I sundhedens tjeneste kapitel 18. Fra side 315ren side   tilbage

Sektion 18—Arbejdet udbredes

(315)  Samarbejde med Kristus
Han der tror på Jesus Kristus som en personlig frelser skal være en medarbejder sammen med Ham, bundet til Hans hjerte med uendelig kærlighed, samarbejde med Ham i selvfornægtelsens og næstekærlighedens gerninger. Han som Kristus har åbenbaret Sin tilgivende nåde vil, ved at praktisere Kristi gerninger, finde sig knyttet til Kristus. Gud kalder på dem som Han har gjort til et uendeligt offer, og indtage deres position som medarbejdere sammen med Ham for at udvikle Guds guddommelige godgørenhedstiltag. ret

(315)  Kristus har trukket sig selv fra jorden, men Hans efterfølgere er stadig tilbage i verden. Hans menighed består af dem der elsker Ham, og skal fremstille Kristi kærlighed i ord og handling, i uselvisk kærlighed og i næstekærlighed. De skal være middel, praktisere selvfornægtelse og bære korset, indpode kærlighedsprincippet i deres hjerter som ikke kender Frelseren af erfaring. ret

(315)  Menighedens mål
Alle som tror, har Gud pålagt en byrde at oprejse menigheder, med det udtrykkelige mål at uddanne mænd og kvinder til at bruge deres betroede evner til at hjælpe verden, bruge midler Han har lånt til Hans ære. Han har gjort dødelige mennesker til Sine forvaltere. De skal bruge gladelig og generøst af de midler de har i eje for at fremme retfærdigheden og sandheden. De skal bruge Hans betroede talenter til at opbygge Hans arbejde og udvide Hans rige. ret

(315)  Prædikanter som lægemissionærer
Vore menigheder, store som små, skal ikke behandles sådan at de bliver helt afhængige af præstelig hjælp. Medlemmerne skal befæstes så meget i troen, at de får forstandig kundskab på sundhedsmissionsarbejdet. De skal følge Kristi eksempel, tjene dem omkring sig. De skal trofast opfylde deres dåbsløfter, løftet om at de vil praktisere de lektier der er i Kristi liv at lære. Gennem helliggørelse af sandheden, som den er i Jesus skal de plante levende principper af frelsende tro i hjerterne. De skal arbejde sammen for at holde de selvfornægtende og selvopofrende principper levende i menigheden, som Kristus, med sin guddommelighed iklædt med menneskelighed, fulgte op om i Hans sundhedmissionsarbejde. Det er at bibringe kendskab til Kristi kærlighed og ømhed som giver missionsaktiviteterne virkekraft. ret

(316)  En hær af arbejdere
Herren ønsker at medlemmerne i Hans menighed skal udgøre en hær af medarbejdere, der arbejder for Ham med deres forskellige evner, og gennemfører selvfornægtelsens og selvopofrelsens principper, bevarer den kærlighed til Gud, som drog dem bort fra verden, og som vil drage dem sammen, bort fra adskilte forbund, fra fjerne og løsrevne partier. Arbejdet skal være en stor og harmonisk helhed i Kristus Jesus. Den tro som virker ved kærlighed og renser sjælen er den hellige, opløftende og helliggørende hjælper, som blødgører og underlægger den rystende menneskenatur. Kristi kærlighed skal begrænse de troende, få dem til at blande harmoniske handlinger ind ved Golgatas kors. Idet de efterlever de principper som skiller dem ud af verden, vil de bindes til hinanden med kristen kærligheds hellige bånd. ret

(316)  Gøre Kristi gerninger
De troende skal gøre Kristi gerninger med nåde i deres hjerter, sætte sig selv, sjæl, krop og ånd på hans side, som Hans menneskelige hånd, der viderebringer Hans kærlighed til dem som er uden for folden. De troende skal samles i kristent fællesskab, betragte hinanden som brødre og søstre i Herren. De skal elske hinanden ligesom Kristus elskede dem. De skal være lys for Gud, skinne i menigheden og i verden, modtage nåde for nåde ligesom de viderebringer til andre. Derved er de hele tiden i åndelig nærhed til Gud. De genspejler Kristi billede. ret

(316)  Helliggjort kærlighed spreder, nægter at lade sig binde af hjem eller af menighed. Den prøver at frelse fortabte sjæle. Ethvert hjerte som mærker en syndstilgivende Frelsers kærlighed finder sig selv forbundet med alle andre kristnes hjerter. Sande troende vil forene sig med hinanden i at arbejde for sjæle der er ved at gå tabt. Lad ingen af vore prædikanter bruge tid og kræfter på at arbejde for dem der kender sandheden. Lad dem i stedet for søge efter dem uden for folden, og enhver bør stimulere andre til alvorlige tiltag ved et veldefinerede og helliggjort arbejde der frelser stakkels sjæle, som går tabt i deres synder. ret

(317)  En levende menighed
Når vore menigheder opfylder de pligter der påhviler dem, vil de være levende og virkende agenter for Mesteren. Manifestationen af kristen kærlighed vil fylde sjælen med en dybere og mere alvorlig iver for at arbejde for Ham som gav Sit liv for at frelse verden. Ved at være god og gøre godt, så fordriver Kristi efterfølgere selviskheden fra sjælen. For dem er det dyrebareste offer for billigt at give. De ser en stor vingård som skal bearbejdes, og indser at de må beredes ved guddommelig nåde for at kunne arbejde tålmodigt, alvorligt, i tide og i utide, i en sfære som ikke kender grænser. De opnår sejr efter sejr, får større erfaring og virkekraft, udbreder alvorlige anstrengelser til alle sider, for at vinde sjæle for Kristus. De bruger det allerbedste for at deres erfaringer bliver større; deres hjerter blødgøres ved Kristi kærlighed. ret

