Vidnesbyrd om sabbatsskolen kapitel 7. Fra side 35ren side   tilbage

Hensigten med Sabbatsskolens Virksomhed.

(35)  Når en ung Person omvender sig, så lad ham ikke blive gående ledig; giv ham noget at bestille i Herrens Vingård. Anvis ham et Arbejde, som svarer til hans Evner, thi Herren har givet enhver sin Gjerning. Lad os samarbejd;, med Herren i enhver Henseende og sætte ethvert Middel i Virksomhed, hvorved deres Evner, som er knyttet til Skolen, kan udvikles til at gjøre Nytte. Verdens Beboere stiller sig under de to Magters Bannere, som har Ledelsen af Jordens Indbyggere. Kristus, Livets Fyrste, og Satan, Mørkets Fyrste, tilskynder Mænd og Kvinder og unge Mennesker til at yde Tjeneste. Det er den kristne Lærers og Elevs Gjerning at gjøre alvorlige Anstrengelser for, at Antallet i Kristi Rækker stadig må forøges, og at indbyde enhver Sjæl til at tage Stilling under Fyrst Immanuels blodbestænkte Banner. . . . ret

(35)  Lad de unge give Agt på den vise Mands Ord: "Forlad dig på Herren af dit ganske Hjerte, men forlad dig ikke fast på din Forstand." Lad dem vandre stille og forsigtigt for Herren, i Bøn og stadig Tillid til ham, og samtidig anvende alle deres Evner og Kræfter, idet de udnytter alle deres Anledninger og sætter deres Lid til, hvad Herren kan gjøre med de Evner, de har helliget til ham. Lad dem spørge ved hvert Skridt: "Er dette Herrens Vej?" Ydmyghed er et Kjendetegn på dem, der besidder den sande Visdom, og de vil aldrig være selvsikre og pralende, ligegyldigt hvilken Udvikling de måtte -have opnået. ret

(36)  Livsvarig Tjeneste.
Herren opfordrer unge Mænd og Kvinder til at omgjorde sig til livsvarigt, alvorligt Arbejde i Sabbatsskolens Gjerning. Rykvise Forsøg vil ikke formå at udrette meget godt eller gjøre eder til frugtbare Arbejdere i Guds Værk. Det er ved tålmodig Udholdenhed i det gode, at I skal have Guds Medarbejdere. I må regne eder som Guds Tjenere Dag for Dag. Vær flittige i eders Arbejde en Dag ad Gangen og se til, at I ikke lægger krogede Stier for eders Fødder, at ikke det halte ledes bort fra Retskaffenhedens Sti ved eders urigtige Handlinger. ret

(36)  I Sabbatsskolen ønsker Herren Lærere, der vil yde udelt Tjeneste, forøge deres Talent ved at gjøre Brug af det og udvikles i det, som de allerede har opnået. Herren ønsker virksomme Kristne i sin Menighed; thi den virksomme har færre Fristelser end de, som kun har lidet at bestille. De, der i Sandhed tror på Kristus, vil være Guds Medarbejdere. De vil være ledet af hans Ånd; deres Kjærlighed vil være ren, deres Lidenskaber beherskede, og i deres Liv vil Jer vise sig dyrebare Frugter til Guds Ære; thi fra Gem, der i Sandhed tror på Kristus, vil der udgå Lys. De, som har en levende Forbindelse med Retfærdighedens Sol, vil stadig erholde mere Lys fra Guds Ord. Lad ingen drage den Slutning, at der ikke er mere Sandhed, som kan åbenbares. Den flittige, bedende, sandhedssøger vil endnu finde dyrebare Lysstråler, der udgår fra Guds Ord. Mange dyrebare Perler, ,som endnu er spredte, vil blive bragt sammen for at blive Guds bedste Menigheds Ejendom. Lyset skjænkes imidlertid ikke blot for at styrke Menigheden, men for at skinne på dem, som er i Mørke. Guds Folk skal forkynde hans Dyder, som kaldte dem fra Mørket til sit underfulde Lys. Kristus har sagt om sit Folk: "l er Verdens Lys," og det er Lysets Opgave at Skinne og oplyse Mørket. . . . - S. S. W., Februar og Marts 1892. ret

næste kapitel