Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 20. Fra side 143ren side   tilbage

Kap. 20 - Principperne som Ellen White i sin tidlige tjeneste, sætter dem frem

(143)  Frelsens grundelementer fremstilles i en eller anden form i næsten alle Ellen G. Whites bøger og i utallige tidsskriftsartikler. Bibelstudier og diskussioner ved 1888 Minneapolis generalkonferensen bragte elementerne om Frelse ved tro på Kristus alene i fokus, som var en sandhed som mange, både prædikanter og lægfolk, har mistet meget af syne. I sin 51-sider store Sektion "Kristus vor retfærdighed i Selected Messages bog 1, fremsætter denne fremhævelse i Minneapolis-vedtægterne. Hvor Ellen White dog glædede sig idet de store grundsandheder om Retfærdiggørelse ved tro blev bragt helt frem under denne konferense, og også da hun, sammen med andre, viderebragte dette velsignede budskab til menighederne! Dette var en sandhed, der er kommet ind i hendes prædikener og skrifter gennem årerne, der dog altid bringes på en velafbalanceret måde. Dette bevidnes i flere præsentationer der udgør Ellen G White-bogen, "Tro og gerninger", med prædikener og artikler fra 1881 til 1902. ret

(144)  Denne sektion sammenbringer vitale sandheder om tro og gerninger i tre kapitler. Det første kapitel bruges til typiske udtalelser Ellen White gør, fra 1850 til 1888 og viser hendes klare, gennemskærende standpunkt, i en balanceret fremstilling af retfærdiggørelse ved tro. Det tredje kapitel fremviser hendes konsekvente erklæringer, og viser en enighed i læren igennem al hendes prædikantarbejde. Kun nogle få typiske udtalelser er taget med for at minde os om hendes arbejde med at overbringe denne vitale sandhed, som netop er evangeliets hjerte. Kapitel to, af historisk art, bringer hendes tilbageblik på erfaringerne fra Minneapolis generalkonferensen og arbejdet fra hendes side, beslægtet med denne erfaring, i månederne der fulgte efter denne konferense. Dette kapitel indledes af en noget udvidet udtalelse, der giver en baggrund for hendes historiske tilbageblik. - White best. ret

(145)  Se bort fra selvet til Jesus - 1850 - Englen sagde: "Hav tro på Gud." Jeg så nogle forsøgte at det var for svært at tro. Tro er så engel, I ser hen over den. Satan prøvede at bedrage nogle af de ærlige børn og havde fået dem til at se på selvet og finde værdi der. Jeg så at de må se bort fra selvet hen til Jesu værdighed og se dem selv ligeså afhængige og uværdige som de er over for Hans nåde og i tro drage styrke og næring fra Ham. - Brev 8, 1850. ret

(145)  Bero udelukkende på Jesu fortjenester - 1862. - Hvert medlem i familien bør tænke på, at alle har fuldt op at gøre med at modstå vor listige fjende og med alvorlig bøn og ubøjelig tro må enhver forlade sig på Kristi blods fortjeneste og tilegne sig hans frelsende kraft. ret

(145)  Mørkets magter samler sig omkring sjælen og lukker Jesus ude for vort syn og til tider kan vi kun vente med sorg og forbavselse, indtil skyen går forbi. Sådanne stunder er undertiden frygtelige. Håbet synes at svigte og vi gribes af fortvivlelse. I disse forfærdelige timer må vi lære at have tillid, at forlade os udelukkende på forsoningens fortjeneste og i al vor hjælpeløse uværdighed kaste os på den korsfæstede og opstande Frelsers fortjeneste. Vi vil aldrig fortabes, når vi gør dette? (146) aldrig! Vidnesbyrd bd. 1. s. 309, 310 (1862) ret

(146)  Sandheden helliger livet - 1869 - Bror og Søster P har et arbejde at gøre med at bringe deres eget hus og hjerte i orden. . . Han [bror P] har ikke set og mærket det nødvendige i, at Guds Ånd i hjertet påvirker livet, ordene og handlingerne. Han har gjort sin religiøse erfaring mere til en formssag. ret