(317)  Anledninger
Alle kan arbejde for deres frelse som er uden for sikkerhedens ark. Når menighedsmedlemmerne er forpligtet over for Guds tjeneste, forpligtet til at udføre missionsarbejde, når de griber uselvisk fat i arbejdet, fordi de elsker de sjæle som Kristus døde for og er ivrig efter at forene sig med den store Lægemissionær, vil Herren komme meget nær til dem og instruere dem. Livet er fuld af anledninger for praktiske missionærer. Enhver mand, kvinde og barn kan dagligt så frø med venlige ord og uselviske gerninger. ret

(317)  Et tusinde strømme
Vi skal se sundhedsmissionsarbejdet udbrede og uddybe sig alle de steder det vokser, fordi det påvirkede hundrede og tusindvis strømme, indtil hele jorden er dækket som vand dækker havet. Vore prædikanter mishager Gud ved deres svage bestræbelser på at lade Hans ords sandheder skinne ud til verden. Intet styrker menighederne mere som at se værket vokse i andre dele af vingården. Når prædikanterne forstår den store velsignelse der kommer af deres arbejde, som ikke kender sandheden, vil de forlade menighederne, efter at indprente vigtigheden hos dem at lægge planer og metoder, hvor de kan udrette den samme slags arbejde inden for deres grænser, som evangeliske prædikanttjenere udretter i regionerne derude. ret

(318)  Livsarbejdet er en skole
Verden er ikke et krokeret sted hvor vi fornøjer os selv; den er en skole hvor vi studerer alvorligt og grundigt de lektier der gives i Guds ord. Der kan de lære hvordan de modtager og videregiver. Der kan de lære hvordan der søges efter sjæle på livets hovedveje og biveje. Hvor alvorligt er det ikke at indlade sig i denne verdens spil! Hvis de som involverer i dette, kæmper alvorligt for livets krone som ikke visner bort, hvilke sejre vil der så ikke vindes!! De vil blive sundhedsmissionærer, og de vil se hvor meget de kan gøre for at hjælpe lidende mennesker. Hvilken velsignelse vil det ikke være! Hvad vi behøver er praktisk uddannelse. Prædikanttjenere og folk, praktiser de lektier Kristus har givet i Hans ord, og I vil ligne Kristus i karakter.—Manuskript 32, 1901. ret

(318)  Sandheden skal præsenteres på mange måder
Kristi menighed er afhængig af Ham netop for dens eksistens. Kun gennem Ham kan den fortsætte sit liv og sin styrke. Medlemmerne skal hele tiden leve i det mest intime livsvigtige forhold med Frelseren. De skal følge i Hans selvfornægtende og opofrende fodspor. De skal gå ud på livets hovedveje og biveje for at vinde sjæle til Ham, bruge alle mulige midler for at gøre sandheden synlig i sin sande karakter for verden. ret

(318)  Sandheden skal præsenteres på forskellige måder. Nogle på livets højere trin vil gribe den som den vises i figurer og lignelser, idet mennesker arbejder på at udbrede sandheden med klarhed og dens tilhørere måtte blive overbeviste, er Herren til stede som Han lovede at være. Idet de går ud i deres mission, lærer alle ting som Kristus har befalet, vil løftet opfyldes: »Se jeg er med jer alle dage, helt til verdens ende.« De som er ærlige af hjertet vil se sandhedens vigtighed for denne tid, og vil indtage deres plads blandt dem der overholder og lærer budene. — brev 223, 1905. ret

(319)  Hvordan Kristus åbenbares
Der er et stort arbejde at udrette. Hvordan skal vi åbenbare Kristus? Jeg kender ingen bedre metode . . . end at gribe fat i sundhedsmissionsarbejdet i forbindelse med forkyndertjenesten. Uanset hvor du tager hen, så begynd med at arbejde. Hav interesse for dem omkring dig, som behøver hjælp og lys. Du kan stå og forkynde for dem her som kender sandheden; du kan holde prædiken efter prædiken, men de værdsætter det ikke. Hvorfor? Fordi de er passive. Enhver som kan gå ud og arbejde, bør ligge grundstenen, ikke hø, træ og strå, men guld, sølv og ædelstene.— Generalkonferense Bulletin, 1901, ekstra nr. 18. ret

(319)  Et nyt element
Et nyt element må bringes i arbejdet. Guds folk må tage imod advarslen, og arbejde for sjæles ret der hvor de er; for folk indser ikke deres store behov og fare. Kristus søgte folk hvor de var, og bragte store sandheder for dem om Hans rige. Idet Han gik fra sted til sted, velsignede og trøstede Han lidende og helbredte syge. Dette er vort arbejde. Gud vil have at vi lindrer de nødlidendes behov. Årsagen til at Herren ikke viser Sin kraft tydeligere, er fordi der er så lidt åndelighed blandt dem der hævder at tro sandheden. — brev 42, 1898. ret

(319)  Anledninger for alle
»Men de gik ud og prædikede alle vegne. Og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.« ret

(319)  De ord der blev talt til disciplene, tales også til os. Ingen må tro at apostlenes arbejdsdag er blevet fortid. I dag kan mænd og kvinder arbejde som Kristus har givet dem eksempel på. Alle vil få mulighed for at tjene de syndssyge sjæle og de som behøver fysisk helbredelse. Fysisk helbredelse er en himmelskfødt videnskab, bundet sammen med evangelie-hvervet.—Manuskript 16, 1904. ret

(320)  Vil genoplive menighederne
Få de unge mænd og kvinder i menighederne til at arbejde. Forén virksomhed i sundhedsmissionen med forkyndelsen af den tredje engels budskab. Gør regelmæssige, organiserede bestræbelser for at løfte menighedsmedlemmerne ud af det dødvande, hvor de i årevis har befundet sig. Send menighederne sådanne arbejdere, som vil efterleve sundhedsreformens principper. Uddan sådanne, som kan indse nødvendigheden af selvfornægtelse med hensyn til appetitten; ellers vil de blive en snare for menigheden. Forsøg, om ikke livets ånd da vil komme ind i vore menigheder.—Vidnesbyrd for menigheden 6:267. ret

