I sundhedens tjeneste kapitel 13. Fra side 237ren side   tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

(237)  Et arbejde I forening
Jeg ønsker at tale om forholdet mellem sundhedsmissionsarbejdet og den evangeliske forkyndertjeneste. Det er blevet vist for mig at hver afdeling af værket skal forenes i en stor helhed. Guds værk skal berede et folk til at fremstå for menneskesønnen ved Hans komme, og dette arbejde skal være ens. Dette arbejde, som skal udruste et folk til at stå fast på den sidste store dag, det må ikke være et splittet værk. ret

(237)  Den evangeliske forkyndertjeneste skal bringe sandheden så at folk modtager den, kan helliggøres og blive rede til Herrens komme. Og dette arbejde skal favne alt det som blev favnet i Kristi forkyndertjeneste. Evangeliske arbejdere skal tjene med den højre hånd og med den venstre, udføre alt deres arbejde forstandigt og solidt. ret

(237)  Der skal ikke være noget skille mellem forkyndertjenesten og sundhedsarbejdet. Lægen bør arbejde på lige fod med prædikanten, og med en sådan alvor og grundighed for sjæles frelse, som for legemets genoprettelse.. . . . ret

(237)  Kroppen – armen - hovedet
Lægemissionsarbejdet har aldrig været vist for mig på nogen anden måde som arbejdets helhed, sådan som armen har til kroppen. Evangelisk forkyndertjeneste er en organisation der proklamerer sandheden og lige så meget fører arbejdet for syge. Dette er kroppen, sundhedsmissionsarbejdet er armen, og Kristus er hoved for det hele. Sådan er det blevet vist mig. ret

(237)  Det er blevet sagt at fordi sundhedsmissionsarbejdet er kroppens arm, bør der udvises enhed. Sådan er det. Lægemissionsarbejdet er kroppens arm, og Gud ønsker at vi skal have tydelig interesse for dette arbejde. ret

(237)  Kristus var knyttet til alle grene i arbejdet. Han gjorde ingen splid. Han følte ikke at han gjorde indgreb over for læger, når han helbredte de syge. Han forkyndte sandheden, og når de syge kom til Ham for at blive helbredt, spurgte Han dem om de troede på at Han kunne gøre dem raske. Han var ligeså hurtig til at lægge Sine helbredende hænder på den syge og forpinte som Han forkyndte evangeliet. Han var ligeså meget hjemme i dette arbejde som at forkynde sandheden; for helbredelse af den syge er en del af evangeliet. ret

(238)  At tage folk lige der hvor de er, uanset deres position, uanset deres tilstand, og hjælpe dem på enhver mulig måde – dette er evangelisk forkyndertjeneste. Det kan være nødvendigt at prædikanter går ind i de syges hjem og siger: »Jeg er parat til at hjælpe dig, og jeg vil gøre det bedste jeg kan. Jeg er ikke læge, men jeg er prædikanttjener, og jeg vil tjene de syge og forpinte.« De som er syge i kroppen er næsen altid syge i sjælen, og når sjælen er syg, er kroppen også syg. — Manuskript 62, 1900. ret

(238)  At åbne døre
Den højre hånd bruges til at åbne døre så at kroppen kan få adgang igennem. Dette er den del af sundhedsmissionsarbejdet skal virke ved. Det er hovedsageligt at berede vej, så denne tids sandhed modtages. En krop uden hænder er ubrugelig. Skal kroppen have ære, må de hjælpende hænder også have ære, som er så vigtige hjælpemidler, at kroppen ikke kan gøre noget uden dem. Når kroppen således behandler den højre hånd ligegyldigt, afviser dens hjælp, så kan den ikke udrette noget. ret

(238)  Udover hele dette land må der udrettes et arbejde som endnu ikke er gjort. Vi må vedkende os sundhedsmissionsarbejdet. De som går ud i dette forkyndelsesarbejde må have forstand på sundhedsreformens tema. De mænd som efter mange års erfaring dog ikke har påskønnet sundhedsmissionsarbejde, bør ikke udpeges til at være over vore menigheder. De vandrer ikke i den nærværende sandheds lys for denne tid. De som elsker sandheden og påskønner afholdenhedsspørgsmålet i alle dens afskygninger, bør ikke sættes under en prædikant som ikke har givet agt på det lys Gud har givet over sundhedsreformen. Hvilken hjælp kan et menneske være for en menighed hvis han ikke vandrer i lyset. ret

(239)  Intet andet arbejde er så succesrigt
På nye marker er intet arbejde så succesrigt som sundhedsmissionsarbejdet. Hvis vore prædikanttjenere vil arbejde alvorligt på at få en uddannelse inden for sundhedsmissionslinjerne, ville være langt bedre udrustet til at gøre det arbejde Kristus gjorde som sundhedsmissionær. Med forstandige studier og praksis bliver de så godt bekendte med sundhedsreformens principper at, uanset hvor de kommer hen, vil de være til stor velsignelse for folk de møder. ret

(239)  Sundhedsreformens nødvendighed er blevet fremholdt for vore folk i tredive år. Ved at praktisere dens enkle principper hjælpes de syge og lidende, og marker der ellers ikke ville kunne indtages, bliver de mest interessante arbejdsområder. Sandhedens frø spredes ud på grunden, og afføder en overmådelig høst. . . . . ret

(239)  En åbenbaring af Kristi medlidenhed.
Sundhedsmissionsarbejdet bringer evangeliet til menneskers befrielse fra lidelse. Det er evangeliets pionerarbejde. Det er evangeliet i praksis, åbenbaring af Kristi medlidenhed. Dette arbejde er der stort behov for, og verden er åben for det. Gud give at sundhedsmissionsarbejdets nødvendighed skal forstås, og at nye marker straks må blive indtaget. Så vil forkyndelsestjenesten være efter Herrens orden; den syge vil helbredes, og stakkels lidende mennesker vil velsignes. ret

(239)  Begynd at udføre sundhedsmissionsarbejde med de gode ting du har for hånden. Derved vil du finde en åben vej for at du kan holde bibellæsninger. Den himmelske far vil sætte dig i forbindelse med dem som behøver at vide hvordan deres syge skal behandles. Praktiser det det du ved om at behandle syge. Sådan vil lidende blive behandlet, og du vil få anledning til at bryde livets brød for hungrende sjæle. . . . . ret

