Kolportørtjenesten kapitel 8. Fra side 55.     Fra side 55 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Kp 8: Fuldt forberedt

(55)  (55)Grundig forberedelse. - Der kan der udføres et meget mere effektivt arbejde, end der hidtil er blevet gjort. Kolportøren bør ikke være tilfreds, medmindre han stadig udvikles. Han bør gøre grundig forberedelse og ikke nøjes med at lære en død remse af ord; han bør give Herren anledning til at samarbejde med hans bestræbelser og gøre indtryk på hans sind. Når Jesu kærlighed bor i hans hjerte, vil den sætte ham i stand til at finde på udvej til at opnå adgang til både enkeltpersoner og hele familier. - Vidnesbyrd, bd. 5, s. 396. (1885) ret

(55)  Lad en klasse kolportører blive udrustet, ved grundig instruktion og opøvelse, til at håndtere publikationerne der kommer ud fra pressen. - Brev 66, 1901. ret

(55)  Kundskaben til Guds ord. - Alles sind bør fyldes med et kundskab til sandhederne i Guds ord, så de må være parat til ethvert øjeblik at bringe nye og gamle ting fra skatkammeret når det er nødvendigt. - Vidnesbyrd bd. 4, s. 415. (1880) ret

(55)   Et kendskab til deres bøger . - Kolportører bør sætte sig grundigt ind i den bog, de arbejder med og med lethed kunne henvise til særlig betydningsfulde afsnit. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 338.(1900) ret

(56)  (56)Intellektuel og hjertelig kultur. - Der behøves unge mænd, som er mænd med forstand, der værdsætter de intellektuelle evner, Gud har givet dem og udvikler dem med den største omhu. Disse evner forøges ved brug og dersom hjertets dannelse ikke bliver forsømt, vil karakteren blive harmonisk. Midlerne til udvikling er tilgængelige for alle. Lad derfor ingen bringe Mesteren skuffelse, når han kommer for at søge efter frugt, ved blot at fremvise blade. En alvorlig beslutning, helliget med Kristi nåde, vil gøre undere. Når intelligente, gudfrygtige mænd gør alt, hvad der står i deres magt for at frelse sjæle, vil Jesus og hellige engle give dem fremgang i deres bestræbelser. - Vidnesbyrd bd. 5, s. 403. (1885) ret

(56)  Kolportørerne bør være trofaste disciple, villige til at lære hvorledes man bedst kan gøre fremgang. De, der er beskæftiget med dette arbejde, må holde deres øjne, øren og forstand åbne, så de må kunne modtage visdom fra Gud til at hjælpe dem, som bukker under af mangel på kundskab om Kristus. Enhver arbejder bør sætte al sin energi ind i den højeste tjeneste: at redde mennesker fra Satans snare, forene dem med Gud og ved Jesus Kristus knytte dem til Guds trone, som er omgivet af forjættelsens regnbue. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 339, 340. (1900) ret

(56)  Kolportørlærernes ansvar. - Lærerne i kolportagearbejdet har alvorlige ansvar at bære. Dem som forstår deres stilling rigtigt, vil styre og instruere dem, som de har ansvar for, i en sans for deres egen ansvarsfølelse, og vil inspirere andre til troskab for sagen. De vil være meget i bøn, de vil forstår at deres ord og handlinger gør indtryk, som ikke vil påvirkes nemt, men vil vare ligeså meget ved som evigheden. De vil erkende at ingen andre kan (57) komme efter dem og rette deres fejltagelser, eller dække deres mangler. Hvor betydningsfuld er det da ikke at lærerens tema, optræden og ånd er efter Guds orden. - Review and Herald, 20. maj, 1890. ret

(57)  Uddannes og oplæres. - Formanden i vore konferenser og andre i ansvarsfulde stillinger har en pligt at varetage i denne sag, for at de forskellige grene af vor virksomhed bliver skænket lige stor opmærksomhed. Kolportører bør uddannes og oplæres til at udføre dette arbejde, der kræves for at kunne sælge de bøger om den nærværende sandhed, som verden behøver. Der er brug for mænd med en dyb kristelig erfaring, mænd med et ligevægtigt sind, stærke, godt uddannede mænd, til at optage denne gerning. Til at tage fat på kolportørarbejdet ønsker Herren mænd, som er duelige til at oplære andre og som kan vække unge mænd og kvinder til at fatte interesse for denne sag og få dem til at tage fat på arbejdet med bøger og udføre det med held. Nogle har det talent og den uddannelse og erfaring, der ville dygtiggøre dem til at oplære de unge i kolportørvirksomheden på en sådan måde, at der kunne udrettes langt mere end der nu bliver gjort. ret

