i hans hænder, så han må uddele frugtbare gaver til mennesker, tildele de gratis gaver af hans egen retfærdighed til den hjælpeløse menneskelige repræsentant. Det er budskabet som Gud har befalet der skal gives til verden. Det er den tredje engels budskab, der skal forkyndes med høj stemme, og ledsages med udgydelsen af hans Ånd i stort mål. ret

(191)  Den opstandne Frelser skal vise sig i sit virkningsfulde arbejde som det slagtede Lam, siddende på tronen, for at uddele de frie pagtomfattende velsignelser Det fortrin han døde for, var at købe de sjæle fri der vil tro på ham. Johannes kunne ikke udtrykke den kærlighed i ord; den var så dyb, så bred; han kaldte på hele menneskeslægten for at se det. Kristus beder for menigheden deroppe i den himmelske forgård, beder for dem, som Han betalte indløsningsprisen for, ved hans eget livsblod. Århundreder, lange perioder, kan aldrig formindske virkningen af dette sonoffer. Budskabet om hans nådes evangelium blev givet til menigheden i klare og tydelige linier, så verden ikke længere skulle sige at Syvende dags Adventister taler om loven, for loven selv lærer ikke eller tror Kristus. ret

(191)  Virkningen af Kristi blod blev foræret til folket med friskhed og kraft, så folkets tro må lægges støttende på dette blods fortjenestfuldhed. .... ret

(191)  I årevis har menigheden set på mennesker og forventet meget af fra mennesker, men ser ikke på Jesus, i hvem vort håb for evigt liv er samlet. Derfor gav Gud et vidnesbyrd til hans tjenere der overbragte sandheden som den er i Jesus, hvilket er den tredje engels budskab, i klare, tydelige linier. - Vidnesbyrd til prædikanter s. 91-93. (1896) ret

(191)  Kristus vs. bodsøvelser. - Når den tredje engels budskab forkyndes som det burde, følger der kraft med dets (192) proklamationer, og det påvirker, og denne påvirkning bliver der. Den må følges op af guddommelig kraft, ellers vil den ikke udrette noget. . . . ret

(192)  Bodsøvelser, spægelse af legemet, konstant bekendelse af synd, uden oprigtig anger; faste, højtider, og ydre ceremonier, som ikke er ledsaget af sand helligelse - lige meget hvad er alt dette er uden værdi. Kristi offer er tilstrækkeligt; Han gør et helt, fyldestgørende offer for Gud; og menneskelig anstrengelse uden Kristi fortjenester er værdiløs. . . . ret

(192)  Frelsesplanen blev ikke forstået som det der blev bragt til mennesket i guddommelig kraft, for at menneskelige bestræbelser kan lykkedes. . . . . ret

(192)  Uden den forvandlende proces som alene kan komme gennem guddommelig kraft, den oprindelige tilbøjelighed til synd efterlades i al sin styrke i hjertet, smedes der nye lænker, pålægges et slaveri der aldrig kan brydes ved menneskelig kraft. - Review and Herald, 19. aug. 1890. ret

(192)  Et budskab fra den nærværende sandhed. - Vi takker Gud af hele hjertet, at vi har et dyrebart lys at bringe folk, og vi glæder os over at vi har et budskab for denne tid, som er nærværende sandhed. Efterretningerne at Kristus er vor retfærdighed, har bragt lindring til mange, mange sjæle, og Gud siger til Sit folk: "Gå fremad." - Review and Herald, 23. juli, 1889. ret

(192)  Et budskab til menighederne og nye marker. - Prædikanterne skal forkynde Kristus i hans fylde både i menighederne og på nye steder for at tilhørerne kan få en forstandig tro. Folket må oplyses om at Kristus er deres frelse og retfærdighed. Satans overlagte hensigt er at afholde sjæle fra at tro på Kristus som deres eneste håb; for Kristi blod som renser fra al synd, har virkning kun (193) for dem som tror på dets fortjeneste. - Evangeliets tjenere s. 162 (n 116). (1915) ret

(193)  Nogle lytter til den sidste prædiken. - Gud ønsker at lede menneskesindet bort fra den overbevisning, som hviler på logik, til en overbevisning, som er dybere, højere, renere og herligere. Menneskelig logik har ofte næsten slukket det lys som ifølge Guds vilje skulle skinne med klare stråler for at overbevise menneskene om at naturens Herre er værdig til al ros og ære fordi han er alle tings Skaber. ret

(193)  Nogle forkyndere begår den fejl at lade deres prædikener udelukkende bestå af argumenter. Der findes sådanne som lytter til sandhedens teori og gribes af de beviser som fremholdes; og hvis Kristus så bliver fremstillet som verdens Frelser, så vil den sæd som sås, måske spire og bære frugt til Guds ære. Men ofte bliver Golgatas kors ikke fremholdt for folket. Nogle hører måske den sidste prædiken de nogen sinde vil komme til at høre og hvis den gyldne anledning forspildes, så er den spildt for altid. Var Kristus og hans frelserkærlighed blevet forkyndt sammen med sandhedens teori, så kunne disse måske været vundet over på hans side. - Evangeliets tjenere s. 157, 158 (n 113). (1915) ret

(193)  Profetisk forkyndelse der fængsler opmærksomheden
Henled opmærksomheden til profetierne.
Kristi efterfølgere skal forene sig i stærke bestræbelser for at henlede verdens opmærksomhed til de hurtigt opfyldende profetier i Guds ord. - manuskript 38, 1905. ret

(193)  Profetien alene har svaret til tænkende folks spørgsmål. - De profetier, som den store JEG ER har nedfældet i sit ord, og som danner led efter led i begivenhedernes kæde fra evigheden i det svundne til evigheden forude, fortæller os, hvor vi befinder os i dag i (194) historiens gang, og hvad der kan ventes i fremtiden. Alt, hvad det profetiske ord har forudsagt ville ske indtil dette øjeblik, er gået over i historien, og vi kan være forvissede om, at alt, hvad der endnu hører fremtiden til, vil indtræffe, når tiden er inde. ret