(320)  Vær praktiske missionærer
Der kan findes syge alle steder, og de som går ud som medarbejdere for Kristus bør være oprigtige sundhedsreformatorere, forberedt til at give de syge den enkle behandling som vil hjælpe dem, og så bede sammen med dem. Derved vil de åbne døren for at sandheden kommer ind. Gøres dette arbejde vil gode resultater følge efter. Vore Sabbats-holdende familier bør have deres tankesind fyldt med sundhedsreformens og andre sandhedslinjers hjælpende principper, så de kan være til hjælp for deres næste. Vær praktiske missionærer. Sammel al den kundskab op der kan, som er med til at bekæmpe sygdom. De som studerer ihærdigt kan gøre dette. ret

(320)  Kun nogle få kan tage et oplæringskursus på vore sundhedsinstitutioner. Men alle kan studere sundhedslitteratur, og få forstand på dette vigtige emne.—Manuskript 19, 1911. ret

(320)  Arbejde for børn og unge
Herren har bestemt, at de unge skal være hans hjælpende hånd. Dersom de i enhver menighed ville hellige sig til ham, dersom de ville vise selvfornægtelse i hjemmet og hjælpe deres trætte mor, kunne moderen få tid til at besøge sine naboer og når der bød sig en anledning, kunne de selv hjælpe til ved at gøre små barmhjertigheds- og kærlighedshandlinger. Bøger og blade, som behandler emner om sundhed og afholdenhed, bør bringes ind i mange hjem. Det er meget vigtigt at udbrede den litteratur, for på den måde kan folk få kundskab om, hvordan de skal behandle sygdom, en kundskab, som kan blive til stor velsignelse for sådanne, som ikke har råd til at betale for lægebesøg. — Vidnesbyrd for menigheden 7:64, 65. ret

(321)  I forfølgelsens stund
Idet religiøs aggression undergraver vor nations friheder, vil de som står for samvittighedsfrihed komme i en dårlig position. For deres egen skyld burde de, så længe de har mulighed for det, få forstand på sygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling. Og de som gør det vil finde en arbejdsmark overalt. Der vil være dem som lider, masser af det, som behøver hjælp, ikke kun blandt de af vor egen tro, men mest bland dem som ikke kender sandheden. Tidens korthed kræver kræfter som ikke er blevet vækket blandt dem der hævder at tro den nærværende sandhed.—Råd om sundhed, 506. ret

(321)  Appel for de ikke-lovende marker
Den instruks Herren har givet mig er at en mark ikke skal undgås fordi den har ikke-lovende træk. Denne verden er hjemsøgt og ødelagt af forbandelse, men alligevel kom Kristus til den. Han, den allerhøjestes Guds søn, blev kød, og boede iblandt os. Han forlod frivilligt sin høje rang for at tage Sin plads som overhoved for en falden slægt, blive fattig, så vi ved hans armod kunne blive rige. — En appel til lægemissionær-skolen, side 11, 12. ret

(321)  Selvunderholdende bestræbelser
Det makedonske råb kom fra alle kanter. Skal mennesker gå til de »regulære linjer« for at se om de får lov til at arbejde, eller skal de gå ud og arbejde så godt som de kan, bero på deres egne evner og på Herrens hjælp, begynde på en ydmyg vej og skabe interesse for sandheden på steder hvor der ikke er gjort noget for at give advarselsbudskabet. ret

(321)  Herren har opmuntret dem som har startet på eget ansvar for at arbejde for Ham, deres hjerter fyldes med kærlighed for sjæle som er ved at gå tabt. Et sandt missionsarbejde vil tildeles dem som søger alvorligt at kende Gud og Jesus Kristus, som Han har sendt. Herren lever og regerer. Unge mænd, som tag ud på steder som Herrens Ånd har sendt jer til. Arbejd med jeres hænder, så I kan være selvunderholdende, og så I har mulighed for at proklamere advarselsbudskabet. — brev 60, 1901. ret

(322)  Sundhedsmissioner i alle byer
Umådeholdenhed har fyldt vor verden, og sundhedsmissionerne burde oprettes i alle byer. Derved mener jeg ikke at dyre institutioner skal oprettes, der kræver et stort udlæg af midler. Disse missioner skal styres på en sådan måde at de ikke dræner sagen tungt; og deres arbejde skal berede vejen for at befæste den nærværende sandhed. Sundhedsmissionsarbejde bør have sin repræsentant alle steder i forbindelse med oprettelse af vore menigheder. Når legemlige lidelser afhjælpes, åbner det vej for at helbrede den synds-syge sjæl. — Manuskript 88, 1902. ret

(322)  Fordele ved små skoler
Herren åbner visselig vejen for os som et folk, til at dele og under opdele selskaber som vokser sig for store til at arbejde sammen for største vinding. Og denne opdeling må gøres, ikke kun for at studerende må få store fordele ud af dem, men så lærerne kan hjælpes, og liv og helbred blive sparet. Det er bedre at oprette en anden skole end at udvide skolen i ___. Lad en anden lokalitet få vore uddannelsesinstitutioners muligheder. Sikre at den får de bedste talenter, og vogte den mod en overfyldt skoles farer. — brev 253, 1908. ret

(322)  Mange optræningsskoler
Der må bruges kræfter på at sætte gang i et nyt sted, og etablere nye indflydelsesrige centre, hvor der end findes en åbning for det. Kald medarbejdere sammen som besidder en sand missionsiver, og lad dem gå ud for at sprede lys og kundskab nær og fjern. Lad dem tage sundhedsreformens levende principper ind i de fællesskaber som i for stor græd ikke kender til disse principper . . . . ret