(57)  Erfarne sammen med uerfarne . - De, der har opnået en erfaring i dette arbejde, har en særlig pligt at udføre med at undervise andre. Uddan, uddan, uddan unge mænd og kvinder til at sælge de bøger, som Herren ved sin Hellige Ånd har bevæget sine tjenere til at skrive. Gud ønsker, at vi med troskab uddanner dem der antager sandheden, så at der må være en hensigt med deres tro og at de må kunne arbejde forstandigt på Herrens måde. Lad de uerfarne komme i forbindelse med erfarne arbejdere, så de må kunne lære hvordan man skal arbejde. Lad dem alvorligt (58) søge Gud. Sådanne kan gøre en god gerning i kolportagen, hvis de vil adlyde disse ord: "Giv agt på dig selv og på undervisningen." 1.Tim.4,16. De, som i deres liv viser, at de i sandhed er omvendte og som optager kolportørgerningen, vil få at se, at den er den bedste forberedelse til andre grene af missionsarbejdet. ret

(58)  Hvis de, der kender sandheden, ville efterleve den, ville der blive fundet metoder til at nå menneskene, hvor de er. Det var Guds forsyn, der i den kristne menigheds første tid spredte de hellige og sendte dem bort fra Jerusalem ud til mange dele af verden. Kristi disciple forblev ikke i Jerusalem eller i de nærliggende byer, men de drog ud uden for deres eget lands grænser til de stærkt befærdede steder, hvor de søgte efter de fortabte for at kunne lede dem til Gud. I dag ønsker Gud at se sit værk udført på mange steder. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 329, 330. (1900) ret

(58)   To og to sammen. - Kolportørere bør udsendes to og to sammen. Uerfarne arbejdere bør udsendes sammen med andre, som har mere erfaring og som kan yde dem hjælp. De kan samtale og studere livets ord sammen og bede med og for hinanden. Således vil både den yngre og den ældre kristne få Guds velsignelse. - Håndbog for kolportører, s. 17. (1902) ret

(58)  I Guds tjeneste. - Den kendsgerning bør indprentes kolportørerne, at kolportørgerningen netop er det arbejde, Herren ønsker, at de skal udføre. De bør huske, at de er i Guds tjeneste. ret

(59)  (59) Alvorlige bestræbelser er nødvendige. Der må gives undervisning og tanken om gerningens betydning må fremholdes for arbejderne. Alle må nære den selvfornægtelsens og selvopofrelsens ånd, som vi har et eksempel på i vor Genløseres liv. ret

(59)  Det sjette kapitel hos Esajas. - Det er godt for kolportørerne at læse det sjette kapitel hos Esajas og lægge sig dets undervisning på sinde: "Da sagde jeg: "Ve mig, det er ude med mig, thi jeg er en mand med urene læber og jeg bor i et folk med urene læber og nu har mine øjne set Kongen, Hærskarernes Herre!" Men en af seraferne fløj hen til mig; og han havde i hånden et glødende kul, som han med en tang havde taget fra alteret; det lod han røre ved min mund og sagde: "Se det har rørt ved dine læber; din skyld er borte, din synd er sonet!" Så hørte jeg Herren sige: "Hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os?" Og jeg sagde: "Her er jeg, send mig!"" Es 6,5-8. ret

(59)  Hvad der her er fremstillet, vil gentage sig gang på gang. Herren ønsker, at mange skal tage del i dette arbejde, sådanne som er gudhengivne, som har ydmyge hjerter og som er villige til at optage en hvilken som helst arbejdsgren, der kræver deres tjeneste. - Håndbog for kolportører, s. 18, 19. (1902) ret

(59)  Hele tiden blive bedre. - En Jesu efterfølger skulle stadig udvikle sig til det bedre i opførsel, i vaner, i ånd og i arbejde. Dette sker ved at han ikke bare tilsigter opnåelsen af udvortes og overfladiske mål, men at han ser på Jesus. En forvandling finner sted i sind, i ånd og i karakter. En kristen oplæres i Kristi skole til (60) at nære Åndens dyder i al sagtmodighed og ydmykhet. Han bereder sig til samvær med himmelske engle. - Evangeliets tjenere, s. 213. (1915) ret

(60)  Gud ønsker, at vi skal benytte enhver lejlighed til at gøre os skikkede til hans værk. Han venter, at vi skal sætte alle vore kræfter ind på dets udførelse, og at vi skal have dets hellighed og store ansvar for øje. - I den Store Læges fodspor, s. 505. (1905) ret

næste kapitel