I mesterens tjeneste kapitel 5. Fra side 72.     Fra side 58 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Menigheden et uddannelsescenter

(72)  Det øjeblikkelige behov
Det, der for tiden behøves til opbyggelsen af vore menigheder, er forstandige lederes omhyggelige arbejde med at finde og oplære talentfulde medlemmer, som kan uddannes til en tjeneste for Mesteren. Der bør være en velorganiseret plan til beskæftigelse af arbejdere, som kan tage ud til alle vore menigheder, store som små, og lære medlemmerne, hvordan de kan arbejde på menighedens opbyggelse og for de vantro. Det er oplæring, uddannelse, der behøves. De, der har til opgave at besøge menighederne, bør give trossøskende undervisning i praktisk missionsarbejde. ret

(72)  Gud venter, at hans menighed skal oplære sine medlemmer og gøre dem skikkede til at oplyse verden. Der burde gives en uddannelse, som ville bevirke, at der meldte sig flere hundrede, som ville stille værdifulde talenter til rådighed for vekselererne. Når disse talenter blev taget i anvendelse, ville der blive uddannet mænd, som var skikkede til at varetage betroede og indflydelsesrige stillinger og til at efterleve rene, ufordærvede principper. På denne måde ville der blive udrettet meget godt for Mesteren. ret

(72)  Enhver arbejder bør udføre et dygtigt og forstandigt arbejde. Da kan han på en ophøjet måde fremholde sandheden, som den er i Jesus. ret

(73)  Vi burde ikke nøle længere med iværksættelsen af denne gode plan til uddannelse af vore menighedsmedlemmer. ret

(73)  Den største hjælp, vort folk kan få, er at lære at arbejde for Gud og at forlade sig på ham i stedet for på prædikanterne. ret

(73)  Det er let at se, at alle de prædikener, som er blevet holdt, ikke har oplært en stor skare selvfornægtende arbejdere. Dette bør betragtes som en sag, der har de alvorligste følger. Vor evige fremtid står på spil. Menighederne visner, fordi de ikke har brugt deres talenter til at bringe lyset ud. Der bør gives en grundig undervisning, og det skal være som lærdomme fra Mesteren selv, så at alle kan tage deres lys i brug. ret

(73)  Der er blevet prædiket for meget for folket, men er de blevet undervist om, hvordan de skal arbejde for dem, som Kristus døde for? Er der blevet udarbejdet en arbejdsmetode, og er den blevet forelagt dem på en sådan måde, at den enkelte har indset nødvendigheden af at tage del i arbejdet. ret

(73)  Ved opdragelse og øvelse skal menneskene dygtiggøres til at holde stand i kritiske øjeblikke; og der skal visdom til for at anbringe enhver på det rette sted, så at vedkommende må få den erfaring, der vil gøre ham skikket til at bære ansvar. ret

(73)   Menighedens missionsprogram
Mange ville gerne arbejde, dersom de blot fik at vide, hvorledes de skulle begynde. De behøver undervisning og opmuntring. Enhver menighed bør være en skole for missionsarbejdere. Dens medlemmer burde oplæres til at holde bibellæsninger, at forestå og undervise en klasse i sabbatsskolen, lære, hvorledes man bedst kan hjælpe de fattige og syge, og hvorledes man kan virke for de uomvendte. Der bør holdes sundhedskursus og kogeskoler og gives undervisning i forskellige grene af kristeligt godgørenhedsarbejde. Der bør ikke alene undervises, men udføres virksomt arbejde under erfarne læreres ledelse. Lad lærerne gå foran i arbejdet blandt folk, så vil andre, der forener sig med dem, lære af deres eksempel. Eksemplet er mere værd end mange bud og befalinger. ret

(74)   Et specielt område
Der bør gøres større anstrengelser for at undervise folket i sundhedsreformens principper. Der bør oprettes kogekursus, og i hjemmene bør der undervises i den kunst at tilberede sund mad. Gamle og unge bør lære, hvorledes man kan lave mere enkel mad. Hvor som helst sandheden bliver fremholdt, skal folket lære, hvordan man kan tilberede maden på en enkel og dog velsmagende måde. Man bør vise dem, at en nærende kost kan tilvejebringes uden brug af kød. ret

