Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 27. Fra side 201ren side   tilbage

Uddannelsens forhold til Guds arbejde

(201)   »Siger I ikke: Der er endnu fire måneder, til høsten kommer? Se, jeg siger jer: opløft jeres øjne og se, at markerne er hvide til høsten. Allerede nu får den, der høster, løn og samler frugt til evigt liv, så de kan glæde sig sammen, både den, som sår, og den, som høster.«

(201)  Der er stor mangel på medarbejdere til at gå ud på missionsmarkerne, begavet med sand missionsånd, parat til at udbrede sandhedens lys midt i verdens moralmørke. Guds fjender lægger dagligt rænker for at undertrykke sandheden, og gøre menneskesjæle til slaver. De søger dagligt at ophøje den falske sabbat, og fæstne mennesker til vildfarelse, gøre mørket der dækker jorden endnu mørkere, og det tætte mørke der omgiver folk. I en tid som denne, skal da dem der kender sandheden være passive, og lade mørkets kræfter få overhånd? Skal ikke dem som tror sandheden for denne tid være lysvågen, og arbejde med en kraft der stemmer overens med den tro de giver? Skal de ikke som forstår Guds sandhed ofre alt for at vinde sjæle til Kristus, og være tro mod Guds lov? Dagen har varet længe, og natten er nær, og det er væsentligt at arbejde så længe det er dag; for natten kommer, hvor ingen kan arbejde. I en tid som denne, bør vi kun have dette mål for øje, - aktivere alle midler Gud har fremskaffet, hvorved sandheden kan sås i menneskenes hjerter. Det er med dette mål for øje at Guds ord blev sendt til verden, så det må kontrollere livet, og forvandle karakteren. Det er enhver kristens pligt at stræbe og bruge sine evner til det yderste for at sprede sandhedskundskab ud. Kristus har hvervet Sine disciple til at gå ud i verden og forkynde evangeliet for alle folkene.

(202)  (202) Med det store arbejde vi har foran os, at oplyse verden, bør vi som tror sandheden se nødvendigheden af grundig uddannelse i praktiske kundskabsgrene, og især vort behov for uddannelse i bibelsandheder. Vildfarelser af enhver karakter ophøjes nu som sandhed, og det er vor pligt at ransage det hellige ord, så vi kan vide hvad sandhed er, og kunne bringe det forstandsmæssigt for andre. Vi skal kaldes til at gøre vor tros fornuftspunkter kendt. Vi skal så frem for retsdommere og besvare vor alliance til Guds lov. Herren har kaldet os ud af verden så vi kan være vidner for Hans sandhed; og alle som er på vore rækker, unge mænd og kvinder bør oplæres til nyttige og indflydelsesrige positioner. De har ret til at blive missionærer for Gud; men de skal ikke blot være nyomvendte i uddannelse og i kendskab til Guds ord, og udøve ret mod det hellige ord, som de er udpeget til. Vi har en pinlig tydelig mangel uddannelse i alle lande blandt vore medarbejdere. Vi indser at uddannelse ikke kun er nødvendig for at udfylde hjemmelivets pligter ordentligt, men nødvendig for fremgang på alle områder.

(202)  Med det behov der er for udannelse i Guds arbejde, og for at kunne udfylde de forskellige ansvarsområder i livet, hvor taknemmelig bør vi da ikke være - at der åbner en skole i Melbourne under ledelse af troende, der tror denne tids sandhed. For at denne nye virksomhed skal kunne lykkes, for den hjælp den giver jer og jeres børn, så lad alle vore brødre og søstre tage hjerteligt fat og samarbejde med dem der bærer byrder for værket. Der skal komme lærere til jer fra Amerika i gudsfrygt og kærlighed, ikke uden offer, for at hjælpe jer i jeres møje, med at løfte sandhedens standard blandt folket. De ønsker at uddanne unge til at forstå Guds ord, så jeres børn vil kunne åbne Bibelen for andre. Det står nu tilbage for dem, som allerede er blevet (203) oplyst om sandheden i disse kolonier, at samarbejde med deres amerikanske brødres møje, vidende at hos Kristus lægges alle rasefordomme, alle nationalforskelle til side, og vi er alle brødre, engageret i at fremme Genløserens rige. Vi er alle ét i Kristus, og bør forene os hjerteligt i vor møje med at uddanne og oplære en hær af unge mænd og kvinder på en sådan måde at de vil være pålidelige, velafbalancerede kristne, kan forstå og forklare Bibelen. Karakterens renhed, tro, iver og pålidelighed hos dem som går ud i Herrens arbejde, bør være så tydelig, at andre kan se deres gode gerninger, og ledes til at forherlige vor Fader som er i himlen. Hvis vor trosbekendelse understøttes af hjertefølt fromhed, vil det være middel til godt; for derved vil sjæle påvirkes til at gå med til frelsens vilkår. Gud planlægger at Hans nåde skal tydeliggøres i den troende, som gennem de enkelte medlemmers Kristusligende karakter, kan menigheden blive til verdens lys.

