Kolportørevangelisten kapitel 6. Fra side 36ren side   tilbage

Et opråb om kolportører.

(36)  Sanitarium, Californien, 15. maj 1903.
Kolportørarbejdet bør ikke længere forsømmes. Det er mange gange blevet vist mig, at der burde være en mere almindelig udbredt interesse for vor kolportørvirksomhed. Udbredelsen af vor litteratur er et meget vigtigt middel til at bringe mænd og kvinder det lys, Gud har betroet sin menighed, for at den skulle give det til verden. De bøger vore kolportørere sælger, åbner mange menneskers sind for Kristi uransagelige rigdom. ret

(36)  Kolportør-kampagner.
I Herrens tjeneste er der mange slags arbejde, der skal udføres. I templets tjeneste var der brændehuggere såvel som præster af forskellig rang og disse har forskellige grader af ansvar. Vore menighedsmedlemmer må gøre sig rede og blive lys, fordi deres lys er kommet og Herrens herlighed er oprundet over dem. Lad dem, der kender sandheden, vågne op af søvnen og gøre enhver anstrengelse for at nå mennesker, hvor de er. Vi må ikke længere forsømme Herrens værk og stille det i anden række af hensyn til timelige interesser. Vi har ingen tid til at være ørkesløse eller mismodige. Evangeliet skal forkyndes for hele verden. Skrifter, som indeholder den nærværende sandheds lys, skal gå ud til alle steder. Der skal organiseres kolportørkampagner for salg af vor litteratur, for at verden kan blive oplyst om, hvad vi netop nu går i møde. ret

(37)  Hvorfor er vi ikke mere årvågne? Hver eneste arbejder bør have en forståelse af sin særskilte gerning og få styrke til at optage den på ny. Tydelig tilkendegivelse af Guds grænseløse herlighed vil bringe flere dyrekøbte sjæle til korsets fod. Enhver åbenbarelse af Frelserens kærlighed vil afgøre en eller anden sjæls evige skæbne; for alle tings ende er nær. De mennesker, som er af verden, haster af sted mod deres ødelæggelse. Deres planer og deres forbundsfæller er mange. Nye anslag vil stadig blive gjort for at gøre Guds råd til intet. Menneskene opdynger skatte af guld og sølv, som vil blive fortæret af ilden i de sidste dage. ret

(37)  Jægere og fiskere.
Der behøves kolportørevangelister, der som jægere og fiskere går ud for at fange sjæle. Kolportørarbejdet bør nu optages med alvor og bestemthed. Den kolportør, som har et sagtmodigt og ydmygt hjerte, kan udrette meget godt. Kolportørere, der går ud to og to sammen, kan nå en klasse mennesker, som man ikke kan nå ved vore møder. De bærer sandhedens budskab fra hjem til hjem. Således kommer de i nær berøring med mennesker og finder mange anledninger til at tale om Frelseren. Lad dem synge og bede med dem, der fatter interesse for den sandhed, de har at give. Lad dem tale Kristi ord til familier. De kan vente fremgang, for dem tilhører forjættelsen: "Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende". Kolportørere, der drager ud i Mesterens ånd, ledsages af himmelske væsener. ret

(38)  Jeg beder dem, der bærer ansvar i Guds sag, om ikke at lade noget foretagende af kommerciel natur trænge ind mellem dem og det sjælefrelsende arbejde. Lad ingen forretningsforetagender få lov til at lægge beslag på tid og talenter hos arbejdere, der burde være optaget med at berede et folk for Herrens komme, Sandheden skal gå ud som et lys, der brænder. Tiden er kort; fjenden vil gøre enhver anstrengelse for at gøre ting af underordnet betydning store i vor bevidsthed og få os til at lægge ringe vægt på netop det værk, som det er mest nødvendigt at udføre. ret

