Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 33. Fra side 283ren side   tilbage

Kap. 33 - Rigtig brug af Vidnesbyrd om Helsereformen.

(283)  [Skrevet i Battle Creek, Michigan, 23. marts, 1881, og udgivet i Review and Herald, d. 25. juni, 1959.]
Jeg tror fuldt og fast på at alle tings ende er nær, og alle kræfter som Gud har givet os, skal bruges på den allerklogeste og højeste tjeneste for Gud. Herren har bragt et folk ud fra verden for at udruste dem, ikke kun for en ren og hellig himmel, men for at berede dem gennem den visdom Han giver dem, for at være Guds medarbejdere, i beredelsen af et folk der står på Guds dag. ret

(283)  Der er givet et stort lys over helsereformen, men det er absolut nødvendigt for alle, at behandle dette emne med oprigtighed og forsvare det med visdom. Vi har i vor erfaring set mange som ikke har fremstillet helsereformen på en måde der giver det bedste indtryk på de mennesker, som de ønsker skal modtage deres synspunkter. Bibelen er fuld af kloge råd, og selv i spise og drikke giver den sin rette opmærksomhed. Det privilegium et menneske kan nyde, er at få del i guddommelig natur, og troen binder os til en stærk relation til Guds vilje, så sindet og adfærden formes at vi kan blive ét med Kristus. Ingen bør med en umådeholden appetit (284) give efter for sin smag så nogen af de fine værker i menneskets maskineri svækkes og derved skader sindet eller legemet. Mennesket er Herrens indkøbte ejendom. ret

(284)  Hvis vi skal have del i guddommelig natur, skal vi leve i fællesskab med vor skaber og værdsætte al Guds arbejde som får David til at udbryde: "Jeg er underfuldt skabt." (Sal. 139,14) Vi vil ikke betragte vort legemes organer som vor ejendom, som om vi havde skabt dem. Alle de evner Gud har givet menneskekroppen skal værdsættes. "I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!" (1.Kor. 6,19.20). ret

(284)  Vi skal ikke behandle noget af sindets eller kroppens anlæg uklogt. Vi kan ikke mishandle nogen af menneskekroppens fintfølende organer uden at betale en straf for at overtræde naturens love. Bibelreligionen, der bringes ind i det praktiske liv, forsikrer intellektets højeste dannelse. ret

(284)  Mådehold skal ophøjes til et højt niveau i Guds Ord. Ved at adlyde Hans Ord kan vi rejse os højere og højere op. Faren for umådeholdenhed vil iagttages. Fordelene ved mådeholdenhed lægges åbent frem for os igennem hele skriften. Guds stemme taler til os: "Vær også I fuldkomne, ligesom jeres himmelske Fader er fuldkommen." (Matt. 5,48) ret

(284)  Daniels eksempel fremstilles for os, at vi skal studere det omhyggeligt og lære de lektier som Gud har til os at lære i dette eksempel, som vi har fået i en hellig beretning. ret

(284)  Vogt jer imod ekstremiteter.
Vi ønsker at fremstille mådehold og helsereformen fra et bibelsk ståsted, og være meget forsigtig med ikke at gå ud i ekstremiteter, og forsvare helereformen pludseligt og usammenhængende. Lad os være forsigtige med at ikke at fuppe med helsereformen med et falsk skud efter vor egen særlige overanstrengte ideer og indvæve vore egne stærke karaktertræk i den, og gøre dette til Guds stemme, og påføre en bedømmelse (285) på alle, som ikke ser det som vi gør. Det tager tid at undervise forkerte vaner bort. ret

(285)  Der kommer spørgsmål ind fra brødre og søstre, som spørger ud om helsereformen. Der er nogle som udtaler følgende: Nogle tager lyset i vidnesbyrdene om helsereformen og gør det til en test. De udvælger udtalelser efter nogle artikler om kost som fremstilles som anstødelige - udtalelser der er nedskrevet for at advare og belære visse enkeltpersoner, som går ind eller var gået ind på en ond vej. De dvæler ved disse ting og gør dem så stærke som muligt, indfletter deres egne særlige og ubehagelige karaktertræk i disse udtalelser og fremfører dem med stor kraft, derved gør dem til en prøve og driver dem derhen hvor de kun kan udrette skade. ret

(285)  Behov for besindighed for forsigtighed.
Der er brug for Kristi ydmyghed og sagtmodighed. Der er meget brug for sindighed og forsigtighed, men de har ikke disse ønskværdige karaktertræk. De behøver at få Guds form på dem. Og sådanne personer kan tage helsereformen og udvirke megen skade med den, ved at gøre folk forudindtagede så at ørerne vil lukkes for sandheden. ret

(285)  Helsereformen vil, hvis de behandles forstandigt, vise sig at være en indgangskilde hvor sandheden kan følge efter med stor succes. Men fremstilles helsereformen uforstandigt, emnet gøres til budskabets byrde, har ført til fordomme hos ikke-troende og spærre vejen til sandheden, efterlades indtrykket at vi er ekstremister. Nu vil Herren have at vi skal blive vise og forstå hvad Hans vilje er. Vi må ikke give nogen anledning til at blive betragtet som ekstremister. Dette vil sætte os, og den sandhed Gud har givet os at frembære for folk, i meget uheldige forhold. På grund af at det uhelligede selv væves ind, det som vi altid skal fremstille som en velsignelse, bliver til en anstødssten. ret

