Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 56. Fra side 403ren side   tilbage

Kap. 56 – Idet vi nærmer os enden

(403)  Mange vil antage vildførende budskaber
Prøv alt før det skal præsenteres for Guds hjord. . . . I budskaberne der bekender sig til at være fra himlen, vil der komme vildledende ting, og hvis indflydelsen fra disse ting accepteres, vil det føre til overdrevede bevægelser, planer og opfindelser som vil bringe de ting ind som Satan vil have udbredt – en fremmed ånd, en uren ånd, under hellighedens klæder; en stærk ånd der overvælder alt andet. Fanatisme vil komme ind, og vil således blande sig og indvæve sig i Guds Ånds underværker, så mange vil acceptere den som om alt kom fra Gud, og vil bedrages og vildføres derved. ret

(403)  Vore brødre kommer ofte med stærke udtalelser som bærer nådes- og advarselsbudskabet til vor verden, som det var bedre at de blev holdt tilbage. . . . . Lad ikke et ord komme ud der oprør til hævn hos sandhedens modstandere. Lad der ikke blive gjort noget der vække til en drageagtig ånd, for den vil åbenbare sig selv tidlig nok, og i al sin drageagtige karakter, mod dem som holder Guds bud og har Jesu tro. . . . . ret

(403)  Konfronteret af vore hensynsløse udtalelser. – Den tid vil komme, hvor vi kaldes til at stå (404) frem for konger og herskere, dommere og magter, som forsvarer for sandheden. Så skal det være en overraskelse for disse vidner at erfare at deres positioner, deres ord, og deres nøje udtalelser, er gjort på en uforsigtig eller tankeløs måde; når vildfarelsesangreb eller fremadgående sandhed, - udtalelser som de ikke tænkte over eller husket, - vil blive genfortalt, og de vil blive konfronteret med dem, hvor deres fjender vil udnytte dette, lægger de deres egene tanker i disse ord som var sagt i ubetænksomhed. . . . . ret

(404)  Hvordan Satan vil arbejde med at bedrage. – Mange ting som skal bedrage os, vil komme, frembære nogle af sandhedens mærker. Lige så snart som de lægges frem som Guds store kraft, er Satan parat til at væve det ind som han har forberedt, til at lede sjæle fra denne tids sandhed. ret

(404)  Nogle vil acceptere og kundgøre vildfarelsen, og når irettesættelserne kommer, vil den sætte sagerne i dets sande lys, dem som har haft lille erfaring og som er uvidende den Satans ofte gentagede undergerninger, vil bortkaste vildfarelsens skrammel, som har været sandhed for dem. Således vil det lys og de advarsler som Gud giver for denne tid, ikke have nogen effekt. . . . ret

(404)  Falske budskaber vil blive tilskrevet Ellen White. – Alle tænkelige budskaber vil forfalske Guds værk, og altid have sandhedens inskription på dets banner. Og dem som er parate for alt der er nyt og er sensationspræget, vil behandle disse ting på en sådan måde at vore fjender vil tilskrive alt, som er usammenhængende og overdrevet til Mrs. E. G. White, det profetiske. . . . . ret

(404)  Der vil efterlignes budskaber fra personer I alle retninger. - En efter en vil de rejse sig op, og vise sig som inspirerede, skønt de ikke har himlens inspiration, men er under fjendens bedrag. Alle som modtager deres budskaber vil føres på vildspor. Lad os da passe på hvor vi sætter foden, og ikke åbne døren vidt op for fjenden for at gennemgå indtryk, drømme og syner. Gud hjælp os til at se i tro hen til Jesus, og blive (405) vejledt af Hans talte ord. – Brev 66, 1894. ret