(74)  Men på hvert sted, hvor der er en menighed, bør der gives undervisning i tilberedning af sunde fødemidler til brug for dem, som ønsker at leve i harmoni med sundhedsprincipperne. Og menighedens medlemmer bør lade deres naboer få del i det lys, de får angående dette emne. ret

(74)   Undervisningen bør være afpasset
Hvor mange nyttige og agtede arbejdere i Guds sag er der ikke, som har fået deres oplæring under udøvelsen af de vanskelige pligter i de mest beskedne stillinger i livet! Man ventede, at Moses skulle blive herskeren i Ægypten, men Gud kunne ikke tage ham fra kongens hof til at udføre den gerning, som var bestemt til ham. Først da han havde været en trofast hyrde i fyrre år, blev han sendt ud som Guds folks befrier. Gideon blev hentet fra tærskepladsen til at være et redskab i Guds hånd til befrielse for Israels hærskare. Elisa blev kaldet til at forlade ploven og udføre Guds befaling. Amos var bonde, en mand, som dyrkede jorden, da Gud gav ham et budskab at forkynde. Alle, som bliver Kristi medarbejdere, må udføre en hel del hårdt og ubehageligt arbejde, og de lektier, som de skal lære, bør vælges med omhu og være afpasset efter deres særlige karakter og efter den gerning, de skal tage op. ret

(75)   Ansvaret for oplæringen
Når lovende og begavede mænd blev omvendt, som det skete med Timoteus, forsøgte Paulus og Barnabas meget alvorligt at vise dem nødvendigheden af at arbejde i vingården. Og når apostlene drog et andet sted hen, snarere voksede end svigtede disse mænds tro. De var blevet omhyggeligt oplært til Herrens tjeneste og havde lært at arbejde uselvisk, alvorligt og uden at trættes for deres medmenneskers frelse. Denne omhyggelige oplæring af nyomvendte var i høj grad medvirkende til de bemærkelsesværdige resultater, som Paulus og Barnabas opnåede, når de prædikede evangeliet i hedningelande. ret

(75)  Når menigheden stiftes, bør det fremholdes for dem, at der også fra dem må udgå mænd, som kan bringe sandheden til andre og oprette nye menigheder; derfor må de alle virke og til det yderste udvikle de talenter, Gud har givet dem, og udvikle deres evner til at udføre Mesterens gerning. ret

(75)  Missionsaktiviteter kommer jævnligt i vanskelig-heder grundet mangel på kvalificerede arbejdere, som er selvopofrende og gudfrygtige og kan repræsentere vor tro på rette måde. Der er mange, som burde blive missionærer, men som aldrig kommer ud på feltet, fordi de mennesker, der er forbundet med dem i menigheds- arbejdet eller på skolen, ikke føler sig forpligtet til at arbejde sammen med dem, eller at give dem en forståelse af, at Gud ønsker at lægge beslag på alle deres evner og kræfter, og de beder ikke med dem og for dem. ret

(76)  Menighedens åndelige tilsynsmænd bør finde en måde, hvorpå alle medlemmer kan få et eller andet at gøre til fremme af Guds sag. Dette er så tit blevet forsømt. Der er ikke blevet udarbejdet og iværksat planer, hvorved alles evner kunne blive taget i aktiv tjeneste. Kun få fatter, hvor meget der er tabt derved. ret

(76)  I enhver menighed bør medlemmerne læres op, så de er villige til at bruge tiden til at vinde sjæle for Kristus. Hvordan skal det kunne siges om menigheden: ”I er verdens lys,” hvis ikke menighedens medlemmer lyser? De, som har tilsyn med Kristi hjord, bør lære at indse deres pligt og sætte mange sjæle i arbejde. ret

(76)   Vælg ledere, som kan lære fra sig
Der bør udvises stor omhu ved valg af embedsmænd i nye menigheder. Det bør være mænd og kvinder, som er virkelig omvendt. Lad det blive dem, der egner sig bedst til at give undervisning og kan være til tjeneste både i ord og gerning. Der er et skrigende behov for at få noget gjort på alle fronter. ret