(239)  Bring stråler af himmelsk klarhed
Udføres sundhedsmissionsarbejdet bringer det stråler med himmelsk klarhed til trætte, forlegne og lidende sjæle. Det er som et kildeudpring der åbnes op for den medtagede og tørstige rejsende mand. Ved alle barmhjertighedsgerninger, gerninger i kærlighed, er Guds engle til stede. De som lever nærmest himlen vil genspejle Retfærdighedens Sol. . . . ret

(240)  Dette er sandt prædikantarbejde
Læs bibelen omhyggeligt, og du vil finde at Kristus bruger det meste af Sit prædikantarbejde på at genoprette lidende og forpinte til at blive raske. Derved vender Han den onde bebrejdelse tilbage til Satan, som er fjende til at godt ophav. Satan er ødelæggeren, Kristus er genopretteren. Og i vort arbejde som Kristi medarbejdere, vil vi få succes, hvis vi arbejder i praktiske linjer. Prædikanter, begræns ikke jeres arbejde til bibellæsning. Udfør et praktisk arbejde. Prøv at genoprette de syge til sundhed. Det er sand prædikanttjeneste. Husk at kroppens genoprettelse, bereder vejen for sjælens genoprettelse. — Manuskript 55, 1901. ret

(240)  Et effektivt redskab
Når vi knyttes til andre af evangeliearbejdets grene, er sundhedsmissionsarbejdet det mest effektive redskab hvorved jorden beredes til at så sandhedens frø i, og også det redskab høsten høstes ved. Sundhedsmissionsarbejdet er den evangeliske forkyndertjeneste hjælpende hånd. Det ville være godt om evangeliske arbejdere, så vidt det er muligt, lærer hvordan kroppens fornødenheder tjenestes, såvel som det gælder sjælen; for derved vil de følge Kristi eksempel. Umådeholdenhed har næsten fyldt verden med sygdom, og evangeliets forkyndertjenere kan ikke bruge deres tid og styrke på at hjælpe alle der har brug for hjælp. Herren har forordnet at kristne læger og sygeplejersker skal arbejde i forbindelse med dem der forkynder ordet. Lægemissionsarbejdet skal bindes op med evangelisk forkyndertjeneste.—The Review and Herald, 10. september, 1908. ret

(240)  Opmuntre medarbejdere
Vi beder nu dem, som skal vælges til formænd for vore konferenser, om at begynde rigtigt på steder der ikke er gjort noget. Erkend sundhedsmissionsarbejdet som Guds hjælpende hånd. Som Hans udpegede agenter skal der være plads og opmuntring. Sundhedsmissionærere skal have lige så megen opmuntring som en anerkendt evangelist. Bed med disse medarbejdere. Rådfør dem, hvis de behøver råd. Læg ikke en dæmper på deres iver og energi. Forvis dig, at du med din egen helligelse og indvielse fremholder en høj standard for dem. Der er meget brug for medarbejdere i Herrens vingård, og der bør ikke siges et modløst ord til dem som helliger sig til arbejdet. — Manuskript 33, 1901. ret

(241)  Det værste onde
Mine brødre, Herren kalder på enighed og enhed. Vi skal være ét i troen. Jeg ønsker at fortælle jer at når evangeliske forkyndertjenere og sundhedsmissionsarbejdere ikke forenes, kommer det værste onde ind i vore menigheder, som over hoved kan komme. Vore sundhedsmissionærere burde være interesserede i vore konferensers arbejde, og vore konferensearbejde burde være lige så mindst interesserede i vore sundhedsmissionærere. — Manuskript 46, 1904. ret

(241)  Et middel til at nå hjerterne med
Sundhedsmissionsarbejdet må have sine repræsentanter i byerne. Der må oprettes centre og missioner på de rigtige linjer. Evangeliets forkyndertjenere skal gå sammen i dette sundhedsmissionsarbejde, som altid er blevet vist for mig som et arbejde der nedbryder de fordomme, der er i vor verden mod sandheden. ret

(241)  Sundhedsmissionsarbejdet vokser med sin vigtighed, og kræver menighedernes opmærksomhed. Det er en del af evangeliebudskabet, og må modtage anerkendelse. Det er de himmelsk forordnede midler, der finder adgang til folks hjerter. Det er vor menighedsmedlemmers pligt på alle steder, at følge den Store Lærers instrukser. Evangeliebudskabet skal forkyndes i enhver by; for dette er i overensstemmelse med Kristi og Hans disciples eksempel. Sundhedsmissionærere skal søge tålmodigt og alvorligt at nå de højere klasser. Hvis dette arbejde udrettes trofast, vil professionelle mennesker blive oplærte evangelister.—Manuskript 33, 1901. ret

(241)  En alvorlig appel til læger
Jeg er bekymret fordi vore læger er optaget af så mange ting, der holder dem borte fra det arbejde Gud vil have dem til som evangelister. Ud fra det lys som Gud har givet mig, ved jeg at der er brug levende forkyndere, som er indviet og helliget, og ved hvordan han skal sætter lid til Gud. Vi behøver ethundrede medarbejdere hvor vi nu har én. Der er et stort arbejde som skal gøres overfor den sataniske modstand lukker vejen for vore nuværende muligheder for at arbejdet skal gå til spilde. Tiden går hurtigt. Vi har mange publikationer, men Herren kalder mænd og kvinder i vore menigheder, som har lys til at involvere sig i ægte missionsarbejde. Lad dem i al ydmyghed, bruge deres Gudsgivne talenter, og proklamere det budskab som bør komme til verden i denne tid. ret

(242)  Jeg håber at du vil bruge dine evner til dette arbejde. Overbring den nærværende sandheds vigtighed fra lægens ståsted. Herren har erklæret at uddannede læger vil få adgang til vore byer, hvor andre mennesker ikke kan. Undervis i sundhedsreformens budskab. Dette vil få en indflydelse på folket. ret

