I sundhedens tjeneste kapitel 5. Fra side 87ren side   tilbage

Sektion 5— Advarsel mod spiritistisk sofisteri

(87)  Bygge på Klippen
Kristus illustrerede karakteropbyggelsen med et hus bygget på en klippe, som storm og blæst var magtesløs over for, og om huset bygget på sand, som blev fejet bort. Vi lever i en farlig tid. Midt i blandt skiftende scenerier, med kætteri og falsk lære som kommer ind og prøver alles tro, bygges huset på den solide klippe der ikke kan rystes. Men når stormen og uvejret kommer, vil det hus der bygges på sand falde, og dets fald blive stort. ret

(87)  Lad os da passe på hvordan vi bygger. Ingen må bygge uklogt. Guds ord skal være vort fundament. Alt der ligner vildfarelse vil komme over os. Nogle af disse vildfarelser vil være meget falske og tiltrækkende, men tager vi imod dem, vil de fjerne de fundamentale piller, som Kristus har oprettet og sætte en menneskebygget struktur op. Der er dem som ser, dog ikke ser, og hører men intet hører, og er under Satans vejledning bereder de falske fundamenter for menneskers sind. ret

(87)  Enhver bør studere Kristi lektier. Sandheden er solid og væsentlig. Den sandhed skal overbringes til alle; for Satan vil komme ind med sine tiltalende synspunkter, som sætter Guds ord ud af kraft og vender menneskers sind bort fra sandheden til fabler. — brev 223, 1905. ret

(87)  Falske videnskabsteorier
Falske videnskabsteorier kommer ind som en tyv om natten, og stjæler vartegnene og underminerer vor tros grundpiller. Gud har vist mig at lægestuderende ikke skal uddannes i sådanne teorier, fordi Gud ikke vil godskrive disse teorier. Fjendens mest besnærende fristelser kommer ind, og de kommer ind på højeste niveau. Disse åndeliggør den nærværende sandheds lære, indtil der ikke er skille mellem det virkelige og af skyggen. ret

(87)  Du ved at Satan vil komme ind og bedrage omend de udvalgte. Han påberåber sig at være Kristus, og han kommer ind og giver sig ud for at være den store sundhedsmissionær. Han vil få ild til at falde ned fra himlen for øjnene af menneskene for at bevise at han er Gud. Vi må stå barrikaderede med Bibelens sandheder. Sandhedens afskærmning er den eneste skærm som vi kan stå sikkert bag. — Vidnesbyrd til menigheden om vore unge der tager til Battle Creek for at få uddannelse, s 32-33. ret

(88)  Den sande højere uddannelse
Der er mange menneskelige vildfarelser og de er besnærende. Usynlige agenter arbejder på at få falskneri til at se ud som sandhed; vildfarelser er iklædt en bedragerisk forklædning, så mennesker forføres til at acceptere dem som væsentlig for en højere uddannelse. Og disse vildfarelser vil bedrage mange af vore studerende, medmindre de er grundigt beskyttede, og ledes de ikke af Guds Ånd til at tage ordets store og hellige sandheder ind i deres hjerter og sind, accepterer disse som principper for den højere uddannelse. Ingen undervisning kan overgå Guds rene undervisning i værdi, som kommer for at oplyse alle der vil oplyses. ret

(88)  Vore studerende må uddannes til at forstå at der ikke er nogen højere uddannelse, som den verdens Store Lærer har givet. Vi må vogte vore studerende mod fristelser, så at de gøre Guds ords hellige sandheder til basis for deres uddannelse. Denne højere kundskab, kendskabet til Guds ære, skal nu skinne ind i deres hjerter, så at den fremragende kraft er fra Gud og ikke fra mennesker. . . . ret

(88)  Advare enhver studerende så han er lysvågen. Lad denne sandhed fæstne sig i vore prædikanters sin dog I alle som i tro gør en del for at befri menneskesindet fra vildfarelser, så der ikke kan være nogen højere uddannelse, end den der kommer ud af Ham, der gav Sit liv så menneskene kan gribe guddommeligheden, og faldne mennesker blive et med Gud. Den lærer som er så tåbelig som at tro at han giver de studerende et mere fuldkomment kendskab, end den Store Lærer Jesus Kristus giver, ved ikke hvad den højere uddannelse indbefatter. — brev 98, 1909. ret

(88)  Sandhed styrker forståelsen
Guds ord vil give lys og kundskab, når det betragtes og studeres som det burde. Læses ordet igennem vil forståelsen styrkes. Ved kontakten med dette vil de reneste og mest ophøjede sandheder, blive udvidet, smagen vil forfines. ret

