Vidnesbyrd om sabbatsskolen kapitel 11. Fra side 50ren side   tilbage

Følg Kristus.

(50)  Formændene og Arbejderne i vore Sabbatsskoler har en meget vigtig og stor Arbejdsmark at dyrke. De behøver den Helligånds Dåb, for at de må blive påvirket til at benytte de allerbedste Metoder og følge de bedste Planer, så at deres Gjerning helt må lykkes. Herren vil virke med i deres Bestræbelser; thi de unge er kjøbt med Guds enbårne søns Blod. Herren elsker disse unge Mennesker og gav Jesus til at dø, "for at hver den som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv". ret

(50)  Der er et stort Oplysningsarbejde at udføre. Lærerne hør ofte bede for og med Børnene og de unge, for at disse må kunne se det Guds Lam, som bærer Verdens Synd". De bør lære de unge at indse deres Ansvar overfor Gud og hjælpe dem til at forstå, hvad Jesus venter af dem. Bring i Anvendelse enhver Indflydelse, som I på nogen mulig Måde kan, for at interessere dem for den hellige Skrift. Virk for deres Sjæle, så at de selv vil blive nidkjære Arbejdere, der 'benytter deres Talenter til at meddele andre, hvad de selv har fået. ret

(51)  Kristelige Kvinder kan øve en god Indflydelse over Ungdommen og Børnene. Deres Evner er Talenter, Gud har betroet dem, og de bør helliges helt til Mesterens Tjeneste. Mange er :hurtige til at ,se og dygtige til at handle, men de behøver at stå i et inderligt Samfund med Gud. De vil søge at finde nye Metoder og nye Måder, hvormed de kan udvikle Karakteren og oplære de unge til at bringe de Talenter, Gud har givet dem. ret

(51)  Når fra Tid til anden vælger Embedsmænd, så pas nøje på, at ikke personlige Hensyn kommer til at råde, men overlad ansvarsfulde Poster til dem, som I er overbeviste om frygter og elsker Gud, og ,som vil gjøre Gud til deres Rådgiver. Uden Kjærlighed og Gudsfrygt vil Arbejdet mislykkes, ligegyldigt 'hvor udmærkede Åndrevner vedkommende ellers måttebesidde. Jesus siger: "Uden mig kan I slet intet gjør Dette at vælge Embedsmænd bør ikke være overladt til Sabbatsskolens Elever. En hyppig Omskiftning af Embedsmænd vil være en Fordel for Skolen; thi det er ikke godt, at en Person kommer til at præge alle de andre. Vedkommende kan have visse fortrinlige Egenskaber, men mangler måske noget i andre Retninger. En anden, som vælges, kan være dygtig, hvor den anden var ,svag. Forskjelligartede Karakterer og Egenskaber vil give stødet til nye Tanker, nye Begreber, og dette har sin Betydning. Men vælg fremfor alt sådanne, som i deres Sjæls Enfoldighed efterlever Sandheden, frygter og elsker Gud og modtager Undervisning i hans Skole. De vil føre Eleverne fremad og opad. Ved forstandige Læreres Hjælp vil Eleverne få større Interesse for Guds Ord og vinde dybere Indsigt i Skriften. Lad Kristus blive Hovedemnet i enhver Lektie. Den Undervisning, Kristus har givet sine Disciple, er af den største Betydning. - S. S. W., Marts 1893. ret

næste kapitel