Vidnesbyrd om sabbatsskolen kapitel 3. Fra side 10ren side   tilbage

Sabbatsskolens Indflydelse.

(10)  Sabbatsskolen bør være et af de bedste Midler og den mest virksomme Faktor til at bringe Sjæle til Kristus. De, som virker i Sabbatsskolen, behøver at være særlig udrustet med Kristi Ånd. De kan ikke være Kristi Medarbejdere, medmindre de har ham boende i deres Hjerter ved Troen. . . . Børnene behøver en mere afgjort religiøs Påvirkning. De ledende Arbejdere og Lærerne bør tilstræbe fuld Harmoni. Forældre, Børn og Lærere bør samarbejde. Lad enhver Arbejder søge at opnå Virksom og Takt, at han må kunne gjøre de vel tilrettelagte Bestræbelser, som Gud kræver. Vi må udvikle Takt og Skarpsyn og være hurtige til at se Anledninger til at gjøre godt og til at gribe disse Anledninger og .udnytte dem på bedste Måde. Lærerne i de forskjellige Klasser bør give ethvert Barn en Plads i deres Hjerter og have en særlig Omsorg for det. ret

(10)  Dette Arbejde for Tid og Evighed kan umulig udføres, om ikke Læreren har et inderligt Samfund med Gud. Jesus har sagt: "Ransag Skrifterne, thi i dem tror I, at I har evigt Liv, og det er dem, som vidner om mig." [Eng. Bibelovers.l Man må ikke billige en overfladisk Granskning af Sandheden. Gjør ethvert Sandhedspunkt klart og tydeligt for Børnenes Sind. Fyld ikke deres Sind med en Mængde Stof på en Gang. Guds dyrebare Ord skal være en Lygte på deres Sti og et Lys for deres Fødder. Fremhold for dem, at det er deres Privilegium at vandre i Lyset. Fredens, Renhedens og Hellighedens Vej er banet for Herrens forløste at vandre på. Kristus er gået i Spidsen på denne Sti; han er den sande Hyrde, og ved at følge ham undgår de Sidevejene og de farlige Faldgruber. ret

(11)  Guds Ord må lære dem, at alle, der indgår i Himmelen, må have en fuldkommen Karakter; thi så vil de møde deres Herre i Fred. Mange Børn og unge Mennesker har Karakteren udtrykt i deres Ansigter. Deres Livshistorie ,bærer de med sig i deres Anigtstræk. En sand Guds Arbejder bør indprente i Børnenes Sind en smuk, ren, kristelig Karakter, der vil forvandle Ansigtet. Hvis Kristus er det iboende Princip i Hjertet, vil man kunne læse Renhed, Dannelse, Fred og Kjærlighed i deres Træk. I andre Ansigter hænger en ,slet Karakter Skiltet ud: Egennytte list, Bedrag, Falskhed, Fjendskab og Avind kommer der til Udtryk. Hvor vanskeligt det er for Sandheden at præge Hjerter og Ansigtsudtryk hos sådanne Mennesker! . . . ret

(11)  Valg af Lærere.Børn og unge Mennesker hør ikke gives Undervisning af en overfladisk Art, Som de, der skal forsvare Sandheden, bør Lærerne gjøre deres yderste for at løfte Fanen højt, I kan ikke gjøre noget værre for edens Sabbatsskole end at indsætte sum Lærere unge Mænd og unge Kvinder, der I har lagt store Mangler i deres kristelige Erfaring for Dagen. . . . Sænk ikke Mærket i jeres Sabbatskoler. Til Lærere må eders Børn have sådanne, hvis eksempel og Indflydelse vil være en Velsignelse og ikke en Forbandelse. Der må stadig bibringes dem en klar Opfattelse af den Dyd, Renhed og Hellighed, som kjendetegner Kristenlivet. Deres Begreber angående denne Sag må ikke blive forvirrede; ingen må handle uklogt eller i Uvidenhed i disse Anliggendet. Giv ikke med Mund eller Pen Opmuntring til Mænd eller Kvinder, der mangler moral", Lødighed, og hvi, Fortid åbenbarer Mangel på Samvittighed og Retskaffenhed. De er måske skarpsindige, vittige og begavede; men dersom Hjertet ikke er fyldt med Guds Ånd, og deres Karakter ikke er retskaffen, ,så vil deres Indflydelse virke nedbrydende og ikke højhende; den vil virke til Skade, hvor de end er, og hvad de end beskjæftiger sig med. ret