(89)  Vi er afhængig af Bibelen for at få et kendskab til verdens første historie, kendskab til menneskets skabelse og dets fald. Fjernes Guds ord, så må vi forvente at overlades til fabler og gætteri, og får svækket forstanden, som et sikkert resultat af at gemme på vildfarelse. Vi behøver den virkelige historie om jordens oprindelse, om den faldne skærmende kerub, og indførelsen af synd i vor verden. Uden Bibelen, bliver vi vildført af falske teorier. Sindet underlægges overtroens og falskneriets tyranni. Men med den virkelige historie om vor verdens begyndelse, skal vi ikke hæmme os selv med menneskers gætterier og upålidelige teorier. ret

(89)  Hvor der end er kristne, må de have et fællesskab med Gud. Og de kan nyde den helliggjorte videnskabs forstandighed. Deres tanke sind vil styrkes ligesom Daniels blev. Gud gav ham ”kundskab og dygtighed i lærdom og visdom. ret

(89)  Den mentale virkning af at få vildfarelse
Det tankesind som vildfarelsen engang har taget i besiddelse kan aldrig udfolde sig frit til sandhed, heller ikke efter den er undersøgt. De gamle teorier vil kræve erkendelse. Forståelsen for at ting er sande, ophøjende og helliggørende vil blive forvirret. Overtroiske tanker vil komme ind i sindet, og blander sig med det sande, og disse ideer har altid en fornedrende indflydelse. Kristen kendskab bærer sit eget mærke af overdreven overlegenhed i alt hvad der angår forberedelse til det fremtidige og evige liv. Den skelner bibellæseren og den troende, som har fået sandhedens dyrebare rigdomme, fra skepsis og ham der tror på hedensk filosofi. ret

(89)  Hold fast ved ordet “Der står skrevet.” Driv de farlige, og påtrængende teorier ud af tankerne, som vil holde sindet i trældom hvis de får næring, så at mennesker ikke skal blive en ny skabning i Kristus. Tankerne må hele tiden holdes i ave og bevogtes. De må kun få næring som vil styrke den religiøse erfaring. — Manuskript 42, 1904. ret

(89)  Menigheden er Kristi fæstning
Menigheden er Kristi fæstning i en oprørsk verden, og den må nøjes bevogtes mod fjendens listige kunster. I den anerkendes ingen andre love end Guds love. Dem som Gud har sat som vagtfolk skal ikke se stiltiende på, medens der arbejdes på at lede mænd og kvinder bort fra sandheden til falske stier. Forlokkende ånders og djævles lære bliver nøje overvåget. Gud kalder på forkyndertjenere og sundhedsmissionærere at tage fast standpunkt for det rigtige. Den hårde fordømmelse som Kristus gav mod farisæerne for at undervise i menneskebud viser at det er nødvendigt at vogte sig imod alle teorier der ikke er i harmoni med Guds ord sandhed. — Manuskript 78, 1904. ret

(90)  Ophøje naturen over Guds ord
Den almindelige uddannelsesmetode for de unge lever ikke op til standarden for sand uddannelse. Hedenske anskuelser væves ind i stoffet i skolebøgerne, og Guds orakler fremstilles som tvivlsomme eller endog i anstødeligt lys. Derved bliver den unges sind bliver fortrolig med Satans antydninger, og den tvivl der tidligere blev næret tages nu som kendsgerninger i stedet for, og videnskabelig undersøgelser gøres vildledende på bekostning af den måde deres opdagelser fortolkes og fordrejes på. ret

(90)  Mennesker påtager sig selv at hanke op i Guds ord, over for det store dommerpanel, og der afsiges dom over Guds inspiration efter den begrænsede udmåling, og Guds sandhed ser ud som om det er usikkert overfor videnskabsbøgerne. ret

(90)  Falske opdrageres arbejde Disse falske lærere ophøjer naturen over naturens Gud, og over al sand videnskabs Ophavsmand. På det tidspunkt hvor lærerne skulle være faste og urokkelige i deres vidnesbyrd, på det tidspunkt hvor det skulle være tydeligt at deres sjæle blev fæstnet til den evige Klippe, hvor de skulle kunne indgyde tro hos dem som tvivler, så tillod de deres egen tvivl komme frem, om Guds ord eller såkaldte videnskabelige opdagelser var sande. ret

(90)  De som var helt samvittighedsfulde er kommet til at vakle i deres tro, fordi nogen der bekender sig som bibelfortolkere tøver, selvom de har med de levende orakler at gøre. Satan har udnyttet de usikre tankesind, og som en usynlig agent, har han opsamlet sine sofisterier sammen, og forvirret mennesker i skepsismens midte. ret

(91)  Lærte mænd har givet lektier hvor sandhed og vildfarelse er blandet sammen; men de har bragt deres tanker ud af balance som er belært imod vildfarelse i stedet for imod sandhed. De pænt indvævede sofisterier fra de såkaldte vise mænd har en fortryllelse for en vis gruppe studerende; men det indtryk disse lektier efterlader i sindet, er at naturens Gud er begrænset af Sine egne love. ret

