Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 71. Fra side 529ren side   tilbage

Arbejdet foran os

(529)  (529) Vore konferenser i Amerika har meget stort og vigtigt arbejde at gøre. Vi skal fremføre arbejdet i Amerika på en sådan måde at vi skal være til styrke og hjælp for dem, der proklamerer budskabet i fjerntliggende lande. Alle nationer, tungemål og folk skal vækkes op og komme til at kende sandheden. Noget er blevet udrettet, men der er stadig meget at udrette, og der er meget at lære her i denne konferense, for at værket kan gå fremad på en måde der vil ære og forherlige Gud.

(529)  Min sjæl er så bebyrdet at jeg ikke har kunnet hvile. Hvilken linje kan vi dvæle ved, som vil give menneskesindet det dybeste indtryk? Der er vore skoler. De skal ledes på en sådan måde at de vil udvikle missionærere, som vil gå ud på hovedvejene og hegnene og så sandhedens frø. Det var Kristi hvervekald til Hans efterfølgere. De burde gå til hovedvejene og sidevejene og frembære sandhedens budskab til sjæle, bringes til tro på evangeliet. Jeg følte det dybt alvorligt da jeg så hvor meget der mangler at blive gjort på steder jeg har besøgt for nylig. Vi må stå i Guds kraft, hvis vi skal udføre dette arbejde.

(529)  Enhver medarbejder skal se på Gud når han arbejder. Vi skal arbejde som mænd og kvinder der har en levende forbindelse med Gud. Vi skal lære hvordan vi møder folk hvor de er. Lad ikke sådanne forhold eksistere, som vi fandt nogle steder da vi vendte tilbage til Amerika, hvor enkelte menighedsmedlemmer, i stedet for at erkende deres ansvar, så hen på mennesker efter vejledning, og mennesker som var blevet betroet en indviet og hellig betroelse i at føre arbejde, ikke forstod værdien af personligt ansvar og påtog sig selv arbejdet at ordne og diktere hvad deres brødre skulle gøre eller ikke skulle gøre. Der er ting som Gud ikke (530) tillader i Hans arbejde. Han vil lægge Sine byrder på Sine byrdebærere. Hver enkelt sjæle står til ansvar over for Gud, og skal ikke instrueres egenmægtigt af mennesker hvad de skal gøre, hvad de skal sige, og hvor de skal gå hen. Vi skal ikke sætte lid til menneskers råd og samtykke i alt hvad de siger, medmindre vi får bevis for at de er under Guds Ånds indflydelse.

(530)  Studér det første og andet kapitel i Apostlenes Gerninger. Jeg har fået lys om at vort arbejde må fremføres på en højere og bredere måde end det før er blevet fremført. Himlens lys skal påskønnes og værnes om. Dette lys er for medarbejderne. Det er til dem der mærker at Gud har givet dem et budskab, og at de har et helligt ansvar at frembære i sin forkyndelse.

(530)  Den nærværende sandheds budskab skal forberede et folk til Herrens komme. Lad os forstå dette, og lad dem som er i ansvarsbetyngede stillinger blive så enige, at arbejdet skal gå solidt fremad. Lad ikke nogen komme ind som en egenmægtig hersker, og sige: Du skal gå dér, og de må ikke gå dér; og du må gøre dette, og du må ikke dette. Vi har et stort og vigtigt arbejde at udrette, og Gud vil at vi tager forstandsmæssigt fat i dette arbejde. Når mennesker sættes i ansvarsbetyngede stillinger i de forskellige konferenser, bliver de ikke gjort til guder. Ingen har visdom nok til at handle uden råd. Mennesker behøver at rådføre sig med deres brødre, og rådføre sig med hinanden, og bede sammen, og planlægge sammen for værkets fremme. Lad medarbejde knæle ned sammen i bøn til Gud, bede Ham om at styre deres løbebane. På dette punkt har der har været en stor mangel hos os. Vi har betroet for meget til menneskers planlægning. Dette kan vi ikke tillade os. Farefulde tider er over os, og vi må hen til det sted, hvor vi ved at Herren lever og hersker, og at Han bor i menneskebørnenes hjerter. Vi må have tillid til Gud.