(242)  Lad os studere vore bibler, og lære sandhedens ord. Lad os gøre som Kristi apostle gjorde; lad os sende bøn til den syge, for der er mange, som ikke har vore sanatoriers muligheder. Herren vil fjerne sygdomme som bønnesvar. Evangeliske forkyndertjenere bør kunne bringe sundhedsreformens tema i sin enkelhed. Hvis denne del af den nærværende sandhed bringes på en klar, enkel og Kristus-lignende måde, vil det få en effekt på folk. Der vil komme et gensvar fra mange hjerter.—brev 128, 1909. ret

(242)  Mange reddes fra fordærv
Jeg er blevet vist at sundhedsmissionsarbejdet vil opdage mennesker, som er langt nede, som tidligere har haft fine sindelag, rige kvalifikationer, som vil blive reddet, ved ordentligt arbejde, fra deres faldne tilstand. Det er sandheden sådan som den er i Jesus, at den skal bringes frem for menneskenes tanker efter at de er blevet sørget sympatisk for dem og dækket deres fysiske behov. Helligånden arbejder og samarbejder med menneskeagenter, som arbejder for disse sjæle, og nogle vil påskønne fundamentet på en klippe, for deres religiøse tro. Der skal ikke være noget forskrækkende samkvem med fremmed lære over disse emner, som Gud elsker og ynkes over; men idet de hjælpes fysisk ved sundhedsmissionsarbejderne, samarbejder Helligånden med de menneskeagenternes prædikanter, med at opvække de moralske kræfter, de mentale kræfter vækkes til aktivitet, og disse stakkels sjæle vil, mange af dem, frelses i Guds rige.— Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 11, side 32. ret

(243)  De fattige skal ikke forsømmes
Vi lever i de sidste dage af denne jords historie, og sundhedsmissionsarbejde skal være alt hvad navnet indebærer. Evangeliet skal forkyndes for fattige. Den fattige såvel som den rige mand er genstand for Guds særlige omsorg og opmærksomhed. Tag fattigdommen bort, og vi vil ikke få plads til at forstå Guds barmhjertighed og kærlighed, ikke plads til at kende den medfølende og sympatiske himmelske Fader. ret

(243)  De som har sandheden for disse sidste dage, vil frembære et budskab der passer til de fattige. Den ene vil tro at evangeliet blev inspireret til at nå denne klasse. Kristus kom til jorden for at vandre og arbejde blandt fattige. Til de fattige forkyndte Han evangeliet. Hans arbejde er evangeliet udvirket i sundhedsmissionslinjer – i Guds retfærdighed, barmhjertighed og kærlighed som er den sikre frugt, fordi træet er godt. Og i dag arbejder børnene i form af Hans troende, som handler under Helligåndens vejledning. Kristus besøger de fattige og trængende, afhjælper behovene og lindre de lidende.—brev 83, 1902. ret

(243)  Arbejde for de velhavende
De som vil bruge deres Gudsgivne evner for at omvende de intellektuelle, forfinede, og verdens-optagede velhavende klasse til at de må omvende sig, gør et godt og væsentligt arbejde. Mange ser på denne klasse som håbløse, og de gør lidt for at åbne deres øjne som er forblændede og omtågede af Satans magt, de regner ikke længere med det evige liv. Men her er en arbejdsmark som ikke må forsømmes. Disse personer er forvaltere som Gud har betroet vigtige sandheder. Vi bør komme tæt til denne klasse, for jeg ved at mange af dem er bebyrdede sjæle; de har længes efter noget, som de ikke kender til. ret

(243)  Hvis de vil frelses til Jesus Kristus, vil de være nyttige agenter i Guds hænder der bibringer andre lys. Hvis de er omvendte til sandheden vil de have en særlig byrde for at drage sjæle til lyset. De vil føle at de er blevet betroet evangeliets forvaltning over for dem som har gjort verden til deres gud. De behøver den opvågnen, som Guds Helligånd kan give dem, og de som har en erfaringsmæssig kendskab til sandheden, er forpligtet over for Gud, at give det dyrebare lys til den verdensoptagne og verdenselskende sjæl. ret

(244)  Nogle vil overbevises og give agt på de ord der tales til dem i kærlighed og ømhed. De vil anerkende at sandheden er det som de behøver foran sig, fri for syndens slaveri og trældommen i verdslige grundprincipper. Der åbnes tanke-temaer op over for dem, virkeområder som de aldrig har fattet. ret

(244)  Hos Genløseren Jesus ser de den uendelige visdom, ubegrænset retfærdighed, ubegrænset nåde – kærlighedens dybder, højder, længder og bredders om overgår kundskab. Ved at beskue Kristi karakter, betragte Hans mission, Hans kærlighed, Hans nåde, Hans sandhed, forvandles de; sjælens store mangel dækkes, og de vil sige sammen med salmisten: »Jeg skal . . . . mættes ved din skikkelse, når jeg vågner.« De ser Jesus Kristus ved troens og kærlighedens guddommelige mål; for dem har verdenskærlighed og tilbedelse af jordiske rigdomme fået en afslutning. . . . . ret

(244)  Ved personlig bestræbelse og levende tro
Gud vil at sandheden åbnes op for de mennesker, som Han har givet særlige gaver, men ikke kender til sjælens store behov. Der er nogle som egner sig særligt til dette arbejde; der er de som bør søge Herren dagligt, studere dagligt, gør det til et studium at nå personer i disse klasser, der ikke kun kender dem tilfældigt, men griber fat i dem med personligt arbejde og levende tro, udviser en dyb kærlighed for deres sjæle, en virkelig bekymring for at de kender sandheden, sådan som den fremstilles i Guds ord. . . . ret

(244)  Denne klasse er blevet sørgeligt forsømt. Medarbejderne er blevet dømt ud fra udseende, og har ikke været sikker på at de ville arbejde forgæves for dem. Men disse personer som Gud har givet gaver, skal prædikanter og folk gribe fast i med den levende tros hånd. Led medarbejderne gribe Guds løfter, og sige: »Du har lovet, Bed og I skal modtage.« Må jeg få denne sjæl omvendt til Jesus Kristus.” Indtrængende bøn for de sjæle du arbejder for; bring dem frem for menigheden som forbønsemne. Det vil være lige hvad menigheden har brug for, at får deres tanker afledt fra deres smålige ubetydelige vanskeligheder, til at nære en stor byrde, og en personlig interesse, for en sjæl som er ved at gå til. Udvalg en anden og endnu en sjæl, og søg daglig Guds vejledning, læg alt frem for ham i alvorlig bøn, og arbejd med guddommelig visdom. Når I gør dette, vil I se at Gud vil give Helligånden til at overbevise, og sandhedens kraft til at omvende sjælen. ret