(91)  Teori om naturens uforanderlighed
Der dvæles meget ved naturens uforanderlighed, og skeptiske teorier antages hurtig af dem hvis tankesind vælger tvivlens atmosfære, fordi de ikke er i harmoni med Guds hellige lov, fundamentet for hans regering i himlen og på jorden. Deres naturlige tilbøjelighed til ondt gør det nemt for dem at vælge falske stier, og betvivle det gamle og nye testamentes skrifter og histories pålidelighed. ret

(91)  Idet de selv er forgiftet af vildfarelser har de, ved enhver lejlighed, let ved at så tvivlens frø i andres sind. Naturen er ophøjet over naturens Gud, og den enkle tro er blevet ødelagt; for troens grundlag ser usikker ud. Omtåget af skepsis, efterlades deres sind tvivlede, til at blive slået på vantroens klipper. — The Youth’s Instructor, 31. januar, 1895 ret

(91)  Rigtig kundskab til Gud
Jeg har et budskab at frembære for dem som føler sig forvisset om at de er forberedt på sundhedsmissionsarbejdet. Indser ser de, som går ind i dette arbejde, at vi nærmer os afslutningen af denne jords historie, og at vi forstår det arbejde der ligge foran os til fulde? Den allerførste ting, som sundhedsmissionærer behøver at gøre, er at få et rigtigt begreb om Gud, ikke baseret på deres egen menneskelige dømmekraft, men begreber baseret på et stadigt studium af Guds ord og Kristi karakter og liv. ret

(91)  Guds ord og hans arbejde indeholder kundskaber om Ham selv, som Han har fundet rigtigt at åbenbare for os. Måtte vi forstå den åbenbaring som Han således har givet Sig selv. Men det er med frygt og bæven, og med fornemmelse for vor egen syndighed, at vi skal antage deres studium op, ikke med ønske om at prøve at forenkle Gud, men med et ønske om at få kundskaber som sætter os i stand til at tjene Ham mere acceptabelt. ret

(92)  Lad ingen driste sig til at forenkle Gud. Mennesker kan ikke forklare sig selv, og hvordan kan de så vove at forklare Ham der er alvidende? Satan står parat til at give sådanne falske begreber om Gud. ret

(92)  For de nysgerrige frembærer jeg det budskab som Gud har instrueret mig til at ikke svare på deres spørgsmål, som spørger efter ting der ikke er blevet åbenbaret. De ting som er åbenbaret tilhører kun os og vore børn. Ud over dette skal mennesker ikke prøve at gå. Vi skal ikke prøve at forklare det som Gud ikke har åbenbaret. Vi skal studere Kristi åbenbaring, den Store Lærer, som har givet Guds karakter, så at vi i ånd, ord og handling, kan fremstille Ham, for dem der ikke kender Ham. ret

(92)  Hvor tavshed er veltalenhed
Med hensyn til Guds personlighed og forret, hvor Han er, og hvad Han er, er det et emne som vi ikke tør røre ved. I dette tema er tavshed veltalenhed. Der er dem, som ikke har erfaringsmæssig kendskab til Gud, som vover at spekulere over Ham. Skulle de vide mere om Ham, vil de have mindre at sige om hvad Han er. Ham som i det daglige liv har tæt samfund med Gud, og som har dyb kendskab til Ham, erkender menneskers uduelighed ganske skarpt, for at forklare Skaberen. . . . ret

(92)  Gud har altid været til. Han er den store JEG ER. Salmisten erklærer: »Førend bjergene fødtes og jord og jorderig blev til, fra evighed til evighed er du, o Gud!« Han er den høje og knejsende der beboer evigheden. »Jeg er Herren, jeg forandrer mig ikke,« erklærer Han. Hos ham er der ingen foranderlighed, ejheller skiftende skygge. Han »er den samme i går og i dag, ja, til evig tid.« Han er ubegrænset og almægtig. Ingen af vore ord kan beskrive Hans storhed og majestæt. ret

(93)  Kristi enkle lære
Guds bibellære er den eneste lære som det er sikkert for mennesker at følge. Vi skal tilpasse vor tro med et tydeligt »så siger Herren.« Hans egen kundskab om Gud ønsker at vinde os ud fra Sit ord vil, hvis det kommer ind i det daglige liv, gør mænd og kvinder stærke til at modstå ondt og sætte dem i stand til at vise Ham for andre. ret

(93)  Vi behøver at Studere det enkle i Kristi lære. Han fremhæver behovet for bøn og ydmyghed. Dette er vor sikre grund imod de vildfarne tankegange hvor Satan forsøger at lede os på vildspor til andre guder, og acceptere vildførende teorier, som han har iklædt lysets klædninger med. ret

(93)  Et menneske som er åndeligt blind, bliver let forledt af dem, der på alle mulige måder prøver at fremme teorier og gætterier om Gud. Ham som bedrages af Satan, bibringer et medmenneske nyt lys som han tror han har modtaget, ligesom Eva lagde den forbudne frugt i Adams hænder. Uoplyste hedningene er ikke i en værre åndelig tilstand, end ham som har kendt sandheden men accepterer vildfarelse. . . . . ret