(194)  I dag forkynder tidernes tegn, at vi står på tærsklen til store og alvorlige begivenheder. Alt i verden er i oprør. Frelserens profeti om de begivenheder, der skal ske forud for hans komme, går i opfyldelse for vore øjne. Han sagde: "I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter ..... Thi folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der." ret

(194)  Nutiden er af overvældende betydning for alle dem, der lever. Statsoverhoveder og statsmænd, mennesker i store og ansvarsfulde stillinger, tænkende mænd og kvinder fra alle samfundslag har opmærksomheden rettet imod de begivenheder, der sker omkring os. De lægger mærke til de forhold, der råder mellem nationerne. De bemærker, at hele situationen på denne jord skærpes og tilspidses, og er klar over, at der er noget stort og betydningsfuldt i anmarch at verden er på randen af en kolossal krise. ret

(194)  Bibelen og Bibelen alene anbringer disse ting i deres rette perspektiv. Her åbenbares de sidste store scener i vor jords historie begivenheder, som allerede kaster deres skygger foran sig, og lyden af dem får jorden til at skælve og menneskenes hjerte til at bæve af frygt. - Profeter og Konger, s. 536, 537 (dk 259). (1916) ret

(194)  Giv basunen en bestemt lyd. - Der er mange som ikke forstår profetierne vedrørende disse dage, og de må have lys. Det er (195) både vagtfolk og lægfolks pligt at give basunen en bestemt lyd. Vær alvorlig, "råb højt, spar ikke, opløft din røst, ligesom en basun, og vis Mit folk deres overtrædelser, og Jakobs hus deres synder." - Brev 1, 1875. ret

(195)  Samles om klare profetiske sandheder. - De sidste dages farer er over os, og i vort arbejde skal vi advare folk for den fare de er i. Lad ikke de højtidelige scener som profetien har åbenbaret være urørte. Hvis vort folk er halvt opvågnede, hvis de forstår nærheden af begivenhederne skildret i Åbenbaringen, ville en reformation blive udrettet i vore menigheder, og mange flere ville tro budskabet. ret

(195)  Vi har ingen tid at spilde; Gud kalder på os for at vi skal vogte os mod sjæle, som dem, der må aflægge et regnskab. Fremskynd nye principper, og fyld op med den knivskarpe sandhed. Det vil være som et tveægget sværd. Men vær ikke for hurtig til at diskutere. Der vil blive stunder hvor vi må stå tavse og indse Guds frelse. Lad Daniel tale, lad Åbenbaringen tale, hvad der er sandt. Men fra hvilken side emnet end overbringes, opløft Jesus som håbets midtpunkt, "Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne." - Vidnesbyrd til prædikanter s. 118. (1896) ret

(195)  På en frisk og indtryksfuld måde. - Lad ikke undervisningen ske på en tør og abstrakt måde, hvilket har været undervisningsmetoden i alt for mange tilfælde, men bring Guds Ords sandheder på en frisk og virkningsfuld måde. . . . . ret

(195)  Åbenbaringsbogen må åbnes for folk. Mange kan have lært at den er en beseglet bog; men den er kun beseglet for dem som forkaster lys og sandhed. Den sandhed den indeholder må forkyndes, så folk (196) kan få anledning til at berede sig for de begivenheder som snart skal komme for dagen. Den tredje engels budskab må overbringes som det eneste håb for en fortabt verdens frelse. - Brev 87, 1896. ret

(196)  Tre budskaber vigtige. - Det tema som har størst betydning er den tredje engels budskab, der omfavner den første og anden engels budskaber. Alle bør forstå de sandheder disse budskaber indeholder og demonstrere dem i dagliglivet, for dette er essentielt for frelsen. Vi skal studere alvorligt, og under bøn, for at forstå disse store sandheder; og vor kraft til at lære og forstå, vil belastes til det yderste. - Brev 97, 1902. ret

(196)  Profetien er fundamentet for vor tro. - Prædikanterne bør fremholde det troværdige profetiske ord som grundlaget for syvendedags-adventisternes tro. Profetierne i Daniels bog i Johannes' Åbenbaring bør studeres omhyggeligt, og i forbindelse dermed disse ord: "Se Guds Lam, som bærer alverdens synd!" ret

(196)  Det 24. kapitel i Mattæus' evangelium bliver vist mig gang på gang som noget alles opmærksomhed skal henledes til. Vi lever i den tid da forudsigelse i dette kapitel opfyldes. Lad vore prædikanter og lærere forklare disse profetier for dem som de underviser. Lad dem i deres foredrag, udelade ting som er af mindre betydning, og fremholde de sandheder som vil være afgørende for sjæles skæbne. - Evangeliets tjenere s. 148 (n 106). (1915) ret

(196)  Sandheder der vedrører alle levende i dag. - Vi skal forkynde verden Åbenbaringens store og højtidelige sandheder. Disse sandheder komme ind i Guds menigheds mål og principper. En velsignelse skal lyses over dem som giver denne lysning en passende opmærksomhed. Velsignelsen er udlovet (197) for at opmuntre til studiet af denne bog. Vi skal på ingen måder blive trætte af at se i den, fordi den tilsyneladende har mystiske symboler. Kristus kan give os forstand. . . . . ret

(197)  Der bør gøres et nøjere og mere ihærdigt studie af åbenbaringen, og gøres en alvorligere præsentation af de sandheder den indeholder - sandheder som vedrører alle som lever i disse sidste dage. - manuskript 105, 1902. ret

(197)  Et budskab til hele verden - Synet som Kristus overbragte til Johannes, overbringer Guds bud og troen på Jesus, skal endeligt forkyndes til alle nationer, folkeslag, og tungemål. Menighederne, fremstillet ved Babylon, er fremstillet som faldne fra deres åndelige oplysning for at blive en forfølgende kraft mod dem der holder Guds bud og har Jesu Kristi vidnesbyrd. Hos Johannes er denne forfølgende kraft vist med horn ligesom et lam, men taler ligesom en drage. - Vidnesbyrd til prædikanter s. 117. (1896) ret