(245)  Jeg er blevet vist at tusindvis velhavende mænd er gået i graven uden at få advarsel, fordi de dømmes ud fra udseende, og forbigået som håbløse sager. Herren vil have denne orden af tingene forandret. Lad eftertænksomme mænd indgå i arbejde, mænd som hidtil ikke har gjort noget i denne linje, fordi det virket håbløst for dem. Det er et stort og vigtigt arbejde, og Gud vil begave mænd med visdom som påtager sig dette. ret

(245)  Det vil ikke være en tilfældig og uvæsentlig sag at disse velhavende, verdenselskende og verdenstilbedende sjæle drages til Kristus. Mænd og kvinder der er besjælet med missionsiveren, må arbejde alvorligt, som ikke svigter eller mister modet. Guds budbringere skal altid have i sinde at himlens univers har ventet længe på at samarbejde med menneskeagenter i dette arbejde, som er blevet undgået og forsømt. — brev 47, 1894. ret

(245)  Værdien af lægearbejdet
Nogle kan ikke indse vigtigheden af at missionærere også er sundhedsmissionærer. En evangelisk prædikanttjener vil have dobbelt så stor succes med sit arbejde, hvis han forstår hvordan sygdom behandles. Jeg har fået større lys om dette emne. Nogle, som ikke ser fordelene ved at uddanne unge til læger både af sind og af krop, siger at tienden ikke skal bruges til at støtte sundhedsmissionærer, som bruger deres tid på at behandle syge. Som svar på dette, er jeg instrueret til at sige at sindet ikke må blive så snævert, at det ikke kan tage den sande situation. En evangelieprædikant som også er sundhedsmissionær, som kan kurere fysiske lidelser, er meget mere effektive medarbejder en som ikke kan dette. Hans arbejde som evangelisk forkyndertjener, udfyldes meget mere. ret

(246)  Vil nedbryde fordomme
Når sundhedsmissionæren sørger for den syge, vil han, hvis han er veludrustet med kendskab og med redskaber der fører kundskaben ud i praksis, vil han visselig nedbryde fordomme. Kvinder bør uddannes i sundhedsmissionslinjer, så når de kommer ud til hedenske lande, hjælper de deres søstre der behøver hjælp. I Hans tjeneste vil Herren åbne døre, Hans ord kan finde ind i. ret

(246)  Efterleve evangeliet, fastholdes dets principper – dette er en smag af liv til liv. Døre som er lukket for ham, der blot forkynder evangeliet, vil åbnes for den intelligente sundhedsmissionær. Gud når hjerter ved at lindre fysisk lidelse. Et sandhedsfrø sås i sindet, og vandes af Gud. Det kræver megen tålmodighed for de udsåede frø viser tegn på liv, men spirer til sidst op, og bærer frugt til evigt liv. ret

(246)  Hvor langsomme er mennesker til at forstå Guds forberedelse for Hans magts dag. I dag arbejder Gud på at nå hjerterne på samme måde som Han arbejdede da Kristus var på denne jord. Ved at læse Guds ord, ser vi at Kristus bragte sundhedsmissionsarbejdet i Sin forkyndertjeneste. Kan vore øjne ikke åbnes for at kunne se Kristi metoder? Kan vi ikke forstå den opgave Han gav Sine disciple til os? — Manuskript 58, 1901. ret

(246)  Hvad missionærsygeplejerskere kan udrette
Der er mange arbejdslinjer at missionærsygeplejersker kan gøre. Veltrænede sygeplejersker kan åbne op blandt familier og søge at vække en interesse for sandheden. I næsten alle samfund er der rigtig mange som ikke deltager i religiøs tjeneste. Skal de nås med evangeliet, må det foregå i deres hjem. Hjælpen til deres fysiske behøv er kun adgangsvejen, de kan nærme sig ad. Idet missionærsygeplejerskere sørger for syge og hjælper de stakkels lidende, vil de få mange anledninger til at bede sammen med dem, og læse fra Guds ord for dem, og tale om Frelseren. De kan bede med og for de hjælpeløse som ikke har styrke og vilje til at kontrollere den appetit som lidenskaberne har fornedrede. De kan føre håbets stråler ind i de nedslåedes og mismodiges liv. Vises deres uhildede venlige handlinger ved uselvisk kærlighed, vil det være lettere for disse lidende mennesker at tro på Kristi kærlighed. ret

(247)  Ingen andre muligheder for takke eller erstatte
Mange har ingen tro på Gud og har mistet tillid til mennesker. Men de påskønner forstående og hjælpsomme handlinger. Idet der ikke er andre muligheder for jordisk taknemmelighed eller erstatning til deres hjem, og de tjener de syge, giver de sultne mad, klæde den nøgne, trøste de sørgende, og sørge for at pege alle til Ham, som elsker og ynkes er menneskearbejdere kun en budbringer – idet de ser dette, bliver de rørt om hjertet. Taknemmelighed springer op, troen tændes. De ser at Gud sørger for dem, og når Hans ord åbnes, forberedes de til at lytte. — The Review and Herald, 9. maj, 1912. ret

(247)  Virkeevne og kraft
Når bibelske principper overbringes af en forstandig læge, vil det have stor vægt hos mange mennesker. Der er virkeevne og kraft hos den person der kombinerer sin ligelige indflydelse med en evangelisk prædikanttjener. Hans arbejde anbefaler sig selv til folks gode dømmekraft.—Råd om sundhed, 546. ret

(247)  Et eksempel på helbredelse og sjælevindende arbejde
Kristus har givet os et eksempel. Han underviste evangeliske sandheder ud fra Skrifterne, og han helbredte også de forpinte der kom til Ham for lindring. Han var den første læge verden nogensinde har kendt, og alligevel kombinerede han Sit helbredende arbejde med at give sjælsfrelsende sandheder. ret

