Sydstaternes arbejde kapitel 10. Fra side 58ren side   tilbage

Opløft jeres øjne og se på marken

(58)  Dem som arbejder på Sydstatsmarkerne vil få brug for en helliggjort dømmekraft, for at kunne se hvilken der vil udrette det bedste gode. De bør hjælpe dem som vil være til hjælp for andre, såvel som dem, som der ikke kan føre de største missionsarbejder. Jeg ved at det vil være umuligt for medarbejderne at blive på denne mark med tome hænder, og så gøre det arbejde som forlanges i de sydlige stater. Det vil være nødvendigt at oprette en fond, så at medarbejderne kan få midler, til at hjælpe dem, som er i armod og fortvivlelse, og denne praktiske forkyndertjeneste vil så åbne deres hjerter til at reagere på sandheden. ret

(58)  Det vil være nødvendigt for medarbejderen i Sydstatsmarkerne at ikke kun være opmærksom på de fysiske behov hos farvede folk, men at deres hjerter også må gløde med Guds kærlighed. Han må overbringe Guds kærlighed i tro og forvisning, og ikke følge en trøstesløs, kold og metodisk stil. Sydststatsmarken er en mark hvor den religiøse belæring skal gentages igen og igen. Sproget må have en enkel stil, for mange af de farvede er kun børn i forstand, men selvom denne mark har været forsømt længe, kan Kristi ord anvendes på den. Vor Herre sagde til Sine disciple: »Siger I ikke: »Der er endnu fire måneder, til høsten kommer?« Se, jeg siger jer: opløft jeres øjne og se, at markerne er hvide til høsten. Allerede nu får den, der høster, løn og samler frugt til evigt liv, så de kan glæde sig sammen, både den, som sår, og den, som høster.« ret

(58)  Da Herren talte disse ord til disciplene, så tydede det ikke for dem at de var på en opmuntrende arbejdsmark. Sandhedens frø var blevet sået, og høsten var ved at følge efter. Medens de havde været i byen for at købe mad, gav Kristus en prædiken til en kvinde ved brønden, og havde sået frøet, og høsten ville komme hurtigt op. Hun var gået tilbage i Samaria by og havde spredt Kristi ord vidt omkring. Hun gav indbydelsen til dem, hun ødte, sagde med forvisning: »Kom og se en mand, som har sagt mig alt det, jeg har gjort; mon han ikke skulle være Kristus?« Jesus vidste at for den efterretning kvinden gav, ville mange komme af videbegærlighed for at se og høre Ham, og at mange ville tro ham, og drikke af det livets vand, som han ville give dem. »Fra den by kom mange af samaritanerne til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede: »Han har sagt mig alt det, jeg har gjort.« Da samaritanerne kom til ham, bad de ham derfor om at blive hos dem; og han blev der to dage. Og mange flere kom til tro på grund af hans ord. Og de sagde til kvinden: »Nu er det ikke længer på grund af din tale, vi tror; thi vi har selv hørt ham og ved nu, at han i sandhed er verdens frelser.« Således kom høsten hurtig efter såningen, for Helligånden havde indprentet sandheden på samaritanernes hjerter. ret

(59)  De ord som Jesus talte til Sine disciple, og sagde at markerne var hvide til høsten, er henvendt til enhver oprigtig Kristen. Vi skal også se på markerne, og se menneskenes behov. Disciplene blev opmuntret da de så samaritanernes snarlighed til at tage imod sandheden. De havde betragtet denne mark som en meget vanskelig mark, og alligevel anerkendte disse mænd Mesterens ord, og tror selv på Ham. Denne lektie er ligeså godt til vor opmuntring, og så længe der er mange som ikke giver efter for Guds Ånds overbevisende kraft, er der også mange som hungrer efter lysets og frelsens ord. Mange vil tage imod sandheden, og bevidner ligesom samariterne, at Kristus er verdens frelser. For deres del vil de blive såmænd for sandhedens sæd. Vi skal opløfte vore øjne og se på de marker der allerede er hvide til høst. I adskillige år har vi forbigået Sydstaternes arbejdsmark, og har set hvordan den farvede race har en svag og beklagelig tilstand, men vore øjne har fæstnet sig mere på de lovende arbejdsmarker. Men nu skal Guds folk løfte deres øjne og se på denne nødlidende arbejdsmark, som ikke har været bearbejdet. Missionsånden må herske, hvis vi danner karakter efter mønsteret, Jesus Kristus. Vi skal elske vor næste som os selv, og de farvede folk, i Guds øjne, er vor næste. Det er ikke nok for os at blot se på og beklage denne arbejdsmarks nedslående udseende, og så gå forbi på den anden side og ikke gøre noget. Vi må i enighed og interesse gribe fat i arbejde. Vi skal ikke kun se på markerne, men vi må høste, og samle frugterne til det evige liv. ret