(197)  Modtage menighedens respons. - Bror ___'s møder var der stor tilslutning til, og folk lyttede til hans ord med fortryllet interesse; interessen fortsatte fra først til sidst. Med sin bibel i hans hånd, og baserede alle sine argumenter på Guds ord, opridsede Bror ___ Daniels og Åbenbaringens profetier for dem. Hans egne ord var få; han lader skriftstederne selv forklare sandheden for folk. Efter at have givet dem sandheden, ville Ældre ___ drage en anskuelse fra sin forsamling. "Nuvel," ville han sige, "dem som ser sandheden i det, som jeg siger, ræk jeres hænder op"; og som svar raktes mange hænder op. Jeg kan dårligt genfortælle jer den interesse hans arbejde har skabt. - Brev 400, 1906. ret

(198)  (198) Moderne indstilling over for den profetiske sandhed. - Ligesom tidligere blev den jævne forkyndelse af Guds ord mødt med spørgsmålet: "Har måske nogen af rådsherrerne troet på ham, eller nogen af farisæerne?" Da man blev klar over, hvor vanskeligt det var at gendrive de argumenter, som var baseret på de profetiske tidsperioder, var der mange, som formanede folk til ikke at granske profetierne; de tilføjede, at de profetiske bøger var forseglede og ikke skulle forstås. Tusinder af mennesker, som nærede ubetinget tillid til deres præster, ville ikke lytte til advarslen, og andre turde ikke tilstå, at de var blevet overbevist om sandheden, for de var bange for at blive "udelukket af synagogen". Det budskab, som Gud havde givet for at prøve og rense menigheden, åbenbarede kun alt for tydeligt, at der var sørgeligt mange, som satte deres lid til verden og ikke til Kristus. De bånd, som bandt dem til jorden, var stærkere end de bånd, der bandt dem til Himmelen. De foretrak at lytte til den verdslige visdoms røst, og ignorerede det hjerteransagende sandhedens budskab. - Den store strid s. 380 (dk 338/ca. 316). (1888) ret

(198)  Fortrolig med enhver linie i den profetiske historie - De unge mænd som ønsker at hellige sig til forkyndergerningen eller som allerede har gjort det, bør sætte sig ind i enhver side af profetisk historie og i enhver undervisning som Kristus har givet. - Evangeliets tjenere s. 98 (n 71). (1915) ret

(198)  Større lys på profetierne. - Større lys vil skinne på alle profetiens store sandheder, og de vil blive set med friske øjne og i stråleglans, fordi Retfærdighedens Sol klare stråler vil oplyse det hele. ret

(198)  Tror vi at vi kommer til kriserne, at vi lever i de sidste scener af jordens historie? Vil vi nu vågne op og udføre arbejdet som denne tid kræver, eller vil vi vente indtil de ting vi har præsenteret vil komme over os? - manuskript 18, 1888. ret

(199)  (199) Profetierne er allerede gjort tydelige. - Herren ønsker at alle skal forstå Hans forudseende handlinger nu, lige nu, i den tid vi lever i nu. Der må ikke være lange diskussioner, præsentere nye teorier om de profetier som Gud allerede har gjort klare. Nu skal dette store værk, som tankerne ikke må ledes bort fra, være vor personlige sikkerhed i Guds øjne. Er vore fødder på tidsaldrenes klippe? Skjuler vi os selv i vort eneste tilflugtssted? Stormen kommer, ubarmhjertig i sit raseri. Er vi rede til at møde den? Er vi ét med Kristus ligesom Han er ét med Faderen? Er vi Guds arvinger og medarvinger sammen med Kristus? Arbejder vi i fællesskab med Kristus? - manuskript 32a, 1896. ret

(199)  Lær Kristi lektier - Apostlen viderebringer en højtidelig opgave til enhver evangeliets tjener. Han bringer dem i orden for Gud og Herre Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde, og forkynde Ordet, og de skal ikke være partiske, blot kun på grund af profetier og skrifternes argumenterende dele; men de største og vigtigste lektier som skal gives os er dem vi har fået af Jesus Kristus selv. - manuskript 13, 1888. ret

(199)  Holde os tilbage uden at fordunkle sandheden
Den stærkeste føde er ikke for børn.
- Lad sandheden bringes frem sådan som den er i Jesus, linie for linie, forskrift for forskrift, lidt her og lidt der. Tal om Guds kærlighed i ord der er nemme at forstå. Bibelsandheden, overbragt i Jesu ydmyghed og kærlighed, vil have en sigende indflydelse på manges sind. ret

(200)  (200) Mange sjæle hungrer efter livets brød. Deres råb er: "Giv mig brød; giv mig ikke en sten. Det er brød jeg mangler." Giv disse fortabte og hungrende sjæle føde. Lad vore prædikanter have i tanke, at den stærkeste mad ikke gives til børn, som ikke kender sandhedens første grundsætninger, sådan som vi tror dem. Til enhver tid har Herren haft et særligt budskab til folk for den tid; sådan har vi et budskab til folk i denne tid. Men når vi har så mange ting at sige til dem, kan vi tvinges til at tilbageholde noget af det for en tid, fordi folk ikke er parat til at modtage det nu. - Review and Herald, 14. okt. 1902. ret

(200)  Bered jorden før frøene lægges i. - Tro ikke at det er din pligt i en virksomhed på et nyt sted at straks sige til folket: Vi er syvendedags-adventister; vi tror at den syvende dag er sabbat, vi tror at sjælen ikke er udødelig. Dette vil ofte bygge en mægtig skranke mellem dig og dem du ønsker at nå. Når anledning gives, så tal til dem om lærdomspunkter som I kan enes om. Dvæl ved nødvendigheden af praktisk gudsfrygt. Giv dem bevis på at du er en kristen, som ønsker fred og at du elsker deres sjæle. Lad dem forstå at du er samvittighedsfuld. Derved vil du vinde deres tillid og der vil blive tid nok til at tale om læresætninger. Vind hjertet og bered jordbunden og så derefter sæden, idet du på en kærlig måde fremholder sandheden som den er i Jesus. - Evangeliets tjenere s. 119, 120 (n 86). (1915) ret