(247)  Og sådan skal vore læger arbejde. De gør Herrens arbejde når de arbejder som evangelister, underviser i hvordan sjælen skal helbredes ved Herren Jesus. Enhver læge bør vide hvordan troens bøn skal bedes for den syge, såvel som at give en ordentlig behandling. Samtidig bør han arbejde som en af Guds prædikanttjenere, der lærer anger og omvendelse, og sjælens og kroppens frelse. En sådan kombination af arbejdet vil udbrede hans erfaring, og forstørre hans indflydelse meget. ret

(247)  En ting ved jeg, det største vore læger kan gøre er at få adgang til verdens folk på den rigtige måde. Der er en verden som er ved at gå til i synd! Hvem vil tage arbejdet op i vore byer?! Den største læge er han som vandrer i Kristi fodspor. — Råd om sundhed, 544. ret

(248)  En blandet forkyndertjeneste
Lægen bør åbenbare den højere uddannelse med sine evner til at pege hen til verdens Frelser som ham der kan helbrede og frelse sjæl og legeme. Det giver den forpinte opmuntring som er af højeste værdi. Prædikantarbejdet for både det fysiske og åndelige skal blandes, lede de syge mennesker til at stole på den himmelske Læges kraft. De som vil betale for Kristi nådige helbredelse, når de får den ordentlige behandling, vil indgyde tro i patienternes sind. Deres egen handlemåde vil være til inspiration for dem som mente de var håbløse tilfælde. ret

(248)  Det er derfor vore sanatorier blev oprettet – give de håbløse mod, ved at bønnen forenes med ordentlig behandling, og undervisne i det rigtige fysiske og åndelige liv. Ved et sådan prædikantarbejde kan mange blive omvendte. Lægerne på vore sanatorier skal give sjælshelbredelsens klare evangeliebudskab.—brev 146, 1909. ret

(248)  Læger som byevangelister
De som er kristne læger må gøre et værdifuldt arbejde for Gud som sundhedsmissionærere. Der er for ofte så mange ting der optager lægerne, at de holders væk fra det arbejde Gud vil have dem til som evangelister. Lad sundhedsarbejderne bringe den tredje engels budskabs vigtige sandheder fra lægens synspunkt. Dedikerede og talentfulde læger kan blive hørt i de store byer, når andre mennesker ikke kan. Idet læger forener sig med prædikanterne i at forkynder evangeliet i landets store byer, vil deres kombinerede arbejde resultere i at påvirke mange mennesker for denne tids sandhed. ret

(248)  Ud fra det lys Gud har givet mig, ved jeg at Hans sag i dag behøver bibelsandhedens levende repræsentanter. De ordinerede prædikanter alene kan ikke klare opgaven. Gud kalder ikke kun prædikanter, men også læger, sygeplejersker, kolportører, bibelarbejdere og andre helligede lægfolk med forskellige talenter, som kender til den nærværende sandhed, til at tænke over de uadvarede byers behov. Der burde være et hundrede troende aktivt engageret i det personlige missionsarbejde, hvor der nu kun er én. Men tiden går hurtigt. Der er meget arbejde at gøre før den sataniske modstand vil lukke vejen. Ethvert redskab må sættes i gang, så de nuværende muligheder må udnyttes klogt.—The Review and Herald, 7. april, 1910. ret

(249)  Den dobbelte tjeneste
Du behøver guddommelig visdom, så du kan arbejde i to ansvarsbetyngede stillinger – som en dygtig læge, og også som en evagnelieforkynder. Der må ske en daglig omvendelse, for at blandingen af legemet og sjælens arbejde må lykkes. Jeg kan ikke fortælle dig i detaljer hvordan dette skal gøres, men jeg ved at du kan gøre et vigtigt arbejde med at ordets tjeneste, instruere de sjæle som du arbejder på skal tro på Jesus Kristus.—brev 64, 1910. ret

(249)  Udsendt to og to
Det er brug for sundhedsmissionærer over hele marken. Kolportører skal udnytte enhver mulighed de får, for at lære hvordan sygdom skal behandles. Læger skal huske på at en prædikants opgaver ofte forlanges af dem. Lægemissionærere kommer under evangelisternes hoved. Medarbejdere bør gå ud to og to, så de kan bede og rådføre sig med hinanden. De skal aldrig sendes ud alene. Herren Jesus Kristus udsendte Sine disciple to og tro til Israels byer. Han gav dem opgaven: »Helbred de syge, som er der, og sig til dem: »Guds rige er kommet nær til jer.« ret

(249)  Vi er instrueret i Guds ord at en evangelist er en lærer. Han bør også være en sundhedsmissionær. Men alle har ikke fået det samme arbejde. »Og han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme.« ret

(250)  De som arbejder som prædikanter i vore konferenser bør være bekendt med hvordan syge får tjeneste. Ingen prædikant bør være for stolt at han ikke ved hvordan han skal være klog. Sundhedsmissionsarbejdet forbinder mennesker med sine medmennesker og med Gud. Der sættes ikke grænser i tid og rum for, hvordan forståelse og tillid udvises. — Manuskript 33, 1901. ret

(250)  Samarbejde
Gud har givet anvisninger for hvordan arbejdet skal udføres. Ved vore lejrmøder møder vi alle folkeklasser, høje og lave, rige og fattige. Ingen bliver udelukket. Det er Herrens ønske at de allerbedste sundhedsmissionslæger skal selv være parate til at samarbejde med evangeliske præster. De skal være ét med Kristus, og gennem hvem Gud kan arbejde. Herren ønsker at Hans arbejde skal vokse i reformerende linjer. Under vort lejrmøde skal der udføres ægte sundhedsmissionsarbejde. ret

(250)  Der trækkes ingen linje mellem ægte sundhedsmissionsarbejede og det evangeliske forkynderarbejde. Disse to må blandes. De skal ikke stå væk fra hinanden, som adskilte arbejdslinjer. De skal forenes i en uadskillelig union, ligesom hånden er forbundet til kroppen. De på vore institutioner skal bevise at de forstår deres del i det ægte evangeliske sundhedsmissionsarbejde. En højtidelig værdig skal karakterisere de oprigtige sundhedsmissionærere. De skal være mænd der forstår og kender Gud og Hans nådes kraft. ret