(203)  Lad forældre bestræbe sig mest mulig på at sende deres børn til den skole, der snart åbner i Melbourne; for ved hjælp af denne, kan den blive til at jeres egne familiemedlemmer kvalificeres af Herren til at blive medarbejdere i Hans sag. Der er mange opåbninger for missionærer i Australien, New Zealand, og havets øer. Og det vil ikke være muligt at dække med medarbejdere fra Amerika til disse mange opåbninger. Der må uddannes medarbejdere til disse marker, som kan tage arbejdet op, og gå ud som lysbærere til mørke steder i disse lande. Der er ikke så mange som kan tage til Amerika for at få en uddannelse; og hvis de kunne, vil det ikke være bedst for dem, eller for værkets fremkomst skyld. Herren vil have oprettet skoler i dette land til at uddanne medarbejdere, der giver den nærværende sandheds værk karakter på disse nye marker, og vækker en interesse hos ikke-troende. Han vil have at I skal lave et uddannelsescenter i jeres land, hvor lovene studerende kan uddannes til (204) praktiske grene, og til bibelsandheder, så de kan beredes til værket i disse lande, redde sjæle fra Satans trældom. Der kan komme lærere fra Amerika, indtil værket kører rimeligt, og ved dette kan der dannes et nyt bånd mellem Amerika og Australien, New Zealand og havets øer.

(204)  Der er unge i disse lande, som Gud nådigt har begavet med mentale evner; men for at gøre deres bedste arbejde, må deres kræfter bruges ordentligt. De bør bruge deres Gudsgivne talenter til at få en høj skolekundskab, blive arbejdsfolk der ikke vil kunne forskrækkes, dele sandhedens ord rigtigt, være kloge på frelse. Dette talent må udvikles, og eftersom en skole er ved at oprettes her, er det bestemt ikke klogt at sende elever til Amerika med store omkostninger til følge. Arbejdet skal gøres her. Dette er missionsgrunden, og den enkelte som anses for værdig til den uddannelse vor amerikanske skoler kan give, bør få uddannelse lige her på stedet for deres fremtidige arbejde. De som har evnerne kan oplæres her, så at de tidligt kan bruge deres kundskaber i praksis, og blive agenter i Herrens hænder til at udbrede sandhedens lys.

(204)  Men pålægges ingen af jer disse ansvar, var der ingen missionsmark at gå ud på, ville det dog være nødvendigt at jeres børn blev uddannet. Uanset hvilken forretning forældrene mener passer deres børn, uanset om de ønsker at de bliver købmænd, landmænd, mekanikere, eller følger et professionelt kald, så vil de høste store fortrin fra disciplinen i en uddannelse. Jeres børn får en anledning til at studere Bibelen i skolen. De behøver at blive grundigt udstyret med vor tros begrundelser, at forstå Bibelen selv. Forstår de Bibelens sandheder, vil de være bedre rustet til at udfylde betroede stillinger. De vil værnes mod fristelser som kommer over dem fra (205) højre og venstre. Men hvis de er instrueret grundigt og helliget sig grundigt, kan de ligesom Daniel kaldes til at udfylde vigtige ansvar. Daniel var en pålidelig statsmand i Babylons hof; for han frygtede, elskede og stolede på Gud; og i fristelsens og farens stund blev han beskyttet af Guds kraft. Vi læser at Gud gav Daniel visdom, og begavede ham med forstand.

(205)  Dem som får kendskab til Guds vilje, og praktiserer Hans ords lære, vil findes som trofast, uanset hvilken betroet stilling han sættes i. Tænk over dette forældre, og sæt jeres børn der hvor de vil uddannes i sandhedens principper, hvor der vil gøres alt der kan gøres for at hjælpe dem i at vedstå deres helligelse, om de er omvendte, eller ikke-omvendte, til at påvirke dem til at blive Guds børn, og derved udruste dem til at gå ud og vende andre til sandheden.