(200)  Pas på at tilhørerne ikke lukker ørerne. - Sidste nat da jeg sov, var det som om jeg var til et møde med mine brødre, og lyttede til én der talte som med autoritet. Han sagde: "Mange sjæle, som er virkelig uvidende om de sandheder de får præsenteret for sig, vil deltage ved dette møde. De vil lytte og (201) blive interesseret, fordi Kristus drager dem. Samvittigheden fortæller dem at de hører rigtigt, for Bibelen er grundlaget. Der er brug for den allerstørste omsorg når der arbejdes med disse sjæle. ret

(201)  Pres ikke disse folk fra begyndelsen med vor tros mest ubehagelige træk, for at I ikke skal lukke deres ører. Disse ting kommer som en ny åbenbaring. Lad sådanne dele af sandheden komme til dem så de kan fatte det og vurdere. Skønt det virker fremmed og nyt, vil mange indse det med glæde og se det i nyt lys som spredt ud over Guds ord. Blev sandheden derimod overbragt i en så stor målestok at de ikke kunne tage i mod den, ville nogle gå bort, og aldrig komme igen. Og mere end dette, de ville give forkert billede af sandheden. - Generalkonferensen Bulletin, 25. feb. 1895. ret

(201)  Lidt her og lidt der. - Dem som er blevet oplært i sandheden ved forskrift og eksempel, bør vise et stort hensyn mod andre, som ikke har haft nogen kendskab til skrifterne uden den inspiration prædikanter og menighedsmedlemmer har givet, og har fået traditioner og fabler som bibelsandhed. De overraskes når sandheden fremstilles; det er som en ny åbenbaring for dem, og de kan ikke bære at have hele sandheden, i hele sin storslåethed for sig på én gang. Alt er nyt og fremmed og ligner slet ikke det som de har hørt fra deres prædikanter, og for det meste vil de tro hvad prædikanter har fortalt dem, at syvende-dags adventister er hedninge og tror ikke Bibelen. Lad sandheden blive fremstillet, som den er i Jesus, linie for linie, forskrift for forskrift, lidt her og lidt der. - Udatered manuskript 79. ret

(201)  Tag ét punkt ad gangen. - Guds ords lærere skal ikke tilbageholde et eneste af Guds (202) råd, så folk ikke skal være uvidende om deres pligt og ikke forstå hvad Guds vilje er med dem, og snuble og falde i fordærv. Men så længe sandhedens lærer er fremstiller evangeliet pålideligt, så lad ham aldrig hælde en masse ud, som han ikke forstår, fordi det er nyt for dem og svært at forstå. Tag ét punkt ad gangen, og gør dette ene punkt tydeligt, tal langsomt og med klar stemme. Tal på en sådan måde, at folk kan se forholdet er mellem det ene punkt og de andre vitalt betydningsfulde sandheder. .... Det vil være vanskeligt at skabe fordomme hos dem, der søger sandheden som en skjult rigdom, hvis taleren skjuler sig selv i Kristus; for så vil han åbenbare Kristus, og ikke sig selv. - manuskript 39, 1895. ret

(202)  Dvæl ved bekræftende sandheder. - Dvæl ikke ved de negative tvivlsspørgsmål der dukker op, men læg jer bekræftende sandheder på sinde, og befæst dem med megen studium og alvorlig bøn, og hjertehelligelse. Hold jeres lamper ordentlige og brændende; og lad klare stråler skinne frem, så mennesker, der ser jeres gode gerning, kan ledes til at forherlige jeres Fader som er i Himlen. ret

(202)  Den Store Lærer har hele sandhedens oversigtskort i sin hånd, men han lukkede det ikke helt op for sine disciple. Han åbnede kun de emner op for dem, som var nødvendige for deres vej frem mod himlen. Der var mange ting om hans visdom, han var tavs om. Ligesom Kristus tilbageholdt mange ting fra sine første disciple, vidende at det var umuligt for dem at forstå dem, på samme måde tilbageholder han mange ting fra os i dag, vidende om vor fatteevne. - Review and Herald, 23.april 1908. ret

(203)  (203) Planer om sandheds-undervisning
Kristi lignelser og symboler.
- Vi bør forsøge at følge Kristi eksempel nøjere, den store Hyrde, idet han arbejdede med sin lille gruppe af disciple, og sammen med dem og med folk studerede det Gamle Testamentes skrifter. Hans virksomme embedsførelse bestod ikke kun i at prædike, men også i at uddanne folket. I det han passerede igennem landsbyerne, kom han i personlig kontakt med folk i deres hjem, underviste og tjente efter deres fornødenheder. Folkeskarerne, som fulgte ham, blev større, når han kom til at gunstigt sted. Så benyttede han anledningen til at tale til dem og forenkle sine prædikener ved brug af lignelser og symboler. - Brev 192, 1906. ret

(203)  Anvend illustrerende oversigter. - I har gransket meget i hvordan sandheden gøres interessant, og de illustrationer I har lavet er fuldstændig i overensstemmelse med arbejdet der skal fremføres. Disse kort er forbilledlige for folk. I har lagt et stort arbejde i at udarbejde disse bemærkelsesværdige illustrationer. Og de har en markant virkning, når de i sandhedens forsvar, vises for folk. Herren bruger dem til at indprente sindene. Jeg har fået klar og udtrykkelig belæring om at illustrerende kort skal bruges i sandhedsudbredelsen. Og disse illustrationer bør gøres endnu mere virkningsfulde ved ord, der viser vigtigheden af lydighed. - Brev 51, 1902. ret

