Kolportørevangelisten kapitel 7. Fra side 42ren side   tilbage

Et opråb om rekrutter.

(42)  Elmshaven, St. Helana, Californien, 6. december 1902.
Kære brødre og søstre! Vi står netop foran det nye år og der bør lægges planer for alvorligt, ihærdigt arbejde i Mesterens tjeneste. Der er meget at gøre for at fremme Guds værk. Jeg er blevet undervist om, at kolportørgerningen skal genoplives og at den skal fremmes med voksende held. Den er Herrens gerning og en velsignelse vil ledsage dem, der udfører den med alvor og flid. . . . ret

(42)  Sælg bøger, som bringer lys.
Herren har sendt sit folk megen undervisning, linie efter linie, bud på bud, lidt her og lidt der. De fleste mennesker regner ikke med Bibelens ord, men Herren har betroet os et lille lys for at lede mænd og kvinder hen til det store lys. Hvor meget godt ville ikke blive udrettet, hvis de bøger, der indeholder dette lys, blev læst med det forsæt at gennemføre de principper, som de indeholder! Der ville blive tusindfold større årvågenhed, tusindfold mere selvfornægtelse og resolut bestræbelse. Og mange flere ville nu glæde sig i den nærværende sandheds lys. ret

(43)  Mine brødre og søstre, virk med alvor for udbredelsen af disse bøger. Læg jeres hjerte i dette arbejde og Guds velsignelse vil være med jer. Gå fremad i tro, medens I går og beder om, at Gud vil berede hjerter til at modtage lyset. Vær elskværdige og høflige. Vis ved gennemført oprigtighed, at I er sande kristne. Når I vandrer og virker i himmelens lys, vil jeres sti blive som retfærdiges sti, der skinner klarere og klarere til højlys dag. ret

(43)  Til forretningsmand og prædikanter.
Vis bøgerne til forretningsmænd samt til evangeliets forkyndere, hvis tanker ikke er blevet ledet til de særskilte sandheder for denne tid. Sandheden skal forkyndes "på vejene" - til mænd, som tager aktiv del i verdens begivenheder, til folkets lærere og ledere. Tusinder vil kunne nås på den enkleste, mest beskedne måde. De mest intelligente, de, der bliver betragtet som verdens mest begavede mænd og kvinder, føler sig ofte opmuntret af de enkle ord fra en, som elsker Gud og som kan tale om denne kærlighed lige så naturligt, som et verdsligt menneske taler om de ting, der interesserer det mest. Vel forberedte og overvejede udtalelser har ofte kun ringe indflydelse. Men et Guds barns ærlige oprigtige tale formår at åbne døren til hjerter, som længe har været lukket for Kristus og hans kærlighed. ret

(44)  Ingen må tro, at han har frihed til at folde sine hænder og intet bestille. Det er umuligt, at nogen kan frelses ved magelighed og uvirksomhed. Tænk på, hvad Kristus udrettede under sin jordiske tjenestegerning. Hvor alvorlige og utrættelige var ikke hans anstrengelser! Han tillod intet at hindre ham i den gerning, han havde fået. Følger vi i hans fodspor? Han gav slip på alt for at kunne fuldføre Guds nådes plan for den faldne slægt. For at kunne opfylde himmelens plan blev han lydig indtil døden, ja korsdøden. Han havde ikke kendt noget til den; men han kom til denne verden og tog syndige menneskers brøde på sin syndfri sjæl, for at syndere måtte kunne stå retfærdiggjorte for Gud. Han kæmpede med fristelse og sejrede på vore vegne. Guds søn, som var ren og ubesmittet, har straffen for overtrædelse og overtog det dødsstød, som bragte menneskeslægten befrielse. ret

(44)  Ånden skaber alvor.
Det var Kristi glæde at hjælpe dem, der trængte til hjælp, at opsøge de fortabte, at redde dem, der var i færd med at omkomme, at opløfte de nedbøjede, at helbrede de syge, at tale medfølende og trøstende ord til de sørgende og forpinte. Jo mere vi er gennemtrængt af hans Ånd, desto mere alvorligt vil vi virke for vore omgivelser og jo mere vi gør for andre, desto større vil vor kærlighed til arbejdet blive og med desto større fryd vil vi følge Mesteren. Vore hjerter vil fyldes med Guds kærlighed og med alvor og overbevisende kraft vil vi tale om den korsfæstede frelser. ret

(45)  Glæde og frimodighed.
Jeg spørger dem, til hvem sandhedens lys er kommet: Hvad vil I gøre i det år, som netop nu begynder? Vi I blive ved med at strides og på den måde svække og ødelægge troen hos menneskene? Eller vil I hellige jeres tid til at styrke det, der er tilbage og er ved at dø? Når vort folk tager fat på alvorligt arbejde for Mesteren, vil klager ophøre. Mange vil vågne op af den modløshed, der ødelægger dem både til legeme og sjæl. Når de virker for andre, vil de have meget nyttigt at tale om ved deres sammenkomster til gudstjeneste. De vidnesbyrd, de aflægger, vil ikke være mørke og triste, men fulde af glæde og frimodighed. I stedet for at tænke på og tale om deres brødres og søstres fejl og være optaget af deres egne prøvelser, vil deres tanke og tale være fyldt med Kristi kærlighed og de vil bestræbe sig alvorligt for at blive dygtige arbejdere for ham. ret