(405)  Standhaftig, men ikke trodsig
Vi skal rette troens øje standhaftigt på Jesus. Når dagene kommer, som de visselig vil, hvor Guds lov er sat ud af kraft, skal de sande og loyales iver rejse sig i den sidste stund, og de vil være mere varme og besluttede, og deres vidnesbyrd skal være tydeligere og ubøjeligt. Men vi kan ikke gøre noget med trodsighedens hjælp, og vi kan det ikke hvis vore hjerter er fuldt overgivede til Gud. . . . ret

(405)  Satans vrede mod de tre engles budskaber. – Den tredje engel vises som flyvende op under himlen, og symboliserer deres arbejde, som proklamerer den første, anden og tredje engels budskaber; alle er kædet sammen. Beviserne fra disse blivende, evige sandheder i disse store budskaber, som betyder så meget for os, som har opvækket en så intens modstand fra den religiøse verden, er ikke uddøde. Satan forsøger hele tiden at kaste sine helvedes skygger over disse budskaber, så at Guds restfolk, ikke klart kan se deres vigtighed, - deres tid og sted – men de lever, og skal bruge deres kræfter på vor religiøse erfaring når tiden trækker ud. . . . . ret

(405)  Åbenbaren siger: “Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. (Åb.18,2) Den råbte med kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon.” (Åb, 18,1.2) Dette er det samme budskab som blev givet af den anden engel: Babylon er faldet, ”som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. (kap. 14,8) Hvad er det for en vin? Hendes falske lære. Hun har verden en falsk sabbat i stedet for det fjerde buds sabbat, og har gentaget den løgn Satan gav Eva i eden – Sjælens udødelighed. Mange har tændt på den vildfarelse hun har spredt vidt og bredt: ”Lære doktrinerne fra menneskers befalinger.” ret

(405)  To tydelige kald til menighederne. – Da (406) Jesus begyndte Sin offentlige virksomhed, rensede han templet fra dets ugudelige vanhelligelse. Den næsten sidste handling I hans tjeneste var at rense templet igen. Så i det sidste arbejde med at advare verden, gives der to tydelige kald til menighederne; den anden engels budskab, og stemmen høres i himlen: ”Drag ud af hende, mit folk. . . . For deres synder er nået op til himlen, og Gud erindrer hendes overtrædelser.” (Åb. 18,4.5) ret

(406)  Da Gud kaldte Israels børn ud af Ægypten, at de må holde Hans sabbat, således kalder han Sit folk ud af Babylon, at de ikke må tilbede dyret og dets billede. Det syndige menneske, som lærte at ændre tider og love, har ophøjet sig selv over Gud ved at præsentere denne falske sabbat for verden; den kristne verden har antaget dette pavedømmets barn, og passet og plejet det, derved trodset Gud ved at fjerne Hans mindesmærke og opsætte en rivaliserende sabbat. ret

(406)  Mere målrettede bestræbelser på at ophøje søndagen. – Efter at sandheden er blevet proklameret som et vidne for alle nationerne, på et tidspunkt hvor enhver tænkelig ond magt sættes i gang, hvor mennesker forvirres af mange der råber: ”Se, her er Kristus,” ”Se, her er han,” ”Det er sandhed”, ”Jeg har et budskab fra Gud”, ”Han har sendt mig med stort lys”, og der fjernes landmærker, og et forsøg på at rive vor tros piller ned – så gøres der et mere ihærdigt forsøg på at ophøje den falske sabbat, og foragte Gud selv ved at fortrænge den dag Han har velsignet og helliget. ret

(406)  Medens Satan arbejder proklamerer englen i Åbenbaringen 18 hans budskab. - Denne falske sabbat bliver gennemtvunget ved en hård lov. Satan og hans engle er lys vågen og meget aktiv, arbejder med energi og udholdenhed gennem menneske-instrumenter på at udvirke hans mål med at udslette kundskaben om Gud. Medens Satan arbejder med sine løgnagtige undere, er tiden kommet som er forudsagt i åbenbaringen, hvor den mægtige engel, som skal oplyse jorden med sin herlighed, vil proklamere Babylons fald og kalde på (407) Guds folk til at forlade hende. . . . . ret