(250)  Afklædt for al selviskhed
Selvom vi indhøster konferensen og den vokser, må den alligevel friholdes for enhver selviskhed. Sådan skal sundhedsmissionsarbejdet også afklædes for al selviskhed, og fremføres efter Guds orden. De forskellige arbejdslinjer skal støtte hinanden. — brev 102, 1900. ret

(250)  Ikke med nogen stedfortræder
Nu er der behov for hellige og indviede personer, både mænd og kvinder, til at gå ud som sundhedsmissionærere. Lad dem opdyrke deres fysiske og mentale kræfter og deres sønlige kærlighed til det yderste. Der bør gøres alt for at udsende forstandige medarbejdere. Den samme nåde som kom fra Jesus Kristus til Paulus og Apollos, som fik dem til at erkende deres åndelige færdigheder, denne nåde må nu modtages, og vil bringe mange helligede missionærer i arbejdsom tilstand. ret

(251)  Mange må ikke lægge deres hænder i skødet og sige: »Oh, ja, lad dem og dem tage ud til de uprøvede marker,« medens de selv ikke udøver det interesserede, helligede og selvfornægtende arbejde, og forventer at det arbejde Herren har betroet dem skal gøres af stedfortrædere. Der er dem som, hvis de fornægter sig selv og løfter korset, vil finde at Gud vil give dem det samme, som Han gav Paulus og Barnabas. Disse repræsenterer det som rigtig mange burde være. »Skriften siger jo: »Enhver, som tror på ham, skal ikke blive til skamme.« Thi der er ingen forskel på jøde og græker; de har jo alle den samme Herre, rig nok for alle dem, der påkalder ham.”—Særlige vidnesbyrd om sundhedsmissionsarbejdet, side 8 (1893). ret

(251)  Skillemærket
Den sande forståelse mellem mennesket og sit medmenneske skal være deres skillemærke, som elsker og frygter Gud, fra dem som ikke har Hans lov i sinde. Hvor stor forståelse udtrykte Kristus ikke da han kom til denne verden, for at give Sit liv som offer for en døende verden! Hans religion førte til at udrette et ægte sundhedsmissionsarbejde. Han var en helbredende kraft. »Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer,« sagde Han. Dette er den store sandhedens Ophavsmands prøve der bruges til at skille sand religion fra den falske. Gud ønsker at Hans sundhedsmissionærer handler med ømhed og medfølelse, som Kristus ville udvise, da Han var i vor verden. — Manuskript 117, 1903. ret

(251)  Sand næstekærlighed
Det er kun ved uselvisk interesse for dem der behøver hjælp, at vi kan demonstrere evangeliesandhederne i praksis over for. »Hvis en broder eller søster mangler klæder og dagligt brød, og en af jer siger til dem: »Gå bort i fred, klæd jer varmt og spis jer mæt, men ikke giver dem det, legemet behøver hvad nytter det så? Sådan er det også med troen; hvis den ikke har gerninger, er den i sig selv død.« »Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af dem er kærligheden.« Evangeliet indbefatter meget mere end forkyndelse. De uvidende oplyses; den mismodige opløftes; den syge helbredes. Menneskets røst skal gøre sin del i Guds værk. Ømme, forstående og kærlige ord, skal være vidne for sandheden. Alvorligt hjertefølge bønner skal bringe engle nærmere.—En appel til en sundhedsmissionsskole, siderne 13, 14. ret

(252)  En kærlig atmosfære
Besøge den syge, trøste den fattige og bedrøvede for Kristi skyld, vil bringe medarbejdere til Retfærdighedens Sols klare lys, og endog ansigtet vil udtrykke den fred der dvæler i sjælen. Mænds og kvinders ansigter som taler med Gud, som den usynlige verden er virkelig for, udtrykker Guds fred. De tager himlens bløde og elskværdige atmosfære med sig, og spreder den i venlige gerninger og kærligt arbejde. Deres indflydelse er af en karakter der vinder sjæle til Kristus. Hvis alle kan se og forstå, og være Guds ords gørere, hvilken fred, hvilken lykke, hvilken fysisk sundhed og sjælsfred vil så være resultatet. Kristi varme og venlige atmosfære i kærlighed, og ømhed i sjælen, kan ikke sættes højt nok. Kærlighedens pris ligger over guld, sølv og ædelstene, og gør menneskeagenterne lig Ham der ikke levede for at behage sig selv.—brev 43, 1895. ret

(252)  Så og høste
Der er ikke sagt et ord for meget for at forsvare og rose det gode sundhedsmissionsarbejde. I forbindelse med andre linjer af det evangeliske arbejde, er sundhedsmissionsarbejdet det instrument hvor grunden tilberedes til at udså sandhedens frø, og det redskab hvorved høsten skal høstes. Hvis alle vore prædikanter havde modtaget og praktiseret det lys som Gud har givet om sundhedsreformen, den trængende og forstødte vil favnes af det evangeliske arbejde i meget højere omfang end de er blevet. Med sundhedsmissionsarbejdet som evangelietjenestens hjælpende hånd, vil den syge blive rask, og mange sjæle vil ledes ind til lyset. . . . . ret

(252)  Kristi evangelium skal bindes op med sundhedsmissionsarbejdet, og sundhedsmissionsarbejdet skal bindes til den evangeliske forkyndertjeneste. Verden behøver sundhedsmissionernes arbejde, som er bundet op til det evangeliske budskab. Evangeliets tjenere kan ikke bruge deres tid og kræfter på at gøre det arbejde som skal gøres i denne linje, men ved pennens og stemmens indflydelse kan de styrke dette arbejde. De skal se på det som evangeliets hjælpende hånd, betragte af stor værdi som middel der bereder hjerterne for sandhedens frøs udsåning, og bringe mange til Kristus. ret

