Jorden blev oplyst kapitel 6. Fra side 56ren side   tilbage

Løftet om kraft

(56)  Gud beder os ikke om at gøre arbejdet foran os med vor egen kraft. Han har sørget for guddommelig hjælp til alle kritiske situationer, hvor vore menneskelige hjælpemidler er utilstrækkelige. Han giver Helligånden til hjælp i enhver vanskelighed for at styrke vort håb og forvisning og oplyse vore sind og rense vore hjerter. - Vejledning for menigheden, bd.3,s.184. ret

(56)  Den ydmyge, virksomme arbejder, som i lydighed følger Guds kald, kan være sikker på guddommelig bistand. Følelsen af et så stort og helligt ansvar virker i sig selv opløftende på karakteren. Det sætter de højeste åndelige evner i virksomhed, og deres stadige anvendelse styrker og renser hjerte og sind, Indflydelsen deraf på ens eget liv såvel som på andres lader sig ikke beregne. - Vejledning for menigheden, bd. 2, s. 455. 456. ret

(56)   Hemmeligheden ved fremgang
Det var blevet lovet Josua, at Gud ville besejre Israels fjender, men til trods herfor gjorde han sig de største anstrengelser, som om sejren beroede på Israels hære alene. Han gjorde alt, hvad der var menneskeligt muligt, og så bad han i tro om Guds hjælp, Hemmeligheden ved et godt resultat er en forening af Guds kraft og menneskenes egen indsats. De største resultater bliver nået af de mennesker, der stoler mest ubetinget på den Almægtiges arm. - Patriarker og profeter, s, 260. ret

(57)  Herren Jesus, som er ved kolportørens side og følger med ham, er den egentlige arbejder. Idet vi erkender, at Kristus er med os for at bane vejen, vil Helligånden ved vor side' gøre indtryk i netop den grad, det behøves. Det er kun ved Guds kraft, vi kan oplyse vore medmennesker. Kolportørerne må selv stå i en inderlig og levende forbindelse med Gud. De skal arbejde med bøn om, at Gud vil bane vej og berede hjerterne til at tage imod budskabet, han sender dem. Det er ikke kolportørens eller arbejderens dygtighed, men Guds Ånd, der påvirker hjertet, som giver et godt resultat. - Colporteur Ministry, s. 107. 108. ret

(57 )   Hans magt deres magt
Vore kolportører skal vide, at det er for Kristi riges fremme, de arbejder. Han vil vejlede dem, når de går ud i den gerning, Gud har givet dem at gøre for at advare verden om en nær forestående dom. Ledsaget af en overbevisende kraft. af bønnens magt og af Guds kærligheds kraft, vil og kan evangelistens gerning ikke blive uden frugt. Tænk på den interesse, som Faderen og Sønnen har i dette arbejde. Ligesom Faderen elsker Sønnen, således elsker Sønnen dem, der hører ham til, dem, der arbejder, som han arbejdede, for at frelse de fortabte. Ingen behøver at føle sig magtesløse, for Kristus erklærer: "Mig er givet al magt i Himmelen og på Jorden." Denne magt har han lovet at ville give sine arbejdere. Hans magt vil blive deres magt. De skal knytte deres sjæle til Gud. Kristus ønsker, at alle skal få del i hans nådes rigdom, som overgår al forstand. Den er uendelig, uudtømmelig. Den tilhører os i kraft af den evige pagt, hvis vi vil være Guds medarbejdere. Den tilhører os, hvis vi vil forene os med ham for at føre mange sønner og døtre til Gud. - Colporteur Ministry, s. 108. 109. ret

(58)  Gud vil antage en helhjertet tjeneste og vil selv opveje manglerne. - I den store læges fodspor, s.154. ret

(58)  Enhver, som uden forbehold overgiver sig til Herren for at tjene ham, får kraft til at opnå uendelige resultater. - Vidnesbyrd, bd. 7, s. 30. ret

(58)   100.000.000 engle
I arbejdet for fortabte sjæle har I engles selskab. Tusinde tusinder og titusind titusinder engle venter på at samarbejde med medlemmerne i vore menigheder for at viderebringe lyset, som Gud så gavmildt har givet, for at et folk kan blive beredt på Kristi genkomst. - Vejledning for menigheden, bd. 3, s. 306. ret

(58)  De, der virker for andres vel, samarbejder med himmelske engle, som stadig ledsager dem og uafbrudt yder dem deres tjeneste. Lysets og kraftens engle er altid nær for at beskytte, trøste, helbrede, undervise og opmuntre. Dem tilhører den højeste uddannelse, den sandeste kultur og den mest ophøjede tjenestegerning, som er mulig for mennesket i denne verden. - Evangeliets tjenere, s. 380. ret

