Kolportørevangelisten kapitel 2. Fra side 11ren side   tilbage

Kolportørens kvalifikationer

(11)  Eftersom kolportage med vor litteratur er et missionsarbejde, bør den ledes på missionsbasis. De, der vælges til kolportører, bør være mænd og kvinder, som føler trang til at yde tjeneste, og hvis formål ikke er fortjeneste, men at bringe sandhedens lys til andre. Al vor tjeneste skal udføres til Guds ære, for at de, der er i mørke må se lyset. Egoistiske principper, lyst til vinding, anseelse eller en stilling bør ikke engang nævnes iblandt os. ret

(11)  Hvorfor arbejdet mislykkes
Kolportører behøver daglig at omvende sig til Gud, for at deres ord og handlinger må kunne være en duft af liv, så de kan øve en frelsende indflydelse. Grunden til, at mange ikke har haft held med sig i kolportørarbejdet, er, at de ikke var sande kristne; de kendte ikke omvendelsens ånd. De havde en teori med hensyn til, hvorledes arbejdet skulle udføres, men de følte ikke deres afhængighed af Gud. ret

(11)  Tal de ord, Gud giver jer
Kolportører, husk, at i de bøger, I handler med, frembyder I ikke det bæger, som indeholder Babylons vin, vildfarelsens lærdomme, der uddeles til jordens konger, men det bæger, som er fyldt med genløsningens kostelige sandheder. Vil I selv drikke deraf? Jeres sind kan blive taget til fange under Kristi vilje, og han kan sætte sit eget præg på jer. Ved beskuelse vil I blive forvandlet fra herlighed til herlighed, fra karakter til karakter. Gud ønsker, at I skal træde frem til fronten og tale de ord, han vil give jer. Han ønsker, I skal vise, at I sætter menneskene højt, mennesker, der blev købt med Frelserens dyrebare blod. Når I falder på klippen og såres, vil I erfare Kristi kraft, og andre vil erkende sandhedens magt over jeres hjerter. ret

(12)  Til elever på skolen
Til dem, der går i skole for at lære, hvordan de kan gøre Guds gerning mere fuldkomment, ønsker jeg at sige: Husk, at det kun er ved en daglig helligelse til Gud, I kan blive sjælevindere. Mange har ikke kunnet gå i skole, fordi de var for fattige til at betale skolepenge. Men når de blev Guds sønner og døtre, tog de fat på arbejdet, hvor de var, og virkede for deres omgivelser. Skønt de var blottede for den kundskab, man erhverver i skolen, helligede de sig til Gud og Gud virkede gennem dem. Ligesom disciplene, der blev kaldet fra deres garn for at følge Kristus, modtog de dyrebare lærdomme af Frelseren. De forenede sig med den store lærer, og den kundskab, de hentede fra Skriften, gjorde dem skikkede til at tale til andre om Kristus. Således blev de i sandhed vise, fordi de ikke var for vise i deres egne tanker til at modtage undervisning fra det høje. Helligåndens fornyende kraft gav dem praktisk, frelsende energi. ret

(13)  Hvor der er tale om at lede sjæle til Kristus, er den lærdeste mands viden kun dårskab, hvis han ikke har lært i Kristi skole. Gud kan kun virke gennem dem, der vil modtage indbydelsen: "Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let." Matt 11,28-30. ret

(13)  Rigtige principper
Hos mange af vore kolportører har der været en afvigelse fra rigtige principper. Som følge af et ønske om at høste timelig fordel er deres sind blevet vendt bort fra arbejdets virkelige ånd og hensigt. Lad ingen tro, at selvhævdelse gør et godt indtryk på andre; på den måde får man aldrig de bedste eller varigste resultater. Vor opgave er at lede tankerne ind på de alvorlige sandheder for denne tid. Kun når vor hjerter er gennemtrængt af ånden i de sandheder, som indeholdes i den bog, vi sælger, og når vi i ydmyghed henleder folkets opmærksomhed på disse sandheder, vil vi have virkelig fremgang i vore anstrengelser; for kun da vil Helligånden, som overbeviser os om synd, om retfærdighed og om dom, være til stede for at gøre indtryk på hjerter. ret

