Genløsningens historie kapitel 57. Fra side 393ren side   tilbage

Spiritisme

(393)  Læren om naturlig udødelighed har beredt vejen for moderne spiritisme. Hvis den døde får adgang til Guds og hellige engles tilstedeværelse, og får langt mere at vide end hvad de vidste før, hvorfor skal de så ikke vende tilbage til jorden for at oplyse og instruere de levende? Hvordan kan dem som tror på menneskets bevidsthed i døden afvise det der kommer til dem som guddommeligt lys bibragt ved forherligede ånder? Her er en kanal der betragtes som hellig, som Satan arbejder i for at udrette sine mål. Faldne engle som gør tilsynekomst på hans befalende som budbringere fra åndeverden. Medens Satan bekender at bringe levende i forbindelse med den døde, udøver han sin fortryllende indflydelse på deres sind. ret

(393)  Han har magt til at endog gøre deres afdøde venner synlige. Forfalskningen er fuldkommen; det kendte udseende, ord, tonefaldet genskabes med fantastisk nøjagtighed. Mange trøstes med forvisning om at deres elskede nyder himlens lykke, og uden farlige anelser lytter de til djævles forlokkende ånder og lære. ret

(393)  Når de forledes til at tro at de døde virkelig vender tilbage for at tale med dem, får Satan det til at se ud som dem der gik i graven var uforberedte. De hævder at være lykkelige i himlen, og endog få ophøjede stillinger der; og derved læres vildfarelserne vidt og bredt at der ikke er forskel mellem retfærdige og onde. De foregivne gæster fra åndernes verden kommer nogle gange med formaninger og advarsler som viser sig at være rigtige. Og når man får tillid til dem, bringer de læresætninger som direkte underminerer troen på Bibelen. Med udseende af dyb interesse for deres venners velbefindende på jorden, antyder de, de farligste vildfarelser. Det at de kommer med nogle sandheder, og nogle gange er i stand til at forudsige fremtidige begivenheder, giver deres udtalelser udseende af pålidelighed; og mange mennesker antager hurtigt deres falske lære, og de tror på dem som ubetingede, som om det var Bibelens helligste sandheder. Guds ligges til side, nådens Ånd foragtes, pagtens blod regnes som uhelligt. Ånderne fornægter Kristi guddommelighed og sætter endog Skaberen på niveau med sig selv. Under ny forklædning fremfører den store oprører stadig sin krig imod Gud, der begyndte i himlen og for næsten seks tusinde år siden fortsatte den på jorden. ret

(394)  Mange tragter efter åndelige manifestationer ved at tilskrive dem helt bedrageriet og kunstgrebet fra mediets side. Selvom det er rigtigt at resultatet af svindel ofte udgiver sig ofte at være rigtige manifestationer, har der også vist sig overnaturlige kræfter. Den mystiske banken som moderne spiritisme begyndte var ikke resultatet af menneskers list, men onde engles direkte arbejde, som således indførte en af de mest succesrige sjælsødelæggende bedrag. Mange vil besnæres af den tro at spiritisme blot er menneskelig svindel; når de står ansigt til ansigt med ting som kun betragtes som overnaturlige, vil de bedrages, og forføres til at acceptere disse ting som Guds store kraft. ret

(395)  Disse personer overser Skrifternes vidnesbyrd om de underere Satan og hans agenter udfører. Det var ved satanisk hjælp af Faraos toldmænd kunne efterligne Guds værk. Apostlen Johannes beskriver den mirakelvirkende kraft som viser sig i de sidste dage, ved at sige: »Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne. Og det forfører dem, der bor på jorden, ved de tegn, som det fik magt til at gøre.« Åbenbaringen 13,13. 14. Det er ikke andet en bedrageri der ses. Mennesker bedrages af mirakler som Satans agenter har kraft til at gøre, ikke hvad de foregiver at gøre. ret

(395)  Troldomskunst i moderne form
Nu foragtes det som kaldes troldomskraft. Påstanden om at mennesker har forbindelse med onde ånder, betragtes som en fabel fra de mørke tider. Men spiritisme, som tæller hundredevis, tusindevis, ja millioner tilhængere, som har banet vej ind i videnskabskredse, som har invaderet kirker og er blevet anerkendt af lovgivende forsamlinger, og endog i kongesale – dette kæmpebedrag er blot genoplivning af den troldomskraft i ny forklædning, som blev fordømt og forbudt i gamle tider. ret

(395)  Nu narrer Satan mennesker, ligesom han narrede Eva i Edens have, ved at opildne til et ønske om den forbudne kundskab. »I skal blive som guder,« erklærer han, »kende godt og ondt.« 1. Mosebog 3,5. Men den visdom som spiritismen tildeler beskrives af apostlen Jakob, som »ikke kommer ovenfra, men er jordisk, sjælelig, og stammer fra de onde ånder.« Jakob 3,15. ret

(396)  Mørkets fyrste har et mesterligt tankesind, og han tilpasser dygtigt sine fristelser til mennesker til alle forskellige situationer og kultur. Han arbejder »med al uretfærdighedens forførelse« for at få kontrol over menneskebørnene, men han kan kun udføre sit formål når de firvilligt giver efter for hans fristelser. Dem som lægger sig i hans magt, og føjer deres onde karaktertræk, kan kun se lidt af hvordan det vil ende. Fristeren vil udrette deres fordærv, og vil så få dem til fordærve andre. ret

