Kolportørtjenesten kapitel 2. Fra side 6.     Fra side 6 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Kp. 2: Arbejdet kommer ikke i anden række

(6)  (6)Succesrigt sjælevingstjeneste - Når kolportørgerningen bliver ledet og udført på rette måde, er den et missiomsarbejde af højeste rang, en god og hensigtsmæssig metode til at bringe folket de betydningsfulde sandheder for denne tid. Prædikegerningens betydning er ikke til at tage fejl af; men mange, der hungrer efter livets brød, har ikke lejlighed til at høre ordet fremholdt af Guds beskikkede prædikanter. Derfor er det af væsentlig betydning, at vore skrifter får en stor udbredelse. På denne måde vil budskabet nå derhen, hvor den levende forkynder ikke kan komme og mange vil blive gjort opmærksom på de vigtige begivenheder, der vil finde sted ved afslutningen af denne verdens historie. ret

(6)  Forordnet af Gud - Gud har forordnet kolportørarbejdet som et middel til at bringe menneskene det lys vore bøger indeholder og man bør understrege for kolportørerne, hvor vigtigt det er så hurtigt som muligt at skaffe verden de bøger, der er nødvendige for dens åndelige undervisning og oplysning. Dette er netop den gerning Herren ønsker at hans folk skal udføre i denne tid. Alle, der helliger sig til Gud for at arbejde som kolportører, hjælper til med at give det sidste advarselsbudskab til verden. Vi kan ikke værdsætte denne gerning for højt, for uden kolportørens bestræbelser (7)ville mange aldrig få advarselen at høre. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 313. (1900) ret

(7)  Det mest betydningsfulde arbejde. - Hvis man kan sige, at et arbejde et vigtigere end et andet, så er det udbredelsen af vore skrifter blandt folk, således at de ledes til at ransage Skriften. Det er missionsarbejde at bringe vor litteratur ind i hjemmene, samtale med familiens medlemmer og bede med og for dem er en god gerning og en gerning, der vil uddanne mænd og kvinder til at udføre en sjælesørgers arbejde. - Vidnesbyrdene bd. 4, s. 390. (1880) ret

(7)  Når menighedsmedlemmerne indser betydningen af at få vor litteratur udbredt, så vil de bruge mere tid til det. Blade, traktater og bøger vil blive bragt ind i hjemmene, så de kan forkynde evangeliet på deres bestemte måde. .. . Menigheden må være opmærksom på kolportagen, for den er et af de midler, hvorved den kan lyse for verden. Da vil den gå frem, "fager som Månen, skær som Solen, frygtelig som hære under banner" - manuskript 113, 1901. ret

(7)  Et kald til fornyet interesse. - Kolportørgerningens betydning står altid for mig. Der har i den senere tid ikke været lagt den energi i dette arbejde, som de kolportører, der gjorde det til deres specialitet. Kolportører er blevet kaldet bort fra deres evangeliske virksomhed for at optage andet arbejde. Dette er ikke som det burde være. Mange af vore kolportører kan, hvis de i sandhed er omvendte og gudhengivne, udrette mere i denne arbejdsgren end i nogen anden for at bringe sandheden for denne tid ud til menneskene. ret

(7)  Guds ord viser at enden er nær. Verden skal advares og vi skal som aldrig før (8) være Kristi medarbejdere. Den opgave at advare er blevet overladt til os. Vi skal være lysbærere i verden og bringe andre det lys, vi modtager fra Den store Lysbærer. Alle menneskers ord og gerninger skal prøves. Lad os ikke nu sakke bagud. Hvad der skal gøres for at advare verden må gøres ufortøvet. Lad ikke kolportørvirksomheden sygne hen. Lad de bøger, der indeholder lyset vedrørende den nærværende sandhed, blive bragt ud til så mange som muligt. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 329. (1900) ret

(8)  Fuldt på højde med prædikevirksomheden - Kolportører må gå ud i forskellige egne af landet. Betydningen af dette arbejde er fuldt på højde med prædikevirksomheden. Den levende forkynder og den tavse budbringer er lige påkrævede for at få det store arbejde udført, der forestår. Review and Herald, 1. april, 1880 ret