(93)  Modstå fjenden
Satan kommer først forsigtigt med sine teorier, og ser at hans anstrengelser lykkes, indfører han teorier der er endnu mere vildledende, forsøger at lede mænd og kvinder bort fra de grundlæggende principper som Gud vil skal være Hans folks sikre grund. ret

(93)  Lad ikke vore sundhedsmissionærmedarbejdere antage teorier som Gud ikke har givet til nogen. Gud vil ikke undskylde mennesker for at lære teorier som Kristus ikke har undervist i. Han kalder på Sin hær af medarbejdere til at stille sig på række, tage deres ståsted under sandhedens banner. Han advarer dem at tage sig i agt for at bruge deres tid på at diskutere ting som Gud ikke har bemyndiget nogen mennesker at diskutere. ret

(93)  Lad os tage alle dele af den kristne rustning på, og modstå fjenden standhaftigt. Vi skal kunne modstå faldne engle og mørkets magters fyrste. Satan sover på ingen måde; han er lysvågen, og spiller livets spil for Guds folks sjæle. Han vil komme til dem med al slags smiger, i håb om at lede dem til at vige fra deres troskab. Han ønsker at henlede deres opmærksomhed fra virkelige problemer til falske teorier. ret

(94)  Et kald til at vågne op
Prædikanter og læger, udstød et alarmsignal. Kald Guds folk til at være sande og trofaste. Bliv på jeres vagt. Husk at når I samarbejder med Gud, så har I hjælpende engle som er stærkere. Accepter ikke de teorier der hævdes af dem der ikke står på det sande fundament, som henrives af dette, de ikke kender den sande betydning af. ret

(94)  Vågn op mine brødre, vågn op, og opløft faresignalet. Udstød advarselsråbet. Lad ingen overtale dig til at antage teorier, som er imod Guds ords sandheder. Guds tjenere har et højtideligt budskab at frembære for denne faldne, og syndsforbandede verden. De skal holde det bander højt, hvor der står: »Guds bud og Jesu tro.« — Manuskript 132, 1903. ret

(94)  Gud er åbenbaret i sig i ord og gerninger
Ingen må lære noget, som Genløseren, der ejer mennesket, legeme, sjæl og ånd, som Genløseren ikke har undervist i. Vi behøver ikke nogen fantasifuld undervisning om Guds personlighed. Det Gud ønsker at vi skal vide, står åbenbaret i Hans ord og Hans gerninger. Naturens skønne ting åbenbarer Hans karakter og Hans kraft som Skaber. De er Hans gave til slægten, der viser Hans kraft og viser at Han er en kærlighedens Gud. Men ingen er bemyndiget til at se at Gud Selv er i form af en blomst eller et blad eller et træ. Dette er Guds håndværk, der åbenbarer Hans kærlighed til menneskeheden. ret

(94)  Men tager man Guds gerninger, og fremstiller dem som om de er Gud, er det en frygtelig forkert fremstilling af Ham. Den fremstilling skulle imødegås fra begyndelsen af mit arbejde, I min ungdom, hyrede Herren mig til at gå frem og proklamere det som Han befalede mig at forkynde. Og idet Herren styrer mig, må jeg nu gøre hvad jeg kan for at modstå en sådan lære, og de teorier der fører til sådanne synspunkter. Dem som fremholder disse teorier ved ikke hvor deres fødder går hen. ret

(95)  Hvad vi behøver mest, er en erfaringsmæssig kundskab til Gud, idet Han er åbenbaret i Hans ord. En sådan kundskab vil sætte os i stand til at se vor ufuldkomne karakter og vor uvidenhed til vor Herren og Frelser Jesus Kristus. . . . . . . ret

(95)  Gætterier om Gud
Menneskers talenter og mennesker gætterier har prøvet at ransage og finde ud af Guds ord. Mange har betrådt denne stivej. De mest forstandig mennesker kan belaste sig selv, indtil det trættes, med gætterier om Gud, men anstrengelserne vil være frugtesløse, og faktisk vil det stadig være menneskers søgen, der ikke kan finde ud af Gud. Vi har ikke fået lov til at løse dette problem. Alt hvad mennesker behøver at vie og kan vide om Gud, er blevet åbenbaret i Hans Søns liv og karakter, den Store Lærer. Idet vi lærer mere og mere om hvad mennesker er i selv, ifølge Guds øjne, så vil vi skælve og frygte over for Ham. ret

(95)  Føder mennesker en konge?
Til dem som viser sig som en født konge over andre, til dem som ikke sætter skille mellem omvendte og uomvendt, til dem som ikke påskønner deres behov for Kristus som deres Frelser, vil jeg sige: Se på jer selv, hvad I har gjort i løbet af jeres liv. Vil det være godt og elskeligt for jer at betragte jeres livsværk træk efter træk, i Hans øjne som kender alle menneskers tanker og over for deres øjne, hvor alle menneskers gerninger er som en åben bog? ret

