Vidnesbyrd om sabbatsskolen kapitel 9. Fra side 42ren side   tilbage

Betydningen af Lærvillighed.

(42)  Gud opfordrer dem, der beklæder ansvarsfulde Stillinger i Sabbatsskolens Virksomhed, til at aflægge al Egoisme, al Selvtiliid og Fasthængen ved egne Meninger. Hvis der kommer et Budskap til eder, som I ikke forstår, så sørg omhyggelig for at bør de Grunde, som Budbæreren måtte give, idet I sammenligner Skriftsted med Skriftsted for at komme til Klarhed over, om det finder Støtte i Guds Ord eller ej. Dersom I tror, at det hævdede Standpunkt ikke har Guds Ord til Grundlag, eller dersom det Standpunkt, indtager til vedkommende Emne, ikke kan modsiges, så fremhold eders stærke Grunde; thi eders Standpunkt vil ikke blive rokket ved at stilles overfor Vildfarelser. Der er hverken Dyd eller Mandighed i Opretholdelsen af en stadig Krig i Mørke, hvor I lukker eders øjne, at I ikke må se, lukker eders Øren, at I Ikke må høre, og forhærdereders Hjerter i Uvidenhed og Vantro, for at I ikke må behøve at ydmyge eder og indrømme, at I har modtaget Lys angående visse Sandhedspunkter. Efterkommelsen af Frelserens Formaning til at ransage Skriften sker ikke ved, at I afholder eder fra at undersøge Sandheden. Er det at grave efter skjulte Skatte, når man kalder Frugterne af en andens Arbejde for et værdiløst Sammensurium og ikke foretager nogen kritisk Undersøgelse for at se, hvorvidt der kunde findes dyrebare Sandhedsskatte i den Samling af Tanker, om man fordømmer? vil de, som endnu behøver at lære næsten alting, holde sig ,borte fra ethvert Møde, hvor der er Anledning til at undersøge de Budskaber, der kommer til Folket, blot fordi de indbilde sig, at de Anskuelser, Sandhedens Lærere fremholder, måske ikke stemmer overens med, hvad de har ment var Sandhed? Således handlede Jøderne på Kristi Tid, fordi de ,havde et ondt, vantro Hjerte, som afveg fra den levende Gud, og vi er blevet advaret om ikke at gjøre som de og ledes til at vælge Mørke i Stedet for Lys, Ingen af de)Y1, der blider sig ind, at de kjender til det altsammen, er for gammel eller for klog til at lære af den levende Guds ringeste Sendebud, - S, S, W Juni 18.92. ret

(44)  Hvad det betyder at være en Guds Medarbejder
Forman ligeledes de unge Mænd til at være sindige, idet du i alle Måder viser dig selv som et Forbillede på gode Gjerninger og i Læren viser Ufordærvethed, Ærbarhed, sund, ulastelig Tale, for at Modstanderen må blive til Skamme, når han intet ondt har at sige om os." ret

(44)  Hvor alvorlig Gudsfrygt mangler, hvor dagligt Samfund med Gud forsømmes, vil Læreren i Sabbatsskolen blive tør og trættende i sin Måde at undervise på. Hans Ord vil ikke besidde Kraft til at påvirke Elevernes Hjerter. At være Guds Medarbejdere betyder noget langt mere end blot at gå i Sabbatsskole, overvære Gudstjenesten og tage Del i Undervisningen og i Vidnesbyrdsmødet. At være en Guds Medarbejder betyder, at der i dit Hjerte findes en stærk Længsel efter Frelse for de syndige Sjæle, for hvem Kristus er død. Det betyder at du er fuld af Omsorg for Gjerningen, at du altid tænker på at gjøre din Undervisning interessant og på at find", Midler til med enhver naturlig Evne, som er dig betroet, at drage i samme Retning, som Kristus drager, for at Sjæle kan blive vundet til hans Tjeneste og hindes til ham med hans evige Kjærligheds Snore. ret