(14)  De, der går med vore bøger bør være gudhengivne arbejdere, som Helligånden kan bruge som sine redskaber. Kristus er vor fylde, og vi skal fremholde sandheden i beskeden enfoldighed, så vi lader den give sin egen duft af liv til liv. ret

(14)  Ydmyg, brændende bøn vil udrette mere til gavn for udbredelsen af vore bøger end alt kostbart udstyr i verden. Hvis arbejderne vil fæste deres opmærksomhed ved det, som er sandt og levende og virkeligt, og hvis de vil bede om, tro på og fortrøste sig til Den hellige Ånd, vil hans styrke blive udgydt over dem i kraftfulde, himmelske strømme, og da vil menneskehjerter modtage rigtige og varige indtryk. Derfor bed og arbejd, arbejd og bed, så vil Herren virke sammen med jer. ret

(14)  Engles medvirken
Hver eneste kolportør er til enhver tid helt afhængige af englenes medvirken; for han har en vigtig gerning at gøre, en gerning, som han ikke kan gøre i sin egen styrke. De, som er født på ny, som er villige til at lade sig lede af Helligånden og i Kristi Ånd gør, hvad de formår at gøre, og som vil arbejde, som om de kunne se den himmelske verden overvåge dem, vil blive ledsaget og undervist af hellige engle, der vil gå foran dem til folkets boliger og berede vejen for dem. En sådan hjælp overgår langt alle de fordele, som kostbart udstyr menes at kunne bringe. ret

(15)  Englene giver fremgang
Når menneskene får en levende forestilling om de tider, vi lever i, vil de arbejde som i Himmelens påsyn. Kolportøren vil udbrede de bøger, der bringer sjælen lys og styrke. Han vil opsuge ånden i disse bøger og lægge hele sin sjæl i arbejdet med at bringe dem til sine medmennesker. Hans styrke, hans frimodighed og hans fremgang vil være afhængig af, hvor fuldstændig den sandhed, der fremholdes i bøgerne, er indflettet i hans egen erfaring og udviklet i hans karakter. Når hans eget liv er således tildannet, kan han gå ud og bringe andre den hellige sandhed, han repræsenterer. Gennemtrængt af Guds Ånd vil han få en dyb, rig erfaring, og himmelske engle vil give ham fremgang i arbejdet. ret

(16)  En dybere erfaring
Til vore kolportører, til alle, Gud har betroet talenter, for at de må kunne samarbejde med ham, ønsker jeg at sige: Bed, o bed om en dybere erfaring! Gå ud med hjerter, som er mildnet og besejret under granskningen af de dyrebare sandheder, Gud har givet os for denne tid! Drik dybt af frelsens vand, for at det i jeres hjerter må være som en levende kilde, der udvælder til vederkvægelse for sjæle, som er i færd med at omkomme. Da vil Gud give visdom, der sætter dig i stand til at tale på den rette måde. Han vil hjælpe jer til at åbenbare hans egenskaber ved at meddele andre den visdom og forstand, som han har meddelt jer. ret

(16)  Jeg beder Herren om, at I må forstå dette emne i dets længde og bredde og dybde, og at I må føle jeres ansvar med hensyn til at repræsentere Kristi karakter ved tålmodighed, ved frimodighed og ved trofast retskaffenhed. "Så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus." Fil 4,7. ret

(16)  Forsikring om fremgang
Et stort og godt arbejde kan udrettes ved evangelisk kolportage. Herren har udrustet menneskene med takt og evner. De, der bruger disse betroede talenter til hans ære og omsætter de bibelske principper i praktisk handling vil han give fremgang. Vi skal arbejde og bede, idet vi sætter al vor lid til ham, som aldrig svigter. ret

næste kapitel