Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 11. Fra side 112ren side   tilbage

Studiet af Daniels bog og Åbenbaringen

(112)  Guds Ånd har oplyst enhver side i Hellig skrift, men der er dem som får et begrænset indtryk, fordi det ikke er helt forstået. Når rystelsen kommer, ved de falske teoriers begyndelse, er disse overfladiske læsere, forankret intet sted, som flyvesand. De glider ind i en stilling der passer til deres følelsers og bitterheds ånd.... Daniel og åbenbaringen må blive studeret, så vel som de andre profetier i det gamle og nye testamente. Lad der blive lys, ja, lys i jeres huse. For dette mangler vi at bede. Helligånden, der skinner på den indviede side, vil åbne vor forståelse, så vi ved hvad er sandt.... ret

(112)  Der er et behov for et grundigere studium af Guds ord; især burde Daniel og Åbenbaringen have opmærksomhed som aldrig før i vores arbejdes historie. Vi kan godt begrænse os i nogle retninger, med hensyn til den Romerske kraft og pavedømmet; men vi skulle tilkalde opmærksomheden på hvad profeterne og apostlene har skrevet under den Helligånds inspiration fra Gud. Den Helligånd er så skarp, både i beskrivelsen af profetier og i de forskellige skildringer, at den lærer, så den menneskelige repræsentant bliver usynelig, skjult i Kristus, og da vil Herren himlens Gud og hans lov blive ophøjet. Læs Daniels bog. Tag op, punkt for punkt, historien for de riger der er repræsenteret. Betragt statsmænd, rådsforsamlinger, stærke hære, og se hvordan Gud arbejdede med at fornedre menneskers stolthed, og lægge den menneskelige herlighed i støvet.... ret

(113)  Lyset som Daniel modtog fra Gud var givet (113) specielt til disse sidste dage. Synerne han så ved bredderne af Ulai og Hiddekel, de store Shinarfloder, er nu ved at gå i opfyldelse, og alle de forudsagte begivenheder vil snart komme og passere. ret

(113)  Tag vilkårene for den jødiske nation i betragtning da Daniels profetier blev givet. ret

(113)  Lad os tage mere tid til studie af Bibelen. Vi forstår ikke ordet som vi skulle. Åbenbaringens bog begynder med en formaning til os at forstå den belæring som den indeholder. »Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord« erklærer Gud »og holder fast ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær.« Når vi som et folk forstår hvad denne bog betyder for os, vil en stor oplivelse kunne ses blandt os. Vi forstår ikke til fulde det budskab som den lærer, trods den formaning som er os givet til at søge og studere den. ret

(113)  Førhen har lærerne sagt at Daniels bog og Åbenbaringen er beseglede bøger, og folk har vendt sig fra dem. Sløret der viste mystik omkring dem har holdt mange fra at løfte det og Guds egen hånd har selv trukket det tilbage fra disse dele af hans ord. Det selv samme navn "åbenbaring" modsiger forklaringen om at det er en forseglet bog. "Åbenbaring" betyder at noget vigtigt er blevet åbenbaret. Sandhederne i denne bog er rettet til dem der lever i de sidste dage. Vi står med sløret fjernet fra det hellige sted for indviede sager. Vi skal ikke stå udenfor. Vi skal gå ind, ikke med uforsigtighed, uærbødige tanker, ikke med voldsomme fodtrin, men med ærbødighed og guddommelig frygt. Vi nærmer os tiden hvor profetierne i åbenbaringens bog skal fuldføres.... ret

(114)  Vi har Guds bud og Jesu vidnesbyrd, der er profetiens ånd. Omkostningsløse perler skal findes i Guds ord. Dem som søger i dette ord skal holde hovedet klart. De burde aldrig føje trodsig appetit i at æde eller drikke. ret

(114)  Hvis de gør dette vil hjernen blive forvirret; de vil være uduelige til at bære den belastning det er at grave dybere for at finde de tings mening der knytter sig til de afsluttende scener af denne jords historie. ret