(407)  Genoprettelse af bruddet. – Idet enden nærmer sig, vil vidnesbyrdet om Guds tjenere blive mere eftertrykkeligt og kraftigt, og glimter sandhedens lys på vildfarelsens og undertrykkelsens systemer som så længe har haft overhånd. Herren har sendt os budskaber for denne tid, for at befæste kristendommen på en evig basis, og alle som tror den nærværende stand må stå, ikke i deres egen visdom, men i Guds; og oprejse grundlaget for mange generationer. Disse vil være registreret i himlens bøger som bruddets reparatører, en genopretter for stier der bebos. Vi skal fastholde sandheden for den er sandhed, til trods for den bitreste modstand. . . . . ret

(407)  Der vil komme fristelser over os. Der er synd, hvor du mindst venter det. Mørke kapitler vil åbne sig op, som er de frygteligste, for at betynge sjælen; men vi har brug for at ikke svigte eller miste modet, idet vi ved at løftes bue er over Guds trone. ret

(407)  Vi skal være genstand for hårde prøvelser, modstand, smertelige tab, lidelser; men vi ved at Jesus gennemgik alt dette. Disse erfaringer er værdifulde for os. Fordele er på ingen måde afgrænset til dette kort liv. De når ind i de evige tider. . . . . ret

(407)  Idet vi nærmer os slutningen af denne jords historie, bevæger vi os hurtigere og hurtigere op i den kristne vækst, eller også går vi ligeså meget den anden vej. – Brev 1f, 1890. ret

(407)  Tidligere SDAere forener sig med ikke-troende
Satan er Kristi personlige fjende. . . . Længe har han bedraget menneskeheden, og hans magt over menneskeslægten er stor; og hans raseri mod Guds folk bliver større, idet han ser at kundskaben til Guds krav når ud til alle dele af verden, og at lyset over den nærværende sandhed skinner for dem som længe har siddet i mørke. . . . . ret

(407)  Guds ord . . . skal være vort forsvar, når Satan virker med så løgnagtige undere at han, hvis det var muligt, ville bedrage de udvalgte. Det er dér at (408) dem, som ikke har stået fast på sandheden vil forene sig med den ikke-troende, som elsker at lyve. Når disse undere er sket, når den syge er helbredt og andre mirakler er udført, vil de være bedragede. Er vi beredte for den farlige tid, som er lige over os? Eller står vi hvor vi som et let bytte for Djævelens kneb? – Manusskrift 81, 1908. ret

(408)  En djævelens videnskab
Hvad kommer der snart over os? Forførende ånder kommer ind. Hvis Gud nogensinde har talt gennem mig, vil du længe før have hørt en forunderlig videnskab – en djævelens videnskab. Dens mål vil være at gøre Gud og Jesus, som Han har sendt, ligegyldige. Nogle vil ophøje denne falske videnskab, og derigennem vil Satan forsøge at ugyldiggøre Guds lov. Store mirakler vil blive udført for øjnene af mennesker, til fordel for denne forunderlige videnskab. – Brev 48, 1907. ret

(408)  Tiden for frafaldet er nu
Alle tings ende er forhånden. Tingene går hurtigt i opfyldelse, alligevel vil det være som om at kun få erkender at Herrens dag kommer, hurtigt og stille, som en tyv om natten. Mange siger ”Fred og ingen fare”. Hvis de ikke venter og våger på deres Herre, vil de blive taget, ligesom var de taget i en snare. . . ret

(408)  ”Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme.” (1.Tim.4,1) Tiden for frafald er inde nu. Der skal gøres enhver tænkelig anstrengelse for at kaste tvivl over de stillinger, som vi har besat i over et halvt hundrede år. . . . ret

