Kolportørtjenesten kapitel 3. Fra side 16.     Fra side 16 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Kp. 3: Et kald på kolportørevangelister

(16)  Rekrutter kaldes frem. - Hver aften står jeg foran forsamlingen og aflægger et meget tydeligt vidnesbyrd og opfordrer dem indtrængende til at være lysvågne, og til at tage fat på at udbrede vor litteratur - Review and Herald, 20. april, 1905. ret

(16)  Der er brug for nye folk i kolportagen. De, der går ind i dette arbejde i Mesterens ånd, vil få adgang til hjemmene, hvor der er nogle, som behøver sandheden. Dem kan de fortælle den enkle beretning om korset, og Gud vil styrke og velsigne dem, når de leder andre til lyset. Kristi retfærdighed vandrer foran dem, og Guds herlighed slutter toget. - Review and Herald 16. juni 16, 1903. ret

(16)   Gør dig rede og bliv lys. - Kolportagen må ikke forsømmes længere. Det har været vist mig mange gange, at der burde være en mere udbredt interesse for kolportagen. Udbredelsen af vor litteratur er et meget vigtigt middel til at fremholde det lys for vore medmennesker, som Herren har pålagt sin menighed at bringe verden. De bøger, vore kolportører sælger, oplader Kristi uransagelige rigdomme for mange mennesker. ret

(16)  I Herrens tjeneste er der mange slags arbejde at udføre. I tjenesten ved helligdommen var der (17) brændehuggere såvel som præster af forskellig rang og med forskelligt ansvar. Vore menighedsmedlemmer må gøre sig rede og blive lys, fordi deres lys er kommet og Herrens herlighed er oprundet over dem. De, der kender sandheden, må stå op af søvne og gøre sig al mulig anstrengelse for at opnå kontakt med mennesker, hvor de er. Vi må ikke længere forsømme Herrens værk og lade verdslige interesser trænge det i baggrunden. Vi har ikke tid til at være uvirksomme eller mismodige. Evangeliet skal forkyndes for hele verden. Skrifter, som indeholder lyset om den nærværende sandhed, skal spredes alle vegne. . . . ret

(17)  Hvorfor er vi ikke mere årvågne? Hver enkelt arbejder bør nu have en forståelse af sin særskilte gerning og få kraft til at tage fat på ny. En tydelig og speciel udfoldelse af Guds uendelige herlighed vil bringe mangfoldige hædersgaver for Jesu fødder. Hver ny åbenbaring af Frelserens kærlighed afgør en sjæls evige skæbne. Alle tings ende er nær. Mennesker af denne verden haster mod deres undergang. De har mange planer og mange forbundsfæller. Og de vil stadig finde på noget nyt for at gøre Guds råd til intet. Mennesker samler sig skatte af guld og sølv, som vil blive fortæret af ilden i de sidste dage. - Review and Herald, 2.juni, 1903. ret

(17)  Herren kalder mange flere - Der bør lægges planer for alvorligt, ihærdigt arbejde i Mesterens tjeneste. Der er meget. som skal gøres for at fremme Guds værk. Jeg er blevet undervist om, at kolportagen skal genoplives, og at den skal fremmes med stadig større held. Det er Herrens gerning, og en velsignelse vil ledsage dem, der (18) udfører den med alvor og flid. - Review and Herald, Jan. 20, 1903. ret

(18)  Herren kalder mange flere til at gå ud i kolportagen. ... For Kristi skyld, mine brødre og søstre, gør mest mulig brug af tiden i det nye år til at bringe det dyrebare lys om den nærværende sandhed ud til mennesker. Pagtens engel sætter sine tjenere i stand til at bringe sandheden ud til alle egne af verden. Han har udsendt sine engle med nådens budskab, men som om de ikke kunne haste hurtigt nok af sted og stille hans længselsfulde kærlighed, så pålægger han hvert medlem af sin menighed pligten til at forkynde dette budskab. "Og den, som hører, skal sige: 'Kom!'" Ethvert menighedsmedlem skal bevise sin loyalitet ved at indbyde den, som tørster, til at drikke af livets vand. En kæde af levende vidner skal gå ud til verden med indbydelsen. Vil I gøre jeres del i denne store gerning? ret