(323)  Eftersom værket skrider frem, vil skoler med tiden blive oprettet i mange byer, hvor medarbejdere hurtigt kan uddannes og oplæres til tjeneste. De studerende og lærerne kan gå ud med vore publikationer og sprede sandheden ved hjælp af trykte papirer. Ønskværdige steder kan sikres for de møder der afholdes, og her kan folk indbydes til at samles. Lad de som egner sig til arbejdet, unge og midaldrende, handle upartisk og med uselvisk del i arbejdet for de marker, der er hvide til høsten, er dog er ubearbejdede.—Manuskript 11, 1908. ret

(323)  Sanatorier knyttes til skoler
På alle steder hvor der er oprettet skoler skal vi finde ud af hvilke industrier der kan oprettes, som beskæftiger de studerende. Små sanatorier bør oprettes i forbindelse med vore større skoler, så studerende har mulighed for at stifte bekendtskab til sundhedsmissionsarbejdet. Denne arbejdslinje skal føres ud på vore skoler som en del af regulær undervisning. — brev 25, 1902. ret

(323)  Mange små sanatorier
Det er tørstende sjæle som skal ledes til de levende vande, at vi beder indstændigt om sanatorier, ikke dyre mammutstore sanatorier, men hjemlige institutioner, på behagelige steder. ret

(323)  Byg aldrig, aldrig mammutstore institutioner. Lad disse institutioner være små, og der må være flere af dem, så sjælevindingsarbejdet for Kristus kan udrettes. Det kan ofte ære nødvendigt at starte et sanatoriearbejde op i byen, men byg aldrig et sanatorium i byen. Lej en bygning, og se efter et passende sted uden for byen. De syge skal kunne nås, ikke med massive bygninger, men ved at oprette mange små sanatorier, som skal være som lys der skinner på et mørkt sted. De som er involveret i dette arbejde skal genspejle sollyset fra Kristi ansigt. De skal være som salt som ikke har mistet sin smag. Føres et sanatoriearbejdet ordentligt, vil indflydelsen fra sand og ren religion brede sig til mange sjæle. ret

(323)  Der skal udgå optrænede sanatoriearbejdere til steder hvor sandheden aldrig er blevet proklameret, og gøre missionsarbejde for Mesteren.—brev 17, 1905. ret

(324)  Anledning til at købe sanatorieejendomme
Jeg har netop læst dit brev af 25. april, 1905, og vil prøve at skrive noget som svar. Jeg er ikke i stand til at skrive et langt brev, for posten sendes til middag i dag. ret

(324)  Jeg ønsker at sige at jeg ikke ser nogen forhindringer i at købe de nævnte bygninger. Det lys jeg har fået er, at de bygninger passer til vort arbejde, vil vi kunne fås til en pris langt under deres omkostninger, der gør det muligt at vi kan sikre os dem. Dette har været vor erfaring at oprette et sanatoriearbejde i Sydcalifornien, og det vil være tilfældet i andre lande. Disse anledninger må udnyttes til at oprette og udbrede det evangeliske sundhedsmissionsarbejde; for tiden er kort, og vi må så principperne for sundhedsreformens frø. ret

(324)  Når en anledning byder sig for at købe bygninger for en lav pris, hvor vort arbejde kan gennemføres, så lad os udnytte disse muligheder. Var dette sket for lederne af sundhedsmissionsarbejdet i ___, ville der nu være mange flere beplantninger i vore byer i Amerika, byer som endnu ikke er blevet oplyst af sandheden om sundhedsreformen. Forbyd derfor ikke dem som ønsker at udbrede sundhedsmissionsarbejdet i nogle andre dele af Australien. Adelaide er lang vej fra Sydney. Et sanatorieum på dette sted vil ikke konkurrere med arbejdet på Wahroonga-sanatoriet. ret

(324)  Der bør være sanatorier nær alle vore store byer. Mulighederne bør udnyttes for at købe bygninger på gode lokaliteter så sandhedens standard kan plantes på mange steder. ret

(324)  Jeg er blevet instrueret at vi ikke skal forhale det nødvendige arbejde, som må bæres i sundhedhedsreformens linjer. Gennem dette arbejde kan vi nå sjæle på hovedveje og biveje. Jeg har fået særligt lys om at mange sjæle på vore sanatorier, vil modtage og adlyde den nærværende sandhed. På disse institutioner lærer mænd og kvinder hvordan de skal sørge for deres egne kroppe, og samtidig hvordan de får en sund tro. De skal lære hvad det vil sige at spise Guds Søns kød og drikke Hans blod. Kristus sagde: »De ord som jeg siger jer, de er ånd, og de er liv.« ret

(325)  Sanatorier der uddanner
Vore sanatorier skal være skoler hvor der undervises i sundhedsmissionens linjer. De skal bringe livets træs blade til den synds-syge sjæl, som vil genoprette fred og håb og tro på Kristus Jesus. Forbyd ikke dem som har et ønske at udbrede dette arbejde. Lad lyset skinne ud. Alle værdige sundhedsprodukter vil skabe en interesse for sundhedsreformen. Forbyd dem det ikke. Herren vil have at alle anledninger for at udbrede værket bliver udnyttet. . . . . . ret

(325)  Det sande sundhedsmissionsarbejde være repræsenteret i alle de store byer. Principperne for ægte sundhedsreform skal føres ud i klare linjer, i vore sundhedspublikationer, og i lektioner patienterne på vore sanatorier får. I enhver by er der mænd og kvinder som kan tage til et sanatorium nærved, som ikke kunne tage så lang vej. Der er mange som vil overbevises og omvendes, som nu virker ligegyldige. Jeg ser denne sag i et meget bestemt lys. ret