(114)  Når Daniel og Åbenbarings bøgerne er bedre forstået, vil troende have en helt anden religiøs erfaring. De vil få sådanne glimt fra de åbne himmelske porte så hjerte og sind vil blive præget med karakteren, så alt må udvikles i en orden der virkeliggør lyksaligheden som er belønningen til den der er ren i hjertet. ret

(114)  Herren vil velsigne alle som vil søge ydmygt og sagtmodigt for at forstå det som er vist i Åbenbaringen. Denne bog rummer så meget der er storsindet med udødelighed og fuld af herlighed, så alle der læser og søger den alvorligt modtager velsignelsen til dem »som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den.« ret

(114)  Resultatet af rigtig studie
Een ting vil bestemt blive forstået fra studiet i Åbenbaringen - at forbindelsen mellem Gud og hans folk er tæt og ganske afgjort. ret

(115)  En vidunderlig forbindelse er set mellem det himmelske univers og denne verden. Tingene der blev åbenbaret til Daniel blev senere hen suppleret op ved åbenbaringen vist til Johannes op øen Patmos. Disse to bøger burde studeres omhyggeligt. To gange forhørte Daniel (115) sig: Hvor langt skal der være til tidens ende? ret

(115)  »Og jeg hørte det, men jeg fattede det ikke; så spurte jeg: »Herre, hvad er det sidste af disse ting?« Og han svarede: »gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid. Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige. Fra den tid det daglige offer ophæves og ødelæggelsens vederstyggelighed rejses, skal der gå 1290 dage. Salig er den, der holder ud og oplever 1335 dage. Men gå du enden i møde, læg dig til hvile og stå op til din lod ved dagenes ende!«« ret

(115)  Det var løven af Judas stamme der brød seglet på bogen og gav til Johannes åbenbaringen for hvad der skulle ske i disse sidste dage. ret

(115)  Daniel stod med hans skæbne og havde hans vidnesbyrd der var beseglet indtil tidens ende, når den første engels budskab skulle forkyndes til vor verden. Disse ting her er af grænseløs vigtighed i disse sidste dage; men mens »mange skal sigtes, renses og lutres,« »gudløse skal forgå,« »og ingen af de gudløse skal forstå«. Hvor er det dog sandt! Synd er overtrædelse af Guds lov; og dem som ikke vil tage imod lyset med henblik på Guds lov vil ikke forstå udråbet fra den første, anden og tredje engels budskab. Daniels bog er ubeseglet i åbenbaringen til Johannes, og bringer os frem til de sidste begivenheder af denne jords historie. ret

(115)  Vil vore brødre have i tanke at vi lever midt imellem farerne for de sidste dage? Læs Åbenbaringen i sammenhæng med Daniel. Lær disse ting. ret

(116)  Ukuelige kræfter venter
Den som spiser Guds Søns kød og drikker hans blod vil fremføre den sandhed fra Daniels og Åbenbarings bøgerne der er inspireret ved Helligånden. De vil udløse kræfter der ikke kan underkues. Børnenes læber vil blive åbnet for at forkynde de hemmeligheder der er blevet skjult for menneskers tanker. ret

(116)  Vi står på tærsklen til store og højtidelige begivenheder. Mange af profetierne er ved at blive opfyldt i hurtig rækkefølge. Enhver bestanddel af kraft er ved at blive sat til at arbejde. Tidligere historie vil blive gentaget; gamle stridigheder vil få pustet nyt liv, og farer vil angribe Guds folk på enhver side. Heftighed griber om sig i menneske slægten. Det gennemtrænger alt på jorden.... ret

(116)  Studer Åbenbaringen i forbindelse med Daniel, for historien vil blive gentaget.... Vi, med alle vore religiøse fremskridt, bør vide langt mere i dag end vi ved. ret

(116)  Engle ønsker at se ind i de sandheder der er åbenbaret til folket som med angerfuldt hjerte søger Guds ord og beder for større længder og breder og dybder og højder af den kendskab som kun han kan give. ret