(59)  Gud vil påvirke dem, hvis hjerter er modtagelige for sandhed og som ønsker vejledning. Han vil sige til sit menneskelige redskab: "Tal til den og den om Jesu kærlighed!" Straks Jesu navn bliver nævnet i kærlighed og med nænsomhed, drager Guds engle nær for at mildne hjertet og gøre det r6ligt. - Colporteur Ministry, s. 111.112. ret

(59)  Hver eneste kolportør er til enhver tid helt afhængig af englenes medvirken; for han har en vigtig gerning at gøre, en gerning, som han ikke kan gøre i sin egen styrke. De, som er født på ny, som er villige til at lade sig lede af Helligånden og i Kristi Ånd gør, hvad de formår at gøre, og som vil arbejde, som om de kunne se den himmelske verden overvåge dem, vil blive ledsaget og undervist af hellige engle, der vil gå foran dem til folkets boliger og berede vejen for dem. En sådan hjælp overgår langt alle de fordele, som kostbart udstyr menes at kunne bringe. - Vejledning for menigheden bd. 2, s. 442. ret

(59)   Sejren vil blive givet
Kolportøren behøver ikke at blive mismodig, hvis han kaldes til at udholde besværligheder under arbejdet; han skal arbejde i tro, og sejren vil blive givet. "Den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke." Så snart der bliver præsenteret en bog, som afslører vildfarelse, er Satan tæt på siden af den, som får den tilbudt, og indgiver grunde for. at den ikke skal modtages. Men en guddommelig kraft er i virksomhed for at påvirke sindet til gunst for lyset. Tjenende engle vil sætte deres magt op imod Satans. Og når sandheden ved Helligåndens kraft er modtaget i sind og hjerte, vil den have en forvandlende indflydelse på karakteren. - Colporteur Ministry, s. 115. ret

(61)  Det er ikke de evner, som du har nu, eller som du nogen sinde vil få, der giver dig fremgang. Det er det, som Herren kan gøre for dig. Vi bør sætte meget mindre lid til det, mennesker kan gøre, og stole langt mere på, hvad Gud kan gøre for hver eneste troende. Han længes efter, at du skal søge hen til ham i tro. Han længes efter, at du skal forvente store ting af ham. Han længes efter at give dig indsigt i timelige såvel som åndelige spørgsmål. Han kan styrke vor forstand. Han kan give os taktfølelse og dygtighed. Læg hele din sjæl ind i gerningen, bed Gud om visdom, og den vil blive givet dig. - Lys over hverdagen, bd. 1,s. 136. 137. ret

(61)  Dersom du vil søge Herren og omvende dig hver dag, dersom du i din ånd selv vil vælge at være frimodig og fryde dig i Gud, og dersom du med glæde i hjertet efterkommer hans nådige kald og bærer Kristi åg - lydighedens og tjenestens åg - vil alle dine klager forstumme, alle dine vanskeligheder vil blive fjernet, og alle de besværlige opgaver, som du nu står overfor, vil løses. - Med Mesteren på bjerget, s. 103. 104. ret

(62)  Ved det guddommelige forsyns mest vidunderlige indgriben vil bjerge af vanskeligheder blive fjernet og kastet i havet. - Vejledning for menigheden, bd. 3, s.294. ret

(62)  Vor himmelske Fader sørger for os på tusinde måder, som vi ikke har noget kendskab til. De, der følger dette ene princip: at lade Guds tjeneste være det første, vil opdage, at vanskelighederne forsvinder, og at vejen er jævnet for deres fødder. - Sundhed og livslykke, s. 263. ret

(65 )   Kalder Gud på dig?
En kristelig karakter kan kun udvikles harmonisk og fuldkomment, når det menneskelige redskab betragter det som et privilegium at arbejde uegennyttigt med at forkynde sandheden og støtte Guds sag med sine midler. Vi må alle så ved alle vande, idet vi bevarer vore sjæle i Guds kærlighed og arbejder, medens det er dag, og bruger de midler, Herren har givet os. til at gøre den pligt, der ligger os nærmest. Alt, hvad vore hænder begynder på, skal vi fuldføre med trofasthed. Hvilket offer vi end bliver kaldet til at bringe, skal vi bringe det med glæde. Når vi sår ved alle vande, vil vi komme til at erkende, at "den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt." - Vejledning for menigheden, bd. 3, s. 305. ret

(65)  Han gav befaling om, at der skulle gøres alt for at sende budskaber med indbydelse og advarsel ud fra vore forlag til verden. Mennesker, som ikke vil kunne kontaktes på anden måde, vil vi få forbindelse med ved hjælp af litteraturen. Fra vore bøger og blade skal klare lysstråler skinne ud og oplyse verden om den nærværende sandhed. - Vidnesbyrd, bd. 8, s.87. ret

(65)  Hvis du hører Guds stemme kalde dig til at virke med vor litteratur, så vær venlig at udfylde siden overfor og at klippe den ud, og indsende den i dag. ret