(205)  Lad dem som har sandhedens kærlighed i deres hjerter, vurdere en sjæls værdi som Kristus døde for, i det lys der genspejlede fra Golgatas kors. Der er mange som føler sig bevæget af Guds ånd til at gå ud i Herrens vingård. De længes efter at opsøge og frelse det som er tabt. Men på grund af mangel på kundskab og disciplin, er de ikke kvalificeret til at gå ud i det ophøjede arbejde og forædle deres medmennesker. De som underviser andre, må selv lære. De må lære hvordan de skal have med menneskesind at gøre. De skal være Kristi medarbejdere, udnytte alle anledninger til at give medmennesker en Gudskendskab. For at blive Guds agenter når menneskers sind skal ophøjes fra det jordiske og sensuelle til det åndelige og himmelske, så må medarbejderne uddannes og oplæres. Når de selv bliver elever, vil de bedre kunne uddannes og oplæres. Ved at selv blive elever, vil de bedre kunne forstå hvordan andre skal undervises. De må få mental disciplin, og udøve deres gudgivne evner, få hele hjertet og sindet i gang med at tilegne kundskaber. Med Guds herlighed for øje, må de bruge al deres energi på at arbejde, og lære (206) alt hvad de kan, og blive forstandige, så at de kan bibringe andre kundskab.

(206)  Der er et stort arbejde at gøre i disse lande; og Kristi kærlighed, og kærlighed til de sjæle Han døde for, bør tvinge os til at lægge alle kræfter vi har, i at opsøge og frelse de som var tabt. Lad enhver stå som en trofast Kristi soldat og arbejde for og sammen med jeres brødre, så arbejdet kan blive til succes i jeres hænder. Lad enhver som melder sig til denne hårdt trængende virksomhed huske at skolen ikke kun er oprettet for at gavne os selv og vore børn; men for at sandhedskundskaben kan viderebringes, og fortabte sjæle kan frelses i det evige rige. Lad enhver som griber fat i dette arbejde, være opsat på at ikke svigte eller miste modet, og Herren vil udføre undere iblandt os. Hvis vi på dette tidspunkt ikke bestemmer os for at udvide og opløfte værket, og drage tilbage fordi sagerne ikke ledes efter vore egne ideer, vil Herren visselig gå forbi os, og vælge andre agenter som vil gribe fat i Hans arbejde på Sin måde, og følge Helligåndens ledelse. Oh, om enhver ville udføre sin pligt, så vor indflydelse kan forenes for Guds sags fremme!

(206)  Guds øje er over disse lande; for her vil Han sætte Sin standard og udfolde sit banner. Her på denne missionsjord, vil Han se sjæle vindes til Jesus Kristus. Han vil have at alle bekendende er sande missionærer, parat til at gå i gang, og gøre sit personlige arbejde på sit sted, og gå systemtisk til værks sammen. Han vil have at mennesker glemmer deres egne idéer og fordomme, som kun fører mørke og tvivl over deres sjæle, og gå i gang med at arbejde for dem som er ved at gå fortabt. Han vil have dem til at indrømme at intet menneske lever for sig selv. Det er når man er uopmærksom på det uselviske arbejde for andre, at mange bliver svæklinge og krøblinge i deres religiøse erfaring. Nogle som er i baggrunden, kan være langt længere fremme i Gudskundskaben, hvis de ikke havde stået adskilt fra deres brødre, (207) trådt ud af de troendes selskab, som ikke arbejder efter deres begrænsede idéer. Oh, om disse forhindrende mennesker ville miste sig selv af syne, og interessere sig selv for sjæles frelse, vil deres ubetydelige forskelle glemmes, og deres brødre vil ikke være så fremmede over for dem. Om de kom sammen, ville de ikke tale om ting som de ser som hindringer, men ville holde deres mund i tømme, og ville søge Herren i alvorlig bøn, om Hans Helligånd måtte hvile over dem, så de får en byrde for de sjæle Kristus døde for, ville de finde at deres mørke vil flyve bort, og lys og håb vil komme ind i deres sjæle. Selviskheden vil forsvinde, og de vil blive ligeså lærvillige som børn. Hårdnakkethed vil smelte bort idet de betragter Guds kærlighed, og deres hjerter vil gløde, berøres med et kul fra alteret af. Sorgerne vil forjages, og glæde vil gå i stedet; for Guds uendelige kærlighed og godhed ville være deres vidnesbyrds tema.

