Genløsningens historie kapitel 56. Fra side 388ren side   tilbage

Satans bedrag

(388)  Satan begyndte sit bedrag i edens have. Han sagde til Eva: »I skal ingenlunde dø.« Dette var Satans første lektie om sjælens udødelighed, og han førte dette bedrag videre fra dengang til nu, og vil fortsætte dette indtil Guds børns fangenskab vendes rundt. Jeg blev peget hen til Adam og Eva i Edens have. De tog af det forbudne træ, og så blev flammesværdet sat omkring livets træ, og de blev drevet ud af haven, for at de ikke skulle tage af livets træ, og blive udødelige syndere. Frugten af dette træ skulle sikre evigt liv for altid. Jeg hørte en engel spørge: »Hvem i Adams familie har kommet forbi det flammende sværd og fået del af livets træ?« Jeg hørte en anden engel svare: »Ingen i Adams familie er gået forbi flammesværdet og fået del af det træ; derfor er der ingen udødelige syndere.« Den sjæl som synder, den skal dø en evig død – en død hvor der ikke er håb om opstandelse; og så vil Guds vrede formildnes. ret

(388)  Det undrer mig at det lykkes for Satan at få mennesker til at tro at Guds ord, »Den sjæl der synder skal dø« (Ezekiel 18,4), betyder at den sjæl der synder ikke skal dø, men leve evigt i elendighed. Englen sagde: »Liv er liv, uanset om det er i smerte eller lykke. Død er uden smerte, uden glæde, uden had.« ret

(389)  Satan bad sine engle at anstrenge sig særligt for at udbrede den løgn Eva først fik gentaget i Edens have, »I skal ingenlunde dø.« Og efterhånden som folk modtog vildfarelsen, og de blev forledt til at tro at mennesker var udødelige, fik Satan dem til at tro at synderen vil leve i evig elendighed. Så blev vejen beredt til at Satan kunne arbejde gennem sine repræsentanter og holde Gud frem for folk, som en hævngerrig tyran – een som kaster alle dem i helvede som ikke behager Ham, og får dem altid til at mærke Hans vrede; og når de lider uudsigelig pine, og vrider sig i evige flammer, fremstilles Han som Ham der ser tilfreds ned på dem. Satan vidste at hvis denne vildfarelse blev modtaget, ville Gud hades af mange, i stedet for at blive elsket og tilbedt; og at mange vil ledes til at tro at truslerne i Guds Ord ikke vil opfyldes bogstaveligt, for det vil være imod Hans næstekærlige karakter og kærlighed at kaste de væsener Han har skabt ned i en evig tortur. ret

(389)  En anden yderlighed som Satan har fået folk til at antage er at helt overse Guds refærdighed og truslerne i Hans Ord, og fremstille Ham som helt barmhjertighed, så at ingen vil gå fortabt, men at alle, både hellige og syndere, til sidst vil frelses i Hans rige. ret

(389)  På grund af denne populære vildfarelse om sjælens udødelighed og uendelig fortabelse, udnytter Satan en anden klasse, og forleder dem til at betragte Bibelen som en uinspireret bog. De tror at den underviser i mange gode ting, men de kan ikke stole på det og elske det, fordi de har lært at den lærer om evig fortabelse. ret

(390)  En anden klasse, som Satan forfører endnu mere, er at fornægte Guds eksistens. De kan ikke se pålideligheden i Bibelens Guds karakter, hvis Han vil påføre tortur på en del af menneskeslægten i al evighed. Derfor fornægter de Bibelen og dens Ophavsmand, og betragter døden som en evig søvn. ret

(390)  Der er endnu en anden klasse som er sky og bange. Disse frister Satan til at begå synd, og efter at de har syndet, fremholder han for dem at syndens løn ikke er død men liv i frygtelig tortur, der skal udholdes i endeløse tider. Ved at fremhæve et endeløs helvedes rædsler for svage mennesker, tager han den i besiddelse, og de mister deres fornuft. Så jubler Satan og hans engle, og hedningen og ateisten går sammen med at kaste skam over kristendommen. De hævder at disse onder er naturlige resultater af at tro på Bibelen og dens Ophavsmand, hvor de derimod er genstand for at modtage populær kætteri. ret