(253)  Prædikanttjenere skal bekæmpe sygdom
Prædikanttjeneren vil ofte kaldes til at gøre lægens del. Han bør få en oplæring som sætter ham i stand til at give de enkleste hjælpemidler der hjælper lidende. Prædikanttjenere og bibelarbejdere bør berede sig selv for denne arbejdslinje, for gør de det, så følger de Kristi eksempel. De bør være velforberedte med en uddannelse og udøve sygdomsbekæmpelse på kroppen, såvel som de helbreder den synds-syge sjæl, ved at pege til den Store Læge. De opfylder det hverv Kristus gav de tolv og senere de halvfjerds: »Hvor I kommer ind i en by,. . . . . helbred de syge, som er der, og sig til dem: »Guds rige er kommet nær til jer.« Kristus står ved deres side, parat til at helbrede syge, som da Han var på denne jord i person.—Manuskript 88, 1902. ret

(253)  Som han er fuldkommen
Vort arbejde er at kæmpe for at opnå den fuldkommenhed i vor virkekreds, som Kristus opnåede i sit liv på jorden, i alle karaktertræk. Han er vort eksempel. Vi skal med alle ting kæmpe for at ære Gud i karakter. Når vi dag for dag ikke får nok af de guddommelige krav, bringer vi vor sjæls frelse i fare. Vi behøver at forstå og påskønne det privilegium som Kristus indbyder os til, og vise at vi vil nå den højeste standard. Vi skal være helt afhængig af den kraft Han har lovet at give os. ret

(253)  Lige før Kristus kom med dette krav, sagde Frelseren til Sine disciple: »Elsk dine fjender, velsign dem som forbander dig.« Vi skal elske vore fjender med samme kærlighed som Kristus viste mod Sine fjender, ved at give Sit liv, for at frelse dem. Mange siger nok: »Det er et vanskeligt bud; for jeg ønsker at holde mig længst mulig væk fra mine fjender.« Når der handles i overensstemmelse med sine egne tilbøjeligheder, vil de principper vor Frelser har givet ikke blive gennemført. »Gør godt«, siger Han, »imod dem, der hader jer og bed for dem, som forfølger jer, så I må vorde jeres himmelske Faders børn; thi han lader sin sol stå op både over onde og gode og lader det regne både over retfærdige og uretfærdige.« Dette skriftsted illustrerer en fase af den kristne fuldkommenhed. Medens vi stadig var Guds fjender, gav Kristus sit liv for os. Vi skal følge Hans eksempel. ret

(254)  Elsk dine fjender
Jeg må stadig skrive mere fra dette skriftsted: »Elsk jeres fjender velsign dem, som forbander jer, gør godt imod dem, der hader jer og bed for dem, som forfølger jer, så I må vorde jeres himmelske Faders børn; thi han lader sin sol stå op både over onde og gode og lader det regne både over retfærdige og uretfærdige. . . . . . . Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen.«Jeg er dybt berørt af disse ord. Vi må forstå deres virkelige betydning. Hvis vi vil fremstille Kristi karakter ved at adlyde dette bud, vil der ske store forandringer med dem der gør ondt. Mange sjæle vil overbevises om deres syndighed og omvendes ved de indtryk de får, når vi nægter at gå med til at gøre de onde handlinger der kontrolleres af sataniske agenter. Vi må arbejde under bøn og beslutsomt på Herrens side. Med alle de problemer som opirrer sjælen, må vi modstå det onde og nægte at skælde den ondskabsfulde ud. ret

(254)  Lad os daglig fremstille Kristi store kærlighed ved at elske vore fjender ligesom Kristus elsker dem. Hvis vi således fremstiller Kristi nåde, vil stærke hadfølelser nedbrydes og ægte kærlighed vil bringes i manges hjerter. Så vil der efterfølgende kunne ses mange flere omvendelser. Ganske vidst vil det koste noget at gøre dette. Hvis den forkyndertjener som forkynder ordet, og de som besidder fremtrædende stillinger i sundhedsmissionsarbejdet, vil betragte det som deres særlige pligt at praktisere ordets lære i det daglige liv, bringe sig selv under Kristi kravs disciplin og arbejder under Hans myndighed, vil deres konsekvente handlemåde få mange til at bryde med tyranniet i Satans tjeneste, og tage ståsted under Fyrst Immanuels blodbestænkte banner. ret

(255)  En udvidet erfaring
Mit sind bliver atter oprørt over vor opførsel og karakterdannelse i dette liv. Vi har efter bekendelse taget vort standpunkt på Herrens side, for at vise denne onde slægt det tætte forhold Kristne nyder sammen med Gud, og sammen med Jesus Kristus, hvem Han har sendt. Det er visselig vort privilegium at udvide vor erfaring, og uddybe vor helligelse, og komme i tættere kontakt med vor himmelske Fader, bringe vor vilje og vej i overensstemmelse med hans vilje og vej. ret

(255)  Min bøn denne morgen er mere alvorlig og pågående, at vi ikke skal svigte eller miste modet i den Kristne krig. »Der er lys deroppe,« siger en Røst til mig, og som svar trækker jeg mine øjne bort fra det jordiske og nedslående og ser på det himmelske, bede alvorligt at Guds folk må indse tydeligere og mere påtvingende den værdighed, som vor himmelske Fader har overdraget os, at kalde os til at vise verden Hans godhed og barmhjertighed i syndigt kød. Han udgyder utallige velsignelser på os, såvel som på de utaknemmelige og uhellige. Vi skal udtrykke vor taknemmelighed til Ham, at vi er antaget som medarbejdere der samarbejder med Herren Jesus Kristus. ret

(255)  De som forkynder Herrens ord må efterleve det som de lærer. Hvis vi modtager Guds nåde i hjertet, må vi åbenbare denne nåde for andre i alle ord og handlinger. De som dvæler ved Kristi langmodighed og barmhjertighed må praktisere Hans tålmodighed og barmhjertighed, og aldrig åbenbare en egenmægtig uretfærdighed mod deres brødre eller mod andre. ret

(255)  Udøv ret uanset resultaterne
Nogle vil sige: »Hvordan kan vi gøre dette? Vi burde udnytte de principløse og lumske mennesker.« Husk at en discipel skal gøre sin mesters vilje. Vi skal ikke tænke over resultaterne; for så vil vi få nokså travlt, og altid være i usikkerhed. Vi må tage vort standpunkt og anerkende Guds ords magt og autoritet til fulde, uanset om det stemmer med vore forudfattede meninger. Vi har en fuldkommen Vejledningsbog. Herren har talt til os; og uanset hvad konsekvenserne bliver, skal vil modtage hans ord og praktisere det i det daglige liv, ellers vælger vi vor egen version af opgaven, og gør præcis det modsatte af det som vor himmelske Far har udpeget os til at gøre. ret

