Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 53. Fra side 358ren side   tilbage

Kap. 53 - Studér vidnesbyrdene

(358)  Lyset vil fordømme dem, som ikke vælger at studere og adlyde.
Der er givet vort folk en dyrebar belæring i de bøger jeg er blevet pålagt at skrive. Hvor mange har læst og studeret disse bøger. Det lys som Gud har givet kan betragtes med ligegyldighed og vantro, men dette lys vil fordømme alle som ikke har valgt at acceptere det og adlyde det. - Brev258, 1907. ret

(358)  Ellen G. White beder indstændigt at studere vidnesbyrdene
Jeg er belært til at sige til menighederne: Studér vidnesbyrdene. De er skrevet til vor formaning og opmuntring, for hvem verdens ende skal komme til. Hvis Guds folk ikke vil studere disse budskaber som sendes til dem fra tid til anden, er de skyldig i at forkaste lys. Linie for linie, forskrift for forskrift, lidt her og lidt der, sender Gud belæring til Sit folk. Giv agt på belæringen; følg lyset. Herren har en kamp med Sit folk, fordi de på det sidste ikke har givet agt på Hans belæring og fulgt Hans vejledning. ret

(358)  Jeg har læst bind seks af vidnesbyrdene, og jeg finder i denne lille bog belæring som vil hjælpe os til at møde mange indviklede spørgsmål. Hvor mange har læst artiklen "Evangelisk arbejde" i dette bind? Jeg (359) anbefaler at disse retningslinier og advarsler bliver læst op for vore folk nogle gange, når de er samlet. Alt for få af vore folk er i besiddelse af disse bøger. - Brev292, 1907. ret

(359)  Personligt studie vil besvare spørgsmål.
Vi modtager mange breve fra vore brødre og søstre, der spørger om råd om mange forskellige emner. Hvis de selv ville studere de udgivne vidnesbyrd, ville de finde den oplysning de behøver. Lad os tilskynde vort folk til at studere disse bøger, og lade dem cirkulere. Lad deres lære styrke vor tro. ret

(359)  Lad os studere Guds Ord med større flid. Bibelen er så klar og tydelig at alle som vil, kan forstå. Lad os takke Herren for Hans dyrebare Ord, og at budskaberne fra Hans Ånd må give så meget mere lys. Jeg er instrueret om, at jo mere vi studerer det gamle og nye testamente, des mere indprentes vi i vort sind, at de hver især understøtter et tæt forhold til hinanden, og des flere beviser vil vi få om deres guddommelige inspiration. Vi skal se klart at de har kun een Ophavsmand. Studiet af disse dyrebare bind vil lære os hvordan karakteren formes og åbenbarer Kristi egenskaber. - Manusskrift 81, 1908. ret

(359)  Læs vidnesbyrdene for dig selv.
Til tider er jeg meget bedrøvet når jeg tænker på brugen af vidnesbyrdene. Mænd og kvinder fortæller alt hvad de støder på eller det de hører som et vidnesbyrd fra søster White, selvom søster White aldrig har hørt noget sådant. . . . ret

(359)  Den eneste sikkerhed for nogen af os er at sætte vore fødder på Guds Ord og studere skrifterne, gøre Guds Ord til vor stadige meditation. Fortæl folk at de ikke skal antage menneskes ord om Vidnesbyrdene, at de skal læse dem og studere dem selv, og så vil de vide at de er i harmoni med sandheden. Guds Ord er sandhed. - Brev132, 1900. ret

(360)   (360) Vidnesbyrdene er vort værn
Jeg tilskynder vore brødre til at blive bekendt med den lære som er i Vidnesbyrdene. Gud har givet os lys som vi ikke kan ignorere eller behandle ligegyldigt eller foragteligt. Han har ladet lys skinne på os i form af irettesættelser og advarsler, som vi må, hvis vi vil, gribe fat i og undfly de farer der er omgæret på vor sti. Når fristelser kommer, må vi være på vagt og vi må kunne se dem fordi Herren har udpeget dem for os, at vi ikke skal blive bedraget. - Manusskrift 23, 1889. ret

(360)  Den ydmyghed der bærer frugt, og fylder sjælen med en fornemmelse af Guds kærlighed, vil tale til dem, som har værnet om den på den store dag, hvor mennesker vil belønnes efter hvordan deres gerninger har været. Lykkelig vil den være som det skan siges: "Guds Ånd har aldrig oprørt dette menneskes sjæl forgæves. Han gik fremad og opad fra styrke til styrke. Selvet var ikke indvævet i hans liv." ret

(360)  Ethvert budskab til rettelse, advarsel og råd har han taget imod som en velsignelse fra Gud. Således blev vejen beredt for ham, for at modtage endnu større velsignelser, fordi Gud ikke talte forgæves til ham. Ethvert skridt opad på fremskridtets stige, beredte ham til at stige endnu højere op. Fra toppen af stigen skinnede de klare stråler fra Guds herlighed på ham. Han tænkte ikke på at hvile, men søgte hele tiden at opnå Kristi visdom og retfærdighed. Han har altid klynget sig til målet at værdsætte Guds høje kald i Kristus Jesus. ret

(360)  Denne erfaring må enhver, som er frelst, have. På dommens dag, vil det menneskes handlemåde som har tilbageholdt menneskehedens skrøbeligheder og ufuldkommenheder ikke blive forsvaret. For ham vil der ikke være plads i himlen. Han kan ikke glæde sig over de helliges fuldkommenhed i lys. Han som ikke har tilstrækkelig tro på Kristus til at tro at han kan holde sig fra synd, har ikke den tro der vil give ham adgang i Guds rige. - Manusskrift. 161, 1897. ret

næste kapitel