(396)  Ingen behøver at bedrages
Men ingen behøver at bedrages af spiritismens lyvende krav. Gud har givet verden lys nok til at de kan opdage snaren. Hvis der ikke er noget andet bevis, vil det være nok for den kristne, at ånderne ikke sætter skille mellem retfærdighed og synd, mellem det ædleste og reneste fra Kristi apostle og det mest fordærvede fra Satans Kristi tjenere. Når det mest nedrige i mennesker fremstilles som himlen, og ophøjes højt der, erklærer Satan i virkeligheden for verden: Uanset hvor ond du er, uanset om du tror eller ikke tror på Gud og Bibelen. Lev som det behager dig, himlen er dit hjem. ret

(396)  Derudover sættes apostlene, som optræder ved disse lyvende ånder, op til at modsige hvad de skrev i den retning om Helligånden, da de var på jorden. De fornægter Bibelens guddommelige oprindelse, og river derved det kristne håbs fundament ned, og fjerner det lys som åbenbar vejen til himlen. ret

(396)  Satan får verden til at tro at Bibelen blot er fiktion, eller bare en bog der passer til slægtens barndom, men betragtes nu let eller kastes til side som forældet. Og i stedet for Guds ord fremholder han åndelige manifestationer. Her er en kanal der er helt under hans kontrol; som betyder at han kan få verden til at tro det han vil. Den bog der dømmer ham og hans efterfølgere lægger under skyggesiden, præcis hvor han ønsker den; verdens Frelser gør til ingen andre end blot et almindeligt menneske. Og da den romerske vagt bevogtede Jesu grav spredtes der lyvende efterretninger som præster og ældste lagde i deres mund, for at modsige Hans opstandelse, ligeså prøver dem der tror på åndelige manifestationer, at få det til at se ud som om der intet mirakuløst er i omstændighederne for vor Frelsers liv. Når de har prøvet at sætte Jesus i baggrunden, henleder de opmærksomheden til deres egne mirakler, erklærer at dette overgår Kristi gerninger langt højere. ret

(397)  Profeten Esajas siger: »Og siger de til eder: »Søg genfærdene og ånderne, som hvisker og mumler!« skal et folk ikke søge sin Gud, skal man søge de døde for de levende? Nej! Til læren og vidnesbyrdet! Således skal visselig de komme til at tale, som nu er uden morgenrøde.« Esajas 8,19.20 Hvis mennesker var villige til at tage så klart imod sandheden der står tydeligt i Skrifterne, at de døde ikke ved noget, ville de se Satans arbejde med kraft og tegn og lyvende ondere i spiritismens krav og manifestationer. Men i stedet for så indlysende at frigive det kødelige hjerte, og fralægge de synder som de elsker, lukker de mange mennesker deres øjne for lyset, og vandrer lige ud, uanset advarsler, medens Satan kaster sin snarer over dem, og de bliver hans bytte. »Fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt så de tror løgnen.« 2 Tessaloniker 2,10, 11. ret

(397)  Dem som modsætter sig spiritismens lære angribes, ikke af mennesker alene, men Satan og hans engle. De er gået i kamp imod magter og myndighederne og onde ånder på de høje steder. Satan vil ikke flytte sig en tomme af stedet, uden at han drives tilbage af de himmelske budbringeres magt. Guds folk bør kunne møde ham, ligesom vor Frelser gjorde, med ordene, »Der står skrevet.« Satan kan citere Bibelen nu ligesom i Kristi dage, og han vil fordreje dens lære for at underbygge sine bedrag. Men Bibelens klare udtalelser vil skabe kraftfulde våben imod enhver kamp. ret

(398)  Dem som vil stå i den farefulde tid, vil forstå Bibelens vidnesbyrd om menneskets natur og de dødes tilstand, for i meget nær fremtid vil de konfronteres af djævleånder der giver sig ud for at være slægtninge eller venner og erklære de farligste kætterier. Disse besøgende vil appellere til vor ømmeste forståelse, og vil udvirke mirakler der støtter deres forehavende. Vi må være beredt til at modstå dem med Bibelsandhed, så de døde ikke ved noget, og når de der viser sig er de djævleånder. ret

(398)  Satan har længe forberedt sig på sin sidste anstrengelse for at bedrage verden. Fundamentet for hans arbejde blev lagt ved forvisningen han gav Eva i edens have: »I skal ingenlunde dø; . . . at når I spiser deraf, åbnes eders øjne, så I blive som Gud til at kende godt og ondt!« 1 Mosebog 3,4. 5. Lidt efter lidt har han beredt vejen for hans mesterlige bedrag, at udvikle spiritismen. Hans planer er endnu ikke udført til fulde; men det vil kunne nås i den sidste tid der er tilbage, og verden vil fejes ind under dette bedrag. De dysses hurtigt ned i en fatal sikkerhed, og vækkes kun op ved at Guds vrede udgydes. ret

næste kapitel