(117)  Som vi nærmer os slutningen af denne verdens historie, hvor profetierne fører hen til de sidste dage, kræver dette især for vort studium. Den sidste bog i de nytestamentlige skrifter er fyldt med sandhed som vi mangler at forstå. Satan har blændet manges sind så at de er blevet glad for enhver undskyldning til ikke at studere åbenbaringen. Men Kristus har gennem hans tjener Johannes her erklæret hvad der skal ske i de sidste dage; og han siger, »Salig er den, som oplæser, og de, som hører (117) profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den.« ret

(117)  Daniels bog og Åbenbaringen burde bindes sammen og udgivet. Ganske få forklaringer af visse dele må lægges til, men jeg er ikke sikker at dette behøves. ret

(117)  Det var forslaget jeg gav til ældre Haskell* der kom frem i den bog han udgav. Behovet er ikke opfyldt med denne bog. Det var min idé at have de to bøger bundet sammen, Åbenbaringen efter Daniel, for at give større lys på emnerne set sammen med Daniel. Meningen er at bringe disse bøger sammen, og vise at de begge beretter om de samme emner. ret

(117)  Et budskab der vil vække menighederne må forkyndes. Enhver anstrengelse skal gøres for at give lys, ikke kun til vort folk, men til verden. Jeg er blevet undervist i at profetierne i Daniel og Åbenbaringen skulle trykkes i små bøger, med de nødvendige forklaringer, og skulle sendes til alle i verden. Vort eget folk behøver at have lyset sat foran dem i mere klare linier. ret

(117)  Synet som Kristus overbragte til Johannes, overbringer Guds bud og troen på Jesus, skal endeligt forkyndes til alle nationer, folkeslag, og tungemål. Menighederne, fremstillet ved Babylon, er fremstillet som faldne fra deres åndelige oplysning for at blive en forfølgene kraft mod dem der holder Guds bud og har Jesu Kristi vidnesbyrd. Hos Johannes er denne forfølgene kraft vist med horn ligesom et lam, men taler ligesom en drage.... ret

(118)  Som vi nærmer os tidens ende, vil der blive større og endnu større ydre opvisning af hedensk kraft; hedenske guddomme vil signalere deres kraft, og (118) vil vise dem selv frem for verdens byer; og dette er allerede begyndt at tegne sig. Ved en forandring af billederne beskrev Herren Jesus for Johannes den onde karakter og forførerne indflydelse af dem som har været kendetegnet for deres forfølgelse af Guds folk. Alle behøver visdom til omhyggeligt at finde ud af det syndens mysterium der figurerer så omfattene under afslutningen af denne jords historie.... I denne tid hvor vi lever, har Herren kaldt hans folk, og givet dem et budskab at bringe. Han har kaldt dem for at fremvise det syndige menneskes ondskab, som har gjort søndags loven til en særlig kraft, som har tænkt sig at ændre tider og love, og undertrykker Guds folk der står fast i at ære ham med overholdelsen af den eneste sande sabbat, skabelsens sabbat, hellig for Herren. ret

(118)  De sidste dages farer er over os, og i vort arbejde skal vi advare folk for den fare de er i. Lad ikke de højtidelige scener som profetien har åbenbaret være urørte. Hvis vort folk er halvt opvågnede, hvis de forstår nærheden af begivenhederne skildret i Åbenbaringen, ville en reformation blive udrettet i vore menigheder, og mange flere ville tro budskabet. Vi har ingen tid at spilde; Gud kalder på os for at vi skal vogte os mod sjæle, som dem, der må aflægge et regnskab. Frem nye principper, og fyld op med den knivskarpe sandhed. Det vil være som et tveægget sværd. Men vær ikke for hurtig til at diskutere. Der vil blive stunder hvor vi må stå tavse og indse Guds frelse. Lad Daniel tale, lad Åbenbaringen tale, hvad der er sandt. Men fra hvilken side emnet end overbringes, opløft Jesus som håbets midtpunkt, »Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne.« ret

næste kapitel