(146)  Han har set og anerkendt sandhedens teori, men den særlige helliggørelse gennem sandheden er kan ikke blevet bekendt med. Selvet har vist sig. Hvis der blev sagt noget til mødet, som ikke mødte hans standart, ville han gå i rette, ikke i kærlighed og ydmyghed, men med hårde og strenge ord. Dette stærke sprog er ikke passende for nogen kristen at bruge, især for ham som selv behøver en meget stærkere erfaring, og som har rigtig mange fejl at rette. - Manusskrift 2, 1869. ret

(146)  Frugten den sande helligelse avler - 1874 - Du har fremholdt synspunkter om helliggørelse og hellighed, som ikke har været den ægte sag, som danner frugter af rigtig kvalitet. Helliggørelse er ikke et ydre arbejde. Det består ikke af at bede og holde møder men den griber fat i livet og former ord og handlinger, forvandler karakteren, . . . . ret

(146)  Der lader til at være vigtige stillinger som må udfyldes af mennesker som er sandt helligede, har Mesterens ånd. Og det er tydeligt nødvendigt at overvinde selvet, så deres arbejde og anstrengelser ikke ødelægges a manglerne i deres karakter - Manusskrift 6, 1874 ret

(146)  Karakteren udviklet af Enok og Elias - 1874 - Nogle få i alle generationsled fra Adam modstod hans alle måder store kunstgreb og stod frem som ædle repræsentanter af hvilken det var i menneskers kraft at gøre og være. Kristus arbejder med menneskelige kræfter, hjælper mennesker med at overvinde Satans kraft. Enok og Elias er de rette repræsentanter på hvad slægten kunne være, gennem tro på Jesus Kristus, hvis de valgte det. Satan (147) blev forstyrret meget fordi disse ædle og hellige mænd stod uplettede frem midt i det moralske fordærv, der omgav dem, udviklede retfærdige karaktertræk, og blev regnet værdig for forvandling til himlen. Idet de var stået frem i moralsk kraft, i ædel oprigtighed, overvinde Satans fristelser, kunne han ikke bringe dem under dødens herredømme. Han triumferede over at han havde kraft til at overvinde Moses med hans fristelser, og at han kunne ødelægge hans strålende karakter, og forlede ham til den synd, at selv tage æren, fremfor folket som tilhørte Gud. - The Review and Herald, 3. marts, 1874. ret

(147)  Tro og gerninger i frelsen - 1878 - Alle jeres gode gerninger kan ikke frelse jer; men det er ikke desto mindre umuligt for jer at blive frelst uden gode gerninger. Et hvert offer som er givet for Kristus, vil være til jeres evige vinding. - The Review and Herald, 21. marts, 1878. ret

(147)  Tillid til Kristus er absolut nødvendig - 1879 - Kristus er blevet elsket af dig, selvom din tro nogle gange har været svag og dine udsigter har været dystre. Men Jesus er din Frelser. Han frelser dig ikke fordi du er fuldkommen, men fordi du behøver Ham og i din ufuldkommenhed har stolet på ham. Jesus elsker dig, mit dyrebare barn. Du kan synge:

"Under skyggen af Din trone
kan vi stadig dvæle sikkert;
Tilstrækkeligt i Dine arme alene,
og vort forsvar er sikret."
Brev 46, 1879 ret

(147)  Retfærdighedens gerninger vejes ved dommen - 1881 - Nogle gange fortæller prædikanter folk at de ikke skal gøre andet end tro; da Jesus har gjort det hele, og deres egne gerninger gør intet. Men Guds Ord viser tydeligt at vægtene på dommens dag vil afvejes nøje, og at beslutningerne vil baseres på de givne beviser. ret

(147)  En mand bliver hersker over ti byer, en anden over fem, en anden to, enhver mand vil få nøje i forhold til den udnyttelse han har gjort af de talenter han har fået i varetægt. Vore anstrengelser for retfærdighedsgerninger, for vor egen skyld og for sjæles frelse, vil få en afgjort indflydelse på vor belønning. - The Review and (148) Herald, 25. okt, 1881. ret

(148)  Ellen Whites eneste håb på Kristus - 1881 - I forbindelse med mit store tab, har jeg fået et nærmere syn på evigheden. Ligesom før, er jeg nu blevet bragt frem for den store hvide trone, og har set mit liv, som det vil være foran denne. Jeg kan ikke finde noget at prale af, ingen fortjenester som jeg kan bede om. ret

