Jorden blev oplyst kapitel 1. Fra side 5ren side   tilbage

På Guds særskilte anvisning

(5)  Vor forlagsvirksomhed blev grundlagt på Guds anvisning og under hans særskilte tilsyn. Den var bestemt til at tjene et særskilt formål. Syvende dags adventisterne er blevet udvalgt af Gud som et særskilt folk. skilt fra verden. Med sandhedens store mejsel har han hugget dem ud af verdens stenbrud og bragt dem i forbindelse med ham. Han har gjort dem til sine repræsentanter og kaldet dem til at være sendebud for ham i frelsesplanens afslutning. Den rigeste sandhed, som nogen sinde er betroet dødelige mennesker, de højtideligste og frygteligste advarsler, som Gud nogen sinde har sendt til Jorden, er blevet overladt til dem, for at de skal bringe dem videre til verden. Vore forlag skal være nogle af de mest virksomme redskaber til at fuldføre dette arbejde. Disse institutioner skal være vidner for Gud, lærere til retfærdighed for folket. Fra dem skal der udgå sandhed ligesom en lampe, der lyser. Som et stort lys i et fyrtårn på en farlig kyst skal de stadig sende stråler af lys ud i verdens mørke for at advare menneskene om de farer, som truer dem med undergang. ret

(6)  De skrifter, som bliver sendt ud fra vore trykkerier, skal berede et folk til at møde Gud. Overalt i verden skal de udføre det samme arbejde, som Johannes Døber udførte for jødefolket. Ved overraskende advarselsbudskaber vækkede Guds profet menneskene op fra verdsligt drømmeri. Gennem ham kaldte Gud det frafaldne Israel til omvendelse. Han afslørede populære vildfarelser ved den måde, han fremholdt sandheden på. Som en modsætning til samtidens falske teorier fremtrådte sandheden i hans undervisning som en evig vished. "Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær," var Johannes' budskab. Matt. 3, 2. Ved hjælp af skrifter fra vore trykkerier skal denne sandhed bringes ud til verden i dag. ret

(6)  Ban Herrens vej
Den profeti, som Johannes' mission opfyldte, giver et omrids af vor opgave: "Ban Herrens vej, gør hans stier jævne." Matt. 3, 3. Ligesom Johannes beredte vejen for Frelserens første komme, således skal vi berede vejen for hans Åndet komme. Vore forlag skal ophøje kravene i Guds nedtrådte lov. Over for verden skal de stå som reformatoriske institutioner og vise, at Guds lov danner grundlaget for al varig reform. I klare, tydelige linjer skal de fremholde, hvor nødvendigt det er at adlyde alle hans bud. De skal være drevet af Kristi kærlighed og samarbejde med ham for at bygge på ældgamle tomter og rejse længst faldne mure. De skal være murbrudsbødere, genskabere af farbare veje. (Es. 58. 12.) På grund af deres vidnesbyrd skal det fjerde buds sabbat stå som et vidne. som et stadig minde om Gud, for at vække opmærksomhed og give anledning til undersøgelse, som kan lede menneskenes tanker hen til deres skaber. ret

(8)  Det bør aldrig glemmes, at disse institutioner skal samarbejde med de himmelske udsendinge i deres tjeneste. De hører med til de redskaber, der skildres som den engel, der flyver "midt oppe under himmelen", og som har "et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på Jorden, for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og han råbte med høj røst: 'Frygt Gud og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet.'" Åb. 14,6,7. ret

(8)  Fra dem skal den frygtelige fordømmelse udgå: "Faldet, faldet er det store Babylon, som har givet alle folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin." Vers 8. ret

(8)  De er symboliseret ved den tredje engel, som fulgte dem og råbte med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger." Vers 9. 10. ret

(8)  Vore forlag skal også i stor udstrækning udføre det arbejde, som påhviler den anden engel, der kommer ned fra Himmelen med stor magt og oplyser Jorden med sin herlighed. - Vejledning for menigheden, bd.3, s.121.122. ret

(9)   Pennens magt
Vor forlagsvirksomhed har meget at gøre med vor slagkraft. Det er mit ønske, at den må udrette alt, hvad Herrens hensigt var med den. Hvis vore bogsælgere trofast vil gøre deres del, så ved jeg ifølge det lys, Gud har givet mig, at kendskabet til den nærværende sandhed vil blive mangedoblet. ret

(9)  Pressen er et vældigt middel til at bevæge folks hjerter og sind. ... Pressen er en vældig kraft, som Gud har bestemt til' at skulle kombineres med den levende forkynders indsats for at bringe sandheden ud til alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Der er mange mennesker, der ikke kan kontaktes på anden måde. ret

(9)  Når pressen er i hænderne på mænd, som er helligede til Gud, kan den blive en virkelig magt i det godes tjeneste ved at gøre mennesker bekendt med sandheden. - Life Sketches, s. 214. ret