(18)  Både mænd og kvinder. - Jesus ønsker sig mange missionærer, han kalder mænd og kvinder, som vil hellige sig til Gud og være villige til at ofre og blive ofret i hans tjeneste, O, tænker vi ikke på, at der er en hel verden at arbejde for? Skal vi ikke gå fremad skridt for skridt og lade Gud bruge os som sine medhjælpere? Skal vi ikke lægge os på tjenestens alter? Da vil Kristi kærlighed berøre og forvandle os og gøre os villige til at virke og vove noget for hans skyld. - Review and Herald, Jan. 27, 1903. ret

(18)  Mange, både mænd og kvinder, kan gøre et godt arbejde ved at sælge bøger, som indeholder en enkel og let tilgængelig undervisning i praktisk gudsfrygt. - Manuskript 81, 1900 ret

(19)  (19) Et kald til de unge - Herren kalder vore unge til at arbejde som kolportører og evangelister og virke fra hjem til hjem, hvor man endnu ikke har hørt sandheden. Han henvender sig til vore unge mænd og siger: "1 tilhører ikke jer selv. I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme!" De, der vil gå til værket under Guds ledelse, vil blive underfuldt velsignet. De, der gør deres bedste i dette liv, vil blive skikkede for det kommende evige liv. - Review and Herald, 16. maj, 1912. ret

(19)  Vi har et arbejde at gøre. Uddan, uddan, uddan unge mænd til at gå i ordets tjeneste. Undervis dem i at arbejde som kolportører og sælge bøger, som Herren ved sin Helligånd har bevæget sine tjenere til at skrive. Dette læsestof vil på den måde komme ud til en stor kreds af mennesker, som aldrig ville få sandheden at høre, hvis ikke den blev bragt til deres dør. Dette er evangelistens opgave. ret

(19)  Kristus kalder unge mænd til at melde sig til at bringe sandheden ud til verden. Der er brug for mænd med åndelig styrke, mænd, som hurtigt kan finde noget at gøre, fordi de er på jagt efter det. Menigheden behøver nye folk, som kan give hæren slagkraft, mænd for anledningen, mænd, som kan bekæmpe dens vildfarelser, og som kan inspirere de få arbejderes svage bestræbelser til ny indsats, mænd, hvis hjerter gløder af Kristi kærlighed, og hvis hænder er ivrige efter at gå i gang med Mesterens gerning. Håndbog for kolportører s. 22. (1902) ret

(19)  Hundreder kan gå ud
Gid Herren ville påvirke mange af vore unge mænd til at gå ud (20) som kolportørevangelister. Ved hjælp af kolportagen bliver sandheden fremholdt for tusinder, som ellers ikke ville få den at høre. Tiden til at arbejde er kort. ... ret

(20)  Hvorfor søger vi ikke Herren mere inderligt, så hundreder kan blive fyldt med Helligånden og gå ud for at forkynde sandheden, "og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med"? Vor opgave er at lade lyset fra vore forlag skinne alle vegne. Ved hjælp af det trykte ord kommer lyset ud til afsides steder, hvor man ikke har anledning til at høre den levende forkynder. Dette er et meget velsignet missionsarbejde. Kolportører kan være Herrens medarbejdere og skaffe sandheden indgang. ... ret

(20)  Vi må vække kolportørerne til iver og nidkærhed og opfordre dem til at bringe lyset ud til Jordens mørke egne. De, som er i besiddelse af evner og anlæg, bør ikke være fritaget. Det kræves, at de bliver Herrens medhjælpere, og at de samarbejder med Herren Jesus i at få Himmelens lys til at skinne i en verden, som er formørket af synd. - brev 21, 1902. ret

(20)  Medarbejdere fra alle menigheder. - Fra hver eneste menighed kalder Gud arbejdere til at træde i hans tjeneste som kolportørevangelister. Gud elsker sin menighed. Hvis medlemmerne vil gøre hans vilje, hvis de vil beflitte sig på at formidle lyset til dem, der sidder i mørke, vil han rigeligt velsigne deres bestræbelser. Han fremstiller menigheden som verdens lys. Som et resultat af dens trofaste tjeneste vil en skare, som ingen kan tælle, blive Guds børn, skikkede for den evige herlighed. Alle dele af Guds rige skal fyldes af hans herlighed. Hvad gør menigheden da for at oplyse verden, så derfra alle egne af (21) Jorden kan opstige hyldest til ham i form af lovprisning, bøn og taksigelse? - brev 124, 1902. ret

(21)  Enhver troende til at hjælpe. - Lad hver troende sprede om sig med traktater, blade og bøger, som indeholder budskabet for vor tid. Vi har brug for kolportører, som vil gå ud og sprede vor litteratur alle vegne. - Review and Herald, 12. nov., 1903. ret