(60)  Gud kalder os til at overveje og hjælpe dem som behøver mest hjælp. Som medarbejdere sammen med Gud, skal vi ikke blot beklage Sydstaternes folks ynkelige situation, men vi skal søge at lindre deres tilstand. Her er en mark i Amerika som er nær for hånden. Den ene skal udså sæden, den anden skal indhøste høsten, andre skal binde det op. Der er forskelligt arbejde at gøre, som må gøres nu, så længe englene holder de fire vinde tilbage. Mange som ønsker at gøre et missionsarbejde må arbejde på denne mark. Der er ingen tid at spilde. Som mænd, kvinder og børn blandt de farvede folk som modtager sandheden, skal de instrueres af dem der gennemsyrede af Guds Ånd, og uddannet og styret på en sådan måde, at de kan hjælpe andre. ret

(60)  Sydstatsmarken er lige i skyggen for vor egene døre. Det er som et landområde som har haft en plov i her og der, og så er den blevet forladt af pløjemanden, som er blevet tiltrukket af en lettere og mere lovende mark, men dem som arbejder i Sydstaternes mark må sætte sig op til at praktisere selvfornægtelse. De som vil hjælpe med i dette arbejde må også praktisere selvfornægtelse, før at der kan dannes forhold til at marken kan bearbejdes. Gud kalder på missionærer, og spørger os om at tage vore forsømte pligter op. Lad landmænd, finansmænd, bygningsarbejdere, og dem som er dygtige til forskellig kunst og fag tage til den arbejdsmark og forbedre landområderne, og bygge beskedne beboelseshuse til sig selv og deres næste. Kristus siger til jer: Opløft jeres øjne, og se på denne sydstatsmark; for den behøver sædens såmænd og høstfolk af korn. Kristi nåde er ubegrænset, den er Guds frie gave. Hvorfor skal dette forsømte folk ikke få glæde af det guddommelige håb og opmuntring og tro? Alle som vil acceptere Kristus vil have sollys i hjertet, og den helhjertede, og uselviske medarbejder vil modtage en belønning. Dem som er medarbejdere sammen med Kristus vil gå ind til deres Herres glæde. Hvad er det for en glæde? Det er den glæde som mærkes i englenes nærvær over at en synder angre, mere end over de nioghalvfems retfærdige personer der ikke behøver anger. ret