(256)  Vi er ikke vore egne, der handler som vi vil. Vi er kaldet til at være Kristi repræsentanter. Vi er købt for en pris. Som Guds sønner og døtre, skal vi være lydige børn, der handler efter Hans karakters principper, som er åbenbaret gennem Hans Søn. ret

(256)  Jesus har sagt: »Gør godt mod dem der hader jer.« Vi kan ikke vurdere hvor meget kan vi faktisk kan udrette, ved at følge den undervisning. »Bed for dem, som forfølger jer, så I må vorde jeres himmelske Faders børn; thi han lader sin sol stå op både over onde og gode og lader det regne både over retfærdige og uretfærdige.« ret

(256)  Kommer der ikke principper frem her som ofte overses? Der kunne undgås så lidt ondt ved at følge disse principper: For nogle gange er forfølgernes hjerter modtagelige for guddommelige indtryk, som det var i apostlens Paulus hjerte før hans omvendelse. Det er altid det bedste at prøve at gennemføre hele Guds vilje, sådan som Han har bestemt det. Han vil tage sig af udfaldet. — Manuskript 148, 1902 ret

(256)  Iver og udholdenhed i sundhedsmissionsarbejdet
Kunne jeg blot vække vort folk til kristent arbejde, ville jeg lede dem til at gå ind sundhedsmissionsarbejdet med hellig iver og guddommelig udholdenhed, ikke på få steder, men på alle steder, hvor der arbejdes møjsommeligt for dem uden for folden, hvor taknemmelig vil jeg dog være! Dette er sandt missionsarbejde! På nogle steder har det tilsyneladende lidt succes; men igen er det at Herren åbner vejen, og anstrengelserne følges af tydelig fremgang. Der siges ord som søm der fæstnes på et sikkert sted. Engle fra himlen samarbejder med menneskers medhjælp, og syndere vindes til Frelseren. — brev 43, 1903. ret

(256)  I et fortræffeligt selskab
Forfølgelsens ånd vil ikke udøves mod dem, som ikke har forbindelse med Gud, og som ikke har moralsk styrke. Den vækkes mod de trofaste som ikke giver verden indrømmelser og ikke vil lader sig rokke over for dens meninger, hvad den foretrækker eller dens modstand. En religion som bærer et levende vidnesbyrd for hellighed, og som dadler stolthed, selviskhed, gerrighed og moderigtige synder, vil verden og overfladiske kristne hade. . . . Når du tillader skam og forfølgelse, er du i et fremragende selskab; for Jesus udholdt det hele, og meget mere. Hvis du er trofaste vagtfolk for Gud, hilser du disse ting velkommen. Det er de heroiske sjæle, som vil være oprigtige hvis de står alene, som vil vinde den uforgængelige krone. — The Youth’s Instructor, 28. maj, 1884 ret

(257)  En vækkelse vil komme
Når arbejderne ydmyger sig for Gud, vil de få hans velsignelse. De vil modtage nye indtryk og den evangeliske sundhedsmission vil opleve en underfuld vækkelsestid. — Vidnesbyrd for menigheden 9:219.

*****
ret

(257)  Til videre studium
Lægemissionærerne og deres arbejde:

I den store læges fodspor, 161-216.
Pionerarbejde:
Råd om sundhed, 497-502.
En bøn for sundhedsmissionærer:
Råd om sundhed, 392-397 (Vidnesbyrd for menigheden 9:167-172).
Et kald til evangeliske missionærer:
Den store mester, 821-828.
Råd til sundhedsmissionærer:
Vidnesbyrd for menigheden 8:201, 202.
Evangeliet, “Illustreret”:
Vidnesbyrd for menigheden 6:241;
“I praksis”:
Råd om sundhed, 532.
Menigheden og tjenesten forsømmer:
Vidnesbyrd for menigheden 6:294-304.
Prædikanttjenere skal være sundhedsmissionærer:
Råd om sundhed, 533.
Læger som evangelister:
Råd om sundhed, 535, 536, 543-548.
Helligede sygeplejerskers muligheder:
Råd om sundhed, 387-390 (Vidnesbyrd for menigheden 6:83, 84).
Evangeliske medarbejdere skal lære sundhedsreformen:
Råd om sundhed, 43 (Vidnesbyrd for menigheden 6:376, 377).
Kosthold, evangelistens rigtige tema:
Råd om sundhed, 44 (Vidnesbyrd for menigheden 9:112, 113).
Arbejde i enighed:
Råd om sundhed, 513, 518 (Vidnesbyrd for menigheden 6:288-293);
Råd om sundhed, 516, 517 (Vidnesbyrd for menigheden 6:291-292);
Råd om sundhed, 519, 520 (Vidnesbyrd for menigheden 8:158, 159);
Råd om sundhed, 524, 525 (Vidnesbyrd for menigheden 6:240-242);
Råd om sundhed, 534, 550 (Vidnesbyrd for menigheden 7:111);
Råd om sundhed, 557, 558.
Lægens og prædikantens arbejde kombineres i Kristi arbejde:
Råd om sundhed, 528.
Formanende ord til en læge:
Råd om sundhed, 519-52 (Vidnesbyrd for menigheden 8:158-162).
Sundhedsmissionærernes dør til dør arbejde:
Råd om sundhed, 538.
»Undervise og helbrede«:
I den store læges fodspor, 139-160.
Arbejdet for fattige:
Råd om sundhed, 14 (Vidnesbyrd for menigheden 6:255);
Vidnesbyrd for menigheden 6:83-85;
I den store læges fodspor, 183-208.
Arbejdet understøttes af omvendte velhavende folk:
Vidnesbyrd for menigheden 9:114, 115.
Forkyndertjenesten for den rige:
Råd om sundhed, 15-18 (Vidnesbyrd for menigheden 6:256-258);
Vidnesbyrd for menigheden 6:80-83;
I den store læges fodspor, 209-216. ret

næste kapitel