(21)  Kaldes fra anden beskæftigelse - Under de afsluttende faser af evangeliets forkyndelse findes der en stor arbejdsmark, som skal tages under behandling, og mere end nogen sinde før består arbejdet i at indrullere hjælpere fra det jævne folk. Både de unge og de, der er kommet op i årene, vil blive kaldet fra markerne, fra vingårdene og værkstederne og udsendt af Mesteren for at bringe hans budskab. Mange af disse har kun haft ringe lejlighed til at få en uddannelse; men Kristus finder evner hos dem, der vil gøre det muligt for dem at udføre, hvad han vil. Hvis de lægger deres sjæl i arbejdet og fortsætter med selv at lære, vil han dygtiggøre dem til arbejdet for ham. - Uddannelse, s. 271. ret

(21)  Guds velsignelse er udlovet. - Der er et missionsarbejde at gøre med at få udspredt traktater og blade og få solgt vore andre skrifter. Ingen må tænke, at han ikke kan påtage sig dette arbejde, fordi det er så anstrengende og kræver tid og omtanke. Kræver det tid, så giv den med glæde, og Guds velsignelse vil være over dig. Der har aldrig været en tid, hvor der var brug for så mange arbejdere som nu. I alle vore menigheder er der brødre og søstre, som burde øve sig i dette arbejde. I alle (22) menigheder burde der gøres noget for at udbrede sandheden. Alle har pligt til at studere vore forskellige trospunkter, så de kan være rede til. forsvar over for enhver, der kræver regnskab af dem for det håb, som er i dem, dog med sagtmodig hed og frygt. - Review and Herald 1. april, 1880. ret

(22)  Kristus vil lære hvad der skal siges. - Mange er bedrøvede og modløse og har en svag tro og tillid. De burde gøre noget for at hjælpe en og anden, som trænger mere til hjælp end de, og de ville blive stærke i Guds kraft. De burde tage fat på det gode arbejde med at sælge vore bøger. På den måde kunne de hjælpe andre, og den erfaring, de så fik, ville give dem en forvisning om, at de er Guds medarbejdere. Idet de beder Herren om hjælp, vil han lede dem til mennesker, som søger efter lys. Kristus vil være dem nær og fortælle dem, hvad de skal sige og gøre. Og idet de trøster andre, vil de selv blive trøstet. ret

(22)  Engle ledsager og baner vej - Kære kristne arbejdere, jeg beder jer om at gøre, hvad I kan, for at udbrede de bøger, som Herren har sagt skal spredes ud over hele verden. Gør jeres bedste for at anbringe dem i så mange hjem som muligt. Tænk på, hvor meget der kan udrettes, når et stort antal troende gør en fælles indsats for at udbrede disse bøger og give menneskene lyset, som Herren har sagt, de skal have. Gå videre med arbejdet under Guds ledelse, og forvent hjælp fra Herren. Helligånden vil være med jer. Engle fra Himmelen vil ledsage jer og bane vejen. - Review and Herald, 7.jan., 1903. ret

(23)  (23)Den indvielse som Gud forlanger. - Vi behøver kolportører, evangelister og prædikanter, som har modtaget Helligånden og fået del i guddommelig natur. Vi behøver arbejdere, som kan tale med Gud og derpå med mennesker. Det foruroliger mig at se, hvor mange vanskeligheder der fører mennesker bort fra det evangeliske arbejde og derved hindrer Guds værk. ... Jeg advarer dem, der burde være i kolportagen og udbrede de bøger, der er så stort behov for alle vegne, om at passe på ikke at forlade den gerning, som Herren har kaldet dem til. De mænd, som Gud har kaldet til at udføre evangelisk arbejde, bør ikke lade sig indvikle i forretningssager. De bør bevare deres sjæle i en atmosfære, som giver åndelig heden de bedste betingelser. ... Gud ønsker, at enhver arbejder, som bekender sig til at tro på den nærværende sandhed, skal hellige legeme, sjæl og ånd til arbejdet med at opsøge og frelse de fortabte omkring ham. - manuskript 44, 1903. ret

