Jorden blev oplyst kapitel 4. Fra side 41ren side   tilbage

Udvælgelse af litteraturevangelister

(41)  Eftersom kolportage med vor litteratur er et missionsarbejde, bør den ledes på missionsbasis. De, der vælges til kolportører, bør være mænd og kvinder, som føler trang til at yde tjeneste, og hvis formål ikke er fortjeneste, men at bringe sandhedens lys til andre. Al vor tjeneste skal udføres til Guds ære, for at de, der er i mørke, må se lyset. Egoistiske principper, lyst til vinding, anseelse eller en stilling bør ikke engang nævnes iblandt os. - Vejledning for menigheden. bd. 2, s. 440. ret

(41)  Kolportagen har større betydning, end mange har regnet med, og der bør udvises lige så megen omhu og visdom ved udvælgelsen af kolportører, som når der udtages prædikanter. Unge mennesker kan oplæres til at udføre arbejdet endnu bedre end hidtil, og for en meget mindre betaling, end mange har fået. Løft banneret og lad de selvfornægtende og selvopofrende, dem, som elsker Gud og mennesker, slutte sig til arbejdernes rækker. Lad dem komme, ikke i håb om at få det let, men for at være tapre og frimodige under modgang og trængsel. Lad sådanne komme, som kan give en god beskrivelse af vor litteratur, fordi de selv værdsætter den. - Vidnesbyrd, bd. 5, s. 405. 406. ret

(42)   Behov for dygtige mænd
Der er brug for missionærer alle steder. I alle egne bør der sættes kolportører ind, ikke fra det ustadige element i samfundet eller fra dem, der "ikke duer til andet" og "ikke har drevet det til noget", men fra dem, der har en god optræden og er taktfulde, skarpsindige og dygtige. Sådan må de være, der skal kunne gøre fremgang som evangelister, kolportører og repræsentanter. Mænd, som egner sig for dette arbejde, tager det op, men en eller anden uforstandig prædikant smigrer dem med, at deres evner burde anvendes i prædikevirksomheden og ikke bare i kolportagen. Derved forklejnes dette arbejde. De bliver påvirket til at søge bevilling til at prædike, og de, som netop kunne have været uddannet til at blive gode missionærer til at besøge hjemmene og tale og bede med familierne, ansættes og bliver dårlige prædikanter, og det distrikt, hvor så meget arbejde er påkrævet, og hvor der kunne udrettes så meget godt til sagens fremme, bliver forsømt. Den kvalificerede kolportør bør lige så vel som prædikanten have en rimelig løn for sit arbejde, når det udføres samvittighedsfuldt. - Vidnesbyrd, bd. 4, s. 389. 390. ret

(42)  Den forstandige, gudfrygtige, sandhedskærlige kolportør bør respekteres, for han beklæder en lignende stilling som en evangeliets forkynder. Mange af vore unge prædikanter og de, der bereder sig til prædikegerningen, ville, om de var virkelig omvendte, udrette meget godt ved at arbejde i kolportagen. Og ved at træffe sammen med mennesker og vise dem vore skrifter ville de få en erfaring, som de ikke kan opnå blot ved at prædike. Når de gik fra hus til hus, kunne de samtale med folk og sprede Kristi livs vellugt. Ved således at søge at bringe velsignelsen til andre ville de selv blive velsignet. De ville opnå en erfaring i tro, deres kendskab til skriften ville i høj grad forøges, og de ville stadig lære, hvorledes de kunne vinde sjæle for Kristus. - Vejledning for menigheden, bd. 2, s. 443. ret

(43)   Fuldt så vigtigt som at prædike
Den prædikant, som går ud i kolportagen, gør en gerning, der er fuldt så vigtig som det at prædike evangeliet for en forsamling sabbat efter sabbat. Gud ser på den trofaste kolportørevangelist med lige så stort velbehag, som på den trofaste prædikant. Begge arbejdere har lys, og begge skal skinne i deres respektive indflydelsessfære. Gud kalder enhver til at samarbejde med den store lægemissionær og gå ud på gader og stræder. Enhver har en gerning at gøre for Gud på sit specielle område. Hvis disse arbejdere er omvendte, er de sande missionærer. - Colporteur Ministry, s. 45. ret

(43)  Nogle egner sig til en kolportørs gerning og kan udrette mere ved dette arbejde end ved at prædike. Dersom Kristi Ånd bor i deres hjerter, vil de finde anledning til at fremholde hans ord for andre og lede tankerne hen til de særskilte sandheder for denne tid. - Vejledning for menigheden, bd. 2, s. 44 ret

(44)  Den allerbedste uddannelse, unge mænd kan få, er at tage ud i kolportagen og arbejde fra hjem til hjem. Dette arbejde vil give dem anledning til at tale livets ord. Således kan de så sandhedens sæd. Det bør kendes på de unge mænd, at de har en byrde fra Herren hvilende på dem. Den eneste mulighed, de har for at bevise, at de kan stå fast i Gud, iført den fulde rustning, er ved samvittighedsfuldt at gøre det arbejde, Gud har givet dem at udføre. - Colporteur Ministry, s. 31. 32. ret