(8)  Kolportage med vor litteratur er en vigtig og meget frugtbringende gren af det evangeliske arbejde. Vor litteratur kan komme hen, hvor der ikke kan holdes møder. På disse steder træder den tro faste kolportørevangelist i prædikantens sted. Som følge af kolportagen bliver sandheden fremholdt for tusinder, som ellers aldrig ville få den at høre. Review and Herald, 7.okt, 1902. ret

(8)  Vi har ingen tid at spilde. Et vigtigt arbejde forestår, og hvis vi er dovne tjenere, vil vi visselig gå glip af den himmelske løn. Men kun få har nogen rigtig forståelse af, hvad der kan gøres for at opnå kontakt med folk gennem personligt engagerede bestræbelser med at udbrede vor litteratur på en forstandig måde. Mange, som ikke kan bevæges til at høre på den levende forkynder, der fremholder sandheden, kan tage imod en traktat eller et blad og læse det, og meget af det, de læser, (9) vil svare til deres egne tanker, og de bliver interessrede i at læse det hele. - Review and Herald, 19. dec., 1878. ret

(9)  At forstå vort ansvar - Der er fare for, at man går så højt op i forretningsforetagender og bliver så optaget af verdslige gøremål, at renheden og kraften i Gud ord ikke får indpas i livet. Kærlighed til handel og vinding bliver mere og mere fremherskende. Mine brødre, lad jeres sjæle gennemgå en sand omvendelse. Hvis der nogen sinde har været en tid, hvor vi havde brug for at forstå vort ansvar, så er det nu, hvor sandheden snubler på gaden og ærlighed ikke er i kurs. Satan er kommet ned med stor magt, for at arbejde med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes. Alt, hvad der kan rokkes, vil blive rystet og de ting, der ikke kan rokkes vil bestå. Herren kommer meget snart og vi går ulykkescener i møde. Satans redskaber arbejder, skønt de ikke kan ses, på at ødelægge menneskeliv. Men hvis vore liv er skjult med Kristus i Gud, vil vi få hans nåde og frelse at se. Kristus kommer for at oprette sit rige på jorden. Vor tunge bør helliges og bruges til at herliggøre ham. Lad os arbejde nu, som vi aldrig har arbejdet før. Vi bliver formanet til at "træde frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt". 2.Tim. 4,2. Vi må finde anledninger til at forkynde sandheden. Vi må udnytte hver eneste anledning til at føre sjæle til Kristus. ret

(9)  Som et folk må vi omvende os på ny og hellige vore liv til at forkynde sandheden, som den er i Jesus. Medens vi arbejder med at udbrede vore skrifter, kan vi med et varmt og bankende hjerte tale om Frelserens kærlighed. Gud alene har magt til at tilgive synder. Hvis vi ikke bringer dette (10) budskab til de uomvendte, vil vor forsømmelighed blive årsag til deres ødelæggelse. Vore blade indeholder velsignede sjælevindende bibelske sandheder. Der er mange, der kan hjælpe til med at sælge vore tidsskrifter. Herren kalder os alle til at søge at frelse fortabte sjæle. Satan arbejder på at føre endog de udvalgte vild og nu er tiden kommet for os til at virke med årvågenhed. Folk må gøres opmærksomme på vore bøger og blade. Evangeliets nærværende sandhed skal uden tøven bringes til vore byer. Skal vi ikke stå op og udføre vore pligter? - Vidnesbyrdene bd. 9, s. 62, 63. (1909) ret

(10)  Guds værk. - Kolportøren bør komme i hu, at han har rig anledning til at så ved alle vande. Når han sælger de bøger, der bringer kundskab om sandheden, så lad ham huske, at han udfører Guds gerning og at hvert talent skal bruges til Guds navns ære. Gud vil være med enhver, som søger at forstå sandheden for at kunne fremholde den klart for andre. Gud har talt tydeligt og klart. "Ånden og bruden siger: "Kom!" Og dem, som hører, siger: "Kom!"" Åb. 22,17. Vi må ikke tøve med at undervise dem, der behøver det, for at de måtte komme til kundskab om sandheden, som den er i Jesus. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 314, 315. (1900) ret

