Kolportørtjenesten kapitel 22. Fra side 135.     Fra side 135 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Kp. 22: Holde en god balance

(135)  (135)Sundhedsbøger og religiøse bøger. - Der bør være fuldkommen enighed mellem de forskellige arbejdere, der sælger vore bøger, som skal oplyse hele verden. Overalt hvor kolportørarbejdet foregår blandt vort folk, bør både sundhedsbøger og religiøse bøger udbredes sammen som dele af et forenet hele. Forholdet mellem religiøse bøger og sundhedsbøger er blevet fremstillet for mig ved billedet af islæt og rendegarn i en væv, der fremstiller et smukt mønster og et fuldkomment stykke arbejde. ret

(135)  Lige så vigtigt. - I fortiden er sundhedsbøgerne ikke blevet varetaget med den interesse, som deres betydning kræver. Selv om en stor klasse mennesker har sat stor pris på dem, har mange ikke ment, at det var nødvendigt at udbrede dem i verden. Men hvad kan vel give en bedre beredelse for Herrens komme og til modtagelse af andre sandheder, som er nødvendige for at berede et folk for hans komme, end at vække menneskene op til at se ondskaben i denne tid og til at formå dem til at afstå fra selvtilfredsstillende og usunde vaner? Trænger verden ikke til at vågne op og få forståelse af spørgsmålet om en sundhedsreform? En anden opfattelse angående sundhedsvirksomheden, end den, der hidtil har rådet, bør gøre sig gældende hos mange af vore kolportører i deres arbejde. ret

(136)  (136) Splittelser og særskilte partier bør ikke forekomme blandt vore kolportører og hovedagenter. Alle bør nære interesse for salget af bøger, der behandler sundhedsspørgsmål, såvel som for salget af de specielt religiøse værker. Man bør ikke gøre den forskel, at kun visse bøger lægger beslag på kolportørernes opmærksomhed. Der må være fuldkommen enighed, en vel afvejet harmonisk udvikling af virksomheden i alle dens dele. ret

(136)  Holdes ikke adskilte. - Den ligegyldighed mange har udvist over for sundhedsbøgerne, er en krænkelse mod Gud. At skille sundhedsarbejdet fra virksomhedens store legeme er mod hans forordning. Den nærværende sandhed er indbefattet i sundhedsreformens gerning lige så vist som i andre sider af evangelisk virksomhed. Skilt fra de andre kan ingen gren udgøre et fuldkomment hele. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 326, 327. (1900) ret

(136)  Ikke en gren er særlig. - I al vort arbejde, bør man være opmærksom på at ikke en gren gøres til noget specielt, medens andre interesser for lov at lide. Der har ikke været den interesse for udbredelsen af vore sundhedsblade som der burde være. Udbredelsen af disse blade må ikke forsømmes, ellers vil folk lide stort tab. - Review and Herald, 12. nov., 1901. ret

(136)  Enhver har sit rette sted. - Men medens sundhedsvirksomheden har sin plads i forkyndelsen af den tredje engels budskab, må dens talsmænd på ingen måde stræbe efter at få den til at indtage budskabets plads. Sundhedsbøger bør fylde deres rette plads, men udbredelsen af disse bøger er kun én af de mange linier af det store værk, der skal udføres. Den begejstring, man undertiden skaber hos kolportøren for sundhedsbøgerne, må ikke føre til, at andre vigtige bøger, der også bør komme mennesker i hænde, (137) holdes tilbage fra virkefeltet. De, der forstår kolportørarbejdet, bør være mænd, som kan indse, i hvilket forhold den enkelte del står til det samlede hele. De bør skænke udbredelsen af sundhedsbøger tilbørlig opmærksomhed, men ikke gøre denne side af arbejdet så fremtrædende, at den leder menneskene bort fra andre grene af vital interesse og derved udelukker de bøger, der bringer det særskilte sandhedsbudskab ud til verden. ret

(137)  Der kræves lige så megen uddannelse til at arbejde med de religiøse bøger, som til at arbejde med bøger, der handler om spørgsmål vedrørende sundhed og afhold. Der bør tales lige så meget om kolportage med bøger, der indeholder åndelig føde og der bør gøres lige så megen anstrengelse for at opmuntre og uddanne arbejdere til at udbrede bøger, der indeholder den tredje engels budskab, som der tales og gøres for at uddanne arbejdere med sundhedsbøgerne. ret