(207)  De som vil vinde sejr må drage sig selv ud; og den eneste ting som udretter dette store værk, er at blive yderst interesseret i andres frelse. Dette betyder ikke at du skal omvende mennesker til din arbejdsmetode, eller tvinge dem til at se tingene i det samme lys som du; men du skal prøve at vise sandheden som den er i Jesus, og arbejde på at være til velsignelse for andre, så vil Gud velsigne dig overmådeligt. Det du har gjort og gør noget for at udvide Gudsrigets grænser i at redde stakkels sjæle fra Satans undretrykkende og vildfarende åg, vil glæde hjertet, og udvide dine tanker og planer. Idet du identificerer din interesse med Kristi interesse, vil du helliggøre Gud dine talenter, evner, indflydelse og midler. Nogle af jer vil betragte det som jeres privilegium at forlade jeres hjem, så I kan arbejde på havets øer, og redde sjæle fra syndens og vildfarelsens trældom. Idet du får en ny og dybere erfaring, vil du lære hvad det vi sige at bede i (208) Helligånden; og dem som er faldet bort fra Gud vil blive krævet tilbage, og der vises større iver for at lære af Jesus, at være sagtmodig og ydmyg af hjertet, end et udpege dine brødres fejl og vildfarelser; for du accepterer Kristus som din personlige frelser i tro. Så vil du ikke komme til mødet for at fortælle om din tvivl og frygt. Du vil få noget bedre at tale om; for jeres hjerter vil forstørres, og få Kristi fred, der overgår al forstand. Dette er den erfaring at Gud vil have at I forstår i dette land.

(208)  Men for at få denne erfaring, må der tages store skridt. De metoder og planer som arbejdet udføres efter må være efter Herrens orden, ikke efter jeres personlige idéer, og resultatet opvejer mere end jeres udlæg. Missionsarbejdet vil blive mere og mere generelt, og den nidkære medarbejders eksempel, der arbejder i den rigtige retning, vil påvirke andre, og de vil også gå ud for at forkynde evangeliet. Missionsånden vil gå fra hus til hus, og brødre vil noget mere interessant at tale om end deres klager. De vil interessere sig for at vise de sandhedsjuveler frem som Bibelen indeholder, og menigheder vil oprettes, mødehuse rejses, og mange vil komme til Herrens hjælp. Brødre vil gå sammen i kærlighedens bånd, og vil erkende at deres enhed med erfarne kristne i alle dele af verden, idet de er ét i deres planer, ét i deres interessemål. Fremskridtene af dem ved værkets hoved, vil kunne mærkes af dem i dette land og i alle lande, og dem i fremmede lande vil reagere på anstrengelserne i værkets center på at følge vor store Leder; og således, ved sjæles omvendelse til sandheden, vil en masse ros hæve sig til Ham, der sidder på tronen.

(208)  Missionsarbejet i Australien og New Zealand er stadig i sin vorden; men det samme arbejde må udføres i Australien, New Zealand, i Afrika, Indien, Kina (209) og havets øer, som er blevet udrettet på hjemmemarken. Under det bestemte symbol af en engel der flyver over himlens midte, repræsenteres Guds folks arbejde. I dette arbejde samarbejder himmelske forstandvæsener med menneskeagenter, med at udbrede det sidste budskab til verdens beboere. Men menneskenes planer og arbejde holder ikke fred med Guds forsyn; for selvom nogle i disse lande hævder at tro sandheden erklærer deres indstilling: »Vi ønsker ikke Din metode, O Herre, men vor egen metode,« er der mange som beder til Gud at de må forstå hvad sandhed er. På skjulte steder græder og beder de at de må se lyset i Bibelen; og himlens Herre har hvervet Sine engle til at samarbejde med menneskeagenter til at gennemføre Hans umådelige plan, så alle der ønsker lys må beskue Guds herlighed. Vi skal følge hvor Guds forsyn åbner vejen; og når vi går frem, skal vi finde hvad Himlen har bevæget for os, forstørret arbejdsmarken langt ud over hvad vore midler og evner kan dække. Markens store behov står åben for os, vi bør appellere til alle som Gud har betroet bemidlede talenter eller evner, så de kan hellige sig selv og alt deres til Gud. Vi skal være ligeså trofaste som forvaltere, ikke kun af vore midler, men af de gaver vi har fået af nåde, så mange sjæle kan bringes under Fyrst Immanuels blodbestænkte banner. De mål og afslutninger som helligede missionærere når er meget vidtrækkende. Marken til missionsarbejde er ikke begrænset af kaste eller nationalitet. Marken er verden, og sandhedens lys skal nå ud til jordens mørke steder meget hurtigere end mange tror er muligt.