(45)  Kristus vil lære dem at tale.
Mange er bedrøvede og modløse, svage i tro og tillid. Hvis de prøvede på at gøre noget for at hjælpe en eller anden, som er mere trængende, end de selv er, ville de blive stærke i Guds kraft. Lad dem tage fat på det gode arbejde at sælge vore bøger. Derved vil de hjælpe andre og den erfaring, de opnår, vil give dem forvisning om, at de er Guds medhjælpere. Når de beder Herren om hjælp, vil han lede dem til mennesker, som søger efter lyset. Kristus vil være dem nær og lære dem, hvad de skal sige og gøre. Ved at trøste andre vil de selv blive trøstet. ret

(46)  Engle bereder vejen.
Jeg anmoder jer, kære kristne medarbejdere, om at gøre, hvad I kan for at udbrede de bøger, som Herren har sagt skal strøs viden om overalt i verden. Gør det bedste, I kan for at anbringe dem i så manges hjem som muligt. Betænk, hvilken stor gerning der kan udføres, hvis et stort antal troende vil slutte sig sammen om en bestræbelse for gennem udbredelsen af disse bøger at bringe menneskene det lys, Herren har sagt skal gives dem! Gå fremad i arbejdet under guddommelig vejledning og bed Herren om hjælp. Helligånden vil være med jer. Engle fra himmelen vil ledsage jer og berede vejen. ret

(47)  Fuld overgivelse til Gud.
Dersom I har forsømt såtiden, dersom I har ladet de anledninger, Gud har givet, gå ubenyttet hen, dersom I har lagt an på at behage jer selv, vil I så ikke nu vende om, inden det for stedse er for sent og søge at udnytte det gunstige øjeblik? Forpligtelsen til at bruge jeres talenter i Mesterens tjeneste hviler tungt på jer. Kom til Herren og overgiv jer helt til ham. I har ikke råd til at tabe en eneste dag. Aflæg jeres klynkende vantro, jeres misundelse og onde tanker og tag fat på arbejdet i ydmyg tro og med alvorlig bøn til Herren om at forlade jer jeres årelange mangel på gudhengivenhed. Bed Herren om bistand. Dersom I søger ham med alvor og af et helt hjerte, vil I finde ham og han vil styrke og velsigne jer. ret

(47)  Hjælp de umådeholdende.
I jeres arbejde vil I møde mennesker, som kæmper mod deres appetit. Tal fornuftige ord, som vil kunne styrke og opmuntre dem. Lad ikke Satan få lov til at slukke den sidste gnist af håb i deres hjerter. Om den vildfarende, ængstelige sjæl, som kæmper mod det onde, siger Kristus: "Led ham til mig." Så lægger han støttende sin hånd under den pågældende og løfter ham op. Det arbejde, Jesus udførte, kan I som hans evangelister gøre, når I går fra sted til sted. Virk i tro, i forventning om, at sjæle vil blive vundet for ham, der gav sit liv, for at mænd og kvinder måtte kunne stå på Guds side. Arbejd sammen med Gud for at lede drankeren og tobaksslaven bort fra de vaner, som nedværdiger dem, indtil de står lavere end dyrene. ret

(48)  Herren kalder på mange.
Herren kalder på mange flere til at optage kolportørgerningen ..... For Kristi skyld, mine brødre og søstre, benyt timerne i det nye år på den bedste måde til at bringe den nærværende sandheds dyrebare lys ud til menneskene. Pagtens Engel giver sine tjenere magt til at bringe sandheden ud til alle dele af verden. Han har udsendt sine engle med nådens budskab; men som om disse ikke hastede hurtigt nok af sted til at tilfredsstille hans hjerte, der brænder af kærlighed, pålægger han hvert medlem i sin menighed det ansvar at forkynde budskabet. "Den, som hører, siger: "Kom!"" Hvert menighedsmedlem skal vise sin troskab ved at indbyde den tørstige til at drikke af livets vand. En række levende vidner skal frembære indbydelsen til verden. Vil I udføre jeres del i denne store gerning? ret

(48)  Mænd og kvinder.
Jesus kalder på mange missionærer, på mænd og kvinder, som vil hellige sig til Gud og være villige til at opofres i hans tjeneste. Har vi glemt, at her er en verden at virke for? Skal vi ikke gå fremad skridt for skridt og lade Gud bruge os som sine hjælpere? Skal vi ikke lægge os på tjenestens alter? Da vil Kristi kærlighed berøre og forvandle os, gøre os villige til for hans skyld at handle og at vove. - Ellen G. White. ret

næste kapitel