(530)  Uanset hvor du sendes hen, så gem Guds frygt (531) og kærlighed i jeres hjerter. Gå dagligt til Herren for at blive instrueret og vejlede; sæt lid til Gud for lys og kundskab. Bed for denne instruks og dette lys, indtil du får det. Det vil ikke nytte noget at du beder, og så glemme de ting du har bedt for. Hold dine tanker ved din bøn. Dette kan du gøre når du arbejder med dine hænder. Du kan sige: Herre, jeg tror; jeg tror af hele mit hjerte. Lad Helligåndens kraft komme over mig.

(531)  Hvis der var mere bøn iblandt os, mere udøvelse af en levende tro, og mindre afhængighed af at andre får erfaringen i stedet for os, vil vi være langt længere fremme, end den åndelige forstand vi har i dag. Hvad vi behøver er en dyb, personlig hjerte- og sjæls-erfaring. Da vil vi kunne fortælle hvad Gud gør og hvordan han arbejder. Vi behøver en levende erfaring med Guds ting; og vi er ikke sikre før vi får dette. Der er nogle som har en god erfaring, og de fortæller om den; men når I kommer til at veje det op, ser I at det ikke er en korrekt erfaring, for det er ikke i overensstemmelse med et tydeligt, »Så siger Herren.« Hvis der nogensinde har været et tidspunkt i vor historie hvor vi behøver at ydmyge vore individuelle sjæle for Gud, så er det i dag. Vi behøver at komme til Gud i tro på alt hvad han har lovet i ordet, og da vandre i al det lys og den kraft som Gud giver.

(531)  Jeg føler meget dybt når vore brødre, som kommer fra fremmede marker fortæller mig meget lidt om deres erfaring, og hvad Herren gør for at bringe sjæle til sandheden. Det er hvad vi ønsker på dette tidspunkt. Gud ønsker ikke at vi skal gå i gang i uvidenhed. Han ønsker at vi skal forstå vort personlige ansvar over for Ham. Han vil åbenbare Sig selv for alle sjæle som vil komme til Ham i al ydmyghed og søge Ham med hele hjertet.

(531)  Der skal oprettes skoler i fremmede lande og i vort eget land. Vi må lære fra Gud hvordan disse skoler skal ledes. De skal ikke styres sådan som mange af dem er blevet styret. Vore institutioner skal betragtes som Guds redskaber til at fremme Hans arbejde på (532) jorden. Vi må se hen til Gud efter vejledning og visdom; vi må bede indstændigt til ham, at vi må undervises i hvordan arbejdet fremføres solidt. Lad os erkende Herren som vor lærer og vejleder, og så skal vi fremføre arbejdet med rigtige linjer. Vi må at stå som en forenet gruppe der skal se øjne til øjne. Da skal vi se Guds frelse åbenbaret på den højre hånd og på den venstre. Hvis vi arbejder i harmoni, giver vi Gud en chance til at arbejde for os.

(532)  I alt vort skolearbejde behøver vi at få en korrekt forståelse hvad væsentlig uddannelse er. Mennesker taler meget om højere uddannelse, men hvem kan definere hvad højere uddannelse er? Den højeste uddannelse findes i den levende Guds ord. Den uddannelse som lærer os at underlægge vore sjæle under Gud i al ydmyghed, og som gør at vi kan tage Guds ord ind, og tror på netop det som det siger, er den uddannelse der er mest brug for. Med denne uddannelse ser vi Guds frelse. Med Guds Ånd over os, skal vi frembære sandhedens lys på hovedveje og biveje, at Guds frelse må åbenbares på en bemærkelsesværdig måde.

(532)  Vil vi fremføre arbejdet på Herrens måde? Er vi villig til at lade os undervise af Gud? Vil vi brydes med Gud i bøn? Vil vi modtage Helligåndens dåb? Dette er hvad vi behøver og må have på dette tidspunkt. Da skal vi gå frem med et budskab fra Herren, og sandhedens lys vil skinne frem som en lampe der brænder og når ud til alle dele af verden. Hvis vi vil vandre ydmygt med Gud, vil Gud vandre med os. Lad os ydmyge vore sjæle for Ham, og vi skal se Hans frelse.—The Review and Herald, 21.oktober, 1909.

næste kapitel