(60)  De, som arbejder på Sydsstatsmarken vil møde en sørgelig uvidenhed. De farvede folk lider over følgerne af den trældom de er blevet holdt i. Da de var slaver blev de oplært til at gøre deres vilje, som kaldte dem for deres ejendom. De blev holdt i uvidenhed, og i dag er der tusindvis blandt dem som ikke kan læse. Mange der bekender at være lærere blandt dem, er fordærvede i karakter, og de fortolker Bibelen sådan at den opfylder deres egne hensigter og fornedrer dem som er i deres magt. De farvede folk lærer at de ikke må tænke eller dømme for sig selv, men at deres præster får lov og bedømme for dem. På grund af dette, er den guddommelige frelsesplan blevet tildækket af en masse menneskelig skrammel og falskneri. Bibelen er blevet fordrejet, og folk er blevet fordrejet, og folk er blevet instrueret til at let forlokkes af onde ånder. Sind såvel som legeme er længe blevet misbrugt. Hele systemet af slaveri er blevet grundlagt af Satan, som fryder sig over at tyrannisere over mennesker. Selvom han har haft succes med at fornedre og fordærve den sorte race, er mange i besiddelse af gode evner, og hvis de blev velsignet med muligheder, ville de vise større forstand end mange af deres mere foretrukne brødre blandt de hvide folk. Der er mange som føler det nødvendigt at blive ophøjet, og når trofaste lærere åbner Bibelen, bringe sandheden i sin naturlige renhed for de farvede folk, vil mørket spredes under retfærdighedens Sols klare stråler. Når deres søgning efter sandheden styres af dem, som har haft muligheder sætter dem i stand til at kende sandheden, vil de få forstand på Bibelen. ret

(60)  Når der udfærdiges love som binder deres samvittighed, som Gud har sat fri, og mennesker sættes i fængsel for at udøve deres religionsfrihed, vil mange fattige, forskræmte og uvidne sjæle hindres fra at gøre Guds vilje; men mange vil lære det rigtige af Jesus Kristus, og vil fastholde deres Gudsgivne frihed for enhver pris. De farvede folk har været langsomme til at lære deres rettigheder til religionsfrihed, på grund af den opførsel som mennesker har udvist mod dem. Hos mange mennesker er der stor forvirring om hvad den enkeltes ret er. Mennesker har udøvet et betvingende magt over den farvede races tankesind og dømmekraft. Satan er ophavsmanden til al undertrykkelse, og historien viser en optegnelse over den undertrykkende torturs frygtelige resultater, som mennesker, der er Guds ejendomme, både i skabelse og ved genløsning, som disse har måtte udholde. Gennem menneskeagenter har Satan udvist sine egne egenskaber og lidenskaber; men enhver uretfærdig handling, enhver svigagtig hensigt, enhver smertekval, står nedskrevet i himlens bøger som gjort imod Kristus Jesus, som købte mennesket for en uendelig pris. Den måde mennesker behandler deres medmennersker på, står registeret som gjort imod Kristus; men dem som har været trofaste sjælevindere vil få sin anbefaling, og vil tilslutte sig de glædessyngende sang, og råbe at høsten er hjemme. Hvor stor vil glæden være når Herrens genløste vil mødes i boligerne som er beredt for dem! Hvor glade vil de ikke blive som har været upartiske, og uselviske medarbejdere sammen med Gud i at vinde sjæle til Kristus! Hvilken tilfredsstillelse vil fylde brystet på enhver der høster, når han hører Jesu melodiske stemme sige: »Vel gjort du gode og tro tjener; . . . . Gå ind til din Herres glæde!« ret

(60)  Dem som arbejder i sydstatsmarkerne, vil møde en sørgelig uvidenhed. De farvede folk lider over følgerne af den trældom de har været i. Da de var slaver lærte de at gøre deres vilje, som kaldte dem for deres ejendom. De blev holdt i uvidenhed, og der er tusinder i dag blandt dem som ikke kan læse. Mange som bekender at være lærere har en fordærvet i karakter, og de fortolker Skrifterne på en måde der opfylder deres egne mål, og fornedrer dem som er i deres magt. De farvede folk lærer at de ikke må tænke og dømme for sig selv, men at deres præster får lov at dømme for dem. ret

(60)  På grund af dette, er den guddommelige frelsesplan dækket til med en masse menneske-skrammel og falsknerier. Bibelen er blevet forvansket, og folk er blevet forvansket, og folk er blevet instrueret sådan at det er nemt at lokke med onde ånder. Sind såvel som legeme har længe været mishandlet. Hele slaveriets system kommer oprindeligt fra Satan, som fryder sig over at tyrannisere sig over mennesker. Selvom han har succes med at fornedre og fordærve den sorte race, er mange i besiddelse af gode evner, og hvis de blev velsignet med muligheder, ville de vise meget mere forstand, end mange af deres mere gunstigt stillede brødre bland de hvide er. Tusinder kan opløftes, og kan blive agenter til at hjælpe dem af deres egen race. Der er mange som føler det er nødvendigt at blive ophøjet, og når de trofaste lærer åbner Skrifterne, bringer sandheden i sin naturlige renhed til farvede mennesker, vil mørket spredes under Retfærdighedens Sols klare stråler. Når de styres til sandheden af dem som havde mulighed for at de skal kende sandheden, vil de få forstand på Skrifterne. ret