(203)  Profetier læres ved enkle, billige kort. - Brugen af kort er den mest effektive måde at forklare profetierne på, med hensyn til fortiden, nutiden og fremtiden. Men vi skal gøre vort arbejde så enkelt og billigt så muligt. Sandheden skal forklares i sin enkelhed. Vi skal under ingen omstændigheder følge eksemplet (204) i ydre opvisninger som verden sætter. - manuskript 42, 1905. ret

(204)  God brug af passende planer. - Ældre S gør en indsats i Oakland nu. .... Han har rejst sit telt på et centralt sted og har sikret sig god akustik, bedre end vi kunne forvente. ret

(204)  Bror S er en klog evangelist. Han taler med et barns enfoldighed. Han bringer aldrig tågetale ind i sine prædikener. Han prædiker direkte fra Ordet, lader Ordet tale til alle klasser. Han stærke argumentation er det gamle og det nye testamenters ord. Han søger ikke efter ord der blot vil indprente folk med hans lærdom, men han bestræber sig på at lade Guds ord tale direkte til dem, med klar og tydelig udtalelse. Hvis nogen afviser budskabet, må de afvise Ordet selv. ret

(204)  Bror S dvæler især ved profetierne i Daniels bog og Åbenbaringen. Han har gjort meget ud af fremstillingerne af dyrene i disse bøger. Disse dyr er fremstillet af papmaché, og ved god opfindsomhed, kan de komme frem for forsamlingen på rette tidspunkt. På den måde holder han folks opmærksomhed, medens han taler sandheden til dem. Ved denne indsats vil hundredevis blive ledt til en bedre bibelforståelse, end de nogensinde har haft før, og tror på at der vil ske mange omvendelser. - Brev 326, 1906. ret

(204)  Et sundt pædagogisk princip. - Ældre S' medarbejdere mindede mig om arbejdtsindsatsen i 1842 til 1844. Han bruger Bibelen, og Bibelen alene, for at bevise sandhedsværdien i hans argumenter. Han viser et tydeligt "Så siger Herren." Hvis nogen modsætter sig hans ord, tydeliggør han at de ikke har deres kamp med ham. ret

(205)  (205) Han har store livagtige fremstillinger af dyrene og symbolerne i Daniel og Åbenbaringen, og disse bringes frem på rette tid for at illustrere hans kommentarer. Ikke et uforsigtigt eller unødigt ord slipper ud af hans læber. Han taler med magt og højtideligt. Mange af hans tilhørere har aldrig før hørt prædikener af så alvorlig art. De udviser ingen overfladiskhed, men en højtidelig æresfrygt synes at hvile over dem. - Brev 350, 1906. ret

(205)  Katolikker tiltrækkes af symboler. - Ældre S vækker en god interesse ved hans møder. Folk fra alle klasser kommer for at høre, og for at se de livagtige figurer han har af Åbenbaringens dyr. Rigtig mange katolikker kommer for at høre ham. - Brev 352, 1906. ret

(205)  Metoder til det afsluttende arbejde - Jeg er fornøjet ved den måde som vor bror (Ældre S) har brugt sin begavelse og taktfølelse på. Han fremskaffer passende illustrationer til de emner han bringer - fremstillinger som er overbevisende. Sådanne metoder vil blive brugt mere og mere i det afsluttende arbejde. - manuskript 105, 1906. ret

(205)  Unge mænd studerer hvordan symbolsandhederne fremstilles. - Herren har arbejdet med Ældre S, lært ham hvordan folk skal have dette sidste advarselsbudskab. Hans metode at fremstille Bibelens ord, beviser sandheden for denne tid, og hans brug af symbolerne i Åbenbaringen og Daniel er virkningsfulde. Lad de unge mænd lære for deres liv, hvad sandhed er, og hvordan den skal fremstilles. Vi lever i de sidste dage af den store kamp; sandheden alene vil sikre os i denne trængselstid. Vejen bør beredes for ældre S for at han kan give budskabet, og vore unge mænd bør deltage i hans aftensmøder. - Brev 349, 1906. ret

(206)  (206) Arbejdere skal lægge snedige planer. - Lad Guds arbejdere vise taktfølelse og talent, og lægge snedige planer for at viderebringe dem lyset, som er nær ved, og til dem som langt borte. ... Tid er gået tabt, gyldne anledninger er ikke blevet udnyttet, fordi mænd har manglet klar, åndeligt øjesyn, og ikke har været kloge nok til at finde midler og veje hvorved de kan lægge beslag på området, før fjenden har gjort sin indtog. - Review and Herald, 24. marts, 1896. ret

(206)  Planer til at undervise, ikke underholde. - Ved brugen af vægkort, symboler og forskellige slags illustrationer kan prædikanten gøre sandheden meget klar og letfattelig. Alt sådant er nyttigt og i overensstemmelse med Guds ord; men når prædikanten i sin virksomhed bruger så mange penge, at andre ikke kan få tilstrækkelige midler fra samfundets kasse til at opholde sig på feltet, da virker han ikke i harmoni med Guds plan. ret

(206)  Virksomheden i de større byer bør drives i overensstemmelse med Kristi undervisning og ikke efter nogen scenisk fremstillingskunst. Det er ikke en teatralsk opførelse, som forherliger Gud, tværtimod, det er en fremstilling af sandheden i Kristi kærligheds kraft. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 142. (1909) ret

(206)  Historier, anekdoter, spøg og skæmt*
Se også side 640-644: "Undgå spøg og skæmt."
En ambassadør for Kristus. - Den evangelieprædikant som arbejder sammen med Gud, vil dagligt lære i Kristi skole. .... Ingen lette, spøgende ord, vil falde fra hans læber; for er han ikke en Kristi ambassadør for Kristus, der frembærer et guddommeligt budskab for fortabte sjæle? Al spøg og skæmt, al letsindighed og ubetydeligheder (207) er smertefuldt for den Kristi korsbærende discipel. Han er betynget af den byrde han nærer for sjæle. Hans hjerte er hele tiden draget i bøn til Gud, efter hans nådegave, så han kan være en pålidelig forvalter. Han beder om at blive holdt ren og hellig, og nægter så at falde upåagtet i fristelse. ret