(408)  Ild fra himlen. – Dem som ser efter mirakler som et tegn på guddommelig vejledning er i alvorlig fare for at blive bedraget. Det er blevet sagt i Ordet at fjenden vil arbejde gennem sine agenter, som har forladt troen, og de vil tilsyneladende udføre mirakler, endog for at bringe ild ned fra himlen, for menneskers øjne. Ved hjælp af ”falske underværker” vil Satan bedrage, omend (409) de udvalgte. – Brev 410, 1907. ret

(409)  Engle vil holde de fire vinde tilbage indtil beseglingen er sket.
Engle tilbageholder de fire vinde, repræsenteret som en vred hest der søger at bryde løs, og galopere over hele jordens overflade, og føre død og ødelæggelse med sig. . . . . ret

(409)  Jeg siger jer, i Herren Israels Guds navn, at al skadelig og nedslående indflydelse holdes i ave af usynlige englehænder, indtil enhver som virker i frygt og kærlighed for Gud er beseglet på sin pande. – Brev 138, 1897. ret

(409)  Satan og hans engle blander sig med frafaldne
Satan og hans engle vil vise sig på jorden som mennesker, og vil blande sig med dem, om hvem Gud Ord siger: ”I de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme.” (1.Tim. 4,1). – Brev 147, 1903. ret

(409)  Uafhængige lærers værk
Fra det som Herren har ønsket at vise mig, vil der oprejse sig netop sådanne hele tiden, og mange flere af dem, der hævder at have nyt lys, hvilket er et underordnet spørgsmål, er en kile på værket. Udbredelsen vil tage til, indtil der er sket et brud mellem dem, som accepterer disse synspunkter* og dem som tror den tredje engels budskab. [*Dette angår visse synspunkter på profetierne, som ”Bror D” fremholder (Vidnesbyrdene, bind 5, s. 289-297), hans negative indstilling til profetiens ånd, og hans indstilling til den mindre tillid til generalkonferensens lederskab. – udgiverne.] ret

(409)  Lige så snart som disse nye tanker blev antaget, så vil der være en dragen bort fra dem, som Gud har brugt i sit arbejde, for menneskerne begynder at tvivle og trække sig væk fra lederne, fordi Gud har sat dem til side og valgt ”mere ydmyge” mennesker til at gøre Hans arbejde. (410) Dette er den eneste forklaring de kan give om denne sag, da lederne ikke ser dette vigtige lys. ret

(410)  Gud oprejser en klasse der udstøder det høje råb i den tredje engels budskab. . . . . Det er Satans formål at tage nye teorier op nu, for at splitte tankerne fra det sande arbejde og ægte budskab for denne tid. Han oprører mennesker, ved at give falske indtryk af Skriften, et falsk højt råb, så det virkelige budskab ikke få den virkning det skal have, når det kommer. Det er en af de største beviser på, at det høje råb snart vil kunne høres og jorden vil blive oplyst med Guds herlighed. – Brev 20, 1884. ret

(410)  Onde engle i form af troende vil arbejde i vore rækker
Jeg er blevet vist at onde engle i form af troende vil virke i vore rækker, med at bringe en stærk vantroens ånd ind. Lad endog dette ikke tage modet fra jer, men bring et sandt hjerte til Herrens hjælp mod sataniske agenters kræfter. ret

(410)  Disse onde kræfter vil samle sig til vore møder, ikke modtage en velsignelse, men modvirke indflydelsen fra Guds Ånd. Kom ikke med bemærkninger om hvad de vil gøre, men gentag Guds rige løfter, som er ja og amen i Kristus Jesus. ret

(410)  Vi skal aldrig udstøde ord, som menneskelæber kan sige, der bekræfter onde engle i deres arbejde, men vi bør gentage Kristi ord. Kristus var læreren for disse engleskarer, før de faldt fra deres høje stand. – Brev 46, 1909. ret