(95)  Fare for tomt bedrag
Jeg kalder alle som går ind i Guds tjeneste at sætte sig selv helt på Kristi side. Der er farer til højre og til venstre. Vor største fare vil komme fra mennesker som har opløftet deres sjæle i forfængelighed, som ikke tager sig af de advarsels- og irettesættelsesord Gud har sendt den. Mennesker vælger deres egen vilje og veje ligesom disse gør, står fristeren lige ved siden af dem, iklædt en engels klæder, parat til at forene hans påvirkninger med deres, åbner han op for den mest tiltrækkende karakters bedrageri, som de vil bringe Guds folk. Nogle som lytter til dem, vil bedrages og vil arbejde i farlige linjer. ret

(96)  Herren kalder. Vil mænd og kvinder høre Hans røst? Han kommer med advarselen? Vil de tage sig agt for den? Vil de lytte til det sidste nådesbudskab til en falden verden? Vil de acceptere Kristi åg og lære Hans sagtmodighed og ydmyghed af ham? — brev 240, 1903. ret

(96)  Spekulationer om Guds personlighed
Jeres kendskab til Gud og Hans egenskaber er blevet mindre siden I er begyndt at lave teorier om Hans natur og forrettigheder. ret

(96)  Menigheden går nu i en krig som vil øge intensiteten på alle de punkter som I er blevet vildført på. Ikke en af vore tros grundpiller er blevet bevæget. Ikke en eneste linje af den åbenbarede sandhed vil erstattes af nye og fantasifulde teorier. ret

(96)  Sandheden er givet os i klare linjer. Under Guds vejledning, er der udarbejdet bøger som fortæller klart om denne tids sandhed. Hvis I ikke tror disse beviser, vil ingen af jer stå op fra de døde. ret

(96)  I må gøre et grundigt angers-arbejde. Kom frem for Gud i ydmyghed og brødebetyngelse. Der må arbejdes harmonisk iblandt Guds folk. Vi må vide hvem der går efter at følge lyset. »Hvis Herren er Gud, så følg Ham; men hvis det er Baal, så følg ham.« — brev 247, 1903. ret

(96)  Spidsfindige teorier om Gud
Ingen må narre jer til at tro at Gud er et væsen der gennemstrømmer naturen. Sådanne tanker er besnærende bedrag. Alle må være på vagt imod sådanne formodninger. Disse spidsfindige teorier er iklædt smukke klæder, der baner vejen for større vildfarelser, hvis teorierne accepteres, vil endog lede samvittighedsfulde sandhedstroende bort fra deres standhaftighed, til falske doktriner. ret

(96)  Fra tid til anden behøver vi i enighed, at ransage vor tros årsager. Det er væsentligt at vi studerer Guds ords sandheder nøje; for vi læser at »nogle skal falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme.« Vi er i alvorlig fare, når vi tager let på en sandhed; for så åbnes tankesindet for vildfarelser. Vi må tage os i agt for hvordan vi lytter og hvad vi hører. Vi skal ikke prøve at forstå de argumenter mennesker giver for at støtte deres teorier, men det kan ses hurtigt at disse teorier ikke er i harmoni med Bibelen. Nogle som tror at de har videnskabelig kendskab, giver forkerte tanker med deres fortolkninger - både videnskabeligt og bibelsk set. Lad Bibelen afgøre alle spørgsmål, som er væsentlige for menneskets frelse. — brev 25, 1904. ret

(97)  Beherskelsen og den moralske styring ødelægges
Vi kaldes ikke til at gå i stridigheder med dem, som fremholder falske teorier. Man får ikke noget ud af stridigheder. Det gav Kristus sig ikke i lag med. »Der står skrevet,« var det våben verdens Genløser brugte. Lad os holde os tæt til Ordet. Vi må lade Herren Jesus og Hans budskaber bevidne. Vi ved at deres vidnesbyrd er sande. ret

(97)  Kristus er over alle Hans skabelsesgerninger. I ildstøtten førte Han Israels børn, Hans øjne så fortiden, nutiden og fremtiden. Alle som elsker Gud skal genkende og ære ham. Hans bud skal æres, værnes om og adlydes. De skal være den styrende magt i Hans folks liv. ret

(97)  Fristeren kommer med formodninger om, at Kristus har fjernet Sit ærefulde og magtfulde sæde hen til et ukendt område, og at mennesker ikke længere skal besvære sig med at ophøje Hans karakter og adlyde Hans lov. Mennesker skal være en lov for sig selv, erklærer han. De sofisterier han indfører nedgraderer Gud og gør Ham til intet. Grænserne og moralsk kontrol i menneskeslægten udslettes. Grænserne for uvaner udvandes mere og mere. Verden elsker ikke og frygter ikke Gud. Og dem som ikke elsker eller frygter Gud, mister snart al pligtfølelse over for hinanden. De er uden Gud og uden håb i verden. — Manuskript 92, 1904. ret