(148)  Uværdig, uværdi for det mindste af Din gunst, oh min Gud, er mit råb. Mit eneste håb er en korsfæstet og opstået Frelser. Jeg påberåber mig fortjenesterne af Kristi blod. Jesus vil gå til det yderste for at frelse alle, som sætter deres lid til ham. - The Review and Herald, 1. nov. 1881. ret

(148)  Stræb efter at udvikle karakteren - 1882 - Vi vil aldrig kunne se vor Herre i fred, medmindre vore sjæle er pletfrie. Vi må bære Kristi fuldkomne billede. Hver tanke må underlægges Kristi vilje. Lige som den store apostel udtrykker det: må vi i fuldt mål opnå Kristi fylde." Vi vil aldrig opnå denne tilstand uden ihærdig anstrengelse. Vi må dagligt stræbe mod ydre onde og indre synd, hvis vi vil nå den kristne karakters fylde. - Review and Herald, 30. maj, 1882 ret

(148)  Grundlæggende elementer, bragt frem ved 1883 generalkonferensen
Indledende bemærkning: Ved generalkonferensesamlingen i 1883 i Battle Creek, Michigan, talte Ellen White til prædikanterne ved tretten sammenhængende formiddagsmøder og talte til konferensen den sidste sabbat. Review and Herald bragte hele serien det efterfølgende år. I den fjerde tale bringer hun grundsætningerne om retfærdiggørelse ved tro frem, som det står i efterfølgende sektioner. En anden skelsættende tale "Kristus vor retfærdighed," som hænger nøje sammen med disse møder, blev først udgivet i "Evangeliets tjenere" 1893-udgaven, side 411, og blev genoptrykt i "Selected Messages", bog 1. s 350-345, og "Tro og gerninger", s. 35-39. - Udgiverne. ret

(148)  Fredag d. 9. november, 1883 - Se på Jesus. - Denne formiddag var der en alvorlig stemning i forbøn til Herren, at han vil åbenbare Sig Selv blandt os i kraft. Mit hjerte blev draget særligt i bøn, og Herren hørte og velsignede os. Mange af de modløse frembar vidnesbyrd, som følte a deres ufuldkommenhed var så stor at herren ikke kunne bruge dem i Hans sag. Dette (149) var vantroens sprog. ret

(149)  Jeg prøvede at vise disse kære sjæle hen til Jesus, som er vor tilflugt, en hjælp som er til stede altid når det behøves. Han opgiver os ikke på grund af vore synder. Vi kan gøre fejltagelser og såre Hans Ånd, men når vi angrer, og kommer til ham med sønderbrudt hjerte, vil Han ikke bortvise os. . . . ret

(149)  Sabbatten. 10. november, 1883 - Kom som du er - Jeg har lyttet til vidnesbyrd som dette: "Jeg har ikke det lys jeg ønsker; jeg er ikke forvisset om Gud kan lide mig." Sådanne vidnesbyrd udtrykker kun vantro og mørke. ret

(149)  Forventer du at dine fortjenester vil anbefale dig til Guds velvilje, og at du må være fri fra synd før du kan stole på at Hans kraft kan frelse? Hvis det er det som du kæmper med i dit sind, er jeg bange for at du ikke vil få styrke og vil tabe modet til sidst. Som kobberslangen blev ophøjet i ørknen, således blev Kristus ophøjet for at drage alle mennesker til Ham. Alle som så på den slange, det middel som Gud har tilvejebragt, blev helbredt; så vi i vor syndighed, i vor store mangel, må "se og leve." ret

(149)  Når vi indser vor hjælpeløse tilstand uden Kristus, må vi ikke miste modet; vi må stole på en korsfæstet og opstanden Frelsers fortjenester. Stakkels syndssyge og modløse sjæl, se og lev. Jesus har afgivet et løfte i Sit ord; Han vil frelse alle som kommer til Ham. Så lad os komme og bekende vore synder, frembringe frugter der opfylder angeren. ret

(149)  Jesus er vor Frelser i dag. Han går i forbøn for os i det allerhelligste i den himmelske helligdom, og Han vil tilgive vore synder. Åndeligt set, gør det hele forskellen for os, uanset vi stoler på Gud uden tvivl, som på den sikre grundvold, eller om vi søger at finde en retfærdighed i os selv før vi kommer til Ham. Se bort fra selvet, se på Guds Lam som borttager verdens synder. Det er en synd at tvivle. Næres den mindste vantro i hjertet, påfører sjælen skyld, og fører mørke og modløshed med sig. . . . ret