(207)  Han giver agt på formaningen: "Men ligesom han, der kaldte jer, er hellig, således skal også I være hellige i al jeres færd, thi der står skrevet: "I skal være hellige; thi jeg er hellig." .... .Ved at holde sig tæt til sin Mester får han ordene fra ham, han giver folk. Løfte som Kristi løfter, elske som Kristus elsker, arbejde som Kristus arbejder, han går omkring og gør godt. Han prøver med alle sine kræfter at han ved forskrift og eksempel må lede andre til et renere, helligere og ædlere liv. - Review and Herald, 21.jan 1902. ret

(207)  Efterlad et højtideligt indtryk. - Prædikanter skal ikke forkynde menneskers anskuelse, ikke fortælle anekdoter, vise teateragtige skuespil, ikke udstille selvet; men de skal forkynde Ordet, som om de var i nærheden af Gud og Herre Jesus Kristus. Lad dem ikke bringe letsindighed ind i prædikantgerningen, men lad dem prædike Ordet på en måde der efterlader det højtideligste indtryk hos tilhørerne. - Review and Herald, 28.sep. 1897. ret

(207)  Indprent fremmede med sandhedens karakter. - Det er Guds vilje at alle dele af hans tjene skal føres på en ordentlig og passende måde, som vil indprente de fremmede som er til stede, såvel som dem der kommer regelmæssigt, med sandhedens ophøjede og forædlende karakter og dens kraft til at rense hjertet. ret

(207)  I sit forsyn indprenter Gud, mennesker til at deltage ved vore lejrmøder og gudstjenester. Nogle kommer af nysgerrighed, andre for at kritisere eller latterliggøre. Ofte (208) er de overbevist om synd. Ord sagt i kærlighed gør et varigt indtryk på dem. Hvor omhyggeligt bør disse møder da ikke gennemføres. Det der bliver sagt bør være myndigt, så Helligånden kan gøre aftryk på tankerne. Den taler som er styret af Guds Ånd har en hellig værdighed, og hans ord er en smag af liv til liv. Lad der ikke indføres upassende illustrationer eller anekdoter i prædikerne. Lad de talte ord være til opbyggelse for tilhørerne. - Brev 19, 1901. ret

(208)  Kristi illustrationer bruges. - Hans [Kristi] nådebudskab lød forskelligt for at kunne nå ud til hans tilhørere. Han "skulle vide at styrke de trætte med ord"; thi Hans ord var livsalige, for at han på den mest tillokkende måde kunne lede mennesker til sandhedens skatkammer. Han havde indfølingsevne til at møde de forud indtagne sjæle og overraske dem med billedtale, som fangede deres opmærksomhed. ret

(208)  Ved fantasiens hjælp nåede han ind til hjertet. Hans eksempler stammede fra dagliglivets begivenheder, og skønt de var ganske enkle, ejede de en vidunderlig dyb betydning. Fuglene i luften, liljerne på marken, hyrden, sæden og fårene, med disse emner skildrede Kristus den udødelige sandhed, og sidenhen, når hans tilhørere tilfældigvis mødte noget af dette i naturen, huskede de på hans ord. De billeder, Kristus brugte, gentog bestandig hans lære. - Den store mester s. 254 (dk 164). (1898) ret

(208)  Forklejne budskabet. - Vi ønsker ikke at miste denne missions særlige hellighed, med at tjene folk i ord og lære. Det er Prædikantens opgave at sige sandhedens ord til folk, højtidelig, hellig sandhed. Nogle har for vane at lægge anekdoter ind i deres prædikener, som har tendens til at fornøje og bortlede (209) tilhørernes tanker for det hellige ord, som de arbejder med. Sådanne burde tænke over at de giver Herrens ord til folk. For mange illustrationer har ikke en rigtig indflydelse; de formindsker den hellige værdighed, som altid bør fastholdes når Guds Ord fremholdes for folk. - Review and Herald, 22.feb. 1887. ret

(209)  Meget grov foder. - Der er mennesker der står bag talerstolen som hyrder, vedkender at give flokken føde, når fåret sulter efter livets brød. Der er langtrukkende prædikener, der i udpræget grad er lagt på andre historier; men tilhørernes hjerter er ikke berørt. Nogles følelser kan være rørt, de kan fælde nogle få tårer, men deres hjerter er ikke brudte. Herren Jesus har været til stede, da de fik overbragt det der kaldes prædikener, men deres ord var fattige på himlens dug og regn. De beviser at de salvede der er beskrevet af Zakarias (se kapitel 4) ikke har tjent for dem, så de kan tjene andre. Når de salvede tømmer dem selv gennem de gyldne rør, flyder den gyldne olie ud af dem selv til de gyldne skåle, for at flyde videre til lamperne, menighederne. Dette er arbejdet for enhver sand helliget tjener fra den levende Gud. Herren Gud fra himlen kan ikke bifalde meget af det der er bragt fra talerstolen fra dem, der bekendende taler Herrens ord. De indskærper ikke tanker der vil blive til en velsignelse for dem der lytter. Der er sat en tarvelig, meget tarvelig føde foran folk. - Vidnesbyrd til prædikanter s. 336, 337. (1896) ret

(209)  Fremmed ild. - Formålet med jeres præstegerning er ikke at underholde. Det er ikke kun at give informationer, ikke kun at overbevise forstanden. Forkyndelsen af ordet bør appellere til forstanden og (210) bibringe kundskab, men det omfatter mere end dette. Prædikantens hjerte må nå tilhørernes hjerter. Nogle har fået en forkynderstil der ikke har en rigtig indflydelse. . . . ret