(12)  Vi står i stort Behov af Mænd og Kvinder, som forstår Synd og hader Uretfærdighed, som har åndeligt Syn, så at de kan se, hvad Guds Sag kræver, og virke med en nidkjær og uegennyttig Interessse, idet de stedse skjuler Selvet i Jesus. Vi behøver unge Mænd, som Gud har Behag i, som besidder praktisk Gudsfrygt, og hvis Samvittighed er hurtig til at mærke og sanse Faren; Mænd og Kvinder, der ikke vil ophøje sig selv og ikke vil søge at skjule Sjælens Fordærvelse under Gudfrygtighedens Kappe; sådanne, som føler deres Svaghed og Karaktermangler, og som med deres hjælpeløse Sjæl vil klynge sig til Jesus Kristus. De, som er selvtilfredse og mener, at deres Fremgangsmåde er hævet over Kritik, vil udføre et meget mangelfuldt Arbejde. Apostelen sagde: Når jeg er svag, da er jeg stærk." Idet han følte sin Svaghed, holdt han ved Troen fast ved Jesus Kristus og hans Nåde. ret

(13)  For enhver, der på nogen Måde er knyttet til Guds Værk, sømmer det sig at handle beskedent og forsigtigt, hvis han vil undgå at blive forført af Sjælefjenden. Der som I ikke personlig har Lys fra Gud, så vil I sikkert begå store Fejl. I vil kalde det gode ondt og det onde godt. Det er blevet vist mig, at I bør lægge mindre Vægt på Formen og større Vægt på at blive Vidne til et grundigt Hjertets Værk i Sabbatsskolen. Hver eneste Lærer i Skolen bør føle, at han er en Guds missionsabejder. Han bør udflytte sine øjeblikke og sine Evner til at blive bekjendt med Guds Ord, for at han må kunne meddele denne Kundskab til ,sine Elever. Lærere vil blive uskikket til deres Gjerning, hvis de ikke selv lærer. De behøver nye, friske Tanker, nye, fuldstændige Planer, Liv, Takt og Ånd i deres Arbejde. De må være skikket til at undervise. ret

(14)  Læreren bør ikke indekrænke sig til en Gjentagelse af de trykte Ord i Lektien, men samtidig må han være fuldt fortrolig både med Ordene og med Tanken. Inden en Lærer står frem for sin Klasse, hør han altid have det klart for sig, hvad ,han Ønsker at gjøre den. Dag og ved den Anledning. At man selv læser Lektien for sin Klasse, er ikke at undervise Klassen; der behøves enkle, ligefremme Ord og klart og tydeligt fremholdte Tanker. Sørg endelig for, at eders Elever forstår eder. Hvis de ikke fatter eders Tanke, så er eders Arbejde spildt. Skum ikke Overfladen træng dybt ned. Bibelen er vor Regel Rettesnor i Livet. Sund Lære må bringes i levende Forbindelse med eders Elevers Sind og Hjerte, så vil den frembringe Frugt, thi en sund Vande! vil blive den synlige Frugt af eders Arbejde. . . . ret

