Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 26. Fra side 231ren side   tilbage

Kap. 26 - Gå i landets colleges og universiteter

(231)  Det ville være fuldstændigt sikkert for vore unge at komme ind på vort lands colleges, hvis de havde den daglige omvendelse; men hvis de føler sig fri til at forlade vagten een dag, netop den dag hvor Satan er parat med sine snarer, besejres de til at vandre på falske stier, forbudne stier, stier som Herren ikke har banet. ret

(231)  Skal bekendende kristne da nægte at omgås de uomvendte, og søge at ikke få fællesskab med dem? Nej, de skal være sammen med dem, i verden og ikke af verden, men ikke tage del i deres veje, ikke få aftryk af dem, ikke have et hjerte der er åbent for deres skikke og brug. Deres omgang skal være med forsættet at drage andre til Kristus. ret

(231)  Vildfarelsens påvirkning vises gentagende gange. - Her er vore unges fare. Tillokkelsen i disse institutioner er sådan, og læreren er så infiltreret med vildfarelse og sofisteri, at de ikke kan skelne mellem følelsernes gift med det nyttige og dyrebare. Der er en sådan understrøm, og den virker på en sådan måde at mange ikke opfatter den, men arbejder hele tiden. Visse tanker fremskyndes hele tiden af professorer, og gentages igen og igen, og til sidst begynder sindet at optage og tilpasse sig disse tanker. ret

(232)  Sådan er det når, hedenske ophavsmænd studeres. Disse mænd har en skarp intelligens, og deres skarpsindige tanker præsenteres, og den studerendes sind påvirkes af dem; de er tilfreds med deres klarsyn. ret

(232)  Men hvor opnår disse mænd deres intellektuelle styrke? Hvor får de deres skarpsindighed fra? Fra al kundskabens kilde. Men de har misbrugt deres kræfter; de har givet dem som et bidrag til djævelen, og tror du ikke at djævelen er smart? Mange rejser i djævelens spor ved at læse hedenske forfatteres bøger. Satan er et skarpsindigt væsen, og de falder i kærlighed for hans lære og smarthed. - Manusskrift 8b, 1891. ret

(232)  Farerne ved at lytte til verdens store mænd
Mange af vore unge er i stor fare for at lytte til foredrag af dem, som verden kalder for store mænd. Disse foredrag er ofte af en høj intellektuel natur, og fremherskende fejltagelser i videnskab, falske såkaldte og religiøse læresætninger blandes med vise udtalelser og observationer, men de underminerer Bibelens udtalelser og giver indtryk at der er en grund til at betvivle sandheden i det inspirerede Ord. På denne måde sås skepsisens frø af store og tilsyneladende kloge mænd, men deres navne er registreret i fortegnelsesbøgerne i himlen som tåber, og de er en forhånelse mod Gud. De gentager de falsknerier som Satan lagde i slangens mund, og uddanner de unge i bedrag. ret

(232)  Dette er den slags uddannelse som fjenden fryder sig ved. Det er trolddom. Den store apostel spurgte: "Hvem har forhekset jer, så I ikke adlyder sandheden?" Dem som tager imod og beundrer udtalelserne af disse såkaldt store mænd er i fare, for ved fjendens list slår disse sofistiske, slutninger fra disse falske lærer, rod i den unges hjerte, og omvendes næsten ubevidst fra sandhed til vildfarelse. Men omvendelsen bør være den anden vej. Vore unge mænd, som har set beviserne for sandhedens ægthed, bør være fast grundfæstede og i stand til at vinde sjæle til Kristus fra (233) vildfarelsens mørke. ret

(233)  De unge som går til Ann Arbor [Michigan universitet blev placeret i Ann Arbor, omkring 100 km øst for Battle Creek; i 1891 søgte adventist unge en medicinsk uddannelse der. - udgiverne.] må tage imod Jesus som deres personlige Frelser, ellers vil de bygge på sand, og deres grundlag vil fejes bort. Jesu Kristi Ånd må genskabe og hellige sjælen, og ren hengivenhed for Kristus må holdes i live, ved en ydmyg og daglig tillid til Gud. Kristus må dannes inden i, herlighedens håb. Lad Jesus blive åbenbaret for dem, du omgås. - Brev 26, 1891. ret

(233)  Syvende-dags adventist studerende
Valdenserne tog ind i verdens skoler som studerende. De stiller ingen krav; tilsyneladende viser de ikke opmærksomhed for nogen; men de levede det ud som de troede. De gik aldrig på kompromis med principperne, og deres principper blev hurtigt kendt. Dette var forskelligt fra hvad de andre studerende havde set, og de begyndte at spørge sig selv: Hvad betyder al dette? Hvorfor kan disse mænd ikke påvirkes til at afvige deres principper? Medens de tænker over dette, hørte de at de bad i deres rum, ikke til jomfru Maria, men til Frelseren, som de talte til som deres eneste mellemmand mellem Gud og mennesker. De verdslige studerende fik lyst til at stille spørgsmål, og idet sandhedens enkle beretning, som den er i Jesus, blev fortalt, blev deres tanker grebet af den. ret

(233)  Disse ting prøvede jeg at bringe frem i Habor Height [ved en uddannelses-sammenkomst i 1891]. Dem som har Guds ånd, som har sandheden indarbejdet i deres tilværelse, bør opmuntres til at gå ud på colleges, og udleve sandheden, ligesom Daniel og Paulus gjorde. Enhver bør søge at se hvad der er den bedste måde at få sandheden ind i skolen på, så lyset må skinne frem. Lad dem vise at de respekterer alle regler og regulativer på skolen. Surdejen vil begynde at virke; for vi kan bero os meget mere på Guds kraft, manifesteret i (234) Hans børns liv, end på nogen af de ord der kan tales. Men de bør også stille spørgsmål, i et så enkelt sprog som de kan, om enkle bibel-doktriner. ret

(234)  Så sandhedens frø i sind og hjerte.
Der er dem, som efter at de er etablere, rodfæstet og grundfæstet i sandheden, bør tage ind på disse læreinstitutioner som studerende. De kan holde sandhedens levende principper, og overholde Sabbaten, og alligevel vil de få anledning til at arbejde for Mesteren, ved at så sandhedens frø i sind og hjerter. Under Helligåndens indflydelse, vil disse frø spire op for at bære frugt til Guds ære, og vil resultere i sjælevinding. Disse studerende behøver ikke at tage til disse læreinstitutioner for at blive oplyst om teologiske lærepunkter; for skolens lærer behøver selv at blive bibelstudenter. Der må ikke startes nogen åbne kontroverser, alligevel vil der være anledning til at stille spørgsmål om bibelske læresætninger, og lys vil lyse op i mange menneskers tanker. En ransagelsens ånd vil kunne vækkes. ret

(234)  En fremgangsmåde fyldt meget store farer. - Men jeg tør knapt nok vise denne arbejdsmetode; for der er fare for at dem, som ikke har forbindelse med Gud, vil placere sig selv i disse skoler, og i stedet for at rette vildfarelser og sprede lyset, vil de selv blive ledt på afveje. Men dette arbejde må gøres, og det vil blive gjort af dem, som ledes og oplæres af Gud. - Manusskrift 22a, 1895. ret

næste kapitel