(23)  Behov for by-kolportører - Bøger, som indeholder den nærværende sandheds dyrebare lys, ligger på hylderne i vore forlag. De skulle sendes ud. Der er brug for kolportører, som vil tage til de store byer med disse bøger. Når de går fra hjem til hjem, vil de finde sjæle, som hungrer efter livets brød, og dem vil de kunne tale et ord til i rette tid. Der behøves kolportører, som har en byrde for sjæle. Du siger måske: "Jeg er ikke prædikant. Jeg kan ikke tale med folk." Nej. måske kan du ikke prædike, men du kan tjene andre, du kan spørge dem, du træffer. om de elsker Herren Jesus. Du kan være evangelist. Du kan være Guds medhjælper og virke på samme måde som disciplene, Jesus (24) sendte ud. Unge mænd og unge kvinder! Mesteren har kaldet jer til at tage hans gerning op. Der er hunger i landet efter det rene evangelium. - manuskript 113, 1901 . ret

(24)  Medarbejdre kaldes ud på hovedveje og sideveje. - Alt i denne verden skal snart forgå. Det er de ikke klar over, som ikke har guddommelig oplysning og ikke har fulgt med i Guds værk. Gudfrygtige mænd og kvinder må gå ud og forkynde advarselen på gader og stræder. Jeg beder indtrængende mine brødre og søstre om ikke at tage noget arbejde, som kan hindre dem i at forkynde evangeliet om Kristus. I er Guds talerør. I skal i kærlighed fortælle fortabte sjæle om sandheden. "Gå ud på vejene og ved gærderne og nød dem til at gå ind, så mit hus kan blive fuldt," siger Jesus. Giver disse ord ikke en tydelig fremstilling af kolportørens gerning? Med Jesus i sit hjerte skal han gå ud på livets gader og stræder og indbyde til bryllupsfesten. Velhavende og indflydelsesrige mænd vil komme, når de bliver indbudt. Nogle vil afslå det, men ikke alle, Gud ske lov. ret

(24)  Jeg skulle ønske, at endnu tusinder af vore søskende forstod sig på tiden, vi lever i, og på det arbejde, der skal gøres ude omkring, fra hjem til hjem. Der er mange, mange mennesker, som ikke kender sandheden. De må høre kaldet om at komme til Jesus. De bedrøvede skalopmuntres, de svage styrkes, de sorgfulde trøstes, og evangeliet skal forkyndes for fattige. ret

(24)  Mesteren kender sine arbejdere og våger over dem, hvor de så end arbejder i hans vingård. Han kalder på sin menighed, at den skal stå op og (25) gøre sig situationen klar. Han kalder på arbejderne i vore institutioner, at de skal vågne op og sætte kræfter i bevægelse, som kan fremme hans rige. De bør sende arbejdere ud, og så tilse, at disse arbejderes interesse ikke svækkes af mangel på forståelse og på anledning til udvikling. Det er det arbejde, der skal gøres. Enden er nær. Der er allerede gået megen tid tabt, hvor disse bøger skulle have været udbredt. Sælg dem nær og fjern! Spred dem som løvet om efteråret! Dette arbejde skal fortsætte, og ingen må hindre det. Sjæle går fortabt uden Kristus. De må advares om hans snarlige tilsynekomst i himmelens skyer. - Review and Herald, June 2, 1903. ret

(25)  Sprede bøger som efterårsblade. - Dette er et arbejde der bør gøres. Enden er nær. Der er allerede gået meget tid tabt, skønt disse bøger burde været i cirkulation. Sælg dem fjern og nær. Spred dem som efterårsblade. Dette arbejde skal fortsætte uden nogen forbyder det. Sjæle går tabt væk fra Kristus. Lad dem blive advaret om hans snarlige tilsynekomst i himlens skyer. - Review and Herald, 13. aug., 1908. ret

(25)  Et hundrede, hvor der nu er en - Fårene, som er kommet bort fra Guds folk, er spredt viden om, og det, der skulle gøres for dem, er blevet forsømt. Ifølge det lys, jeg har fået. så ved jeg, at hvor der nu arbejder en kolportør, burde der være hundrede - Vidnesbyrd, bd. 6. s. 315. (1900) ret

(25)  Forsikring om succes. - Et stort og godt arbejde kan udføres som evangelisk kolportage. Der er mennesker, som Herren har udrustet med taktfølelse og evner, og de, der benytter disse betroede talenter til hans ære og lader bibelske principper gennemvæve det hele, vil få fremgang. Vi skal arbejde og bede og sætte vor lid til ham, som aldrig svigter. - Vidnesbyrd, bd. 6, s. 340. (1900) ret

næste kapitel