(9)   Søger under bøn og tårer
Jeg så dem holde blade og traktater i den ene hånd og Bibelen i den anden, mens de med tårevædede kinder lå bøjede for Gud i inderlig, ydmyg bøn om at blive ledet til hele sandheden - netop det, han gjorde for dem, inden de endnu bad derom. Og da sandheden trængte ind i deres hjerter og de så den harmoniske kæde af sandhed, blev Bibelen en ny bog for dem; de knugede den til deres bryst i taknemmelighed og glæde, mens deres ansigter strålede af lykke og hellig glæde. ret

(11)  Men det var ikke tilfredsstillende nok for dem, at de nu selv glædede sig over lyset. så de begyndte at virke for andre. Nogle af dem bragte store ofre for sandhedens skyld og for at hjælpe de brødre, som var i mørke. - Life Sketches, s. 215. ret

(11)  Det er sandt, at nogle af dem, der køber bøgerne, vil lægge dem på hylden eller anbringe dem på bordet i dagligstuen og sjældent se på dem. Gud har dog omsorg for sin sandhed, og den tid vil komme, da disse bøger bliver fundet frem og læst. Sygdom eller ulykke kan ramme hjemmet, og ved hjælp af den sandhed, bøgerne indeholder, sender Gud bekymrede hjerter fred og håb og hvile. Hans kærlighed åbenbares for dem, og de forstår, hvor dyrebar deres synders forladelse er. Således virker Herren sammen med sine selvopofrende arbejdere. - Vejledning for menigheden, bd. 2, s. 437. ret

(11)  Gud vil snart gøre store ting for os, når vi ligger bøjede for hans fødder i ydmyghed og tro. ... Mere end et tusinde vil snart blive omvendt på en dag, og de fleste af dem vil henvise til læsningen af vore skrifter som det, der først overbeviste dem. - Colporteur Ministry, s. 151. ret

(11)   Vore skrifters vidtrækkende indflydelse
Hver eneste linie i tryksager, som indeholder nærværende sandhed, bør betragtes som en hellig skat. Selv dele af en traktat eller et blad bør anses for værdifuldt. Hvem kan vurdere den virkning, som et iturevet blad, der indeholder sandhederne i den tredje engels budskab, kan have på en eller anden, der søger efter sandhed? Tænk på, at der er dem, der ville være glade for at få lov til at læse alle de bøger og blade, vi kunne skaffe. Hver side er en lysstråle fra Himmelen, der skal skinne på vejene og ved gærderne og oplyse sandhedens sti. - Colporteur Ministry, s.151. ret

(13)  Som et folk har vi fået meget lys fra Gud og han opfordrer os til at lade det skinne for dem, som er i mørke. Gennem os skal en levende sandheds lys og kraft meddeles verden. Fra os skal der for dem, som er i mørke, skinne et klart lys, der stadig holdes brændende ved Guds kraft. Det er pålagt os at bruge det lys, vi har fået, til at tænde andre lys, så vore medmennesker kan glæde sig i sandheden. Lad os ikke ringeagte denne befaling. Hvilket tykt mørke, hvilken frygtelig forvirring ville ikke indtræde, om Solen undlod at skinne! Hvis vi undlader at lade vort lys skinne for dem, som er i mørke, vil vi pådrage os en skyld så stor, at den ikke lader sig beregne. . . ret

(13)  Ånden og bruden siger: 'Kom!' Og den, som hører, skal sige: 'Kom!' Og den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt. ret

(13)  Disse ord skitserer Guds plan for evangeliets udbredelse. Hans guddommelige og menneskelige redskaber skal samarbejde for at frelse det fortabte. Disse sjæle skal udfries fra syndens trældom. Gud befaler dem, der bærer hans navn, til at adlyde hans ordrer. - Colporteur Ministry, s. 152. 153. ret

(15)   "Begynde at udgive"
Under et møde i Dorchester, Massachusetts, i november 1848 blev der givet mig et syn af forkyndelsen af beseglingsbudskabet og af brødrenes pligt til at offentliggøre det lys, der skinner på vor vej. ret

(15)  Efter dette syn sagde jeg til min mand: "Jeg har et budskab til dig. Du skal begynde at udgive et lille blad og sende det ud til søskende. Lad det være lille til at begynde med, men når søskende læser det, vil de sende dig midler til udgivelsen, og det vil blive en succes lige fra starten. Det blev vist mig, at det fra denne lille begyndelse ville blive som et væld af lys, der gik hele verden rundt." - Life Sketches, s. 125. ret

(15)  Bogvirksomheden bør være det middel, hvorved den nærværende sandheds hellige lys hurtigt kan sendes ud til verden. Den litteratur, der udkommer på vore forlag i dag, bør være af en sådan art, at den befæster og understøtter den tro, der blev grundet på Guds ord og hans Ånds åbenbarelser. - Vidnesbyrd, bd. 9, s. 69. ret

(15)  Vor litteratur udsprede r nu den evangeliske sæd og er et middel til at føre lige så mange sjæle til Kristus som ordets forkyndelse. Hele menigheder er blevet oprettet som et resultat af dens udbredelse. Colporteur Ministry, s. 150. ret

næste kapitel