(325)  Lad mange nu spørge: »Herre, hvad vil du at jeg skal gøre?« Det er Herrens mål at Hans helbredelsesmetoder uden kunstig medicin skal være fremstående i alle store byer, på vore sundhedsinstitutioner. Gud indbyder dem med hellig værdighed, som går frem i Hans kraft at helbrede de syge. Lad lyset skinne længere og endnu længere ud, på alle steder hvor det er muligt at få adgang. Satan vil gøre arbejdet så vanskeligt som det er muligt, men guddommelig kraft vil følge alle oprigtige medarbejdere. Lad os, vejledt af vor himmelske Faders hånd, gå ud og udnytte alle anledninger for at udbrede Guds værk. ret

(325)  Vi vil arbejde under vanskelige forhold, men lad ikke vor iver mærke på grund af dette. Bibelen anerkender ikke-troende der går ledige, uanset hvor høj hans bekendelse måtte være. — brev 203, 1905. ret

(325)  Ikke en forretningsspekulation
I de sidste få måneder har jeg haft overordentligt travlt, skrevet de instrukser ned som jeg har fået som Herrens vidne og budbringer. Jeg har ofte skrevet ti sider før andre stod op om morgnen. Jeg var nød til at fremføre indtrængende budskaber til mange personer. . . . . . ret

(326)  Herren kender alle de farer som omgiver os i denne tid. Han kender vore nødvendigheder. Han kender den styrke som vi behøver for at opretholde sandheden i sin ophøjede og hellige karakter, og han vil dække alle vore behov. Vi skal ikke lade os nedtrykke af nogen af de prøvelser der kommer. ret

(326)  Jeg ønsker at sige til dig at hvis Gud åbner vej for vore brødre i andre dele af Australien til at købe ejendomme som kan bruges til sanatoriearbejde, som det sted bror ___ har skrevet om, så forbyd det dem ikke. Sig ikke et protesterende ord. Der er mange byer der skal bearbejdes, og sundhedsmissionsarbejdet skal ikke begrænses til nogle få centre. ret

(326)  Battle Creek-sanatoriet har i lang tid været den eneste sundhedsinstitution som vore folk drev. Men der er givet lys i mange år, om at der skal oprettes sanatorier nær alle større byer. Der bør oprettes sanatorier nær byer som Melbourne og Adelaide. Og når anledninger giver sig at oprette værket på endnu flere steder, skal vi aldrig række hånden ud og sige: Nej, nu må ikke skabe interesse for andre steder, af frygt for at vi får mindre søgning. ret

(326)  Hvis sanatoriearbejdet er det middel som vejen åbnes for at proklamere sandheden, opmuntre og gør dem ikke modløse som prøver at fremme dette arbejde. ret

(326)  Der mangler tro
Måtte Herren øge vor tro og hjælpe andre til at se at han ønsker vi alle skal kende til Hans helbredelsestjeneste og til nådestolen. Han ønsker at Hans nådes lys skal skinne fra mange steder. Vi lever i de sidste dage. Trængselstider står foran os. Han som forstår situationens behov forordner at medarbejderne på forskellige steder skal have muligheder, så de kan vække folks opmærksomhed på en mere effektiv måde. Han kender de svagestes behov og nødvendigheder i Sin hjord, og han sender sit eget budskab ud på hovedvejene og bivejene. Han elsker os med en evig kærlighed. . . . . . ret

(326)  Lyset skal skinne
Der skal værnes om sandheden på vore sanatorier, ikke fordrives eller skjules for øjnene. Lyset skal skinne ud i klare og tydelige stråler. Disse institutioner er Herrens rammer for at vække til ren og ophøjet moral. Vi skal ikke spekulere i den som forretninger, men hjælpe mænd og kvinder til at følge de rigtige levevaner. ret

(327)  Kristus, den store Lægemissionær, er ikke længere personligt tilstede i vor verden. Men han har ikke efterladt verden i mørke. Han har givet Sine undersåtter denne opgave: »Gå ud i alverden, og forkynd evangeliet for al skabningen,« »Lær dem at overholde alt hvad jeg har befalet: og se jeg vil være med jer helt til verdens ende.« Bibelsandhedens store spørgsmål skal gå ind i samfundets hjerte, for at reformere og omvende mænd og kvinder, få dem til at se det nødvendige i at berede de boliger som Kristus fortalte Sine disciple at Han vil berede for dem der elsker ham. . . . . ret

(327)  Arbejde i enstemmighed
Vort arbejde er at få kendskab til Ham som er vejen, sandheden og livet. Vi skal interessere folk om emner der vedrører kropssundhed, såvel som emner der angår sjælens sundhed. Troende har et bestemt budskab at frembære, der bereder vejen for Guds rige. Herrens vilje skal ske på jorden. Vi skal ikke bruge et øjeblik på tom spekulation. »Bered Herrens vej, gør Hans stier jævne,« er det budskab vi skal proklamere. Midt i al den forvirring som fylder verden, skal høres et klart og tydeligt budskab. ret

(327)  Nogle tiltrækkes af en del af evangeliet, andre af en anden del. Vi er instrueret af Herren til at arbejde sådan at alle klasser vil blive nået. Budskabet må gå ud til hele verden. Vore sanatorier skal hjælpe med at øge Guds folks antal. Vi skal ikke oprette nogle få mammut-institutioner; for derved er det umuligt at give patienterne de budskaber som bringer sjælen sundhed. Der skal oprettes små sanatorier på mange steder. ret

(327)  Vær tapper
Satan vil indføre enhver form for vildfarelse, i bestræbelsen på at lede sjæle bort fra det de sidste dages arbejde. Der er behov for en afgjort opvågnen, i overensstemmelse med de emners vigtighed som vi kommer med. Nu er sjæles overbevisning vort mål. Alt skal bruges for at fremme Guds sag, så Hans vilje kan ske på jorden, som den sker i himlen. Nu kan vi ikke tillade os at være ikke-religiøse og ligeglade. Vi må udnytte de midler som Herren har lagt i vore hænder for at fremføre sundhedsmissionsarbejdet. Ved dette arbejde skal hedninge omvendes. Ved de forunderlige genoprettelser der finder sted på vore sanatorier, vil sjæle ledes til at se på Kristus, som den Store Helbreder for sjæl og krop. — brev 233, 1905. ret