(44)   Den højere uddannelse
Vi må ikke gøre vore brødre modløse og svække deres hænder, således at det arbejde, Gud ønsker at udføre gennem dem, ikke bliver gjort. Lad ikke for megen tid blive anvendt til at udruste mænd til at gøre missionsarbejde. Undervisning er nødvendig, men lad alle huske, at Kristus er den store lærer og kilden til al sand visdom. ret

(44)  Lad unge og gamle hellige sig til Gud, tage fat på arbejdet, gå fremad og virke i ydmyghed under Hellig åndens ledelse. Lad dem, der har været i skole, drage ud på feltet og gøre en praktisk anvendelse af de kundskaber, de har tilegnet sig. Dersom kolportører vil gøre dette og gøre brug af den duelighed, Gud har givet dem, medens de søger råd hos ham og forener bogsalget med personligt arbejde for mennesker, vil deres evner vokse ved øvelse, og de vil få mange praktiske erfaringer, som det ikke var muligt for dem at få i skolen. Den uddannelse, man tilegner sig på denne praktiske måde, kan med rette kaldes den højere uddannelse. - Vejledning for menigheden, bd. 2, s. 448. 449. ret

(46)  I arbejdet som kolportørevangelister kan unge mænd få en bedre forberedelse til at blive prædikanter, end ved at gå på skole i flere år. - Colporteur Ministry, s. 34. ret

(46)   Som jægere og fiskere
Der er brug for kolportørevangelister til at tage ud som jægere og fiskere. Der burde tages fat på kolportagen med alvor og beslutsomhed. Den kolportør, som er sagtmodig og ydmyg af hjertet, kan udrette meget godt. Når kolportører går ud to og to, er det muligt at nå en klasse mennesker, som der ikke opnås forbindelse med ved vore møder. De bringer sandhedens budskab fra hjem til hjem. Derved kommerde i nær kontakt med folk og finder rig anledning til at vidne om Frelseren. De kan synge og bede med mennesker, der viser interesse for de sandheder, de har at give dem. De kan tale Jesu ord til familien. De har lov til at forvente resultater, for de har løftet: "Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." Kolportører, som går i Mesterens ånd, bliver ledsaget af himmelske væsener.. ret

(47)  Jeg beder indtrængende de ansvarlige inden for Guds værk om ikke at lade forretning komme ind imellem dem og det sjælevindende arbejde. Det bør ikke tillades, at forretninger optager arbejderes tid og talenter, som burde være beskæftigede med at berede et folk for Herrens komme. Sandheden skal spredes som et skinnende lys. Tiden er kort. Fjenden vil gøre sig al mulig anstrengelse for at gøre ting af mindre betydning særdeles vigtige og få os til at tage let på det arbejde, som netop trænger mest til at blive gjort. - Colporteur Ministry, s. 38. ret

(47)   Et sjælevindende arbejde
Mine brødre og søstre, husk på, at I en dag skal stå for al Jordens Herre og få igen, alt efter som I har handlet her i livet. Da vil jeres arbejde fremtræde, som det virkelig er. Vingården er stor, og Herren kalder på arbejdere. Lad intet afholde jer fra at frelse mennesker. Kolportagen er en meget god måde at vinde sjæle på. Vil I ikke prøve det? - Colporteur Ministry, s. 37. ret

(47)  Jesus fandt glæde ved at hjælpe dem, der trængte til hjælp, ved at opsøge de fortabte, redde dem, der var ved at gå til, rejse de nedbøjede, helbrede de syge, og tale et trøstens og medfølende ord til de sorgfulde og ulykkelige. Jo mere vi bliver besjælede af hans Ånd, des ivrigere vil vi arbejde for vore medmennesker. Og jo mere vi gør for andre, des større lyst vil vi få til arbejdet, og med des større glæde vil vi følge Mesteren. Vore hjerter bliver fyldt med Guds kærlighed, og med alvor og overbevisning vil vi vidne om den korsfæstede frelser. ret

(49)  Jeg vil gerne spørge dem, der har fået lyset om sandheden: Hvad har I tænkt jer at gøre i det år, der lige er begyndt? Vil I blive ved med at kives og dermed svække og nedbryde troen hos menneskene? Eller vil I bruge tiden til at styrke det, der er tilbage, men som er ved at dø? Hvis vore søskende ville arbejde flittigt for Mesteren, ville klager forstumme. Mange ville ryste den modløshed af sig, som er ved at ødelægge dem på legeme og sjæl. Når de arbejder for andre, vil de have meget, som det kan være godt at tale om, når de samles for at tilbede Gud. Deres vidnesbyrd vil ikke være mørke og triste, men fulde af glæde og frimodighed. I stedet for at tænke og tale om deres trossøskendes fejl og deres egne genvordigheder, vil de tænke og tale om Kristi kærlighed og ivrigt stræbe efter at kunne arbejde mere effektivt for ham. - Colporteur Ministry, s. 46. ret

næste kapitel