(137)  Den ene supplerer den anden. - Bøger af den ene klasse vil altid bane vej for den anden. Begge er af væsentlig betydning og begge bør udbredes samtidig i distriktet. Den ene udfylder den anden og kan på ingen måde indtage den andens plads. Begge behandler emner af den største værdi og begge må udføre deres del i Guds folks beredelse i disse sidste dage. Begge bør stå som nærværende sandhed i den hensigt at oplyse, vække og overbevise. Begge bør samvirke i den opgave at helliggøre og rense de menigheder, der imødeser og forventer Guds Søns komme med kraft og megen herlighed. ret

(137)  Enhver forlagsleder og hovedagent bør arbejde med begejstring for at opmuntre de agenter, [Forlags afd sekretariatet] som nu er på feltet og for at opsøge og uddanne (138) nye arbejdere [Kolportører]. Enhver bør styrke og opbygge virksomheden mest muligt uden at svække andres arbejde. Lad alt blive gjort i broderlig kærlighed og uden egoisme. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 327, 328. (1900) ret

(138)  Arbejdet udvikles symetrisk. - Helsereformen står i tæt forhold til den tredje engels budskab som armen gør til kroppen; men armen kan ikke tage kroppens plads. Proklameringen af den tredje engels budskab, Guds bud og Jesu vidnesbyrd, er byrden i vort arbejde. Budskabet skal proklameres med høj røst, og skal gå ud til hele verden. Fremstillingen af helseprincipperne må forenes med dette budskab, men må under ingen omstændigheder være afhængig af det, eller på nogen måde tage dens plads. . . . . Der må være en velafbalanceret og symmetrisk udvikling af værket i alle dens dele. . . . Jeg vil have sundhedsbøger til at besidde deres rette plads; men de er kun en af de mange linier i det store arbejde der skal gøres. Herren har sendt Sit budskab ud til verden i bøger der indeholder sandheden for de sidste dage. ret

(138)  Kolportørere bør ikke lære at en bog eller en klasse af bøger skal beside marken, for at forsømme alle andre. Bland medarbejderne er der altid nogle som kan påvirke i næsten alle retninger. Dem som har ansvar for kolportagearbejdet bør være mænd med velafbalancerede sind, som kan skelne i forholdene i alle dele af værket til et stort hele. Lad dem give omdelingen af helsebøger den rette opmærksomhed, men ikke gøre denne linie så fremtrændende, så mennesker drages bort fra andre livsvigtige linier. - Brev 57, 1896 . ret

(139)  (139) Salget af sundhedsblade og bøger skal på ingen måde forhindre salget af publikationer der omhandler andre dele af den tredje engels budskab. Alle skal berede vejen for Herren Jesu komme i himlens skyer med kraft og megen herlighed. - manuskript 113, 1901. ret

(139)  Ikke alle med én bog. - Det har været hævdet som den bedste plan, at kun een bog ad gangen skulle bringes ud på kolportørfeltet - at alle kolportørere samtidig skulle arbejde med den samme bog. Om dette lod sig gøre, ville det dog ikke være klogt og heller ikke formålstjenligt. Man bør ikke arbejde udelukkende med en enkelt bog og bringe den ud til folk, som om den alene skulle kunne tilfredsstille ethvert af tidens krav. Hvis Herren har lys for alt sit folk og fremlægger dette på forskellige måder og i flere bøger, hvem vil da vove at lægge hindringer i vejen, således at lyset ikke kunne udbredes overalt i verden? Herren opfordrer vore brødre til at udtænke planer, således at det lys, han har givet, ikke vil blive skjult i vore forlagshuse, men må kunne skinne og oplyse alle, der vil tage imod det. - Håndbog for kolportørere, s. 47. (1902) ret

