Kolportørtjenesten kapitel 16. Fra side 104.     Fra side 104 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Sektion IV: I forbund med den guddommelige
Kp. 16: Ledt af Guds ånd

(104)  (104) Under Helligåndens kontrol. - Kolportagearbejde må aldrig sygne hen. Agenter der sættes i gang med dette arbejde, behøver altid at være under Guds Helligånds kontrol. - brev 82, 1899 . ret

(104)  Mennesket trænger til en kraft uden for sig selv, hvis det skal genvinde ligheden med Gud og blive i stand til at udrette Guds gerning; men dette gør ikke den menneskelige medvirken til noget uvæsentligt. Menneskeheden kommer i besiddelse af guddommelig kraft, Kristus bor ved troen i hjerterne, og ved at virke sammen med guddommen bliver menneskets kraft dueliggjort til at gøre det gode. ret

(104)  Han, som udvalgte fiskerne fra Galilæa, kalder stadig mennesker til sin tjeneste. Og han er lige så villig til at åbenbare sin magt ved os som ved de første disciple. - Den store mester, s. 196. (1898) ret

(104)  Bed for Helligånden. - Vi burde bede ligeså alvorligt for Helligåndens nedstigning som disciplene bad på pinsefestens dag. Havde de brug for den på det tidspunkt, har vi mere brug for den i dag. Moralsk mørke dækker jorden, ligesom et ligklæde. Alle former for falske læresætninger, kætterier og sataniske bedrag vildfører menneskers (105) sind. Uden Guds Ånd og kraft vil det være forgæves, at vi arbejder for den nærværende sandhed. - Vidnebyrd, bd. 5, s. 158. (1882) ret

(105)  Da de unge mænd under en prøve viste at de har en oprigtig byrde for sjæle, og intens længsel efter at frelse deres medmennesker, vil de se sjæle blive omvendte. Af deres arbejde vil der ske en høst for Herren. Lad dem gå ud som sande missionærere for at være med til at sprede bøger om den nærværende sandhed. Idet de går, så lad deres bønner stige op til Gud for mere lys og for Hans Ånds vejledning, så de ved hvilke ord der skal siges i rette tid. Når de ser en anledning til at gøre en venlig handling, så lad dem gribe den som om de arbejder for løn. Lad dem huske på at de derved går Herrens ærinder. - manuskript 75, 1900. ret

(105)  Hans hjælp er sikker. - Gud beder os ikke om at gøre arbejdet foran os med vor egen kraft. Han har sørget for guddommelig hjælp til alle kritiske situationer, hvor vore menneskelige hjælpemidler er utilstrækkelige. Han giver Helligånden til hjælp i enhver vanskelighed for at styrke vort håb og forvisning og oplyse vore sind og rense vore hjerter. - Vidnesbyrd bd. 8, s. 19. (1904) ret

(105)  Den ydmyge, virksomme arbejder, som lydigt følger Guds kald, kan være sikker på guddommelig bistand. Følelsen af et så stort og helligt ansvar virker i sig selv opløftende på karakteren. Det sætter de højeste åndelige evner i virksomhed og deres stadige anvendelse styrker og renser hjerte og sind. Indflydelsen deraf på ens eget liv såvel som på andres lader sig ikke beregne. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 340. (1900) ret

(106)  (106) Helligånden forvandler livet. - Når Guds Ånd tager hjertet i besiddelse, forvandler den livet. Syndige tanker fordrives, man giver afkald på onde gerninger; kærlighed, ydmyghed og fred træder i stedet for vrede, misundelse og strid. Glæde erstatter sorg, og ansigtet kommer til at lyse af det himmelske lys. - Den Store Mester, s. 109. (1898) ret

(106)  Hemmeligheden ved fremgang - Det var blevet lovet Josua, at Gud ville besejre Israels fjender, men til trods herfor gjorde han sig de største anstrengelser, som om sejren beroede på Israels hære alene. Han gjorde alt, hvad der var menneskeligt muligt, og så bad han i tro om Guds hjælp, Hemmeligheden ved et godt resultat er en forening af Guds kraft og menneskenes egen indsats. De største resultater bliver nået af de mennesker, der stoler mest ubetinget på den Almægtiges arm. - Patriarker og profeter, s, 260. (1890) ret

(106)  Grib fat i magten. - Evangeliske kolportører bør stille sig under Helligåndens vejledning. Ved udholdende bøn må de gribe den kraft, som kommer fra Gud, idet de sætter al deres tillid til ham. Hans stærke og virkningsfulde indflydelse vil være med enhver sand og trofast arbejder. ret

(106)  Ligesom Gud velsigner prædikanten og evangelisten, i deres alvorlige bestræbelser for at bringe sandheden til folket, således vil han velsigne den trofaste kolportør. - Vidnesbyrdene, bd. 6, s. 340. (1900) ret

