Vidnesbyrd om sabbatsskolen kapitel 1. Fra side 3ren side   tilbage

Ransag Skrifterne.

(3)  Sabbatsskolen giver Forældre og Børn en dyrebar Anledning til at læse Guds Ord. Men for at høste det rette Udbytte af Sabbatsskolen må både Forældre og Børn anvende nogen Tid til Betragtning af Lektierne og søge at få grundigt Kendskab til de Punkter, de indeholder, og også til de åndelige Sandheder, som disse Punkter skulde lære dem. Navnlig bør de vise de unge Nødvendigheden af at søge at få den fulde Forståelse af de foreliggende Skriftsteder. ret

(3)  I nogle Sabbatsskoler har man desværre den Skik at læse Lektien i Lektieheftet. Således burde det ikke være; og det behøves heller ikke, dersom den Tid, der ofte anvendes på unyttig eller endog synlig Måde, blev brugt til at studere Skriften. Der er ingen Grund, hvorfor Lærere og Elever skulde lære Sabbatsskolelektien mindre fuldkomment, end de lærer Lektierne i en almindelig Skole - de bør tværtimod læres bedre, efter som de omhandler Emner af uendelig større Betydning. Forsømmelighed i denne Sag er mishagelig for Gud. ret

(3)  I Forældre, tag lidt Tid hver Dag til at betragte Sabbatsskolelektien sammen med eders Børn. Undlad Besøg, om så skal være, hellere end at ofre den Stund, der er helliget Ordets dyrebare Undervisning. Både Forældre og Børn vil høste Gavn af sådant Studium. Lad de mere vigtige Skriftsteder i Lektien blive lært udenad, ikke som en Pligt, men som en Forret. Selvom Hukommelsen kan være mangelfuld i Begyndelsen, så vil den styrkes ved Øvelse, således at I efter nogen Tid vil finde Glæde ved således at fylde Sindet med Sandhedens dyrebare Ord. Og en sådan Sædvane vil vise sig at være en overmåde værdifuld Hjælp til åndelig Vækst. . . . ret

(4)  Følg en Plan i Skriftens Læsning i eders Hjem. Forsøm hvad som helst af timelig Art; undgå al upåkrævet Syning og unødvendigt Arbejde med Madlavning, men sørg endelig for, at Sjælen bliver bespist med Livets Brød. Det er umuligt at beregne de gode Følger af en Time eller endog blot en halv Time daglig anvendt i hyggelig fælles Læsning af Guds Ord. Lad Bibelen være sin egen Tolk, idet I samler alt, hvad der til forskjellige Tider og under forskjellige Omstændigheder er sagt om et givet Emne. Afbryd ikke denne Hjemmets Undervisningstime af Hensyn til besøgende. Kommer de til Stede under Læsningen, så indbyd dem til at tage Del. Lad det ses, at I anser det for mere vigtigt at erholde Kundskab om Guds Ord end at opnå verdslig Vinding eller Glæde. - "Sabbath School Worker", April 1885. ret

næste kapitel