(97)  Ikke en tråd af panteisme
Fra Kristus udstråler al sandhed. Er man væk fra Kristus, vildleder videnskaben og filosofi er tåbelighed. Dem som skiller sig bort fra Frelseren vil fremme teorier der kommer fra den listige fjende. Kristi liv fremstår som modsætning til al falsk videnskab, alle vildfarende teorier, alle vildførende metoder. ret

(97)  Hyklerne vil fremstå med teorier der ikke har grundlag i Guds ord. Vi skal holde det banner der højt som frembærer inskriptionen: »Guds bud, og Jesu tro.« Vi skal holde fast ved vor tillid fra begyndelsen til afslutningen. Lad ingen prøve at udvande sandheden ved at blande sofisteri ind. Lad ingen prøve at nedrive vor tros grundlag, eller ødelægge mønsteret ved at indføre mennesketillavede tråde ind i vævningen. Ikke en tråd af panteisme skal trækkes ind i vævningen. Sensualitet der fordærver sjæl og legeme, er altid resultatet af disse tråde inde i vævningen.—brev 249, 1903. ret

(98)  Problemet forudset
Jeg er blevet advaret [1890] at vi fra nu af har en stadig kamp. Den såkaldte videnskab, og religion vil sættes op imod hinanden, fordi begrænsede mennesker ikke fatter Guds kraft og storhed. Disse ord fra den Hellige Skrift blev vist mig: »Af jeres egen midte skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig.« ret

(98)  Dette vil visselig kunne ses blandt Guds folk, og her vil der være dem, som ikke kan forstå de mest forunderlige og vigtige sandheder for denne tid, sandheder som er væsentlige for deres egen sikkerhed og frelse, medens der dvæles ved ting der sammenlignes med små atomer, ting som knapt er et korn af sandhed i, og de forstørres af Satans kræfter så de kan se ud som af største betydning. Disse menneskers moralske øjesyn er sygelig, de nærer ikke deres behov for den himmelske salvelse, så de kan se de åndelige ting. De tror at de selv er for kloge til at fejle. ret

(98)  Mennesker som ikke dagligt får en erfaring med Guds ting, vil ikke kunne håndtere hellige ansvar særlig klogt; de vil gå fejl af lys for vildfarelse, og besnærende vildfarelser vil de kalde for lys, forveksle fantasibilleder med virkelighed og virkelighed med fantasibilleder, kalde en verden for et atom og et atom for en verden. De vil falde for de bedrag og forlokkelser som Satan har forberedt som skjulte net, der ind snærer deres fødder, der tror de kan vandre efter deres menneskelige visdom, uden Kristi særlige nåde. Jesus ønsker at mennesker skal se og ikke mennesker der ser træer der går rundt, men ser alt klart. Der er kun et hjælpemiddel for den syndige sjæl, og tager man ikke imod dette, vil mennesker antage det ene bedrag efter det andet til deres sanser er forvanskede. . . . . ret

(99)  Moral kan ikke skilles fra religion
Moral kan ikke skilles fra religion. Man tager konservative traditioner fra uddannede mænd og fra fortidens store mænds skriverier, er ikke helt sikkert for os i disse sidste dage; for den største kamp står foran os, som aldrig er set før. Brødre som ikke har gjort en del i dette arbejde førhen, må handle langt mere forsigtigt med det som de accepterer, og med det som de afviser; de må trænge meget dybere ind end det som deres begrænsede åndelige kundskab de har med deres nuværende levevaner eller meninger kan føre dem til. Alle disse behøver fornyelse. ret

(99)  Ingen af os er i sikkerhed, heller ikke med de tidligere erfaringer med arbejdet, og slet ikke sikker hvis vi ikke har haft den erfaring, med mindre vi lever ved at se kunne Ham der er usynlig. Vi må hver dag, hver time anspores af Bibelens sandhedsprincipper - Guds retfærdighed, barmhjertighed og kærlighed. Ham som har moralsk og forstandsmæssig kraft, må trække af den guddommelige Kilde. Ved hvert punkt og beslutning må vi spørge: Hvad er Herrens vej? ret

(99)  Med jeres bibler åbne for jer kan I rådføre jer med hellige begrundelser og god samvittighed. Jeres hjerter må bevæges, jeres sjæl berøres, jeres fornuft og forstand vækkes op af Guds ånd; de hellige principper der lægges ned i Hans ord, vil oplyse sjælen. Jeg siger jer, mine brødre, vor sande visdoms-, dydigheds- og kraftskilde er på Golgats kors. Kristus er vor tros ophavsmand og fuldender. Han siger: »Uden mig kan I intet gøre.« Jesus er den eneste sande garanti for forstandsmæssig succes og fremgang. — Manuskript 16, 1890. ret