(150)  Onsdag, d. 14. november, 1883 - Sand religion betyder underordning under Guds vilje - Nogle ser altid på sig selv i stedet for på Jesus; men brødre, I mangler at blive iklædt Kristi retfærdighed. Hvis I stoler på jeres egen retfærdighed, er I faktisk svage; for I udsættes for Satans kastepile, og af de privilegier i nyder nu, vil I komme ud i hårde konflikter. I er for kolde. Arbejdet forhindres af jeres mangel på den kærlighed som brænder i Jesu hjerte. I har for lidt tro. I forventer lidt, og deraf vil I modtage lidt; og I er tilfreds med megen lille succes. I er tilbøjelige til lade jer selv bedrage, og hvile i tilfredshed med en formel gudsfrygt. Dette vil aldrig gå. ret

(150)  I må have levende tro i jeres hjerter; og sandheden må forkyndes med kraft oven fra. I kan kun nå folk, når Jesus virker gennem jeres anstrengelser. Kilden er åben; vi må fornyes, og vi må blive fornyede, og for vor del forny andre. Hvis vore egne sjæle blev oplivede af de højtidelige og klare sandheder I forkynder, vil koldhjertelighed, ligegyldighed og ladhed forsvinde, og andre vil mærke iveren fra jeres iver og alvor. ret

(150)  I sand religion er intet mindre af bekendelse til Guds vilje, og lydighed til alle de ting han har befalet; og til gengæld, giver det os åndeligt liv, tillægger os Kristi retfærdighed, og fremmer en sund og glad brug af sindets og hjertets bedste evner. Uendelige rigdomme, evigt livs ære og velsignelser, gives os på (151) så enkle betingelser som at bringe den uvurderlige gave inden for den fattigstes og mest syndige menneskes rækkevidde. Vi skal blot adlyde og tro. Og hans bud er ikke brydefulde; lydighed mod Hans krav er absolut nødvendig for vor lykke, også i dette liv. - The Review and Herald, 27. maj, 1884. ret

(151)  Mandag d. 19. november, 1883 - Se på Ham og få liv . - Hvor mange vandrer dog møjsommeligt på hellighedens snævre sti. For mange er freden og hvilen på denne velsignede vej ikke nærmere i dag, end den var førhen. De ser langt bort fra det som er nærved; de gør det indviklet som Jesus gjorde meget klart. Han er "vejen sandheden og livet." Frelsesplanen er blevet tydeligt åbenbaret i Guds Ord; men verdens visdom er blevet opsøgt for meget, og visdommen om Kristi retfærdighed for lidt. Og sjæle der kunne have hvilet i Jesu kærlighed, har tvivlet og fået det svært med mange ting. ret

(151)  Vidnesbyrdene der frembæres her, udtrykker ikke stor tro. Det er ikke vanskeligt at tro at Jesus vil tilgive andre, men det synes umuligt for alle at selv udøve en levende tro. Men, kære brødre, er det gavnligt at udtrykke sin tvivl om at Kristus godt vil acceptere jer? Jeg er bange for at I er for afhængige af følelser, og gøre det til et kriterrie. På denne måde mister I for meget; I mister ikke blot jeres egne sjæle, men andres sjæle som ser på jer. ret

(151)  I må selv stole på Jesus, anvende Guds løfter på jer selv, hvordan kan I ellers uddanne andre til at få ydmyg og hellig tillid til Ham? I føler at I har forsømt nogle opgaver, at i ikke har bedt som i skulle. ret

(151)  Det er som at have en afstand fra Jesus, og tror at Han har trukket sig bort fra jer; men det er jer som har adskilt jer fra Ham. Han venter på at I skal komme tilbage. Han vil acceptere et sønderbrudt hjerte. Hans læber har forvisset os om at Han er mere villig til at give Helligånden til dem som beder Ham, end at forældre er villig til at give deres børn gode (152) gaver. ret

(152)  Vi er såret og besmittet af synd; hvad skal vi gøre for at blive helbredt fra dens spedalskhed? Gør det så vidt det står i din magt, rens sjælstempelet for al snavs, og se da på "Guds Lam, som bærer alverdens synd" (Joh 1,29). ret