(10)  Vagtfolk og budbringere - Tiden er kommet, da et stort arbejde bør udføres af kolportørerne. Verden sover og som vægtere skal de lade advarselens klokke lyde for at vække de sovende op til forståelse af den fare, de befinder sig i. Kirkesamfundene kender ikke deres besøgelsestid. Ofte kan de bedst lære sandheden at kende ved kolportørens bestræbelser. De, der går ud i Herrens navn, er hans sendebud, som bringer de skarer, der befinder sig i mørke og vildfarelse, det glade budskab om frelse (11) gennem Kristus ved lydighed mod Guds bud. - Vidnesbyrdene bd. 6, 315. (1900) ret

(11)  Se sjæle blive omvendte. - Lad kolportører gå ud og huske på, at de, der adlyder budene og lærer andre at adlyde dem, vil blive belønnet ved at se sjæle omvende sig og en virkelig omvendt sjæl vil lede andre til Kristus. Således vil arbejdet skride frem til nye felter. - Vidnesbyrdene bd. 6, 315. (1900) ret

(11)   Så længe prøvetiden varer - Så længe prøvetiden varer, vil korportøren have anledning til at arbejde. Når kirkesamfundene forener sig med pavedømmet for at undertrykke Guds folk, vil kolportøren skaffe adgang til egne, hvor der hersker religionsfrihed. . . . Og Kristus erklærer: "I skal ikke komme til ende med Israels byer, forend Menneskesønnen kommer." Der vil altid være et sted at arbejde og hjerter, der modtager budskabet, lige til der i Himmelen lyder et "Det er fuldbragt!" Der vil altid være plads for arbejdet, og hjerter til at modtage budskabet. - Vidnesbyrdene bd. 6, 478. (1900) ret

(11)  Der er et stort arbejde der skal gøres og alt muligt skal sættes ind for at åbenbare Kristus som den synds - tilgivende Frelser, Kristus som Syndebæreren, Kristus som Bruden og Morgenstjernen; og Herren vil begunstige os overfor (12) verden, indtil vort arbejde er gjort. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 20, 21. (1900) ret

(12)  Ikke højere arbejde. - Der gives ingen større gerning end evangelisk kolportørarbejde; for den indbefatter udførelsen af de højeste moralske pligter. De, der beskæftiger sig med denne gerning, trænger altid til at være under Guds Ånds ledelse. Der må ingen selvophøjelse være. Hvad har nogen af os, som vi ikke modtog fra Kristus? Vi må elske som brødre og åbenbare vor kærlighed ved at hjælpe hinanden. Vi må være medlidende og høflige. Vi må slutte os sammen og handle i samdrægtighed. Kun de, der efterlever Kristi bøn og gennemfører den i det praktiske liv, vil bestå i den prøve, der skal komme over hele verden. De, som ophøjer selvet, stiller sig under Satans magt og bereder sig til at antage hans forførelser. Herrens ord til sit folk er, at vi skal løfte banneret højere og højere. Dersom vi lyder hans stemme, vil han samarbejde med os og vore bestræbelser vil krones med held. I vort arbejde vil vi få rige velsignelser fra det høje og samle os skatte ved Guds trone. ret

(12)  Om vi blot vidste, hvad vi har i vente, ville vi ikke være så nølende i Herrens gerning. ret

(12)  Ansvarlig for det arbejde vi må udrette.. - Vi lever i rystelsens tid, den tid, da alt, som kan rystes, vil blive rystet. Herren vil ikke undskylde dem, der kender sandheden, hvis de ikke i ord og gerning adlyder hans befalinger. Hvis vi ikke gør nogen bestræbelse for at vinde sjæle til Kristus vil vi blive holdt ansvarlige for det arbejde, vi kunne have gjort, men ikke gjorde på grund af vor åndelige træghed. De, der tilhører Herrens rige, må arbejde alvorligt for sjæles frelse. (13) De må gøre deres del for at binde vidnesbyrdet til og forsegle loven hos disciplene. ret

