Kolportørtjenesten kapitel 1. Fra side 1.     Fra side 1 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Sektion 1: Kolportørevangelisme
Kp. 1: Vor litteratur og dens mission

(1)  (1)"Begynd med at trykke." - Ved et møde holdt i Dorchester, Massachusetts i November 1848, fik jeg et syn om beseglingsbudskabets proklamering, og om brødrenes pligt til at publicere det lys som skinner på vor stivej. ret

(1)  . . . Efter at være ude af synet, sagde jeg til min mand: "Jeg har et budskab til dig. Du må begyndte at trykke et lille blad og sende det ud til folk. Lad det først være lille; men når folk læser det, vil de sende dig midler til at kunne trykke det for, og det vil blive en succes fra først af. Fra denne lille begyndelse blev det vist mig at være som strømme af lys, der går klart ud til verden." - Livsskildringer, s. 125. 1915 ret

(1)  Gør sandheden klar og tydelig. - Vore skrifter har en overmåde hellig opgave at udføre. De skal fremholde det åndelige grundlag for vor tro klart, tydeligt og enkelt. Overalt tager mennesker deres standpunkt. Alle slutter op i rækkerne, enten under sandhedens og retfærdighedens banner, eller under det banner, der tilhører de frafaldne magter, som kæmper for overherredømmet. I denne tid skal Guds budskab til verden gives så åbenbart og forkyndes med en sådan kraft, at (2) folkeslagene vil blive stillet ansigt til ansigt med sandheden. De må bringes til at indse sandhedens overlegenhed over de talrige vildfarelser, som trænger sig på for om muligt at fortrænge Guds ord for denne alvorlige tid. ret

(2)  Vore skrifters store mål er at ophøje Gud og henlede menneskers opmærksomhed på hans ords levende sandheder. Gud kalder os til at løfte, ikke vort eget banner, ikke denne verdens banner, men banneret for hans sandhed. - Vidnesbyrdene bd. 7, s. 150, 151. (1902) ret

(2)  Udgiv lys og sandhed. - Natten til den 2. marts 1907 blev mange ting åbenbaret mig angående værdien af vore skrifter og den nærværende sandhed og om de små anstrengelser, vore brødre og søstre i menighederne gør for deres udbredelse. ret

(2)  Det er flere gange blevet vist mig, at vore trykkerier nu burde være konstant beskæftigede med at udgive lys og sandhed. Dette er en tid med åndeligt mørke i verdens kirker. Uvidenhed om guddommelige ting har skjult Gud og sandheden for blikket. Ondskabens magter vokser i styrke. Satan smiger sine medarbejdere med, at han vil gøre en gerning, der vil besnære verden. Medens menigheden er delvis uvirksom, er Satan og hans hærskarer i stærk aktivitet. De bekendende kristne samfund omvender ikke verden, for de er selv fordærvede af egoisme og stolthed og har brug for at mærke Guds kraft til at omvende i deres midte, før de kan lede andre til et renere og højere ideal. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 65. (1909) ret

(3)  (3)Midler til hurtig udbredelse af budskabet - Bogvirksomheden bør være et middel, hvorved lyset i den nærværende sandhed hurtig skal åbenbares for verden. De skrifter, som udsendtes fra vore forlagshuse i denne tid, bør være af den beskaffenhed, at de fastslår ethvert trospunkt, der er bygget på Guds ord og Åndens åbenbarelser. ret

(3)  Den sandhed, som Gud i disse sidste dage har givet sit folk, burde gøre dem så rodfæstede i ordet, at de vil forblive tro, om også nogen kommer ind i menigheden og forkynder falske lærdomme. Det Guds ord, som har stået urokkelig under alle fjenders anfald i over et halvt århundrede, må fremdeles være Guds folks tillid og trøst. ret