(328)  Arbejd med forstand
Lad dem der overvejer oprettelsen af et sanatorium være genstand for Guds Ånds formning og dannelse. Sådanne mennesker vil ikke fremstille Kristus forkert i deres karakteropbyggelse. Lad alle som har betroede stillinger bruge nådens hellige olie i ånd og ord og handling. Lad dem gøre et grundigt arbejde med at rense sjælstemplet, så de kan få en forståelse det arbejde de overvejer at påtage sig, og så de kan så sandhedens frø i mange hjerter. Med den ene hånd frembærer de evangeliet for at hjælpe de syndsbebyrdede sjæle, og med den anden hånd skal de fremføre hjælpemidler til fysisk lidelse. Derved vil de være sande missionærer for Gud.—Manuskript 41, 1902. ret

(328)  Opfylde Guds planer
Jeg er instrueret at fortælle vore folk at det er nødvendigt at de giver alt de har opsparet af deres midler, for at oprette sanatorier, som vil udføre det arbejde siger skal udrettes. Disse sanatorier skal være under de menneskers ledelse, om styres af Helligånden, mennesker som ikke vil gennemføre deres egne planer, men Guds planer. . . . . ret

(328)  Vi skal samarbejde med Herren Jesus i det store arbejde med at bringe denne tids sandhed til verdens folk. Vi behøver sundhed, vi behøver sjælsstyrke; vi behøver en ren og uforfalsket tro på evangeliebudskabet. Vi behøver at studere Åbenbaringens bog, særlig de vigtige budskaber som frembæres til vor verden. Om det så ikke er nu, hvornår skal budskaberne da udbringes? ret

(329)  Vi skal nu og altid stå som et adskilt og særligt folk, fri for verdslig politik, uden nogen forbund med dem som ikke har visdom til at se Guds krav så tydeligt som de fremlægges i Hans lov. — brev 110, 1902. ret

(329)  Sikre sig hjælp fra velhavende
Vi har mange interesser at udvikle. Vi er kommet i besiddelse af institutioner på forskellige steder. I Sydcalifornien har vi tre sanatorier der har vist sig at være til stor velsignelse for mange. Vi må udbrede vor indflydelse så vidt ud som det er muligt. . . . . ret

(329)  Der er velhavende mænd, som har fået betroet Herrens penge, og vi har fuldstændig ret til at bede om at hjælpe os med vort missionsarbejde. Vi har et arbejde at føre i alle verdens dele, og må have midler. Vil nogle af disse velhavende mænd ikke komme os til hjælp? I Skriften har vi læst [Esajas 60,1] opmuntringer til at tro hvad de vil. Der er nogle som betragter det som et privilegium. — Manuskript 113, 1908. ret

(329)  Vore behov må lægges frem
Vi skal gøre et særligt arbejde for dem som er i høje betroede stillinger. Herren kalder på dem som Han har betroet sine goder, at bruge deres forstandstalenter og af deres midler til hans tjeneste. Nogle vil indprentes af Helligånden til at investere Herrens midler på en måde, som vil fremme Hans arbejde. De vil opfylde Hans mål med at hjælpe at skabe indflydelsesrige centre i de store byer. Vore medarbejdere bør komme med klare udtalelser om vort behov, over for disse mænd. Lad dem vide hvad vi behøver, for at hjælpe fattige og trængende, og oprette arbejdet på en fast basis.—Manuskript 79, 1900 ret

(329)  Plantes på udenlandske marker
Når de som har ansvar for sundhedsmissionsarbejdet indser at der må plantes på mange steder, vil Guds arbejde endog fremføres på de vanskeligste marker. Når mennesker ser at det er nødvendigt at oprette sundhedsmissionsarbejdet i Amerika, kan de så ikke se at det samme arbejde er nødvendigt på nye marker, hvor der ikke er noget der giver præg af arbejdet? ret

(330)  Sendes der missionærer ud på udenlandske marker for at udføre missionsarbejde, uden faciliteter og midler, er at arbejde uden tilstrækkelige midler. ret

(330)  Lad Guds tjenere handle som kloge mænd, huske på at arbejde i alle dele af verden skal hjælpe værket i alle andre dele. »Derfor, vær ikke uforstandige, men forstå, hvad der er Herrens vilje.« . . . . ret

(330)  Medarbejdere som arbejder på nye steder, hvor der ikke er nogen der tror den nærværende sandhed, disse bør udstyres med midler der kan hjælpe de trængende. De mødes med så mange som er syge og behøver hjælp. Idet de hjælper sig med deres timelige behov, åbnes vejen for at tale om Frelseren og Hans dyrebare sandhed. Disse medarbejdere må have faciliteter til at berede Herrens vej og jævne en hovedvej ud i ørknen for vor Gud. Lad vore forlagshuse hjælpe med boggaver og blade, og lad vore sanatorier skabe rammer for sygepleje. . . . . ret

(330)  De som indtager nye marker for at bruge skæreploven, og tilberede jorden til at så sandhedens frø skal opmuntres, bedes for og støttes. Det er Herrens ønske at enhver arbejde, der sendes ud på nye marker, skal have midler og faciliteter for at udrette Hans arbejde med succes. De skal modtage hjælp og opmuntring fra de på hjemmemarken, så de får mod til at overvinde de vanskeligheder de møder i deres arbejde.—brev 92, 1902. ret

(330)  Sundhedsinstitutioner i mange lande
Gud har kvalificeret Sit folk til at oplyse verden. Han har betroet dem med evner hvorved de kan udbrede Hans arbejde, indtil det omkranser jordkloden. De skal oprette, sanatorier, skoler, forlagshuse og lignende faciliteter på alle dele af jorden, for at udrette Hans arbejde. ret