(209)  Gud har til hensigt at sætte gang i agenter i jeres eget land, der skal hjælpe med i dette store arbejde, at oplyse verden. Han planlægger at bruge jer og jeres børn som soldater til at udrette en del i denne aggressive krig imod mørkets kræfter, og du vil visselig ikke ignorere Guds velsignelse, og (210) se let på privilegiet der gælder dig! Han vil have at I går ind i kampen, kæmper sammen til Hans ære, og prøver ikke at få overherredømme, prøver ikke at ophøje selvet ved at nedvurdere andre. Han vil begave jer med sand missionsånd, som ophøjer, forfiner og forædler hvad der end røres ved, gør alle rene, gode og ædle som frivilligt kommer under dens indflydelse; for enhver agent som samarbejder med de himmelske forstandsvæsener vil udstyres med kraft ovenfra, og repræsentere Kristi karakter. Missionsånden sætter os i stand værdsætte ordene i Herrens bøn til fulde, når Han beder os om at bede: »Komme dit rige. Din vilje ske på jorden, som den sker i himlen.« Missionsånden udvider vore tanker, og gør os enige med alle som fatter Helligåndens udvidende indflydelse.

(210)  Gud vil sprede de skyer som har samlet sig om sjæle i disse kolonier, og forener alle vore brødre i Kristus Jesus. Han vil have os bundet i kristne fællesskabsbånd, fyldt med kærlighed for de sjæle Kristus døde for. »Dette er mit bud, at I elsker hinanden, ligesom jeg har elsket jer.« Han vil at vi skal være forenet i hjerte og planer til at gøre det store arbejdet der er betroet os. Brødre bør stå skulder ved skulder, forene deres bønner ved nådens trone, at de må bevæge den Almægtiges arm. Da vil himlen og jorden knyttes tæt i arbejdet, og der vil være fryd og glæde i Guds engles nærvær, når det tabte får er fundet og genoprettet.

(210)  Helligånden, som smelter og underlægger menneskehjertet vil lede mennesker til at udføre Kristi gerninger. De vil give agt på formaningen: »Sælg, hvad I har, og giv almisse! Skaf jer punge, som ikke ældes, en uudtømmelig skat i Himmlene«. Kristus gav sig selv for os, og Hans efterfølgere er pålagt at give sig selv, af deres talenter i form af midler og evner, til ham. Hvad mere kan Herren gøre for mennesker end det som Han har gjort? Og skal vi ikke aflægge Ham regnskab for (211) alt vi har og er, praktisere selvopofrelser, og selvfornægtelse? Hvis vi er Kristi disciple, vil dette gøres tydeligt for verden, ved vor kærlighed til dem som Han døde for.

(211)  Det var gennem kærlighedens ånd at evangeliet kom til jer, og til alle mennesker som kender til Gud. Vi er ikke kun pålagt at beundre mennesker som Gud har brugt, og ønske om vi har sådanne mennesker nu, men vi skal overgive os selv til at blive brugt af Gud som Hans menneskelige agenter. Det var Hans Ånd som inspirerede dem til arbejde, og i dag kan Han overmådelig give Sine medarbejdere samme mod, iver, alvor og helligelse. Det var Jesus som gav disse mænd nåde og kraft, sjælsstyrke og udholdenhed, og Han er villig til at gøre det samme for enhver som vil være en sand missionær.

(211)  Gud har påbegyndt værket i dette land, og menigheden må gå sammen med de himmelske intelligensvæsener, vise hellig aktivitet, og udøve deres kræfter til at få større virkning til at frelse sjæle og ære Gud. Vi som har set sandhedens lys, kaldes til at hjælpe med i dets udbredelse, og vække til større ansvarlighed for det missionsarbejde der skal udføres inden for vore grænser; og det er enhver sjæls pligt at samarbejde med dem som vil fremme arbejdet. Lad enhver søge at trække i lige snore med Kristus. Lad os skjule vore veje i Guds veje, så alle uoverensstemmelser må ophøre, så Kristi karakter kan repræsenteres i venlighed, overbærenhed, selvfornægtelse, sagtmodighed, ydmyghed og kærlighed. Lad alle slutte sig hjerteligt op om at gøre alt de evner for at støtte den skole der nu er ved at blive oprettet; for i Guds hænder er det middel til at uddanne medarbejdere, der spreder sandhedens lys over folk. Hvem vil være på Herrens side? Hvem vil nu se det arbejde der gøres, og udrette det? — Supplement til The Bible Echo, 1. september, 1892.

næste kapitel