(106)  Lad unge og gamle hellige sig til Gud, tage fat på arbejdet, gå fremad og vokse i ydmyghed under Helligåndens ledelse. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 331. (1900) ret

(107)  (107) Erkend at du ethvert øjeblik må have Helligåndens nærværelse; for den kan gøre et arbejde som du ikke kan gøre af dig selv. - Vidnesbyrd til prædikanter, s. 310. (1923) ret

(107)  Bliv Hans redskaber. - Vore bøger bør udbredes af Gudhengivne arbejdere, som Helligånden kan bruge som sine redskaber. Kristus er vor fylde og vi skal fremholde sandheden i beskeden enfoldighed, så vi lader den give sin egen duft af liv til liv. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 319. (1900) ret

(107)  Helligånden giver ordene. - Beretningen om forsoningen kan ikke undgå at røre hjerter. Når I lærer Kristi sagtmodighed og ydmyghed, vil I vide, hvad I skal sige til folk; for Helligånden vil fortælle jer, hvilke ord I skal tale. De, der indser nødvendigheden af at holde hjertet under Helligåndens kontrol, vil kunne så den sæd, der spirer til evigt liv. Dette er kolportør-evangelistens gerning. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 325. (1900) ret

(107)  Han indprenter hjerterne. - Herren Jesus, som er ved kolportørens side og følger med ham, er den egentlige arbejder. Idet vi erkender, at Kristus er med os for at bane vejen, vil Helligånden ved vor side' gøre indtryk i netop den grad, det behøves. Det er kun ved Guds kraft, vi kan oplyse vore medmennesker. Kolportørerne må selv stå i en inderlig og levende forbindelse med Gud. De skal arbejde med bøn om, at Gud vil bane vej og berede hjerterne til at tage imod budskabet, han sender dem. Det er ikke kolportørens eller arbejderens dygtighed, men Guds Ånd, der påvirker hjertet, som giver et godt resultat. - Manual for Canvassers, s. 40. (1902) ret

(107)  Han giver succes. - Vi kan kun oplyse folk ved hjælp af Guds kraft. Kolportørerne må holderes egne sjæle i levende forbindelse med Gud. De (108) bør arbejde i bøn for at Gud vil åbne vejen, og berede hjerterne til at modtage det budskab han sender dem. Det er ikke agentens eller medarbejdernes evner, men det er Guds Ånd der bevæger hjertet, som vil give sand fremgang. - manuskript 31, 1890 . ret

(108)  Nær hjælpen i behovets tid. - For jeres skyld, for at I må komme til tro. For alle dem, der rækker hånden ud for at mærke Guds ledende hånd, er det mest modløse øjeblik det tidspunkt, hvor Guds hjælp er nærmest. De vil med taknemmelighed se tilbage på den mørkeste del af deres vej. . . . . Fra enhver fristelse og enhver prøvelse vil han lade dem gå ud med endnu stærkere tro og rigere erfaringer. - Den store mester, s. 360. (1898) ret

(108)  Hans magt deres magt Vore kolportører skal vide, at det er for Kristi riges fremme, de arbejder. Han vil vejlede dem, når de går ud i den gerning, Gud har givet dem at gøre for at advare verden om en nær forestående dom. Ledsaget af en overbevisende kraft. af bønnens magt og af Guds kærligheds kraft, vil og kan evangelistens gerning ikke blive uden frugt. Tænk på den interesse, som Faderen og Sønnen har i dette arbejde. Ligesom Faderen elsker Sønnen, således elsker Sønnen dem, der hører ham til, dem, der arbejder, som han arbejdede, for at frelse de fortabte. Ingen behøver at føle sig magtesløse, for Kristus erklærer: "Mig er givet al magt i Himmelen og på Jorden." Denne magt har han lovet at ville give sine arbejdere. Hans magt vil blive deres magt. (109) De skal knytte deres sjæle til Gud. Kristus ønsker, at alle skal få del i hans nådes rigdom, som overgår al forstand. Den er uendelig, uudtømmelig. Den tilhører os i kraft af den evige pagt, hvis vi vil være Guds medarbejdere. Den tilhører os, hvis vi vil forene os med ham for at føre mange sønner og døtre til Gud. - Review and Herald, June 2, 1903. ret

(109)  Hellige jer helt til Guds gerning. Han er jeres styrke og han vil være ved jeres højre hånd og hjælpe jer at fuldbyrde sit nådige fortsæt. - Vidnesbyrd bd. 9, s. 41. (1909) ret

(109)  Gud vil antage en helhjertet tjeneste og selv vil han opveje manglerne. - I den Store Læges fodspor, s. 154. (1905) ret

(109)  Mulighed for umådelige resultater. - Enhver som giver sig selv til Herrens tjeneste og ikke holder noget tilbage, får kraft til at opnå umådelige resultater. - Vidnesbyrd bd. 7, s. 30. (1902) ret

næste kapitel