(139)  Litteratur til alle klasser. - Ingen kolportør bør fremhæve den bog, han arbejder med, på bekostning af andre bøger, der indeholder sandheden for denne tid. Dersom vore kolportørere sløjfede alle bøger med undtagelse af een og satte alle deres kræfter ind på denne, ville arbejdet ikke foregå efter Guds plan. Menneskene er ikke ens indrettet og hvad der er åndelig føde for den ene, tiltaler måske ikke den anden; derfor bør der arbejdes med bøger, som på forskellige måder behandler de særskilte emner for denne tid. Det vil derfor være nødvendigt for kolportøren at gøre et klogt udvalg. Ingen, (140) der gør Guds gerning, må blive smalsporet eller kortsynet. Herren har mange redskaber, gennem hvilke han har til hensigt at virke. Når den ene bog bliver fremhævet fremfor en anden, er der fare for, at netop det værk, der er bedst egnet til at bringe menneskene lys, vil blive fortrængt. Det er ikke nødvendigt at stille forskellige bøger i modsætning til hinanden og dømme om, hvilken af dem der kan udrette mest godt. Gud har brug for alle de røster og alle de penne, som han har inspireret til at tale for sig. Enkelte Mennesker har vanskeligt ved at fatte vore mere dybtgående værker og en enklere måde at fremstille sandheden på vil lettere kunne nå dem. De ledende arbejdere må opmuntre de svagere og vise den samme interesse for ethvert af de redskaber, der sættes i virksomhed for at berede et folk for Herrens dag. Nogle får mere gavn af blade og traktater end af bøger. Blade, traktater og brochurer, der behandler bibelske lærdomme, fortjener alle den samme opmærksomhed i kolportørarbejdet, for de er ligesom små kiler, der baner vejen for større værker. - Håndbog for kolportører., s. 48, 49. (1902) ret

(140)  Traktater og pamfletter. - Kolportøren bør medbringe traktater, brochurer og små bøger, som han giver til dem, der ikke kan købe. På denne måde kan sandheden bringes ind i mange hjem. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 338. (1900) ret

(140)  Mere beslutsomme bestræbelser for religiøse bøger. - Kolportage for vore forlag er et vigtigt og meget udbytterigt evangelisk arbejde. . . . Skønt vi har sagt meget om kolportage om sundhedsbøger, - og vi stadig føler at vi bør udbrede disse bøger, - bør der (141) endnu mere på at bringe vore vigtige religiøse bøger til folk. Vore publikationer bør komme ud til steder hvor der ikke kan holdes møder. På sådanne steder går den trofaste kolportører i stedet for den levende forkynder. - Brev 14, 1902 . ret

(141)  I denne periode af vort arbejde må vi passe på for hvert skridt vi tager med hensyn til at udgive vore bøger. Jeg er blevet vist tydeligt at vi må sikre os dygtige mænd og kvinder til at være kolportørere. Mange af de kræfter der bruges på salg af sundhedsbøger burde nu bruges på de bøger der indeholder den nærværende sandhed for denne tid, at beviserne for vor tro og problemerne der ligger foran os er noget folk må kende til. . . . . ret

(141)  Vi skal bringe alle levende agenter i arbejde, som føler at han er valgt af Gud, ikke for at gøre et almindeligt kommercielt arbejde, men for et arbejde som vil give lys og sandhed, bibelsandhed til verden. - Brev 72, 1907 . ret

(141)  Små bøger såvel som store bøger. - Jeg tror ikke det er rigtigt at bruge så megen opmærksomhed på at sælge mindre bøger, og så forsømme de større. Det er forkert at lade de større værker stå på hylderne, som Herren har åbenbaret skal lægges i folks hænder, og fremstødes så energisk, og i stedet for sælges de små bøger. - manuskript 123, 1902 . ret

(141)  Ingen tid til banaliteter. - Nu er vi i det hele taget for nær afslutningen af denne jords historie, til at holde folks opmærksomhed henledt til en boggenre som ikke indeholder budskabet som vore folk behøver. ret

(141)  Drag deres opmærksomhed til bøger, der omhandler den praktiske tro (142) og gudsfrygt. Rens og hellige lejren. Der er en overflod af bøger som vil give lys til verden. ret

(142)  Jeg kan ikke forstå hvorfor vore blade indeholder så mange notitser om bøger der ikke er væsentlige for denne tid. Der kan skaffes masser af sådanne bøger hos alle boghandlere. Hvorfor ikke drage folks tanker til emner der har med det evige liv at gøre? Hvorfor ikke anstrenge sig for at bibringe enkle, realistiske og sande meddelelser fra vore medarbejdere i alle dele af verden? Gud kalder denne læselystne klasse. Vi har ikke tid til banale ting, ingen tid at spilde på bøger som kun underholder. - Råd til skrivere og redaktørere, s. 147, 148. (1899) ret

