Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 43. Fra side 331ren side   tilbage

Pas på efterligninger

(331)  (331) Nogle værdsætter lærte mænds selskab højere end fællesskab med himlens Gud. Lærte mænds udtalelser menes ikke at højere værdi end den højeste visdom der åbenbares i Guds ord. Men når vantroen løfter sit hoved så stolt op, ser Himlen ned på menneskers tomme og intetsigende tanker; for mennesket er i sig selv tomhed. Hele menneskets fortjeneste, al deres moralske værdighed er ganske enkelt deres gennem Jesu Kristi fortjeneste. Hvad er da de største mennesketanker og spekulationer som et menneske nogen sinde har tænkt? Alligevel sætter mennesker deres menneskelige slutninger foran Guds åbenbarede vilje, og viser verden det som de hævder er højere visdom, end den Evige visdom. De vil med deres ørkesløse indbildninger, bringe himlens husholdning ned for at passe deres egne tilbøjeligheder og ønsker.

(331)  Den store Gud har en lov hvorved Hans riges styres, og dem som træder på den lov vil en dag finde at de er medgørlige over for deres retningslinjer. Midlet til lovovertrædelse er ikke at erklære loven for ophævet. At ophæve loven vil være at vanære den, og foragte Lovgiveren. Lovovertræderens eneste udvej er hos Herre Jesus Kristus; for gennem den enbårne søns nåde og forsoning, kan synderen frelses og loven håndhæves. Det menneske som viser sig frem for verden som storhedens forunderlighed, og samtidig træder på Guds åbenbarede vilje, iklæder mennesker ære og taler om naturens fuldkommenhed. De maler et meget smukt billede, men det er en illusion, og indsmigrer et bedrag; for de vandrer i gnisterne af deres egen optænding.

(331)  De, som fremsætter det doktrin, som er i modstrid med Bibelens, ledes af den store frafaldne engel, som blev kastet ud af Guds sale. Før hans fald blev der skrevet om ham: ”Du var indsigtens (332) segl, fuld af visdom og fuldkommen i skønhed. I Eden, Guds have, var du; alle slags ædelsten var din klædning. . . . Du var en salvet, skærmende kerub; jeg gjorde dig dertil; på Guds hellige bjerg var du; du vandrede mellem ildstene. Du var fuldkommen i din færd fra den dag, du blev skabt, indtil der fandtes brøde i dig. . . Dit hjerte hovmodede sig over din skønhed, du satte din visdom til på grund af den glans. Jeg vil kaste dig til jorden, jeg vil lægge dig foran konger, så de kan se dig. . . . jeg vil gøre dig til aske på jorden for øjnene af dem, som ser dig. Alle blandt folkeslagene, der kendte dig, skal være forbavsede over dig: du skal være en rædsel, og du skal aldrig mere være.”

(332)  Med en sådan leder, en engel, som var udelukket af himmelen, kan disse angivelige vise mænd på jorden fabrikere fortryllende teorier, som de kan forblinde menneskers sind med. Paulus sagde til galaterne: “Hvem har forhekset jer, at I ikke adlyder sandheden?” Satan har et mesterligt tankesind, og han har sine udvalgte agenter han arbejder igennem for at ophøje mennesker, og iklæde dem ære over Gud. Gud sidder inde med stor magt; han er i stand til at tage dem, der er døde i overtrædelse og synd, og ved den Ånds medvirken, som oprejste Jesus fra de døde, at forvandle menneskers natur og føre dem tilbage til den forsvundne lighed med Gud. De, som tror på Jesus Kristus, bliver forvandlede fra at være oprørere mod Guds lov til at blive lydige tjenere og hans riges undersåtter. De bliver født på ny, genrejste og helliggjorte ved sandheden. Denne Guds kraft vil skeptikeren ikke tillade, og han afviser alle beviser indtil den kommer under hans begrænsede evners domæne. Han drister sig endog til at sætte Guds lov til side, og foreskrive grænserne for Jehovas kraft. Men Gud har sagt: “Thi der står skrevet: »Vismændenes visdom vil jeg lægge øde, og de kloges klogskab vil jeg gøre til intet.« Hvor er nu vismændene? hvor er nu de skriftkloge? hvor er denne verdens ordkæmpere? Har (333) Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? Thi da verden med al sin visdom ikke kendte Gud i hans visdom, besluttede Gud, ved prædikenens dårskab at frelse dem, som tror. Thi jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, vi derimod prædiker Kristus som korsfæstet, for jøder en forargelse og for hedninger en dårskab, men for de kaldede selv, både jøder og grækere, Kristus som Gud kraft og Guds visdom.” — Youth Instructor, 7. februar, 1895.

næste kapitel