(3)  Vort strenge, selvopofrende liv vil for udenforstående være det bedste vidnesbyrd om, at vi har Guds ords sandhed. Vi må ikke drive spot med vor tro, men altid have Jesus som vort eksempel for øje, - han, som trods det at han var himlens fyrste, nedlod sig til at leve et selvfornægtende og selvopofrende liv vil for udenforstående være det bedste vidnesbyrd om, at vi har Guds ords sandhed. Han hævdede retfærdigheden af sin Faders ord. Lad os alle bestemme os for, at vi vil gøre vort bedste, så vore gode gerninger må skinne som et lys i verden. Vidnesbyrdene bd. 9, s. 69, 70. (1909) ret

(3)  At berede et folk til at møde Gud - De skrifter, som bliver sendt ud fra vore trykkerier, skal berede et folk til at møde Gud. Overalt i verden skal de udføre det samme arbejde, som Johannes' Døber udførte for jødefolket. Ved overraskende advarselsbudskaber vækkede Guds profet menneske op fra verdsligt drømmeri. Gennem ham kaldte Gud det frafaldne Israel til omvendelse. (4) Han afslørede populære vildfarelser ved den måde, han fremholdt sandheden på. Som en modsætning til samtidens falske teorier fremtrådte sandheden i hans undervisning som en evig vished. "Omvend jer, thi himmeriget er kommet nær," var Johannes' budskab. Matt. 3,2. Ved hjælp af skrifter fra vore trykkerier skal denne sandhed bringes ud til verden i dag. . . . . ret

(4)  Vore forlag skal også i stor udstrækning udføre det arbejde, som påhviler den anden engel, der kommer ned fra himmelen og oplyser Jorden med sin herlighed. - Vidnesbyrdene bd. 7, s. 139, 140. (1902) ret

(4)  Publikationer ud over alt - Vore skrifter skal udbredes overalt. De bør udgives på mange sprog. Den tredje engels budskab skal gives gennem dette medium og ved den levende forkynder. Vågn op, I der tror på sandheden for denne tid! Det er jeres pligt nu med alle til rådighed stående midler at hjælpe dem, der forstår sandheden, til at forkynde den. Nogle af de penge, der kommer ind ved salget af vore skrifter, bør bruges til at forøge vore muligheder for at fremstille mere litteratur, der kan åbne blindes øjne og bryde hjertets ny jord. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 62. (1909) ret

(4)  Der er mange steder hvor prædikantens stemme ikke kan høres, steder som kun kan nås ved for skrifter, bøger, blade og traktater fyldt med bibelsandheder, som folk behøver. Vore litteratur skal omdeles overalt. Sandheden skal sås ved alle vande; for vi ved ikke hvilket får vækst, dette eller hint. I vor fejlende dømmekraft kan vi tro at det er uklogt (5) at give litteratur til netop dem som vil acceptere sandheden allerhurtigst. Vi ved ikke hvad resultatet kan være ved at et give en folder ud med den nærværende sandhed inden i. - Manuskript 127, 1909 ret

(5)  Vi nærmer os enden. Trykning og omdeling af bøger og blade, der indeholder sandheden for denne tid, skal være vort arbejde. - Vidnesbyrdene bd. 8, s. 89. (1904) ret

(5)  Til alle lande og klimaforhold. - Tryksager må kopieres og spredes som efterårsblade. Disse stille budbringere skal oplyse og forme tusindevis sind i alle lande og i alle klimaer. - Review and Herald, 21.nov., 1878. ret

(5)  På alle sprog. - Fra by til by fra land til land, skal de (kolportørevangelisterne) bringe skrifter med løftet om Frelserens snare komme. Disse skrifter skal oversættes til alle sprog, så evangeliet kan forkyndes for hele verden. For enhver arbejder er Kristi løfter den guddommelige kraft der vil gøre hans arbejde til en succes. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 34. (1909) ret

(5)  For at oplyse verden - Verden skal modtage lyset fra sandheden gennem den evageliserende tjeneste, ordet i vore bøger og blade udfører. - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 61. (1909) ret

(5)  Fra vore bøger og blade skal klare lysstråler skinne ud og oplyse verden om den nærværende sandhed. - Vidnesbyrdene bd. 8, s. 87. (1904) ret

næste kapitel