Sydstaternes arbejde kapitel 8. Fra side 51ren side   tilbage

Ånd og liv til de farvede folk

(51)  Salmisten siger: »Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver enfoldige indsigt.« Himmelske intelligensvæsener står tæt side om side hos enhver der søger at åbne Guds Ord for den enfoldiges indsigt, eller for dem som virkelig ønsker at blive kendt med Guds vilje. De, som åbner Bibelen for andre bør lære dem livets Ord, erkende det højtidelige og hellige arbejde som de udretter; for de bringer sjæle i kontakt med Gud og med Jesus Kristus, som Han har sendt. Enhver spøg, skæmt og vittigheder over Guds Ord er en vanære for Ham, og efterlader en indflydelse som er alt andet end god mod menneskesindet. Men hvis vi ønsker at udvidde et menneskes tankesind, så lad os vende hans opmærksomhed til Skrifterne. I Bibelen beskuer vi Ham, som er vejen, sandheden og livet. Gennem forståelsen af Guds Ord, opnår vi virkekraft for både det religiøse og praktiske liv. ret

(51)  Jesus sagde: »Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad, som varer til evigt liv, den, som Menneskesønnen vil give jer; thi ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.« Da sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre for at udføre Guds gerninger?« Jesus svarede og sagde til dem: »Dette er Guds gerning, at I tror på den, han har sendt.« Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du så, for at vi kan se det og tro dig? Hvilken gerning gør du? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: »Brød fra Himmelen gav han dem at spise.« Da sagde Jesus til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg eder: ikke Moses har givet jer brødet fra Himmelen, men min Fader giver jer det sande brød fra Himmelen. Thi Guds brød er det brød, som kommer ned fra Himmelen og giver verden liv.« Da sagde de til ham: »Herre! giv os altid det brød!« Jesus svarede dem: »Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. . . . . . Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen og døde. Men dette er det brød, som kommer ned fra Himmelen, for at man skal spise af det og ikke dø. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra Himmelen; om nogen spiser af det brød, han skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, til liv for verden.« . . . . . . »Sandelig, sandelig siger jeg eder: hvis I ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, som æder mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Thi mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, som æder mit kød og drikker mit blod, han bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende Fader udsendte mig, og jeg lever i kraft af Faderen, således skal den, der æder mig, leve i kraft af mig.« Jesus forklarede hvad Han mener med at spise Hans kød og drikke Hans blod. Han mener at Hans disciple som vil tage del af Hans ord. Han sagde, »Det er Ånden, som gør levende, kødet gavner intet; de ord, som jeg har talt til jer, er ånd og er liv.« ret

(52)  Kristi ord er livets brød som gives til enhver sjæl der lever. Nægter man at spise dette brød er det døden. Han som ikke tager del i Guds Ord skal ikke se livet. At tage imod ordet er at tro Ordet, og dette er at spise Kristi kød, drikke hans blod. At bo og forblive i Kristus er at bo og forblive i Hans Ord; det er at bringe hjerte og karakter i harmoni med Hans bud. I lignelsen om vinen og grenene, viser Jesus den vitale forbindels som må være mellem Ham selv og Hans efterfølgere. Han siger: »Jeg er det sande vintræ, og min Fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den tager han bort, og hver, som bærer frugt, den renser ham, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer. Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre.« ret

(52)  Grenene repræsenterer de troende i Jesus Kristus. Dem som virkelig tror, vil gøre de samme gerninger som Han gjorde. De er forenet til Kristus i tro som virker ved kærlighed og renser sjælen. Idet grenen får næring af den saft der flyder fra stamtræet, ligeså understøttes den troende i Kristus af Kristi liv. De grene der repræsenterer de aller yngste Kristi efterfølgere, idet grenen tager alle tynde slyngtråde med, det tilhører ham. Jesus er vort center. Han er stamtræet som bærer grenene. Vort evige liv centrer sig om Ham. De ord som Han har talt til os er ånd og liv, og dem som for næring ved hans Ord, er hans Ords gørere, repræsenterer Ham i karakter. Hans tålmodighed, sagtmodighed, ydmyghed og kærlighed vil herske i deres hjerter. Jesus sagde: »Derved er min Fader herliggjort, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.« Hvis vi virkelig er podet ind i den sande vin, skal vi bære frugter der ligner dem på stamtræet. ret

(53)  Dem som elsker Kristus vil gøre Kristi gerninger. De vil gå ud at opsøge og frelse de fortabte. De kan ikke undgå de foragtede, og vende sig bort fra den farvede race. De vil lære dem hvordan de skal læse og hvordan manuelt arbejde skal udføres, uddanne dem til at dyrke jorden og beherske fag af forskellige slags. De vil anstrenge sig udholdende for at udvikle folks evner. Bomuldsmarken vil ikke være den eneste ressource for de farvede folks levebrød. Tanken fremkomme for dem, at de har værdi for Gud, og at de værdsættes som Hans ejendom. Arbejdet udpeges til de mest trængende missionsvirksomheder. Det er bedst at de som er blevet berøvet deres tid og frarøvet deres uddannelse kan få det igen. Det er derfor at den amerikanske stat har fået en stor gæld. Som nation er vi gjort til forvaltere af hellig sandhed, og vi skal viderebringe Guds ords dyrebare kundskab til andre. Alle jordiske velsignelser er kommet til os på grund af den uendelige pris der er blevet betalt for vor skyld. Hvis det har kostet så stor en pris at genløse mennesket, så at han ikke skal gå fortabt, men få evigt liv, hvordan bør vi så ikke glæde os over at vi kan blive medarbejdere sammen med Kristus i at frelse dem som Han har givet Sit dyrebare liv for! Herren Jesus elsker dem som Han har gjort det største offer for. Han gav Sit meget dyrebare liv for at bringe liv og evigt liv til lys for alle som skulle tro. »Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus.« Dem som tager imod Kristus er i samarbejde med Ham, og vil ikke gå fejl af deres livsarbejde. De vil give agt på de ord Jesus har sagt. De vil vejledes af Helligånden, og få mere og mere forstand på Guds kraft, og vil åbenbare den kærlighed og nåde som er åbenbaret i Kristi liv, imod dem som Han kommer i kontakt med.—The Review and Herald, 14. januar, 1896. ret

næste kapitel