(61)  Når der udstedes love som forblinder deres samvittighed som Gud har sat fri, og mennesker kastes i fængsel for at udøve deres religiøse frihed, vil mange stakkels, forskræmte og uvidende sjæle forhindres i at gøre Guds vilje; men mange vil lære det rigtige af Jesus, og vil fastholde deres Gudsgivne frihed for enhver pris. De farvede folk har været langsomme til at lære hvad der er deres rigtige religiøse frihed, på grund af den måde at mennesker opfører sig over for dem på. Mange mennesker er meget forvirrede over den enkeltes rettighed. Mennesker har udøvet en betvingende magt over den farvedes tankesind og dømmekraft. Satan er ophavsmanden for al undertrykkelse, og historien viser en optegnelse over de frygtelige resultater af undertrykkende tortur, som mennesker har udholdt, men som er Guds ejendom, både som skabning og i genløsningen. Gennem menneskeagenter, har Satan udvist sine egen egenskaber og lidenskaber; men enhver uretfærdig handling, enhver svigagtig hensigt, alle pinselskvaler, står nedskrevet i himlens bøger som gjort imod Kristus Jesus, som har købt mennesker for en uendelig pris. Den måde som mennesker behandler deres medmennesker på står registeret som gjort mod Krsitus; men dem som har været trofaste sjælevindere vil få anbefalingen, og vil slutte sig med i deres sang, som glæder, og råber at høsten er hjemme. Hvor stor vil glæden ikke være når alle Herrens genløste vil mødes sammen i boligerne der er beredt for dem! Hvilken glæde vil de ikke få som har været upartiske og uselviske medarbejdere sammen med Gud i sjælevindingsarbejdet for Kristus! Hvilken tilfredshed vil ikke fylde enhver høstmands bryst, når han hører Jesu melodiske stemme sige: ”Velgjort du gode og tro tjener, . . Gå ind til din Herres glæde!” ret

(62)  Dem som vinder sjæle til Kristus forherliger deres Genløser. Han døde ikke forgæves for dem, for de er i harmoni med Kristus. De ser på dem som har vendt sig til Gud gennem deres arbejde, med stor glæde; for de ser deres sjæles møje og glæder sig. De ser de timer de har tilbragt i ængstelse, de forviklende omstændigheder som har mødt, de sorger de har måtte holde ud, har udvirket en langt mere overmådelig og evig herlighedsvægt. Idet de ser på de sjæle som de har vundet til Kristus, og ved at de er frelst for evigt, er det øjeblikke for Guds barmhjertighed og for en Genløsers kærlighed, så berører de guldharpen og fylder himlens hvælvinger med pris og taksigelse. De synger, »slagtet blev du, og med dit blod har du til Gud købt mennesker af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag, og du har gjort dem til konger og til præster for vor Gud, og de skal herske på jorden. . . . . »Værdig er Lammet, det slagtede, til at få kraft og rigdom og visdom og styrke og pris og ære og lov!« ret

(62)  »De forstandige skal stråle som himmelhvælvingens glans, og de, der førte de mange til retfærdighed, skal lyse som stjerner evigt og altid.« Hvor stor er den løn som vil komme til der helliger deres Gudsgivne evner til at gøre Kristi gerninger. Dem som har del i Hans lidelser i denne verden vil have del i Hans herlighed i verden herefter, og vil sidde ned med Kristus på Hans trone. — The Review and Herald, 28. januar, 1896. ret

næste kapitel