(100)  Spekulationer om det fremtidige liv
I dag er der mennesker som udtrykker deres tro på at der finder bryllupper og fødsler sted på den nye jord, men dem som tror Bibelen kan ikke acceptere en sådan lære. Læren om at børn vil fødes på den nye jord, er ikke en del af »Profetiens sikre ord.« Kristi ord er for tydelig til at misforstås. Det bør afgøre spørgsmålet om bryllupper og fødsler på den nye jord for altid. Hverken dem som oprejses fra døde, eller dem som forvandles uden at se døden, vil blive gift eller givet til ægte. De vil være som Guds engle, medlemmer af den kongelige familie. ret

(100)  Forkynd Ordet
Jeg vil sige til dem, som fremholder synspunkter imod denne klare erklæring fra Kristus: Med disse ting er tavshed veltalenhed. Det er formasteligt at hengive sig til gætterier og teorier om sager Gud ikke har bekendtgjort i Sit ord. Vi behøver ikke at spekulere om vor fremtidige tilstand. ret

(100)  Til mine brødre i tjenesten vil jeg sige: »Forkynd ordet, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt.« Indfør ikke træ, hø og strå til fundamentet – jeres egne gætterier og spekulationer, som ikke gavner nogen. ret

(100)  Kristus tilbageholder ingen sandheder der er væsentlig for vor frelse. Disse ting er åbenbaret for os og vore børn, men vi skal ikke lade vore fantasier skabe doktriner om ting der ikke er åbenbaret. ret

(100)  Herren har gjort alle tilvejebringer for vor lykke i det fremtidige liv. Men Han har ikke åbenbaret noget om disse planer, og vi skal ikke spekulere om dette. Vi skal heller ikke måle det fremtidige livs vilkår med dette livs vilkår. — Manuskript 28, 1904 ret

(100)   Bedrag om åndeligt slægtsskab
For mig har I vist, at I er i stor fare. Satan er på sporet af jer, og til tider har han hvisket tillokkende fabler til jer og vist jer fortryllende billeder af nogen som han viser som en bedre ven for jer, end din ungdoms hustru, dine børns moder. ret

(100)  Satan arbejder snedigt og utrætteligt for at bevirke dit fald gennem hans listige fristelser. Han er opsat på at blive din lærer, og du behøver nu at sætte dig der hvor du kan få styrke til at modstå ham. Han håber på at lede dig til åndelighedens labyrinter. Han håber på at trætte din kærlighed fra din hustru, og fæstne dem til andre kvinder. Han ønsker at du skal lade dine tanker dvæle ved denne kvinde, indtil hun bliver din gud gennem en uhellig hengivenhed. ret

(100)  Sjælefjenden har vundet så meget, at han kan forføre fantasien på en af Jehovas udvalgte vagtfolk så han dvæler ved selskabets muligheder, i den kommende verden, med nogle kvinder som han elsker, og der oprejser en familie. Vi har ikke brug for så behagelige billeder. Alle sådanne synspunkter stammer fra fristerens tanker. ret

(101)  Vi har fået tydelig vished fra Kristus, at den genløste i den kommende verden, »tager de ikke til ægte, ej heller bortgiftes de, men de er som engle i Himmelen.« ret

(101)  Det er blevet vist mig at åndelige fabler tager mange til fange. Deres tanker bliver sensuelle, og sker der ikke en forandring vil dette blive deres ruin. Til alle som føjer sig i uhellige fantasier, vil jeg sige: Stop; for Kristi skyld, stop lige hvor du er. I er på forbuden grund. Angre, jeg beder jeg indstændigt, og bliv omvendt. — brev 231, 1903. ret

(101)  En efterligning af himlen
Hvor utrættelig har Gud ikke været på vagt over Sin kirke! Skal vi ikke gøre vor del så Han kan give os nåde, så at vi kan udvikle en kristen karakter? Du må ikke forlede dig til at tro at du vil leve i himlen så længe du er i denne faldne verden. Dem som tror dette belaster deres tanker med forunderlige erfaringer som forfører deres sjæle til en forfinet og åndelig atmosfære. Men dette er ikke den kristne erfarings sande videnskab. Når de tror at de har nået et højt åndeligt ædelt niveau, er Satan i lysets engels forklædning, lokker dem til det som ikke ser syndigt ud. ret

(101)  Jeg vil advare jer imod disse tilsyneladende forfinede læresætninger, som siger at synd ikke er synd, og lærer muligheden at leve et åndeligt liv udover syndes grovhed. Jeg skriver dette fordi der er mennesker som fristes af denne forfinede videnskab om spiritistiske mål. I vil møde denne videnskab, og vil knapt nok kunne vide hvordan den håndteres. ret