(330)  Evangeliets afsluttende budskab til føres til »alle folkeslag og stammer og tungemål og folk.« Åbenbaringen 14,6. I fremmede lande må der påbegyndes og fremføres mange virksomheder for dette budskabs fremme. Opåbningen af vegetarrestauranter og behandlingsrum, og oprettelsen af sanatorier der sørger for den syge og lidende, er ligeså nødvendig i Europa som det er i Amerika. Der skal oprettes sundhedsmissioner i mange lande for at agere som Guds hjælpende hånd der tjener den forpinte. ret

(331)  Kristus samarbejder med dem som involverer sig i sundhedsmisisonsarbejdet. Mænd og kvinder der uselsvisk gør hvad de kan for at oprette sanatorier og behandlingsrum i mange lande, vil blive rigt belønnet. De som besøger disse institutioner vil hjælpes fysisk, mentalt og åndeligt – den trætte vil opkvikkes, den syge genoprettes til godt helbred, den syndsbebyrdede sjæl hjælpes. Der vil høres taksigelse og melodiske røster i fjerntliggende lande, fra hvis hjerte disse hjælpemidler vendes fra syndens tjeneste til retfærdighed. Med deres taknemmelige lovprisningssange vil et vidnesbyrd frembæres, som vil vinde andre til alliance og fællesskab med Kristus. — Råd om sundhed, 215. ret

(331)  Gå fremad
Når jeg tænker på vort arbejdes historie de sidste ti år, kan jeg kun sige: Se hvad Herren har udrettet. Han har allernådigst arbejdet på at sprede lys på Sit folks stivej. På trods af de forhindringer som mødes i arbejdet, må vi ikke føle bedrøvelse, medmindre vi ser en fejl fra Guds folks side, for at følge deres Leder skridt for skridt. . . . . ret

(331)  Arbejdet i byerne er vigtigt for denne tid, og nu skal der gribes fat i tro. Når byerne bearbejdes som Gud vil have dem, vil resultatet være at sætte en mægtig bevægelse i gang, som vi endnu ikke har været vidne til. Måtte Herren give vore brødre visdom, så de må vide hvordan arbejdet skal fremføres i harmoni med Hans vilje. Råbet genlyder med mægtige råb i vore store befolkede centre: »Se, brudgommen kommer; og ud og mød ham.« ret

(331)  Alle hjælpemidler sættes i gang
Den ordinerede prædikant er ikke den eneste om at advare verden. Gud kalder ikke kun prædikanter, men også læger, sygeplejersker, kolportører, bibelarbejdere og andre helligede lægfolk med forskellige talenter, som kender til den nærværende sandhed, til at overveje de uadvarede byers behov. Der burde være et hundrede arbejdere aktivt engageret i personligt missionsarbejde, hvor der kun er én. Tiden går hurtigt. Der er meget arbejde der skal gøres, før den sataniske modstand lukker vejen. Ethvert redskab må sættes i gang, så de nuværende anledninger kan udnyttes klogt. ret

(332)  Herren kalder mænd og kvinder, som har sandhedens lys for denne tid, til at påtage et ægte og personligt missionsarbejde. Menighedsmedlemmer der bor i byerne bør arbejde i særlig ydmyghed, med deres Gudsgivne talenter for at give dem, som gerne vil høre budskabet som kommer til verden i denne tid. Der er store velsignelser i vente for dem, som overgiver sig helt til Guds kald. Idet sådanne medarbejdere påtager sig at vinde sjæle for Jesus, vil de finde at mange som aldrig vil kunne nås på andre måde, vil reagere på forstandigt personligt arbejde.

-----------
ret

(332)  En arbejdende menighed er en levende menighed. Menighedsmedlemmer, lad lyset skinne ud! Lad jeres røster kunne høres i ydmyg bøn, i vidne imod verdens umådeholdenhed, tåbelighed og fornøjelser, og for at proklamere sandheden for denne tid. Din stemme, din indflydelse, din tid – alt dette er gaver fra Gud, og skal bruges på at vinde sjæle til Kristus. Besøg dine naboer, og vis interesse for deres sjæles frelse. Væk alle åndelige energier til handling. Fortæl dem, som du besøger at alle tings ende er nær. Herren Jesus Kristus vil åbne døre i deres hjerter, og vil gøre det endelige indtryk i deres sind. ret

(332)  Kæmp for at vække mænd og kvinder fra deres åndelige bevidstløshed. Fortæl dem hvordan du fandt Jesus, og hvor velsignet du blev siden du erfarede Hans tjeneste. Fortæl dem hvilke velsignelse du får når du sidder ved Jesu fødder og lærer dyrebare lektier af hans ord. Fortæl dem om den glæde der er ved kristenlivet. Dine varme og brændende ord vil overbevise dem om at du har fundet en perle af høj værdi. Lad dine glade og opmuntrende ord vise at du visselig har fundet en højere uddannelse. Dette er ægte missionsarbejde, og sådan som det gøres, vil mange vækkes som op af en drøm. ret

(332)  Lyt til Jesu røst idet den genlyder ned ad vor tidslinje, og henvender sig bekendende kristne, står ledige på markedspladsen: »Hvorfor står alle I her og er ledige? . . . . gå også I hen i vingården.« Arbejd så længe det er dag; for natten kommer, hvor ingen kan arbejde. . . . ret

(333)  En tid med overvældende interesse
Snart vil der bryde stridigheder ud blandt folkene med en intensitet, som vi ikke regner med i dag. Nu er det tid til overvældende interesse for alt levende. Herskere og statsmænd, mænd som har betroede og autoritetsstillinger, tænkende mænd og kvinder af alle klasser, har deres opmærksomhed fæstnet på de begivenheder der finder sted iblandt os. De overvåger de anspændte og hvileløse forhold der er blandt folkene. De observerer den intensitet som finder sted i alle jordiske elementer, og indser at noget stort og bedragerisk er ved at finde sted, da verden er på kanten til en vældig krise. ret

