Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 42. Fra side 297ren side   tilbage

Behov for guddommelig vejledning

(297)   Kristiania, Norge, 1.oktober, 1885.
kære bror ___:
Jeg var mere ked af det end jeg kan udtrykke da jeg fik at vide, under din undervisning, at brødrene ___ og ___ søgte at begrænse arbejdet på ___ lejrmødet. Du kunne ikke have tilrådt dem at gøre noget dårligere, og du skulle ikke have lagt et arbejde i deres hænder som de ikke var egnede til at udføre på en klog måde. Vær forsigtig med hvordan du undertrykker det fremadskridende arbejde i en hver gren. Der er gjort lidt nok nogen steder, og det er absolut ikke rigtigt at søge at indskrænke aktiviteter på missions området. ret

(297)   Efter at have set omhyggeligt og med bøn på sagerne, skrev jeg som jeg gjorde i mine rejse notater. Jeg ønskede at aflevere sagen i en sådan form så den ikke afskrækker medarbejderne i ___ i deres anstrengelser for at gøre noget, selv om jeg ønskede at give dem advarsler så de ikke ville gøre noget yderliggående i deres planer. Arbejderne handlede godt, og burde have været opmuntret og vejledt til at gå videre med deres arbejde. Der er personer i ___ der skulle have hjulpet dem med at fremskaffe de manglende gaver til at investere i sagen. De må give til arbejdet før de vil vokse i nåden og kendskabet til sandheden. ret

(298)   Du og dine arbejdere skulle have set på denne (298) sag fra flere forskellige synspunkter end I gjorde. I skulle have undersøgt arbejdet fuldstændigt, og spurgt jer selv om fire tusind dollars var en temmelig stor gæld at pådrage sig i det vigtige arbejde der hvor disse arbejdere var i gang. Jeres påvirkning skulle have været udøvet på en sådan måde at så det får folk til at se vigtigheden i arbejdet, og til at indse at det var deres pligt at sigte imod nødsituationen. I skulle have gjort som jeg skrev om i mine rejsenotater. Men hvis vore brødre føler det frit at stoppe arbejdet når de ikke kan se pengene komme for at understøtte det, så vil arbejdet ikke bare blive indskrænket i ___ og ___, men i enhver anden stat i unionen. Hvis vore arbejdere går foran på noget sted, og ikke sætter barrierer op, og siger, Så langt skal du gå og ikke længere. Jeg føler mig bedrøvet over at du har lukket skolen i ___. Jeg ser at brødre der er sendt for at se efter denne virksomhed ikke har taget højde for at fremskynde arbejdet ved indsamlingen af gaver fra mennesker der kunne give. Der er rige mennesker i konferensen, der har gjort beklagelser over gælden der er blevet pådraget, der burde have støttet disse arbejdere. Når bebrejdelse og modarbejde er kastet over medarbejderne, har denne virkning gået videre til dem der har midler så de har en fuldstændig ret til at betvivle enhver virksomhed der kræver penge. ret

(299)   Når den personlige oversigt over detaljer er usammenhængende
Gud kræver ikke af jer at tage en sådan kurs som arbejderne i ___ eller andre steder at de ikke skal føle sig fri til at gøre fremadskridende bevægelser med mindre de kan forhøre dig, og spørge hvad din bedømmelse af sagen er, før de går i gang. Jeg kan ikke godkende den idé at du har en personlig oversigt over alle (299) detaljer i arbejdet. Hvis jeg gjorde det, ville resultatet blive at ingen arbejder ville vove at udøve hans egen bedømmelse i noget som helst. Arbejderne måtte være afhængig af et menneskes forstand og et menneskes bedømmelse, og resultatet ville blive at mennesker blev sat i unyttighed på grund af deres passivitet. Der er i det hele taget mange af den slags nu, og de går næsten ud for intet. Jeg skriver dette fordi jeg føler noget dybt på dette punkt. Vi gør ikke det halve af det vi burde gøre. ret

(299)   Det er rigtigt at ___skolen må støttes, men det skal ikke hindre os i at støtte andre skoler. Vi bør have børneskoler i forskellige lokaliteter til at berede ungdommen til vore højere skoler. Det kan for jer synes klogt at lukke skolen i ___, men jeg kan ikke se klogskaben i det. At lukke den skole vil være at bringe skam over alt det folk har gjort, og vil afskrække dem fra at gøre yderligere fremskridt. Jeg kan ikke se at du har opnået noget i at gøre det du har gjort, ejheller kan jeg føle at det er i overensstemmelse med Guds ordre. Det vil intet udrette men skade, ikke kun for dem der har beklaget sig over gælden, men også for arbejderne. Mennesker der har ejendom og kunne have hjulpet denne virksomhed vil kunne ånde mere frit. Disse velbeskafne mennesker vil blive opmuntret, ikke til at gøre mere for sagen end de har gjort, men til at gøre mindre. De vil føle frihed til at anke over noget der kræver udlæg af midler. ret

(300)   Arbejdet er ikke afgrænset af Guds råd
Oh, måtte Herren vejlede dig! I burde aldrig i nogen enkelt instans tillade rygter at få jer til handling, og alligevel har I gjort dette. Gå aldrig i gang med at indsnævre og afgrænse arbejdet medmindre (300) I ved at I er bevæget til at gøre det ved Herrens ånd. Vore folk udfører arbejde i vore udenlandske missioner, men der er hjemmemissioner der behøver deres hjælp lige så meget som de udenlandske missioner. Vi skulle gøre anstrengelser for at vise vore folk behovene for Guds sag, og åbne for dem de mangler på brugbare midler som Gud betror dem for at fremme Mesterens arbejde både hjemme og ude. Medmindre dem der kan hjælpe i ___ har fået vækket deres pligtfølelse, vil de ikke genkende Guds arbejde når det høje råb fra den tredje engel skal høres. Når lyset kommer frem for at oplyse jorden, vil de, i stedet for at komme frem for at hjælpe Herren, hellere binde op om hans arbejde så deres indsnævrede ideer imødekommes. Lad mig fortælle jer at Herren vil arbejde i denne sidste gerning på en måde meget langt fra det som er sædvanligt, og på en vej der vil være i modsætning til menneskelige planer. Der vil være dem blandt os der altid vil ønske at kunne styre Guds arbejde, endda at diktere hvilken handlinger skal gøres når arbejdet går frem under den engels ledelse der forbinder den tredje engel i budskabet der skal gives til verden. Gud vil bruge veje og midler hvori det vil blive set at han tager tøjlerne i hans egne hænder. Arbejderne vil blive forundrede over de simple midler han vil bruge til at bringe i stand og fuldende hans retfærdiggørende arbejde. Dem der vil regnes for gode arbejdere vil trænge til at drages nær Gud, de vil behøve den guddommelige berøring. De vil få brug for at drikke i mere dybe drag og vedvarende af det levende vands kilde, for at de kan erkende Guds arbejde på ethvert punkt. Arbejdere kan gøre fejltagelser men I skulle give dem en chance til at rette deres fejl, give dem en anledning til at lære forsigtighed, ved at overlade arbejdet i deres hænder. ret

næste kapitel