(410)  Vi har store og højtidelige sandheder at give til verden, og de skal ikke proklameres på en tøvende og haltende måde. Basunen skal støde en bestemt lyd. Nogle vil komme til at høre det fremmede budskab af nysgerrighed; andre med en længsel efter at modtage sand kundskab, og stille spørgsmålet: ”Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” (Mark 10,17) ret

(410)  Således kom mennesker til Kristus. Og blandt Hans tilhørere var [onde] engle i form af mennesker, der drog deres tvivlsspørgsmål, kritiserede, misbrugte, og (411) fejlfortolkede Frelserens ord. . . . . ret

(411)  I denne tid vil onde engle i form af mennesker tale til dem som kender sandheden. De vil fejlfortolke og mistyde udtalelserne fra Guds budbringere. . . . . ret

(411)  Har Syvende-dags adventisterne glemt advarslen fra det sjette kapitel i effeserbrevet? Vi er engageret i en krig mod mørkets magter. Hvis vi ikke følger vor Leder tæt, vil Satan vinde sejr over os. – Brev 140, 1903. ret

(411)  Frafaldne vil overraske os
Ligesom førhen, vil vi i fremtiden se alle slags karaktertræk blive udviklet. Vi vil være vidne til at frafaldne mennesker, hvem vi har haft tillid til, som vi har stolet på, og som vi troede var stålfast sande i principperne. ret

(411)  Nogle ting vil prøve dem, og de er kulkastede. Hvis sådanne mennesker falder, vil nogle sige: ”Hvem kan vi stole på?” Dette er Satans fristelse der ødelægger tilliden til dem, som tilstræber at vandre på den snævre vej. Dem som falder har øjensynligt fordærvet deres vej for Herren, og de er advarende eksempler, der lærer dem som bekender at tro sandheden at Guds Ord alene kan holde mennesker fast på hellighedens vej, eller vende dem bort fra skyld. . . . ret

(411)  Lad enhver sjæl, uanset hvad hans virkefelt, forvisse sig om at sandheden er implementeret i hjertet ved Guds Ånds kraft. Hvis dette ikke er sikkert, vil dem som forkynder Ordet, forråde deres hellige gave. ret

(411)  Læger vil blive fristet og gøre troens skibbrud. Advokater, dommere, senatorer, vil blive korrupte, og vil, ved bestikkelse, lade sig selv købe og sælge. – Manusskrift 154, 1898. ret

(411)  Frafaldne vil bruge hypnose
Tiden er kommet hvor nogle, endog i menigheden og på vore institutioner, vil forlade troen, og give agt på oprørske ånder og Djævelens doktriner. Men Gud (412) vil holde det som han er forpligtet til. Lad os drage nær til Ham, så Han kan drage nær til os. Lad os have et tydeligt og klart vidnesbyrd, direkte til pointen, så hypnotisme bliver brugt af dem som har forladt troen, og at vi ikke skal knytte os til dem. Gennem dem, som forlader troen, vil fjendens magt blive brugt til at lede andre på afveje. – Brev 237, 1904. ret

(412)  ”Foren jer, foren jer.”
Den sidste store konflikt ligger foran os, men hjælpen kommer til alle som elsker Gud og adlyder Hans lov, og jorden, hele jorden, bliver oplyst med Guds herlighed. ”Den anden engel” kommer ned fra himlen. Denne engel repræsenterer det høje råb, som kommer fra dem, der gør sig parat til at råbe mægtigt, med en stærk stemme: ”Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr.” (Åb. 18,1.2) ret

(412)  Vi har et prøvende budskab at bringe, og jeg er blevet belært at sige til vort folk: ”Foren jer, foren jer.” Men vi skal ikke forene os med dem, som forlader troen, giver agt på forlokkende ånder og Djævelenes lærer. Vi skal, med vore oprigtige, venlige og sande hjerter, gå ud og proklamere budskabet, og ikke tage os af dem som fører bort fra sandheden. – Manusskrift 31, 1906. ret

næste kapitel