(101)  Vi har nået de sidste dages farer, hvor nogle, ja mange, forlader troen, for at bruge kræfter djævlens forlokkende ånder og lære. I må være forsigtige med hvad I læser og hvad I hører! Vær ikke interesseret i spiritistiske teorier på mindste måde. Satan venter på at overliste enhver som lader sig bedrage af hans hypnose. Han begynder at udøve sin kraft over dem, ligeså snart at de begynder at undersøge hans teorier.—brev 123, 1904. ret

(102)  Forsømmer de grundlæggende sandheder om tom spekulation
I Guds ord er der store sandheder som er intens studium værdig. Skal vi forsømme disse store fundamentale sandheder, for at vi kan spekulere over hvad der ikke er blevet åbenbaret så klart? Jeg er ofte blevet spurgt om nogle teologiske læresætninger, spørgsmål som jeg ikke føler mig fri til at svare på. Jeg svarer nogle gange dem, som spørger: »Du har ordet. Hvis Herren ønsker at du skal vide noget om den sag, vil du finde din kundskab i Guds ord, og du har ikke brug for at spørge mig. Hvis vi når himlen, kan vi så forstå de ting som ikke er klare for os nu.« Lad os studere Skrifternes store sandheder; de belaster vore tankesind nok til yderste grænser. ret

(102)  »Dette er det evige liv, at de kender Dig, den eneste sande Gud, og Jesus Kristus, som Du har sendt.« Oh kender vi Gud som vi burde. Hvilken trøst, hvilken glæde skal have hvis vi dagligt lærer de lektier Han ønsker at vi skal lære! Vi må kende ham ved erfaringsmæssige kundskaber. Det vil være gavnligt for os at bruge mere tid til personlig bøn, at blive personlig kendt med vor himmelske Fader. Vi kan komme til Ham med vor svaghed og spørge Ham om at vise os forstand på hvad Han vil gøre for os, at vi kan skille os af med alt, der ikke ligner Hans egen karakter.—The Review and Herald, 15. august, 1907. ret

(102)  Ære overtro og falskneri
Jeg beder for at vore folk ikke er ofre for de snarer Satan har lagt, for at fange uforsigtige sjæle. Men hvor mange farer alligevel vild. Alle har brug for at være selvstændige bibelstuderende. Jeg skriver advarende ord, så at ingen skal bedrages af fjenden, og lede andre ud på krogede stier. ret

(102)  Jeg har båret en tung byrde på grund af udgivelsen i ___. Jeg tror at Herren har ladet denne sag udvikle sig, for at vække vore folk op til at forstå og rigtigt værdsætte de grundlæggende sandheder som vi, som et folk, har modtaget fra Guds ord. Vi må vide at vi ikke har fulgt listigt opfundne fabler. Vor Fader påbyder os at tænke på tidligere tider, hvor vi udstod pinslernes store kampe, da vi blev oplyste. Jeg har modtaget de dyrebareste forvisninger om at vor tidligere erfaring var fra Gud. Jeg ønsker at alle vore folk må kende til, ligesom jeg kendte til, den sikre og bestemte måde Herren ledte os i forgangne tider på. . . . ret

(103)  Det skaber stor sorg i mit hjerte når jeg ser dem blandt vore medarbejdere, som ikke indser det farlige i den lære, som nogle har om Gud. Jeg ved hvor farlige disse læresætninger er. Før jeg blev sytten år gammel, måtte jeg frembære et vidnesbyrd imod dem, over store grupper. . . . . ret

(103)  Nu fortolkes ordets sandheder falsk, for at de bedragede mennesker bliver tilfredse. Vildfarelse ser ud som sandhed. Jeg er instrueret til at frembære et bestemt vidnesbyrd imod disse vildførende teorier. Jeg er pålagt et budskab imod de kætterier og sofisterier som Satan udbreder. Vor Herres liv og lære giver ikke plads til disse udspekulerede opfundne fabler. Den pris der må betales for at fortsat værdsætte overtro og falskneri over Guds ord, og gør Hans lære værdiløs, er tab af evigt liv. ret

(103)  Guds karakter og magt åbenbares ved Hans hænders værk. I den naturlige verden ses beviser på Guds kærlighed og godhed. Vi har fået disse tegn for at henlede opmærksomheden fra naturen til naturens Gud, så at Hans »evige kraft og Guddom« kan forstås. — brev 262, 1903.

*****
ret

(103)  Til videre studium
Den væsentlige kundskab:

I den store læges fodspor, 407-466;
Vidnesbyrd for menigheden 8:255-335.
(Disse stykker er parallelle for hinanden, men der er tilføjelser og variationer, fordi de er til forskellige grupper af læsere.)
Faren ved spekulative studier:
Patriarker og Profeter, 111.
Filosofi og tomt bedrag:
Vidnesbyrd for menigheden 1:290-302.
Bekendende prædikanter forsvarer spekulative teorier:
Vidnesbyrd for prædikanter og evangeliske arbejdere, 281.
Falske teorier vil blive »rystet«:
Vidnesbyrd for prædikanter og evangeliske arbejdere, 112. ret

næste kapitel