(210)  Prædikanten bruger fremmed ild når han blander historieberetninger ind i hans prædikener. . . . I møder mennesker af alle slags sindelag, og når du behandler det Hellige Ord, må du udvise alvorlighed, respekt og ærbødighed. Giv ikke indtryk af at du er en billig og overfladisk taler. Lug alle historieberetningerne ud af dine prædikener. Forkynd Ordet. Du vil have flere neg at bringe Mesteren hvis du hele tiden havde forkyndt Ordet. Du forstår kun lidt af sjælens store behov og længsel. Nogle kæmper med tvivl, næsten i fortvivlelse, næsten håbløst. . . . ret

(210)  Gud er krænket når Hans repræsentanter fornedrer sig til at bruge billige og spøgende ord. Sandhedens sag er vanæret. Mennesker bedømmer hele personen de hører på, og sandhedens fjender vil få det meste ud af hans fejl. - Brev 61, 1896. ret

(210)  Hungre efter livets brød. - Hold dine historier for dig selv. Folk er ikke sjælshungrende efter dette, men de ønsker livets brød, det ord der lever og forbliver for evigt. Hvad er rajgræs over for hveden? - Brev. 61, 1896. ret

(210)  Må overbevise de tabte på grund af billig nonsens. - Efter at der er blevet gjort et godt arbejde, er dem som er blevet vækket til en fornemmelse for synd, blive oplært i at gribe fat i Herrens arm. Men hvis de gode indtryk der er givet, ikke følges op af sande, alvorlige anstrengelser, vil der ikke kunne udrettes noget godt for stedse. Resultatet kan være meget anderledes, om et ønske om (211) underholdning ikke splitter tankerne fra at betragte de alvorlige sager. . . . . ret

(211)  Underholdning skal ikke indvæves i Skriftens undervisning. Sker dette, mister tilhørerne, der er underholdt af nogle billigt nonsens, deres byrde for at blive overbevist. Anledningerne går forbi, og ingen drages af kærlighedens snore til frelseren. - manuskript 83, 1901. ret

(211)  Fri af billig og tarvelige udtryk. - Sandhedens budskaber skal holdes helt fri fra billige og tarvelige ord fra menneskers påfund. Derved vil disse tilhørernes hjerter få kraftfulde indtryk, eller den billige og tarvelige udtryk vil give dem indflydelse. Prædikanter skal være Guds talerør, og de må udrydde alle udtryk fra deres tale som er billige og tarvelige. Lad dem være omhyggelige så de ikke under deres prædikener vanærer Gud ved at skabe latter. ret

(211)  Vort budskab er højtideligt og helligt, og vi må våge og bede. Ordene der bliver sagt må være af en sådan karakter at Gud, gennem dem, kan gøre indtryk i hjerte og sind. Lad evangeliets tjenere blive helliget ved sandheden. - Brev 356, 1906. ret

(211)  Falske prøver og menneskegjorte normer.
Undervis i grundlæggende sandheder.
- Dem som vil arbejde i ord og lære, bør være fast funderede i sandheden før de bemyndiges til at gå ud i marken og lære andre. Sandheden må bringes, ren og uforfalsket til folk. (212) Det er den tredje engels budskab som frembærer den sande prøve til folk. Satan vil lede mennesker til at lave falske fremstillinger, og derved søge at skjule værdien af sandhedens budskab, og sætte det ud af kraft. ret

(212)  Guds bud, som næsten har været helt universelt, bliver ugyldiggjort, er den prøvende sandhed for denne tid. . . . . Tiden kommer hvor alle dem som dyrker Gud vil skille sig ud ved dette tegn. De vil kendes som Guds tjenere, ved dette mørke på deres alliance med himlen. Men alle menneskegjorte prøver vil splitte sindet fra de store og vigtige læresætninger der udgør den nærværende sandhed. ret

(212)  Det er Satans ønske og plan at bringe dem ind blandt os som vil gå til store yderligheder - snæversynede mennesker, som er kritiske og skarpe, og meget stædige på deres egne opfattelser af hvad sandhed er. De vil være strenge, og vil søge at gennemtvinge strenge pligter, og gå langt i sager af mindre betydning, medens de forsømmer de tungere sager i loven - Guds dom, barmhjertighed og kærlighed. På grund af arbejdet fra nogle få personer af denne klasse, vil alle sabbatsholdere betragtes som fanatiske og farisæiske. Sandhedens arbejde vil, på grund af disse gerninger, blive betragtet som opmærksomhed uværdig. ret

(212)  Gud har et særligt arbejde at gøre for erfarne mennesker at gøre. De skal vogte Guds sag. De skal se at Guds arbejde ikke er betroet mennesker, som føler det som deres privilegium at handle efter deres egen selvstændige bedømmelse, og forkynde hvad de behager, og ikke stå til ansvar for nogen for deres undervisning eller arbejde. Lader vi denne selvtilstrækkelighed herske i vor midte, vil der ikke være overensstemmende handlinger, ingen enighed i ånden, ingen sikkerhed for arbejde, og ingen sund vækst i arbejde. Der vil være falske lærere, onde medarbejdere som ved indsmigrende (213) fejl, vil drage sjæle bort fra sandheden. Kristus bad om at Hans efterfølgere måtte blive eet ligesom Han og Faderen var eet. Dem som ønsker at se denne bøn besvaret, bør søge at svække den mindste tendens til deling, og prøve at fastholde enighedens ånd og kærlighed bland brødre. - Review and Herald, 29. maj 1888. ret

(213)  Små fabler er ikke et halmstrå værd. - Vi skal ikke give kaldet til dem, som har modtaget sandheden og forstår den, til hvem det er blevet gentaget igen og igen, til nogen tror han må bringe noget oprindeligt ind. Han bringer små fabler ind, som ikke er et halmstrå værd. Dette bringer han ind som prøver Gud har givet, selvom det er Satan som har oprettet dem, for at adsprede tankerne fra de sande prøver Gud har givet. - Generalkonferensen Bulletin, 16. april 1901. ret