(142)  Jeg er blevet instrueret om at almindelige historier i bogform ikke er nødvendigt for vort velbefindende. Verden oversvømmes med den slags litteratur, og det at sådanne bøger finder vej til boghandlerne på ingen måde er tegn på at de er bøger som bør udbredes. Passionen for historier fører til udgivelse af mange tusinde værdiløse bøger, som er ligesom hø, træ og stubbe. Disse bøger er skrevet folk som er oplært til at tænke i romantiske baner. Alt som det fanatasifulde sind kan finde på er indvævet i bøger, og bringes til verden som åndelig føde. Men rigtig ofte har det ikke næringsværdi. "Hvad er rajgræs og hvad er hvede?" Vi behøver ikke noveller, for vi arbejder med livets hårde realiteter. - Råd til skrivere og redaktørere, s. 147, 147. (1899) ret

(142)  Undgå vovet og ophidsende litteratur. - Verden oversvømmes af bøger, som hellere burde tilintetgøres end udbredes. Bøger om indianerkampe og (143) lignende emner, der udgives og sælges for fortjenestens skyld, burde helst aldrig læses. Der er en djævelsk fortryllelse ved disse bøger. Den hjerteskærende fremstilling af forbrydelser og afskyeligheder har en bedårende magt over mange unge og vækker hos dem et ønske om at blive berømt, om det end skulle ske ved de mest ondskabsfulde handlinger. Der er mange andre bøger, ganske vist ofte med historisk tilsnit, hvis indflydelse ikke er stort bedre. De ugerninger, de grusomheder og de tøjlesløse bedrifter, der skildres i disse skrifter, har virket som en surdej i manges sind og ledet til udøvelsen af lignende handlinger. Bøger, der beskriver menneskelige væseners djævelske gerninger, gør ond dåd offentlig bekendt. De grufulde ditalier i forbrydelse og elendighed er det unødvendigt at gennemleve endnu en gang og ingen, der tror på sandheden for denne tid, bør være med til at vedligeholde erindringen om dem. ret

(143)  Kærlighedshistorier og indholdsløse og spændende eventyr udgør en anden klasse bøger, som er en forbandelse for enhver, der læser dem. Forfatteren klistrer måske en god moral på og muligvis indfletter han religiøse tanker i hele sit værk, men i de fleste tilfælde er Satan kun klædt i engledragt for på en desto mere virkningsfuld måde at kunne bedrage og forføre. Sindet påvirkes i høj grad af den næring, det får. De, der læser intetsigende, spændende eventyr, bliver uskikkede til de pligter, der ligger for dem. De lever et uvirkeligt liv, har ingen lyst til nyttigt arbejde og nærer intet ønske om at ransage Skriften og spise af den himmelske manna. Åndsevnerne svækkes og taber deres kraft til at overveje pligtens og skæbnens store problemer. ret

(143)  Jeg har fået undervisning om, at de unge udsættes for den største fare ved dårlig læsning. Satan leder stadig både de unge og dem i moden alder til at lade sig bedåre af værdiløse eventyr. Hvis en stor (144) del af de bøger, der udkommer, kunne blive tilintetgjort, ville et onde ophøre, som øver en frygtelig svækkende og fordærvende indflydelse på menneskers sind og hjerte. Ingen er så stadfæstet i rigtige principper, at han er sikret mod fristelse. Al denne værdiløse læsning bør absolut forkastes. ret

(144)  Vi har ingen tilladelse fra Herren til at befatte os hverken med trykning eller salg af sådan litteratur, for den er et middel til at ødelægge mange sjæle. Jeg ved, hvad jeg skriver om; for denne sag er blevet klarlagt for mig. De, der tror sandheden, bør ikke befatte sig med dette arbejde i den hensigt at tjene penge. Herren vil sende en forbandelse over de midler, der således erhverves; han vil adsprede mere, end der samles. - Håndbog for kolportørere, s. 51 - 53.(1902) ret

(144)  Kolportere for at sprede lyset. - I denne tidsalder roser og berømmer man de mest ubetydelige og intetsigende ting. Der kræves fremfor alt noget, som vil skabe sensation og fremme salget. Landet oversvømmes af fuldstændig værdiløs litteratur, der blot skrives for at tjene penge, medens virkelig værdifulde bøger bliver liggende usolgte og ulæste. De der sælger sådan sensationslitteratur, fordi de derved kan tjene en højere løn, går glip af en dyrebar anledning til at gøre godt. Det koster kamp at fængsle menneskers opmærksomhed og vække deres interesse for virkelig værdifulde bøger, der har Bibelen til grundlag og det vil være en endnu større opgave at finde samvittighedsfulde, gudfrygtige arbejdere, som vil gå ud blandt mennesker og sælge disse bøger i den hensigt at udbrede lyset. - Vidnesbyrd bd. 5, s. 401, 402. (1885) ret

næste kapitel