(333)  Gud har allernådigst givet os et pusterum. Enhver kraft der er lånt os fra himlen skal nu bruges på arbejdet for dem der går til i uvidenhed. Der må ikke være nogen forsinkelse. Sandheden må proklameres på jordens mørke steder. Forhindringer må imødekommes og overfindes. Et stort arbejde skal udrettes, og de som kender sandheden for denne tid, har fået betroet dette arbejde. ret

(333)  Som en lampe der brænder
Jeg er instrueret til at sige ordene til vore folk som vil indgyde dem mod til at arbejde ihærdigt, som kommer til dem på denne deres mulighedens dag. Jeg er instrueret til at tilskynde til personlig helligelse og lægge hele livet frem for Gud. Lad enhver spørge: Herre, hvad vil Du have at jeg skal gøre, så at Kristi tapperhed kan ses i mit liv, så jeg kan følge Hans eksempel, så jeg kan sige oprigtige ord som vil hjælpe sjæle i mørke? Oh, hvor jeg længes efter at se menighedsmedlemmer iklædt deres smukke klæder, og forberedt til at gå frem og møde brudgommen. Mange forventer at sidde ned ved Lammets bryllupsmåltid, som ikke er forberedt på Kongens konge. De er som den blinde, de lader ikke til at se faren. ret

(333)  Herren kalder på dig, oh menighed, der er blevet velsignet med sandheden! for at gøre denne sandhed kendt, blandt de, der ikke kender den. Fra jordens ender skal budskabet om Jesu snare komme forkyndes. Den tredje engels budskab - det sidste nådens budskab til en fortabt verden - er så mægtigt, så herligt. Lad sandheden gå fremad som en brændende lampe. Gåder, som engle ønsker at kende, som profeter og konger og retfærdige mennesker ønsker at kende, skal Guds kirke åbenbare. ret

(334)  Et kald til større selvfornægtelse
Det er vort privilegium at se Guds værk gå fremad i byerne. Gud venter, venter kun på at pladserne bliver optaget. Hvem forbereder sig på dette arbejde? Vi kan ikke sige, at vi er blottet for arbejdere. Der er nogle få arbejdere, og det er vi glade for. Men der et større, langt større arbejde at gøre i vore byer. Langt større selvfornægtelse skal udvises for at livets ord kan bringes fra sted til sted og fra hus til hus. ret

(334)  Flere og flere, mænd og kvinder går ud med apostlenes budskab. Det takker vi Gud for. Men vi behøver at vågne endnu mere op. Vi glider tilbage i selvmedlidenhed; vi viser ikke de største dyder, som Kristus har lovet os, hvis vi beder i tro. Det vi modtager fra Kristus skal vi give videre til andre. Lige så sikkert som vi modtager, skal vi også give. Ingen, som modtager Guds nåde, kan holde det for sig selv. Så snart som Kristus bor i hjertet, vil vi ikke være i stand til at se sjæle fortabes i uvidenhed om sandheden og bare hvile. Vi vil give ethvert offer for at vi kan nå dem; og ingen af os er så fattige at vi ikke dagligt kan ofre for Kristus. ret

(335)  Resultatet af det arbejde vi gør, vil mærkes gennem hele evigheden. Hvis vi arbejder i harmoni med hinanden og med himmelen, vil Gud vise sin magt til vor fordel, som han gjorde for disciplene på pinsefestens dag. På de forberedelsesdage på hvilke disciplene forberedte sig med bøn og bilagde al uenighed, bragte dem et tæt forhold til Gud, at han kunne arbejde for dem og gennem dem på en vidunderlig måde. I dag ønsker Gud at gøre store ting gennem tro og arbejde af hans troende folk. Men vi må stå i det rette forhold til ham, så når han taler til os, hører vi og forstår hans stemme. ret

(335)  Hvad er løftet til de, som lever i de sidste dage? - Hjem til borgen, I fanger med håb. I dag siger jeg, vil jeg give jer i dobbelt mål. ..... Herren skal I bede om regn ved tidlig- og sildig regns tide; Herren skaber uvejr; regnskyl giver han dem.”—The Review and Herald, 17. november, 1910.

*****
ret

(336)  Til videre studium
Ud i hele verden:

Råd om sundhed, 215-220 (Vidnesbyrd for menigheden 7:51-60).
Sundhedsmissionsarbejdets bredde forstås ikke:
Råd om sundhed, 509, 510 (Vidnesbyrd for menigheden 8:203, 204).
Advarsel mod centralisering:
Råd om sundhed, 223-227 (Vidnesbyrd for menigheden 7:99-102); Vidnesbyrd for menigheden 8:204, 205.
Jerusalem-centre skal spredes:
Råd om sundhed, 299, 300.
Centre i alle byer:
Råd om sundhed, 214 (Vidnesbyrd for menigheden 8:204, 205).
Skolers forhold til sanatorier:
Råd om sundhed, 242, 243, 301, 54; Vidnesbyrd for menigheden 9:178.
En uselvisk interesse for alle dele af arbejdsmarken:
Vidnesbyrd for menigheden 8:170, 171.
Velhavende institutioner hjælper andre:
Råd om sundhed, 220
(Vidnesbyrd for menigheden 7:59, 60); Råd om sundhed, 308-3; Vidnesbyrd for menigheden 8:136-144).
Mange må oplæres hurtigt:
Råd om sundhed, 394, 395, 397.
Selvunderholdende medarbejdere:
I den store læges fodspor, 154-156, 479-48;Vidnesbyrd for menigheden 7:23, 24, 227, 254; Mesterens efterfølgere, 18.
Evangeliebudskabet gives til sit sted:
Vidnesbyrd for menigheden 6:327. ret