(14)  Sandhedens Virkning.
Enhver Sabbatsskolefunktionær, som ved Kristi forvandlende Nåde er gået over fra Døden til Livet, vil åbenbare Guds Ånds dybe Indvirkning på hans eget Hjerte. De, som forsøger at vejlede anodre og giver sig ud for at lede Sjæle hen til Hellighedens Sti, medens deres egen Vandel er præget af Hang til Fornøjelse, til Hovmod og til at glimre, el' utro Tjenere. Deres Liv stemmer ikke overens med deres Bekjendelse; deres Indflydelse er Gud mishagelig. De behøver en grundig Omvendelse. Deres Hjerter er så fyldte med det værdiløse, at der ingen Plads er til forædlende, ophøjede Sandheder. Sjælens Tempel trænger til at lutres og renses; thi Satan bor i Hjertet i Stedet for Kristus. ret

(15)  Det er nødvendigt, at der udvises Forsigtighed ved Ansættelse af Mænd og Kvinder i betroede Stillinger. I bør kjende noget til deres Fortid og til den Karakter, de har udviklet. I må heller forøge Størrelsen af eders Klasser til det dobbelte under gudfrygtige Arbejdere end at ansætte mange Lærere, hvis Indflydelse ikke er i Overensstemmelse med den hellige Sandhed, vi bekjender os til; thi deres Indflydelse vil virke demoraliserende. Lad enhver sand, oprigtig Arbejder blive opmuntret til at fortsætte sin Gjerning og holde sig den Sandhed for øje, at enhver vil blive belønnet efter sine Gjerninger. Arbejd alene med Guds Ære for øje. Undslå eder ikke for at bære Ansvar, fordi I har en Forståelse af eders egen Svaghed og Udygtighed. Gud kan give 'eder Styrke og Visdom, om I er ham hengivne og vandrer i Ydmyghed. Lad ingen nægte at virke på Grund af Ugidelighed, og lad heller ingen haste af Sted og være påtrængende med sin Tjeneste, når den ikke ønskes. ret

(16)  Pligten til at virke for andre.
Lad enhver sand Arbejder være Gud taknemmelig, fordi der gives ham Anledning til at virke fol' Mesteren. Søg efter Anledninger til at gjøre godt og udnyt de Talenter, Gud har givet eder, idet I daglig søger Nåde til at virke med Held og gjøre godt. Tanken om de spildte Anledninger til at gjøre godt i Fortiden er vel egnet til at ydmyge eder i Støvet og lede eder til at passe nøje på, at I ikke lader Anledninger til at vælte til Velsignelse for andre gå ubenyttet hen. Hvor ofte Tiden kom og bragte sit Arbejde med sig, men Arbejderen var ikke på sin Post. Ord kunde have været talt, som vilde have hjulpet og styrket svage Sjæle, der kjæmpede med Fristelse; men de blev aldrig udtalt. Vel tilrettelagte personlige Bestræbelser kunde have været gjort og have frelst en Sjæl fra Døden og :skjult en Mangfoldighed af Synder; men der var ingen til at udføre et sådant Arbejde. De forsømmelige vil på Guds Dag blive stillet overfor deres Forsømmelse. Over al Måde dyrebart er Kristi Blod, som renser fra al Synd. Forståelsen af Kristi frelsende Nåde bør lede os til at gribe enhver Anledning til at gjøre godt. Disse Øjeblikke er overmåde dyrebare, såfremt de udnyttes til Guds Ære. De, der stræber efter jordisk Rigdom, passer stadig og nøje på Anledningerne til at nå deres eftertragtede Mål, og Kristi Arbejdere bør ikke være mindre ihærdige, når det gjælder at vinde Sjæle for ham. De kan være Kristi Medarbejdere, hvis de ved at efterligne Kristi Eksempel gjør godt mod alle, som kommer indenfor Rækkevidden af deres Indflydelse. Lad for Kristi Skyld Lærerne og de ledende Funktionærer i eders Sabbatsskoler være Mænd og Kvinder, som frygter og elsker Gud, Mænd og Kvinder, der sanser Stillingens Ansvar som dem, der skal våge over Sjæle og engang aflægge Regnskab hos Gud for den Indflydelse, de øver over dem, der el dem betroet... - S. S. W., April 1886. ret

næste kapitel