(152)  Hvis I er klar over jeres mangler, så brug ikke alle jeres kræfter på at fremvise dem og knurre over dem, men se og lev. Jesus er vor eneste Frelser; og på trods af millioner som behøver at blive helbredt forkaster Hans ofrede nåde, så vil ikke en som stoler på Hans fortjenester blive overladt til fortabelse. ret

(152)  Hvorfor nægter du at komme til Jesus og modtage hvile og fred? Du må have velsignelsen denne morgen. Satan antyder at du er hjælpeløs, og kan ikke velsigne dig selv. Det er sandt; du er hjælpeløs. Men løft Jesus op for ham: "Jeg har en Frelser. På ham stoler jeg, og Han vil aldrig efterlade mig rådvild. I hans navn sejrer jeg. Han er min retfærdighed, og min glædeskrone." Lad ingen her føle at hans sag er håbløs, for det er den ikke. ret

(152)  For jer kan det virke som om at I er syndige og kommer undergangen nær, men det er netop her at I behøver en Frelser. Hvis I har synder at bekende, så tøv ikke. Disse øjeblikke er gyldne. "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig til at tilgive os vore synder, og rense os fra al uretfærdighed" (1. Joh. 1,9). Den som hungrer og tørster efter retfærdigheden vil fyldes med denne; for det har Jesus lovet. Dyrebare Frelser! Hans arme er åbne for at modtage os, og Hans store hjerte af kærlighed venter på at velsigne os. - The Review and Herald, - 1. Juli, 1884. ret

(152)  Falsk helligelse - 1885 - Der var en mand, en ikke-sda prædikant ved navn Brown, måske kender du ham. [Ellen White, taler til medlemmer i Santa Rosa sda-menighed i Californien, den 7. marts, 1885, hvor hun beretter om en erfaring som fandt sted på et skib året før, da hun rejste fra Portland, Oregon, til San Francisco, Californien. - Udgiverne.] Han hævder at være hellig. "Tanken med (153) med anger," siger han, " står ikke i Bibelen." "Hvis", siger han, "et menneske kommer til mig og siger at han tror på Jesus, optager jeg ham direkte i menigheden, uanset om han er døbt eller ikke; dette har jeg gjort med ganske mange." "Og", siger han, "jeg har ikke begået en synd i seks år." ret

(153)  Der er nogle på denne båd, siger han, som tror at vi helliges ved at holde loven. Der er en kvinde på denne båd, ved navn White som lærer dette. ret

(153)  Jeg hørte dette, og jeg gik op til ham og sagde: "Ældre Brown, du har helt ret. Jeg kan ikke lade den udtalelse gå ud. Mrs. White har aldrig sagt sådanne ting i nogen af hendes skrifter, hun har heller aldrig talt sådanne ting, for vi tror ikke at loven helliger nogen. ret

(153)  Vi tror at vi må holde den lov ellers vil vi ikke blive frelst i himmelens rige. Overtræderen kan ikke frelses ind i herlighedens rige. Det er ikke loven der helliger nogen, heller ikke frelser, den lov står og råber: Omvend dig, så dine synder vil blive udslettede. Og så går synderen til Jesus, og idet synderen lover at han adlyder lovens krav, udsletter han deres skyldpletter og sætter dem fri, og giver dem kraft hos Gud. - Manusskrift 5, 1885. ret

(153)  Frihed til at overtræde budene er et bedrag -1886 - Du vil ofte høre råbet "Tro kun." Satan troede og skælvede. Vi må have en tro der virker i kærlighed og renser hjertet. Den tanke hersker at Kristus har gjort alt for os, og at vi kan gå ud og overtræde buddene og vil ikke blive holdt ansvarlig for det. Dette er det største bedrag som fjenden nogen sinde har gjort. Vi må tage stilling til at vi ikke vil overtræde budene under nogen omstændigheder, og være i den åndelige tilstand at vi kan oplære andre i åndelige sager. - Manusskrift 44, 1886. ret