(38)  På veje og stier.
Alt her i verden skal snart forgå. Dette indser ikke de, der mangler guddommelig oplysning og ikke har fulgt med i Guds værk. Gudhengivende mænd og kvinder må gå ud for at forkynde advarselen på veje og stier. Jeg anbefaler mine brødre og søstre ikke at befatte sig med arbejde, der vil hindre dem i at forkynde Kristi evangelium. I er Guds talsmænd. I skal i kærlighed tale sandheden til fortabte sjæle. Gå ud på vejene og ved gærderne og nød dem til at gå ind, så mit hus kan blive fuldt," siger Kristus Luk 14,23. Giver ikke disse ord et klart omrids af kolportørens gerning? Med Kristus i sit hjerte skal han gå ud på livets veje og stier med indbydelse til bryllupsnadveren. Bemidlede og indflydelsesrige mænd vil komme, hvis de bliver indbudt. Nogle vil afslå indbydelsen, men Gud ske lov ikke alle. ret

(39)  Gud give, at der var tusinder af andre blandt vort folk, som havde forståelsen af tiden, vi lever i og af det arbejde, der skal gøres ude på feltet og fra hjem til hjem! Der er mange, mange som ikke kender sandheden. De trænger til at høre kaldet om at komme til Jesus. De bedrøvede skal opmuntres, de svage styrkes, de sørgende trøstes. Evangeliet skal prædikes for de fattige. ret

(39)  Mesteren kender sine arbejdere og våger over dem, i hvilken som helst del af hans vingård de end virker. Han opfordrer sin menighed til at vågne op til erkendelse af stillingen. Han opfordrer arbejdere i vore institutioner til at vågne op og udøve en indflydelse til fremme af hans rige. Lad dem sende arbejdere ud på feltet og derefter sørge for, at disse arbejderes interesse ikke taber sig af mangel på sympati og anledning til udvikling. ret

(40)  Kolportage en sjælevindende gerning.
Mine brødre og søstre, husk på, at I engang skal stå frem for al jordens Herre for at gøre regnskab for de gerninger, der er gjort her i livet. Da vil jeres arbejde vise sig netop sådan, som det i virkeligheden er. Vingården er stor, og Herren kalder på arbejdere. Lad ikke noget afholde jer fra sjælevindende virksomhed. Kolportørgerningen er et i højeste grad frugtbringende arbejde til sjæles frelse. Vil I ikke forsøge det? ret

(40)  Overbevisningens magt.
De, der befinder sig i vildfarelsens mørke, er købt med Kristi blod. De er hans lidelses frugt og der må virkes for dem. Lad vore kolportørere forstå, at det er for Kristi riges fremme, de arbejder. Han vil undervise dem, når de går ud i den gerning, Gud har givet dem at gøre for at advare verden om en nær forestående dom. Ledsaget af overbevisningens magt, af bønnens kraft og af Guds kærligheds kraft vil og kan evangelistens gerning ikke blive uden frugt. Tænk på den interesse, Faderen og Sønnen har i denne gerning. Ligesom Faderen elsker Sønnen, således elsker Sønnen dem, der er hans, dem, der arbejder, som han arbejdede for at frelse fortabte sjæle. Ingen behøver at føle, at de er magtesløse, for Kristus erklærer: "Mig er givet al magt i himmelen og på jorden." Han har lovet, at han vil skænke denne magt til sine arbejdere. Hans magt vil blive deres magt. De vil knytte deres sjæle til Gud. Kristus ønsker, at alle skal besidde hans rige nåde, som overgår enhver beregning. Den er ubegrænset, uudtømmelig. Den tilhører os ifølge en evig pagt, dersom vi vil samarbejde med Gud. Den er vor, dersom vi vil forene os med ham for at føre mange sønner og døtre til Gud. ret

(41)  Eet med Kristus og Faderen.
Kristi interesser er de første og de højeste af alle interesser. Han har en ejendom her i verden, som han ønsker sikret, frelst i hans evige rige. Det er med Faderens ære og hans egen ære for øje, hans budbærere skal gå ud i hans navn for de og han er et. De skal åbenbare ham for verden. Hans interesser er deres interesser. Dersom de vil samarbejde med ham, vil de blive gjort til Guds arvinger og Kristi medarvinger til en evig arvelod. - Ellen G. White. ret

næste kapitel