(285)  Vi ser dem som vil udvælge de stærkeste udtryk ud af vidnesbyrdene, uden at bringe eller redegøre for hvilke forsigtige forhold, under hvilke (286) omstændigheder advarslerne gives, og gøre dem til magt i alle tilfælde. Derved efterlader de usunde indtryk hos folk. Der er altid nogle som er parat til at gribe hvad de kan, for at tøjle folk, til en påholdende og streng test, og som vil bruge elementer i deres egen karakter i disse reformer. Dette vil, i sidste ende, opvække deres kamplyst som de burde hjælpe med, hvis de blev behandlet forsigtigt, frembære en sund indflydelse, som ville tiltrække folk til dem. De vil gå løs på værket, begå røveri på folk. Rive nogle ting ud af vidnesbyrdene som de kan husere med overfor folk, og snarere vække afsky end vinde sjæle. De sætter splid, hvor de kunne og burde danne fred. ret

(286)  Familiernes fare vist for Ellen White.
Jeg er blevet vist den fare familierne er i, som har et pirreligt temperament, dyrisk dominans. Deres børn burde ikke have lov til at spise æg, for den slags mad, - æg og dyrekød, nærer og opirrer til dyriske lidenskaber. Dette gør det meget svært for dem at overvinde fristelsen og give efter for syndig selvbesmittelse, som praktiseres overalt i verden i denne tidsalder. Denne skik svækker de fysiske, mentale og moralske kræfter og spærrer vejen for evigt liv. ret

(286)  Jeg fik vist at nogle familier var i en yderst beklagelig tilstand. På grund af denne nedværdige synd er de der, hvor Guds sandhed ikke kan få adgang i hjerte eller sind. Denne skik fører til bedrageri, til falskneri, til udsvævende handlinger, og til fordærvelse og besmittelse af andre menneskers sind, endog de helt unge børn. Den vane der tidligere var blevet dannet, er vanskeligere at overvinde, end appetit for likør eller for tobak. ret

(286)  Disse så fremherskende onder, fører mig til de udtalelser som jeg har givet. De særlige irettesættelser blev bragt som advarsler for andre; på denne måde kommer de mere frem for andre familier, end de enkelte personer der skulle rettes og irettesættes. Men lad vidnesbyrdene tale for dem selv. (287) Lad ingen enkeltpersoner samle de allerstærkete udtalelser op, som er givet til enkelte personer og familier, og forføre disse ting, fordi de ønsker at bruge pisken og få noget at forføre. Lad disse aktive besluttede temperamentstyper tage Guds Ord og vidnesbyrdene, som bringer overbærenhedens, kærlighedens og perfekte enheds nødvendighed, og lad dem arbejde nidkært og vedholdende. Med deres egne hjerter, som er blødgjort af og underlagt under Kristi nåde, med deres egen ydmyge ånd og fulde af menneskelig venligheds mælk, vil de ikke danne fordomme, de vil heller ikke være årsag til splid og svække menighederne. ret

(287)  Smør, kød og ost.
Spørgsmålet om vi skal spise smør, kød eller ost er ikke blevet bragt nogen som en prøve, men vi skal uddanne os, og vise at onderne ved disse ting er forkastelige. Dem som samler disse ting op, og påtvinger dem på andre, ved ikke hvad de gør. Guds Ord har prøvet Hans folk. At holde Guds hellige lov, sabbaten, er en prøve, et tegn mellem Gud og hans folk, udover deres slægter, til evig tid. Til evig tid er dette byrden i den tredje engels budskab - Guds bud og Jesu Kristi vidnesbyrd. ret

(287)  Te, kaffe, tobak og alkohol.
Te, kaffe, tobak og alkohol på vi fremstille som syndige svagheder. Vi kan ikke sætte kød, æg, smør ost og sådanne ting på bordet, i samme sted som disse. Disse skal ikke fremføres i fronten, som byrden i vort arbejde. De tidligere, te, kaffe, tobak, øl, vin og spirituoser, skal ikke tages med måde, men lægges bort. De giftige rusmidler skal ikke behandles på samme måde som spørgsmålet om æg, smør og ost. ret

(287)  I begyndelsen var dyremad ikke udformet til at være menneskemad. Vi har alle beviser på at kød af (288) af døde dyr er farligt, på grund af sygdomme der hurtigt bliver almindelige, på grund af at forbandelsen hvilede tungere som følge af menneskers levevaner og forbrydelser. Vi skal overbringe sandheden. Vi skal være på vagt for hvad vi gør og af hvilken grund, og udvælge den slags føde som vil danne det allerbedste blod og holde blodet i en usvækket tilstand. - Manusskrift 5, 1881. ret

(288)  Et arbejde som bringer helsereformen i miskredit.
Der vil være nogle som ikke vil efterlade det bedste og mest korrekte indtryk på folk. De vil være tilbøjelige til snævre ideer og planer, og har ikke den mindste idé om hvad helsereformen indebærer. De vil tage de vidnesbyrd som er givet specielle personer under særlige omstændigheder, og gøre disse vidnesbyrd generelle og bruge dem i alle tilfælde, og på den måde vil de bringe mit arbejde indflydelsen af vidnesbyrdene over helsereformen i miskredit. - Brev 57, 1886. ret

næste kapitel