(153)  Moralsk styrke gennem Jesus. - 1886. - Kristus vidste at mennesket ikke kunne overvinde uden Hans hjælp. Derfor indvilgede han i at fralægge sin kongelige kåbe og iklæde Sin guddommelighed i menneskelighed, så at vi kunne være (154) rige. Han kom til denne jord, led og vidste præcis hvordan han kunne sympatisere med os og assistere os i overvindelsen. Han kom for at bringe mennesker moralsk kraft, og Han ville ikke have at mennesker forstår det sådan at de ikke har noget at udrette, for enhver har et arbejde at gøre med sig selv, og gennem Jesu fortjenester kan vi overvinde synd og djævelen. - Manusskrift 46, 1886. ret

(154)  Skinhellig religion der tager let på synd. - 1887 - "Et nyt hjerte vil jeg give og en ny ånd vil jeg give dig i dit indre." Jeg tror af hele mit hjerte at Guds Ånd er trukket tilbage fra verden, og dem som har haft stort lys og mange anledninger og ikke har udnyttet det, vil være de første til at være tilbage. De har bedrøvet Guds Ånd. Satans nuværende aktiviteter i hjerterne, i menighederne og folkene, bør opvække enhver der studerer profetien. Enden er nær. Lad vore menigheder vågne op. Lad Guds forvandlende kraft erfares i hver enkelt medlems hjerte, og så skal vi se den dybe bevægelse Guds Ånd gør. Bare tilgivelsen af synd er ikke det eneste resultat af Jesu død. Han gjorde ikke blot det uendelige offer for at synden skulle fjernes, men for at menneskenaturen kan genoprejses og blive smuk igen fra dens ruin, og gøre den egnet for Guds nærhed. . . ret

(154)  Kristus er den stige som Jakob så, hvis bund var på jorden og hvis top nåede de højeste himle. Dette viser frelsens bestemte metode. Vi skal stige trin efter tin på den stige. Hvis nogen af os vil frelses til sidst, vil det være ved at klynge sig til Jesus, som til en stige. For den troende er Kristus blevet visdom og retfærdighed, helliggørelse og forløsning. . . ret

(154)  De som tror de står fast fordi de har sandheden, vil få nogle frygtelige fald; men de har den ikke som den er i Jesus. Et øjebliks ubetænksomhed kan kaste en sjæl ud i uoprettelig fordærv. En synd leder til en anden, og den anden bereder vejen for en tredje, og så videre. Som trofaste budbringere for Gud må vi hele tiden bede (155) til ham om at blive holdt til Hans kraft. Hvis vi blot viger en enkelt tomme fra pligten, er vi i fare for at følge på syndens vej, som ender i fortabelse. Der er håb for enhver af os, men kun på en måde: ved at fæste os selv til Kristus, og bruge alle kræfter på at opnå Hans karakters fuldkommenhed. ret

(155)  Denne skinhellige religion som tager synden let og som altid dvæler på Guds kærlighed til synderen, opmuntrer synderen til at tro at Gud vil frelse ham imedens han fortsætter med at synde og han ved det er synd. Dette er den måde at mange, som bekender at tro den nærværende sandhed, gør det på. Sandheden holdes borte fra deres liv , og det er grunden til den ikke har kraft til at overbevise og omvende sjælen. Enhver nerve, ånd og muskel, må spændes op for at forlade verden, dens sæder, dens fremgangsmåder, og dens moder. . . . . . . ret

(155)  Hvis I bortlægger synden og udøver levende tro, vil himmelens rigdommes velsignelser være jeres. - Brev 53, 1887. ret

(155)  Genkomsten er afslutningen på sjælens beredelse - 1888 - Din karakters klædning må vaskes til den er pletfri, i kilden der er åbnet for al urenhed. Din moralske værdi vil vejes på helligdommens vægtskåle, og hvis du findes for let, vil du være fortabt for evigt. Al grovhed, al rughed må væk fra din karakter før Jesus kommer; for når Han kommer, vil enhver sjæls beredelse være til ende. ret

(155)  Hvis du ikke har lagt din skinsyge, din jalusi, dit had mod andre, til side, kan du ikke gå ind i Guds rige. Du vil blot have den samme tilbøjelighed med dig; men der vil ikke være noget af denne karakter i den kommende verden. Intet andet end kærlighed, glæde og harmoni vil eksistere. Nogle vil få klarere kroner end andre, men der vil ikke være skinsyge tanker i nogen af de forløstes hjerter. Alle vil være helt tilfredse, for alle vil belønnes efter deres arbejde. - Signs of the Times, 10. Februar, 1888. ret

næste kapitel