(390)  Bibelen er et sikkert værn
Jeg så at de himmelske hære blev fyldt af harme over Satans frække værk. Jeg spurgte hvorfor alle disse bedrag fik lov til at virke på menneskers sind når Guds engle var mægtige, og om de fik lov, kunne de nemt bryde fjendens magt. Så, så jeg at Gud vidste at Satan ville prøve alle kunster for at udslette mennesker; derfor lod Han Sit ord skrive ned, og gjorde det til Sit mål at betragte menneskeslægten så tydelig at den svageste ikke behøver at fejle. Efter at have givet Sit ord til menneskene, har Han nøje bevaret det fra Satan eller hans engle eller nogen af hans agenter, eller repræsentanter udsletter det. Medens andre bøger blev udslettet, var denne bog evig. Og nær endens tid, hvor Satans bedrag ophører, skal den mangfoldiggøres så alle der ønsker det, kan få et eksemplar, og hvis de vil, kan de bevæbne sig selv imod Satans bedrag og lyvende underværker. ret

(391)  Jeg så at Gud beskyttede Bibelen særligt; dog var der kun få kopier, så lærte mænd havde den i nogle tilfælde ændret ordene, mente at de gjorde det tydeligere, medens de i virkeligheden gjorde det som var tydeligt mere mystisk, ved at få den til at undervise i deres synspunkter, som blev styret af tradition. Men jeg så at Guds Ord som helhed, er en fuldkommen kæde, den ene del var kædet sammen og forklarede den anden del. Sandheds sandhedssøgende behøver ikke at fejle, for Guds Ord er ikke kun sandt og enkelt at forklare livets vej, men Helligånden er givet som vejleder til at forstå livets vej, som står åbenbaret deri. ret

(391)  Jeg så at Guds engle aldrig skal kontrollere viljen. Gud sætter liv og død frem for mennesket. Det kan få sit valg. Mange ønsker livet, men fortsætter med at vandre på den brede vej. De vælger at gøre oprør imod Guds regering, uanset Hans store barmhjertighed og medlidenhed, da han gav Sin Søn i døden for dem. Dem som ikke vælger at acceptere den så dyrkøbte frelse, må straffes: Men jeg så at Gud ikke lukker dem ind i helvede for at udholde endeløs elendighed, han vil heller ikke tage dem til himlen; og få dem ind gruppe med rene og hellige, vil det skabe stor elendighed. Men Han vil udslette dem helt og få dem derhen, som om de slet ikke har været der; så vil Hans retfærdighed ske fyldest. Han formede mennesket ud af jordens støv, og de ulydige og uhellige vil fortæres af ild og vende tilbage til støvet igen. Jeg så at Guds godgørenhed og medfølelse i denne sag, bør få alle til at beundre Hans karakter og tilbede Hans hellige navn. Efter at de onde er udslettet fra jorden, vil hele den himmelske hær sige: ”Amen!” ret

(392)  Satan ser med stor tilfredshed på dem der bekender Kristi navn, men alligevel beundrer de bedrag som han selv har skabt. Hans arbejde er at finde på nye bedrag, og hans kraft og kunst i den retning er støt stigende. Han har ledt sine repræsentanter, paver og præster, til at ophøje sig selv, og oprøre folk til at bitterligt forfølge og udslette dem som ikke vil acceptere hans bedrag. Oh de lidelser og pinsler som Kristi dyrebare efterfølgere måtte klare. Engle fører nøje protokol over det hele. Satan og hans onde engle fortalte jublende de engle som tjente disse lidende hellige, at de alle skulle dræbes, så at der ikke ville være nogen sande kristne tilbage på jorden. Jeg så at Guds kirke var så ren. Der var ikke fare for at mennesker med fordærvede hjerter kommer ind, for den sande kristne, som turde erklære sin tro, var i fare for pinebænken, bål og al den tortur som Satan og hans onde engle kunne finde på, eller indgyde menneskenes sind med. ret

næste kapitel