(45)  En Guds Medarbejder vil ikke føle sig tilbøjelig til at vige tilbage for hellige Forpligtelser, men for Kristi Skyld er han villig til at tåle Møje, Savn og Forsmædelse. Han finder sig i 'at blive 'afvist, selvom dette er svært at tåle og er ydmygende for den menneskelige Stolthed. Men en Guds Medarbejder vil komme i Hu, ,at Jesus tålte Beskjæmmelse og Forhånelse, Forkastelse og Død, for at han kunde frelse de fortabte. Enhver Del af det forskjelligartede Arbejde på Høstmarken betyder Opofrelse og Selvfornægtelse. Det betyder, at den Tid, der sædvanlig bruges til Ting af mindre Betydning, bør benyttes til at granske Skriften, for at I må kunne forstå at udføre frugtbringende Arbejde i den Gjerning, som I er bestemte til. Det betyder, at I må lære Guds Ånd at kjende. Det betyder, at I må bede meget og tænke alvorligt over, hvorledes kan udnytte enhver naturlig Evne og fremskynde Guds Værk på virkningsfuld Måde. ret

(45)  I er Tjenere ansatte af Gud, udsendte for at opbygge hans Rige på Jorden, og I må udføre eders Del til Frelse for Sjæle, som Kristus har betalt for med sit eget Blod. Er det da en ringe Sag at undervise i Sabbatsskolen uden en Hjertets Beredelse til denne vigtige Gjerning? Mange, som påtager sig at undervise en Klasse, nærer kun liden Interesse derfor, og de skader den hellige Gjerning ved deres interesseløse Arbejde. ret

(46)  Den nødvendige Erfaring.
Lærere og Arbejdere i enhver Gren af Sabbatsskolevirksomheden, jeg siger eder i Guds Frygt, at medmindre I har en levende Forbindelse med Gud og ofte træder frem for ham i alvorlig Bøn, vil I ikke kunne udføre eders Gjerning med himmelsk Visdom og vinde Sjæle for Kristus. En Guds Arbejder må være iført Ydmyghed som en Klædning. Herren vil agte på og velsigne den ydmyge Arbejder, som har en lærvillig Ånd og en ærbødig Kjærlighed til Sandhed og Retfærdighed, ligegydigt hvor en sådan Arbejder måtte være. Hvis I er sådanne, så vil I vise Omsorg for eders Elever ved at gjøre særlige Anstrengelser for deres Frelse. I vil komme dem nær i kjærlig Medlidenhed, besøge dem i deres Hjem, skaffe eder Oplysning om deres sande Tilstand ved at samtale med dem om deres Erfaring i det, ,som ,hører Gud til, og I vil bære dem på Troens Arme frem for Faderens Trone. ret

(46)  Du vil ikke opnå noget godt ved at irettesætte, anklage og irritere dine Elever, når de er utolige og uskikkelige, Husk på, at du skal være en tålmodig Guds Medarbejder, og at hele Himmelen interesserer sig for den Gjerning, du udfører; og enhver Del af Guds Værk betyder Møje og Sjælebyrde, "Vær mandige, vær stærke!" Spørg din Herre, der fandt sig i Ydmygelse og tålte Døden på Korset, hvad han vil, du skal gjøre. Bring alle dine betroede Talenter med dig i Arbejdet og overlad dem til Vekselererne. Ved Kristi Nåde vil du kunne udføre et værdifuldt Arbejde for Mesteren. De guddommelige Hjælpekilders rige Forråd står til din Rådighed, og ved Bøn og Tro kan du gribe Guds Løfter og anvende dem efter dit Behov. Hellige dig selv og alt, du har til hans Tjeneste, som elskede dig og hengav sig selv for dig, Jesus siger: "Derved er min Fader herliggjort, at I bærer megen Frygt, og I skal blive mine Disciple." Dette gjælder Arbejdet i Sabbatsskolen lige så meget som Prædikantens Gjerning. Nu er den gyldne Anledning til at udså dyrebar Sæd, som vil spire og bære Frugt til evigt Liv. Nu kan du være en Livets Lugt til Liv; thi når du kan meddele andre sådanne Sandheder, som du har erhvervet ved en dyb Erfaring, så har de en livgivende Kraft, der vil påvirke Hjerterne og drage dem til Jesus. Når Jesus drager og hans Medarbejdere virker sammen med ham, så må det Hjerte i Sandhed være hård, som ikke vil Nive påvirket og blød gjort ved den guddommelige Kjærligheds Kraft. - S. S. W., Juli 1892. ret

næste kapitel