(76)  Forstandere og ledere i menighederne burde ofre mere omtanke på, hvordan arbejdet kan gribes an. De burde lægge programmet sådan, at hvert enkelt menighedsmedlem får noget at gøre, så ingen kommer til at føre et ørkesløst liv, men alle får et eller andet at varetage, som passer for deres evner og anlæg. ret

(76)  ..... Det er meget vigtigt, at den undervisning, der gives menighedens medlemmer, er af en sådan art, at den udvikler dem til at blive uegennyttige, opofrende, ydedygtige arbejdere for Gud. Det er kun på den måde, at menigheden kan undgå at blive gold og ufrugtbar. . . . Lad hvert medlem af menigheden blive aktiv og være en levende sten, der udstråler lys i Guds tempel. ret

(77)   Menighedsmedlemmerne må uddanne sig
Menighedsmedlemmerne må arbejde, de må uddanne sig, og stræbe efter at nå det høje mål, der er sat for dem. Og det vil Herren hjælpe dem til, hvis de vil samarbejde med ham. Vi burde ikke lade en eneste anledning gå tabt, hvor vi kunne dygtiggøre os til at arbejde for Gud. ret

(77)   Den guddommelige standard
Herren ønsker at vi skal skaffe os al den uddannelse, vi kan, med det mål for øje at bringe vor kundskab til andre. Ingen ved, hvor og under hvilke omstændigheder de vil blive kaldet til at arbejde eller tale for Gud. Vor himmelske fader alene ser hvad han kan gøre med et menneske. Der ligger muligheder foran os, som vor svage tro ikke kan få øje på. Vi burde have en sådan uddannelse, at vi, dersom det var nødvendigt, kunne fremholde sandhederne i hans ord for de højeste myndigheder her i verden således, at hans navn blev forherliget. ret

(77)  Hvem har forberedt sig på at gå hen og arbejde i hans vingård? Gud er ikke tilfreds med dem, som ingen øvelse har. De talenter, han har betroet os, ønsker han, at vi skal benytte bedst muligt. ret

(77)   Illustration
Jeg drømte, at en person bragte mig et stykke hvidt tøj og bad mig tilklipppe klædninger deraf til mennesker af alle størrelser, af alle slags karakterer og i alle livsstillinger. Jeg blev opfordret til at klippe dem og hænge dem op helt færdige til at sys, når det blev krævet. Jeg havde det indtryk, at mange, som jeg skulle klippe klædninger til, var uværdige. Jeg spurgte, om dette var det sidste stykke tøj, jeg skulle klippe, og fik at vide, at det var det ikke; så snart jeg var færdig med dette, var der andre, jeg skulle tage fat på. Jeg følte mig modløs over den mængde arbejde, der ventede mig, og udtalte, at jeg nu i over tyve år havde beskæftiget mig med at klippe klædninger til andre, og mit arbejde var ikke blevet påskønnet, ej heller kunne jeg indse, at mit arbejde havde udrettet noget synderlig godt. Til den, der bragte mig tøjet, fortalte jeg særlig om en bestemt kvinde, han havde anmodet mig om at klippe en klædning til. Jeg sagde, at hun ikke ville sætte pris på tøjet, og at det ville være spild af tid og materiale at give det til hende. Hun var meget fattig, forstandsmæssig underudviklet og uproper i sine vaner og ville snart søle det til. Vedkommende svarede: ”Klip klædningerne. Dette er din pligt. Det er ikke dig, som bærer tabet, men mig”. Gud ser ikke, som mennesker ser. Han fremlægger det arbejde, han ønsker skal udføres, og du ved ikke, om dette eller hint vil lykkes. Det skal vise sig, at mange af disse stakkels mennesker vil gå ind i Guds rige, medens andre, som er begunstiget med alle livets goder og har alle fortrin, vil blive ladt ude. ret

(78)  I timevis opøves soldaterne i at frigøre sig for deres udrustning og hurtigt at tage det på igen. De lærer at sætte deres geværer op og hurtigt at gribe dem igen. De opøves til at gøre udfald mod fjenden og får undervisning i alle slags manøvrer. Således fortsættes eksercitsen, for at man kan være forberedt for et hvert påkommende tilfælde. Og skulle de, som kæmper i striden for fyrst Immanuel, lægge mindre alvor og omhu for dagen i deres forberedelse til den åndelige kamp? ret

næste kapitel