(213)  Nye og fremmede menneskelige prøver. - Ingen skal lægge sandheden for tortur, ved at sætte en magtfuldt, mystisk konstruktion på Ordet. Derved er nogle i fare for at vende Guds sandhed til en løgn. Der er dem som i deres hjerter behøver at den guddommelige Ånds berøring. Så vil budskabet for denne tid være deres byrde. De vil ikke søge efter menneskelige prøver, for noget nyt og fremmed. Det fjerde buds sabbat er prøven for denne tid, og alle som er i forbindelse med dette store erindringsmærke skal holdes frem for folk. - Udateret Manusskrift 111. ret

(213)  Fri for menneskers antagelser. - Guds værk er et stort værk. Der er brug for kloge mænd, til at holde Bibelens grundsætninger fri fra det mindste verdslighed. Enhver medarbejder skal prøves. Paulus omtaler dem som træ, hø og halm til fundamentet. Dette repræsenterer dem, som der bringer det ind i sandheden, men som ikke er sandhed, det er endog deres egne antagelser og påfund. Hvis disse sjæle skal frelses, vil det være ved ild, (214) fordi de med god samvittighed troede at de arbejde i harmoni med Ordet. De vil blot være som brænde der samles sammen for at blive brændt. Det arbejde som burde have været rent, ophøjet og ædelt, er blevet opblandet med vildfarelser mennesker har bragt ind. Derved er sandhedens skønhed blevet ødelagt. Intet står ubesmittet frem af selviskhed. Opblandingen af disse falsknerier med Guds værk, gør at det som burde stå klart og tydeligt frem for verden, i sin praksis udgør et rod af uforenelige principper. - Brev 3, 1901. ret

(214)  Forkynd ordet - Jeg har nogle ord at sige til unge mennesker som har lært sandheden. I kan have opfindsomme tanker. I kan være ligeså dygtige som de jødiske lærer til at tage nye teorier op; men Kristus sagde til dem: "Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser." Matt. 15,9. For folk frembragte de traditioner, antagelser og fabler af alle slags. De former og ceremonier de indskærpede gjorde det helt umuligt for folk at vide hvorvidt de holdt Guds Ord eller fulgte menneskers traditioner. ret

(214)  Satan er godt tilfreds når han derved kan forvirre sindet. Lad ikke prædikanter forkynde deres egne formodninger. Lad dem søge skrifterne alvorligt, med en højtidelig erkendelse af at hvis de for doktrinerne lærer ting som ikke står i Guds ord, vil de være som dem der står repræsenteret i det sidste kapitel i Åbenbaringen. ret

(214)  Lad dem som fristes til at give efter for fantasifulde og indbildte doktriner bore dybt ned i den himmelske sandheds miner, og sikre sig rigdomme som betyder evigt liv for den der modtager det. De vil sikres dyrebare rigdomme, som studerer Guds ord med alvor, (215) for himmelske engle vil rette søgningen til. - Udateret manuskript 111. ret

(215)  Når mennesker væver med menneskelige tråde. - Når mennesker begynder at væve menneskelige tråde ind for at give nettet et mønster, har Herren ikke travlt. Han venter indtil mennesker skal lægge deres egne menneskelige påfund ned, og vil acceptere Herrens vej og Herrens vilje. - Brev 181, 1901. ret

(215)  Danne en verden af et atom. - Oh, hvor mange kunne ikke gøre et ædelt arbejde i selvfornægtelse og selvopofrelse, som er optaget i livets små ting! De er blinde og kan ikke gå langt væk. De danner en verden fra et atom og et atom af en verden. De er kommet i lavvande, fordi de ikke viderebringer andre livets vande. - manuskript 173, 1898. ret

(215)  Budskab svækkes af mennesker med een tanke. - Der var dyrebare talenter i menigheden i ___, men Gud kunne ikke bruge disse brødre, før de var omvendte. Der var nogle som havde evner til at hjælpe menigheden, men som først manglede at bringe deres egne hjerter i orden. Nogle havde bragt disse falske kriterier ind, og har gjort deres egne ideer og forestillinger til et kriterium, ophøjet sager af lille betydning til kriteriet for kristent fællesskab, og bundet tunge byrder på andre. Således er en kritisk ånd, kværuleren og splid kommet ind, som har været til stor skade for menigheden. Det indtryk ikke-troende får er at sabbatsholdende adventister var afsæt for fanatisme og yderligheder, og at deres specielle tro gør dem uvenlige, uhøflige, og med virkelig ukristen karakter. Derved har nogle få ekstremisters optræden forhindret sandhedens indflydelse at nå folk. Nogle gjorde klæde-spørgsmålet til det vigtigste, kritiske klædningsartiker andre bærer, (216) og står på spring til at fordømme enhver som ikke møder deres tanker helt og fuldt. Nogle få fordømmende billeder, fortæller at de er forbudt ved det andet bud, og at enhver ting af den slags skal udslettes. ret

(216)  Disse mennesker med een tanke ser intet andet end at presse een ting frem, som viser sig for dem. For år tilbage skulle vi imødekomme denne ånd og dette arbejde. Mennesker stod op og hævde at være sendt med et budskab der fordømte afbildninger, og talte for at alt som lignede dette skulle udslettes. De gik så langt som at fordømme pil (clocks) som havde figurer, eller "billeder," af dem. . . . . ret

(216)  Nogle få i ____ var gået så langt som at brænde billeder de var i besiddelse af, endog ødelægge noget der lignede deres venner. Skønt vi ikke havde sympati for disse fanatiske bevægelser, anviste vi at dem, som havde brændt deres billeder ikke skulle bekoste at få dem erstattet. Hvis de havde handlet i god tro, ville det være godt nok som sagen var. Men de burde ikke kræve af andre at gøre som de havde gjort. De burde ikke driste sig til at være deres brødre og søstres samvittighed. - Historiske skildringer, s. 211, 212. (1886) ret

næste kapitel