(13)  Hvem vil gå? - Herren har til hensigt, at det lys han har givet om skriften, skal skinne med klare, lysende stråler og det er vore kolportørers pligt, at gøre en kraftig og forenet anstrengelse for, at Guds hensigt kan blive fuldbyrdet. Et stort og betydningsfuldt arbejde ligger foran os. Sjælefjenden forstår dette og han bruger ethvert middel som han råder over, for at overtale kolportøren til at gå over til et andet arbejde. Dette forhold bør ændres. Gud kalder kolportørerne tilbage til deres arbejde. Han kalder på frivillige, som vil sætte alle deres kræfter og al deres oplysning ind i virksomheden og hjælpe til, hvor som helst der er anledning. Mesteren opfordrer enhver til at udføre den del, der er ham betroet i overensstemmelse med hans evner. Hvem vil efterkomme kaldet? Hvem vil gå ud og i Kristi visdom og nåde og kærlighed arbejde for dem, som er nær ved og for dem, som er langt borte? Hvem vil opofre magelighed og fornøjelser for at drage ud til steder, hvor vildfarelse, overtro og mørke råder, arbejde alvorligt og ihærdigt, tale sandheden i enfoldighed og bede i tro og udføre arbejde fra hjem til hjem? Hvem vil i denne tid gå uden for lejren, gennemtrængte af Helligåndens kraft, bære forsmædelsen for Kristi skyld, oplade skriften for folk og kalde dem til omvendelse? ret

(13)  I enhver tidsalder har Gud sine arbejdere. Tidens krav besvares derved, at den rette mand fremstår. Når derfor den guddommelige stemme råber: "Hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os?" vil svaret komme: "Her er jeg, send mig!" Es.6,8. Lad alle, der udfører et virkningsfuldt arbejde på kolportørfeltet, føle i deres hjerter, at de udretter Herrens gerning ved at virke for sjæle, som (14) ikke kender sandheden for denne tid. De lader advarselens toner lyde på gader og stræder for at berede et folk for Herrens store dag, som så snart vil komme til vor verden. Vi har ingen tid at spilde. Vi må opmuntre til dette arbejde. Hvem vil nu gå ud med vore skrifter? ret

(14)  Herren gør hver mand og kvinde, som vil samarbejde med guddomskræfter, skikket til gerningen. Alt, hvad der kræves af talent, frimodighed, udholdenhed, tro og taktfuldhed, vil komme til den, der tager rustningen på. Et stort arbejde skal udføres i verden og menneskelige redskaber vil visselig imødekomme kravet. Verden skal høre advarselen. Når kaldet kommer: "Hvem skal jeg sende og hvem vil gå bud for os?" Send så svaret tilbage, klart og tydeligt: "Her er jeg, send mig!" - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 331 - 333. (1900) ret

(14)   Ligegyldige tilskueres kommentarer - Ligegyldige tilskuere vil måske ikke påskønne dit arbejde eller indse dets betydning. De mener måske, at det er en beskæftigelse, der betyder tab, et liv i utaknemmeligt arbejde og selvopofrelse. Men Jesu tjener ser det i lyset, der skinner fra korset. Hans opofrelser synes små i sammenligning med den velsignede mesters og han glæder sig over at følge i hans fodspor. Hans fremgang i arbejdet bringer ham den reneste glæde og er den rigeste belønning for et liv i tålmodigt slid. - Vidnesbyrdene bd. 6, s. 340. (1900) ret

(14)  Ingen tid at spilde. - Kolportagen er en meget ansvarsfuld gerning, og den har stor betydning for dem, der tager den op. Vi lever i en tid, da der skal gøres et stort arbejde, og kan vi få en bedre (15) anledning til at gå ud med indbydelsen til det festmåltid, Jesus har beredt? De, der nu alvorligt helliger sig for kolportagen, vil blive rigt velsignet. I har ingen tid at spilde. Giv jer villigt og uselvisk til denne gerning. Husk, at det er et evangelisk arbejde, og at det er med til at give en advarsel, som der trænges meget til. - Manuscript 113, 1901. ret

næste kapitel