Genløsningens historie kapitel 44. Fra side 320ren side   tilbage

Det store frafald

(320)  Da Jesus åbenbarede Jerusalems skæbne og scenerierne om genkomsten for Sine disciple, forudsagde han også Sit folks erfaringer fra tiden hvor Han skulle tages bort fra dem til hans tilbagekomst i kraft og herlighed for deres befrielse. Fra Oliebjerget beskuede Frelseren de storme der skulle falde over den apostolske menighed, og trænger Han dybere ud i fremtiden, ser Hans øjne de hæftige og udmarvene storme der skal slå Hans efterfølgere i kommende tider med mørke og forfølgelse. Med nogle få korte udtryk, med ærefrygtindbydende betydning, forudsagde Han den del hvor denne verdens herskere vil udmåle for Guds menighed. Kristi efterfølgere må træde den samme ydmygelsens, skammens og lidelsens sti som deres Mester betrådte. Den fjende, som fór løs på verdens Genløser, vi vise sig mod alle der tror på Hans navn. ret

(320)  Kirkens tidligere historie bevidner opfyldelsen af Frelsrens ord. Jordens og helvedes kræfter sætter sig op imod Kristus i form af Hans efterfølgere. Hedenskaben forudså, at skulle evangeliet sejre, så ville dens templer og altre fejes bort; således sammenkaldte den alle sine kræfter for at udslette kristendommen. Forfølgelsens ild blev optændt. Kristne blev frataget deres ejendomme og drevet fra deres hjem. De »måtte klare pinslernes kampe.« De »måtte udstå spot og pisk, ja lænker og fængsel.« Hebr. 11,36. Rigtig mange beseglede deres vidnesbyrd med deres blod. Adelsmænd og slaver, lærte og ulærte, blev alle slået ihjel uden nåde. ret

(321)  Satan anstrengte sig forgæves for at udslette Kristi kirke ved vold. Den store strid som Jesu disciple overgav deres liv, ophørte ikke når disse trofaste standard-bærere faldt på deres poster. Ved nederlaget sejrede de. Guds arbejdsfolk blev slået ihjel, men Hans værk gik støt fremad. Evangeliet fortsatte med at udbredes, og antallet af dens tilhængere voksede. Den banede sig vej til utilgængeligelige regioner, endog til til Roms ørne. En kristen, der bebrejdede en af de hedenske herskere, der ville fremskynde forfølgelsen, sagde: Du kan »dræbe os, torturere os, domfælde os. . . . Din uret er bevis på at vi uskyldige. . . . Din grusomhed gavner heller ikke dig.« Men dette var en stærkere indbydelse til at få andre til at forfølge. »Jo oftere vi slås ned af dig, des flere bliver vi; de kristnes blod er sæden.« ret

(321)  Tusindvis blev fængslet og slået ihjel; medens andre sprang til for at udfylde deres pladser. Og de som blev martret for deres tro, blev sikret til Kristus, og regnet af Ham som sejrherrer. De havde kæmpet den gode strid, og de skulle modtage herlighedens krone når Kristus kommer. De lidelser som de udholdt bragte de kristne nærmere til hinanden og til deres Genløser. Deres levende eksempel og døende vidnesbyrd bevidnede hele tiden sandheden; og, hvor det mindst forventes, forlod Satans undersåtter hans tjeneste og skrev sig ind under Kristi banner. ret

(322)  Kompromis med hedenskab
Satan lagde således sine planer for at bedre kunne føre krig imod Guds regering, og plante sit banner i Kristi kirke. Hvis Kristi efterfølgere kunne bedrages og forføres til at mishage Gud, vil deres styrke, mod og fasthed svigte, og de vil falde som let bytte. ret

(322)  Nu dristede den store sjælefjende sig til at vinde det ved list, som han ikke kunne få ved magt. Forfølgelsen ophørte, og i stedet blev de farlige forlokkelser af timelig velstand og verdslig ære sat ind. Afgudsdyrkere blev ledt til at tage del i den kristne tro, medens de afviste andre væsentlige sandheder. De bekendte at acceptere Jesus som Guds Søn, og tro på Hans død og opstandelse; men de blev ikke overbevist om synd og mærkede ikke behov for anger og ændring af hjerte. Med nogle bekendelser fra deres side, ville de at kristne skulle gøre indrømmelser, så alle står sammen i troen på Kristus. ret

(322)  Nu kom kirken i frygtelig fare. Fængsel, tortur, bål og sværd var velsignelser i sammenligning med dette. Nogle af de kristne stod fast, erklærede at de ikke kunne gå på kompromis. Andre ræsonerede at hvis de skulle opgive eller modificere nogle af trækkene i deres tro, og gå sammen med dem der accepterede en del af kristendommen, kunne dette være middel til deres fulde omvendelse. For Kristi trofaste efterfølgere var dette en tid med dybe sjælekvaler. Under dække af kristendom, listede Satan selv ind i kirken, for at fordærve deres tro og vende deres tanker fra sandhedens ord. ret

(322)  Til sidst fornedrede størstedelen af den kristne gruppe, deres standard, og der blev dannet forbund mellem kristendommen og hedenskab. Selvom afgudstilbedere bekendte at blive omvendt, og gik sammen med kirken, klyngede de sig stadig til deres afgudsdyrkelse, ændrede kun deres mål med at tilbede billeder af Jesus, og endog Maria og de hellige. Afgudsdyrkelsens beskidte surdej kom ind i kirken, fortsatte sit fordærvelige arbejde. Usund lære, overtroiske ritualer, og afgudsdyrkenede ceremonier blev indføjet i kirkens tro og tilbedelse. Idet Kristi efterfølgere gik sammen med afgudsdyrkere, blev den kristne religion fordærvet og kirken mistede sin renhed og kraft. Der var ikke desto mindre nogle som ikke lod sig forføre af disse bedrag. De fastholdt deres troskab mod sandhedens Ophavsmand og tilbad Gud alene. ret

(323)  Der har altid være to klasser bland dem der bekender at være Kristi efterfølgere. Medens den ene klasse studerer Frelserens liv og søger alvorligt at rette op på deres fejl og tilpasser sig Forbilledet, undgår den anden klasse de klare og praktiske sandheder som fremviser deres fejl. Endog i sin bedste tid bestod kirken ikke af det helt sande, rene og oprigtige. Vor Frelser lærte at dem som hengiver sig stivnakket i synd ikke kan komme ind i menigheden; dog satte Han Sig i forbindelse med mennesker med mangelfuld karakter, og gav dem Hans lære og eksempel, så de får mulighed for at se og rette op på deres fejl. ret

(323)  Men der var intet forbund mellem lysets Fyrste og mørkets fyrste, og der kan ikke komme noget forbund mellem deres efterfølgere. Da de kristne nedlod sig til at forene sig med dem som var helt omvendte til hedenskab, trådte de ind på en sti som ledte længere og længere væk fra sandheden. Satan jublede da det lykkes ham at bedrage så mange af Kristi efterfølgere. Han gav mere kraft til dem, og indgød dem til at forfølge dem som forblev sand over for Gud. Ingen forstod så godt at modsætte sig den sande kristne tro, som dem der tidligere var dens forsvarer; og disse frafaldne kristne der gik sammen med deres halvhedenske sammensvorne, førte deres krig imod de væsentligste træk i Kristi lære. ret

(324)  Det krævede en desperat kamp for dem, som vil stå trofast imod de bedrag og vederstyggeligheder som var forklædt i præstelige klæder og blev indført i kirken. Bibelen blev ikke antaget som troens standard. Læren om religiøs frihed blev benævnt som kætteri, og dem der fremholdt denne blev hadet og gjort fredløs. ret

(324)  De trofaste trækker sig tilbage
Efter en lang og hård kamp besluttede de få trofaste at ophæve al forening med den frafaldne kirke, hvis den stadig nægtede at frigøre sig fra falskneri og afgudsdyrkelse. De så at adskillelsen var absolut nødvendig, hvis de ville adlyde Guds Ord. De turde ikke tolerere vildfarelser der var fatale for deres egne sjæle og sætte et eksempel som bringer deres børns og børnebørns tro i fare. For at sikre fred og enhed var de parat til at give indrømmelser der var efter troskaben mod Gud, men de følte at endog freden var for dyrtkøbt et offer for princippet. Hvis man kun kunne få fred på kompromis med sandhed og retfærdighed, så lad forskellen være, ja endog krigen. Det kunne der være for kirken og for verden, hvis de principper som påvirkede de standhaftige sjæle, gav liv i Guds bekendende folks hjerter. ret

(324)  Apostlen Paulus erklærer at »alle de, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive forfulgt.« 2 Timotius 3,12. Hvordan kan det da være at forfølgelserne i høj grad virker til at slumre? Den eneste grund er at kirken har tilpasset sig verdens standard, og derfor vækkes der ingen modstand. Vor tids religion er ikke af den rene og hellige karakter, som betegnede den kristne tro på Kristi og Hans apostles tid. Det er kun på grund af kompromierne med synd, fordi Guds Ords store sandheder tages så ligegyldigt, fordi der er så lidt livsvigtig gudsfrygt i kirken, at kristendommen tilsyneladende er så populær i verden. Den første kirkes tro og kraft må genoplives, og forfølgelsens ånd vil genoplives og forfølgelsernes bål vil tændes igen. ret

næste kapitel